22 aug 2014

Metaforundanflykten

Ett spel för goda kristna

Tänk er ett sällskapsspel som spelas enligt följande regler. En spelare spelar ut ett trosartikel-kort, t.ex. "Kvinnan skall ta emot __________ i stillhet och alltid underordna sig". Övriga spelare väljer därefter ett av flera svarskort de har på hand, ett kort som passar in citatets tomrum. På svarskorten kan det t.ex. stå: "far och son [Am 2:7]", "den svala kvällsvinden [1 Mos 3:8]" eller "Herrens straff [Jos 22:31]". Den förste spelar väljer sedan ut det kort som är korrekt eller mest humoristiskt eller med största säkerhet skickar motspelaren till helvetet, och den som spelade detta kort får ett poäng.

Detta sällskaps spel finns och heter A Game for Good Christians. Läs mer om det i Religion Dispatches. Nedan en video som gjordes när skaparna sökte gräsrotsfinansiering till spelet.

Rätt svar är för övrigt: "undervisning [1 Tim 2:11]".

21 aug 2014

Countryfeminsm

En av mina svagheter är country (äh, ok, jag är svag för nästan all musik), en genre som inte direkt utmärker sig för sin feminism, om man säger så (förutom Dixie Chicks). Så när någon tar tag i problemet förtjänar det att få spridning. Håll till godo, här har ni Maddie & Tae.

 

Människor kommer inte ha rätt kvalifikationer

Människan är som hästar. Det fanns en tid då hästar var en nödvändig tillgång i ekonomi. Hästar arbetade och intjänade sin lön i form av husrum och föda. Men sen kom ett teknikskifte och hästar behöves inte längre som en produktionsresurs. Detta kommer även drabba människorna.

Den pågående automatiseringen och robotiseringen kommer resultera i att, inom snar framtid, ny teknik kommer utföra mängder av jobb* som idag människor utför. Detta kommer drivas fram av kostnadseffektivitet. Människor kommer inte behöva lämna in jobbansökningar. De kommer inte ha rätt kvalifikationer.

Då många jobb inte är jättekul och sliter på psyke och kropp vore detta inget stort problem, om inte arbetet är de flesta människors inkomstkälla och en viktig del för deras meningsskapande. Det senare kommer lösa sig, men när en stor andel av den mänskliga populationen inte har något lönearbete, någonsin under sitt livstid, kommer detta radikalt förändra hur vår ekonomi fungerar.

Det första förslag på lösning som kommer upp är kommunism. Fler alternativ borde finnas och dessa borde diskuteras. Men någon diskussion verkar inte ske inom svenska politiska partier. Istället talar de, under den pågående valrörelsen, som om full sysselsättning vore möjligt.

Det finns forskning som visar att nästa hälften av arbetstillfällena i USA kan försvinna inom 20 år.

20 aug 2014

Scientism hos Scientia Salon

För er som är intresserade av diskussionen om scientism så har bloggen/on-line-tidningen Scientia Salon just nu en "Scientism Week" där olika skribenter ger sina åsikter i frågan. Läsvärt. De har så här långt publicerat två avsnitt (med vidare länkar till fler artiklar).

19 aug 2014

Regeringen motverkar pluralism i de svenska livsåskådningslandskapet

Presskommentar från Humanisterna:

Regeringen motverkar pluralism i de svenska livsåskådningslandskapet

Regeringens utredning om religiös aktivitet i Sverige, likväl som det statliga stödet till trossamfunden, begränsas till de etablerade religiösa organisationerna och behandlar inte icke-religiösa livåskådningars verksamhet. Därför blir de statliga initiativen konserverande, och verkar inte för större pluralism i det svenska livsåskådningslandskapet.

Regeringen har, genom samfundsminister Stefan Attefall, initierat en utredning om religiösa aktivitet i Sverige. I torsdags i förra veckan genomförde utredarna, professor Anders Bäckström och teol. dr. Ulrika Svalfors, en förhandspresentation av rapporten, vilken skall vara klar i september. Rapporten skall belysa trossamfundens betydelse som välfärdsaktörer vid sidan om staten.

I den presentation som publicerats på regeringens hemsida, står det att forskarna identifierat 66 konfessionella grundskolor. Vidare kan man läsa att religiösa samfund har över 500 anställda som arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvård, kriminalvården, vid skolor och högskolor, samt inom försvarsmakten och polisen. 70% av dessa tillhör Svenska kyrkan.

Enligt Attefall är syftet med rapporten att synliggöra det religiösa livet. Med tanke på att regeringen under mandatperioden ökat de statliga bidragen till trossamfunden, finns det säkert behov av att visa att skattemedlen ger återbäring i form av samhällsvinster.

Men bidragen till trossamfunden stödjer endast organisationer som verkar inom de stora världsreligionerna. Nya religiösa rörelser och icke-religiösa livsåskådningsorganisationer får inte samma hjälp med att bygga upp verksamhet. Enligt rapporten är det endast en fjärdedel av Sveriges befolkning som har en “mycket stark”, “stark” eller “aktiv” relation till befintliga trossamfund. En stor del av Sveriges befolkning identifierar sig alltså inte med de organisationer som rapporten skall belysa och statens stöttar.

I till exempel Norge, Nederländerna och staden Berlin delar staten även ut bidrag till icke-religiös livsåskådningsorganisationer. I dessa länder har därför systerorganisationer till Humanisterna kunnat utveckla samhällstjänster, vilka nyttjas av medborgare med en sekulärhumanistisk livssyn. Dessa är en betydande del av Sveriges befolkning, även om de inte är organiserade.
- Det är olyckligt att regeringen endast satsar på de traditionella trossamfunden, där de flesta redan är väletablerade och har en god ekonomi. Bidragen till trossamfunden blir därför konserverande och inbjuder inte till en förnyelse och en ökad pluralism i det svenska livsåskådningslandskapet, säger Ulf Gustafsson, styrelseledamot i Humanisterna Stockholm.

"Islamiska Staten och läget i Mellanöstern"

Diskussion i Kanal Global om Islamiska Staten (IS), läget i Mellanöstern och hur vi i Sverige påverkas, med Tara Twana, medlem i Humanisternas förbundsstyrelse, och Hanna Gadban.

Vad tycker unga brittiska muslimer om Kalifatet?

BBC frågade sju stycken, med skiftande åsikter i frågan. Hoppingivande med ett öppet samtal, om det inte vore för att intrycket är att två av männen inte verkar ha något problem med att tvinga de andra att följa deras form av islam. Avslutningsrepliken från en av de förnuftiga deltagarna säger det mesta:
Det är ganska ironiskt, att om vi var här under ett Kalifat, skulle denna diskussion inte kunnat ske.


I anledningen skruvade försvarare av ISIS och dess handlingar, så har VG gjort en 40 minuters intervju med talespersonen för de norska extremisterna Profetens Ummah, vilken Lars Gule kommenterat i Fritanke.no. Gule kommenterar att de muslimska samfunden och speciellt muslimska religiösa ledare har ett särskilt ansvar för att för att försöka förhindra extremism bland muslimer. Detta under förutsättning att dessa har en större möjlighet att påverka, eftersom de verkar inom den muslimska kontexten.

18 aug 2014

Nytt smaskigt avsnitt av Radio Houdi: #93 - Radio Houdi sörplar kräftorUnder pappersmånen och färgade lampor sörplar John och Anders kräftor – med tillbehör… och så vidare!

Valrörelsen är igång och vi önskar att den, som en val, kunde dyka under ytan ett längre tag och tvätta bort smutsen den skapar.
Är Folkpartiets felstavade affischer ett knep för social media?
Jakob Ståhles bok om Tokiga Bibelord är ute och vad skrev After Shaves Per Fritzell på sitt segel?
Vem vann i kampen mellan Gud och Satan när det gäller mördandet av människor?
Hur många färger klarar VIC 20?
Och så vidare…

Upplysningen och kunskap om människan

Den europeiska upplysningen brukar karaktäriseras som huvudsakligen ett försvar för förnuftet. Anthony Pagden hävdar att detta inte var det viktigaste för detta "projekt". Istället handlade det om att utveckla en vetenskap om människan och att förstå vad det innebär att vara människa, utan teologi. Detta leder till en kosmopolitisk syn, där gemensamma grundförutsättningarna alla människor uppmärksammas, utan att skillnaderna därför blir betydelselösa. Hans idé om upplysningen passar väl in i en humanistisk filosofi.

Pagden har skrivit boken: The Enlightenment - and why it still matters (2013).

Skoldags!


Konst av Pawel Kuczynski.

16 aug 2014

En förnuftigt ogrundad och oetisk syn på homosexualitet

I ett citat berömde Ingmar Hedenius Katolicismen för att den innehöll en filosofi som eftersträvade precision och klarhet, samt inte stod i konflikt med vetenskapligt vetande. Det är därför intressant att undersöka i vilken mån katoliker lever upp till dessa lovord.

Ola Samnegård, teologistuderande vid Newmaninstitutet, skriver i tidningen Dagen om homosexualitet - Alla kommer till korta inför kristna moralen. Samnegård har med artikeln för avsikt att förklara sin katolska syn på homosexualitet, utifrån synen på kärleksbegreppet. Han skriver inledningsvis:
"För mig är inte ett påstående sant för att det står i Bibeln. Men det står i Bibeln för att det är sant. Med andra ord finns det alltid också en förnuftsmässig grund till den kristna moralen."
Vi skall alltså förvänta oss att förnuftiga argument, och förhoppningsvis klarhet och precision. Nedan återges Samnegårds argumentation punktvis, men mina kommentarer efter varje mening.
1. "Sexualiteten är i själva verket en av de allra finaste och dyrbaraste gåvorna vi har fått av Gud." 
Av artikeln framgår inte vad Samnegård grundar detta i. Ingen förnuftsmässig grund anges.
2. "Den är en inneboende och god kraft till all form av kreativitet och till alla former av mellanmänskliga relationer."
Detta är en förenkling. Att sexualitet ofta resulterar i något gott tvivlar få på, men att det i visa fall är en kraft som är destruktiv och orsakar lidande är också sant.
3. "Alltså något mycket mer än det vi i dagligt tal benämner sex, nämligen utövandet av sexualiteten genom könsorganen."
Slutsatsen är dock korrekt, men att det är dagligt tal att tänka på sexualitet som endast sex med könsorganen får vi anta är en personlig erfarenhet Samnegård har.
4. "I det fysiska sexet inbjuds människan till att i kärlek vara öppna för att bli Guds medskapare av nya människoliv."
Fysiskt sex kan under vissa specifika förhållanden leda till att människoliv skapas. Vad övrigt Samnegård påstår i (4) saknas de förnuftsmässig grund för.
5. "Kan något vara mer fantastiskt?"
Eftersom (4) är en till stora delar ogrundad premiss är detta en hypotetisk fråga, även om avsikten förmodligen var retorisk.
6. "Därför bör vi inte aktivt stänga ute denna möjlighet från sexet i sig själv, vilket alltid är fallet vid samkönad sex."
Denna slutsats kan inte dras. Även om (4) skulle vara korrekt och svaret på (5) är nej, blir slutsatsen inte logiskt tvingande. Detta beror på den filosofiska svårigheten att härleda ett bör (6) från ett är (4).
7. "Barn mår bäst av att växa upp i en trygg familj med båda sina biologiska föräldrar."
Det saknas vetenskapliga belägg för detta påstående. Om Samnegård har någon annan förnuftsmässig grund för detta påstående, så anges inte detta.
8. "Bland annat därför är sexets rätta plats ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna."
Denna slutsats kan inte dras ur ett ogrundat, förmodligen felaktigt, faktapåstående (7) och en felaktig slutsats (6).
9. "Detta förbund är också tänkt att återspegla Guds eviga kärlek.
Av artikeln framgår inte vad Samnegård grundar detta i. Ingen förnuftsmässig grund anges.
10. "Denna kärlek manifesterades som allra tydligast då Jesus (som är Gud själv) uppoffrade sitt liv på korset för vår skull."
Av artikeln framgår inte vad Samnegård grundar detta i. Ingen förnuftsmässig grund anges.
11. "På samma sätt ska man och kvinna i äktenskapet vara beredda att i livslång kärlek uppoffra sig själva för den andra partens och barnens skull."
Även om det skulle finnas förnuftiga grunder för (9) och (10), utanför Bibeln, följer inte (11) ur detta.
12. "All form av medveten odling av sexuell upphetsning utanför detta sammanhang tror jag strider mot Guds vilja."
Eftersom denna slutsats bygger på en rad förnuftsmässigt ogrundade och felaktiga premisser, så är den inte förnuftsmässigt grundad. Samnegård misslyckas med sin föresats, vilket han förmodligen är medveten om, då ett "tror" tagits med i slutsatsen.

Den katolska synen på homosexualitet, som Samnegård representerar, är förtryckande. De hbtq-personer som växer upp med denna syn på homosexualitet, följer den frivilligt eller på grund av skuld- och skambeläggande, förvägras att leva ett mänskligt liv fullt ut. Oavsett om man tror att människan är Guds skapelse eller inte, så är denna syn på homosexualitet oetisk. Att Samnegård försöker släta över en djupt oetisk och förnuftigt ogrundad moralisk syn med "att är kommer till korta inför kristen moral", snarare stjälper än hjälper.

StjärnexplosionEn makalös time-lapse-film av en stjärnexplosion från Hubbleteleskopet. Läs mer här.

15 aug 2014

"Vi bevittnar ett folkrättsbrott i Irak"

Tara Twana och Christer Sturmark, i Humanisternas förbundsstyrelse, skriver i Dagens Arena -
Vi bevittnar ett folkrättsbrott i Irak. Inlägget avslutas:
Vi står nu på randen till ett nytt storskaligt krig i Irak medan det internationella samfundet passivt tittar på. Det räcker inte med att omvärlden diskuterar och fördömer IS. Enligt den kurdiska journalisten Kamal Chomani kommer inte den kurdiska regionen att klara av flyktingtrycket från både Syrien och internt i Irak. Alla flyktingar har olika behov och situationen för många är kritisk. 
Vi måste alla stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter och erbjuda humanitärt stöd i form av medicin, mat och tält i flyktinglägren. Men framför allt måste USA, EU och FN nu agera med gemensamma krafter för att sätta stopp för IS politik. Irak behöver också hjälp med att skyndsamt bilda en ny regering där även minoritets gruppernas rättigheter respekteras. 
När IS börjar rekrytera från terrornätverket al-Qaida finns en oro för attentat även utanför Syrien och Irak. IS utgör inte längre bara ett hot mot minoriteter i dessa länder – de utgör ett hot mot världssamfundet.

"Akut läge i Irak kräver handlingskraft"

Fyra debattörer, däribland Humanisternas förre styrelseledamot Dils Demirbag-Sten, skriver i en gemensam debattartikel i SvD. "Världens demokratier bör ansluta sig till USA:s beslut och erbjuda den kurdiska armén humanitärt och militärt stöd, skriver Soran Ismail, Dilsa Demirbag-Sten, Özz Nûjen och Sakine Madon."
Assyrier, yazidier och andra grupper på flykt, har sökt sig till de kurdiska områdena och får i den mån det är möjligt skydd och hjälp. Därför vore ett fortsatt stöd för de kurdiska styrkorna, som står upp för folket när den irakiska armén inte förmår, stabiliserande för hela regionen. I nuläget behövs det akuta lösningar för att lindra mänskligt lidande och humanitär katastrof, men det är viktigt att man lyfter en kurdisk statsbildning som en långsiktig lösning i fortsatta politiska samtal och förhandlingar. Grundprincipen måste vara att de folk som vill själva ska få besluta över sin självständighet.
Statsminister Fredrik Reinfeldt, tillsammans med utrikesminister Carl Bildt, vädjar till FN:s säkerhetsråd att enas. I den bästa av världar hade FN agerat kraftfullt för länge sedan. Nu är vi dessvärre inte där.
President Barack Obamas meddelande om att USA kommer att stödja de kurdiska och irakiska styrkor som bekämpar IS är ett besked som inte kommer en dag för tidigt. Vi kan alla som medmänniskor ­bistå med hjälp. Världens demokratier bör gå samman, ansluta sig till USA:s beslut och erbjuda den kurdiska armén humanitärt och militärt stöd.

Hedenius om Katolicismen

Nu frågar jag, kan en intellektuell vara katolik? Svaret måste bli - Ja, naturligtvis kan han det och han måste ta den katolska tron på allvar, inte bara springa i mässan och knäböja ett slag på det oengagerade sätt som när man stjälper i sig en kopp kaffe, i fall man känner sig lite nere. 
Nästa fråga blir: Kan Katolicismen tänkas han någon positiv dragningskraft på de intellektuella? Den vetenskapliga filosofin eftersträvar precision och klarhet. I denna situation har Katolicismen något utomordentligt att erbjuda, nämligen auktoritet i frågan om filosofiskt vetande. Påven Leo XIII rekommenderade 1874 den så kallade tomismen som norm för de intellektuellas filosofi. Tomismen utformades under medeltiden, men den tar åtminstone i ett viktigt avseende blivit moderniserad. I sin nuvarande form innehåller den katolska filosofin ingenting som strider mot naturvetenskapliga eller medicinska upptäckter. Samtidigt har den Katolska kyrkan bibehållit det bästa inom den gamla tomismen, dess klara och rationella framställningsform.
Jämför man i det avseendet till exemplet Den svenska kyrkan och dess teologers filosofi med Katolicismen, då konstaterar man snart katolikernas överlägsenhet.
- Ingemar Hedenius, 1958

"Hey Irshad! My parents are very close-minded..."Irshad Manji, svarar på läsarfrågor i "Moral Courage Channel".

14 aug 2014

Om tilltro, hopp och tro

En i scensättning av ett avsnitt ur Peter Boghossians bok A Manual for Creating Atheists. På svenska saknas ett bra ord för "faith", ordet tro har flera olika betydelser, kanske "ogrundad övertygelse" fungerar. Boghossian förklarar "faith" som att påstå sig veta någon du inte vet.

Stötta de som fördrivs av ISIS

Vid frågestunden efter Richard Dawkins föreläsning vid World Humanist Congress klev Maram Namazie fram och tackade Dawkins för hans stöd till ex-muslimer. Namazie, som är människorättsaktivist och talesperson för Council of Ex-Muslims of Britain, tog sedan upp de människorättsbrott som utförs av islamisterna i Den islamiska staten (ISIS) i Irak och hon rev sönder en bild av den flagga som ISIS använder. VICE News serie i fem delar om ISIS rekommenderas till er som inte sett den.

För er som vill göra något mer än att fördöma ISIS krigshandlingar i Syrien och Irak, så kan ni donerar till UNHCR:s arbete i Irak. Där hjälper UNHCR dem som flytt undan förtryck och krig.

Stephen Fry om depression

Apropå Robin Williams död kan det vara värt att påminna om ett svarsbrev Stephen Fry en gång skrev till en deprimerad kvinna som kontaktat honom. Berättelsen från hemsidan Letters of Note.
Early-2006, during a bout of depression, a young lady by the name of Crystal Nunn wrote a desperate letter to Stephen Fry. Says Crystal:
"I had no idea who to turn to. But I really needed someone to turn to and to ease the pain. So I wrote to Stephen Fry because he is my hero, and he has been through this himself. And low and behold, he replied to my letter, and I will love him eternally for this."
Mr. Fry's wonderful reply can be seen below.

13 aug 2014

Världen behöver sekulär humanism - nu mer än någonsin

Mellanöstern håller på att implodera i sin egen version av det 30-åriga kriget. Det kan vara värt att påminna om några centrala ingredienser i denna konflikt.


Det handlar inte om onda människor mot goda människor. Det finns ingen genetisk defekt hos IS-anhängare som gör dem unikt kapabla till de illdåd som utförs i konflikten. Tänk tillbaka på Europas historia och det blir kristallklart - till exempel har vi i Sverige inte kollektivt muterat och med detta avsagt oss våldet som metod sedan 200 år. Istället handlar det om ideologier. Vi människor blir alltför enkelt offer för våldsideologier och tankar som handlar om "oss" och "dem". IS anhängare är lika mycket offer för sin våldsideologi som nazister, kommunister och korsfarare. Det är ideologin som är problemet, inte människorna.

Våldsideologin är i det här fallet islamism - tanken att islam ska vägleda det sociala, politiska och personliga livet. Västvärldens ledare verkar hoppas att lösningen ska vara nationalism, typ Ni är ju alla Irakier, kan ni inte bara hålla sams? Man glömmer då både att den irakiska nationalstaten är en konstgjord kolonial konstruktion och att nationalism är en annan av alla -ismer som ofta utmynnat i våld.

Konflikten är inte helt igenom religiös men har tydliga religiösa förtecken. Dels säger våldsanvändarna själva att de agerar i religionens namn, dels är skiljelinjerna nästan helt dragna efter religiös tillhörighet (men inte enbart - t.ex. kurderna är ju precis som IS till stor del sunni-muslimer). Att - som Svenska kyrkans hjärntrust i Stockholms domkyrkoförsamling - försöka förneka det religiösa inslaget i konflikten är inte bara fånigt, det rent ut sagt oetiskt. Här dör tusen- och åter tusentals människor för sin religions skull och Svenska kyrkan klämmer till med "Historien har visat oss att varje gång en högröstad religiös retorik används, handlar det inte om religion"!? Vilket historielöst, kolonialistiskt, paternaliserande skitsnack!

I botten av allt IS framfart ligger en djup tro på att den slutgiltiga gudomliga sanningen är känd och uppenbarad till Muhammed, och att denna sanning finns nedskriven  i en skrift - Koranen - från arabisk medeltid. Den här sanningen spreds över en stor del av den då kända världen i ett erövringståg med svärdet i hand - ett erövringståg som påbörjades av profeten själv. Sprider man islam på detta sätt agerar man alltså efter profetens eget exempel. Om islam i grunden är en fredens religion missade Guds profet själv detta.

Så hur får man bukt på problemen i Mellanöstern? Den som det visste skulle förtjäna Nobels fredspris flera gånger om. Men att moderera religionens sanningsanspråk i människors medvetanden är i alla fall en uppenbart viktig komponent. I Sverige är knappt ens kyrkan religiös längre och har därmed slutat förespråka tortyr-straff för kätteri och hädelse, än mindre tvångskonvertering med svärd i hand. Samma sak i stora delar av Europa - religion används alltmer sällan som motiv i blodiga konflikter (med vissa noterbara undantag). Upplysningen fungerar - ge den bara tid!

Fast tid är förstås något Mellanöstern inte har. Människor dör NU, så realpolitik måste tillgripas. Flyktingar måste få skydd och hjälp, både på plats och dit de tvingats fly. Här har alla - humanister som icke-humanister - en roll att fylla. Förhoppningsvis visar sig så småningom något demokratiskt alternativ värt att stötta.

Svaret i det långa loppet? Det handlar i alla fall inte om att ersätta en fundamentalistisk religiös övertygelse med en fundamentalistisk politisk övertygelse - vi har flera exempel på att det kan ge ännu sämre resultat. I längden behöver istället humanistiska värderingar få större spridning.

Sekulär humanism är tanken om att vi bara har varandra - det finns ingen annan som kan rädda oss än vi själva. Sekulär humanism är tanken att den slutgiltiga sanningen på ett fundamentalt plan är okänd och att vi därför inte kan motivera dödandet av andra utifrån vad vi nu tror oss veta. Sekulär humanism är tanken att människor - alla människor! - har vissa okränkbara rättigheter som vi alla är skyldiga att värna åt varandra. Det är väl något att sträva för? Det har blivit viktigare än någonsin att stå upp för de humanistiska värderingarna i världen.

Oxforddeklarationen om tanke- och yttrandefrihet

Under World Humanist Congress enades den internationella humaniströrelsen om ett dokument som skall vägleda rörelsens verksamhet kommande år.

Oxforddeklarationen om tanke- och yttrandefrihet inleds med:
Runt om världen och i alla tid, är det tanke- och yttrandefrihet som har visat sig vara den mest essentiella förutsättningen för mänsklig blomstring, men varje generation konfronteras med nya hot mot dess fundamentala frihet.
Därefter följer i deklarationen en lista på ställningstagande, med utvecklande kommentarer. Nedan återges endast ställningstagandena:
  • Rätten till tanke- och yttrandefrihet är en och samma rättighet för alla.
  • Ingen någonstans skall någonsin tvingas in i eller ut ur en övertygelse.
  • Rätten till yttrandefrihet är global till sin omfattning.
  • Det finns ingen rätt att inte bli förolämpad, eller att höra motsatta uppfattningar.
  • Stater skall inte begränsa tankar och yttranden bara för att skydda statsledningen mot kritik.
  • Tankefriheten är absolut, men friheten att agera utifrån tankar är det inte.
I avslutningen står det att kongressen försäkrar att demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och sekularism är grundstenar för samhällen med tanke- och yttrandefrihet, samt att kongressen förbinder sig att arbeta för att befintlig internationell rätt till tanke- och yttrandefrihet försvaras och förespråkas. Dokumentet avslutas:
Vi uppmanar alla våra medlemsorganisationer och humanister över hela världen att upprätthålla dessa värden i sina egna liv; att förespråka i deras samhällen en större allmän förståelse om rätt till tanke- och yttrandefrihet för alla; att kräva att deras regeringar verkar för dessa värde; och förenas med humanister och andra globalt i försvar och förespråkande av dem för hela mänsklighetens nytta.
Läs hela dokumentet på engelska hos IHEU eller hör Isabel Russo och Andrew Copson läsa upp deklarationen i den smådåliga inspelningen nedan.

12 aug 2014

Wole Soyinka fick Internationella humanistpriset

En av höjdpunkterna vid World Humanist Congress i Oxford var utdelningen av the International Humanist Award till författaren och nobelpristagaren Wole Soyinka. Han fick priset för "modig kamp för yttrandefrihet, samtidigt som hans eget liv utsatts för extrema hot."

Soyinka skulle deltagit i kongressen, men fick ställa in på grund av sjukdom. Han hade istället läst in ett tal i förväg, vilket spelades upp på kongressen. Och talet var ett kraftfullt fördömande av inte bara religiös extremism som Boko Haram, utan mot alla religiösa ledare som i tystnad ser fanatism gro runt omkring dem.

Citat från talet:
The conflict between Humanists and Religionists has always been one between the torch of enlightenment and the chains of enslavement. And let me state that one wishes that we were speaking merely of invisible chains. Alas, the chains we speak of are not only visible but cruelly palpable. All too often they lead directly to the gallows, to beheadings, to death under a hail of stones. In numerous parts of the world today the Scroll of Faith is indistinguishable from the Roll-call of Death.
[...] 
So, what should be our response to such aggression? Each event must dictate its own methodology of response, but a basic rule is – certainly not a response that fails to take cognizance of the dynamic world context in which we exist. Certainly not a response that fails to challenge the arrogance of religious imperialism, and also redresses the permissive laxities of the past. We need to deploy a new language whose message is: the world is not your jurisdiction. 
Each time some wound to religious sensibilities is used to unleash terror on innocent communities, the obvious response should be: invade and inundate that space with the very material that is alleged to have given offence. An aerial bombardment with weapons of the mind – invade that space through whatever medium of transmission is feasible. If textual – pages, chapters, illustrations, word clusters floating in space, descending on church steeples, minarets, schools, farms, factories, prisons, markets and barracks, floating down on the pompous, hypocritical chambers where self-designated theologians order the arrest, torture, imprisonment, decapitations and hangings of those alleged to be enemies of an unseen deity.
Hela texten finns att läsa hos IHEU.


Uppdatering: Inlägget uppdaterat och återpostat, efter att hela texten blev tillgänglig. Tidigare fanns bara vissa citat från The Independent.

Robin Williams 1951-2014

"No matter what people tell you, words and ideas can change the world."
RIP Robin Williams

Rebecca Goldstein får Dawkinspris

The Atheist Alliance of America har utsett filosofen och författaren Rebecca Newberger Goldstein till mottagare av 2014 års Richard Dawkins Award.
"A champion of reason and realism, in the face of reasons enemies."
Det är lite kul att priset går till en filosof, eftersom Dawkins är så tveksam till filosofi, vilket han också tar upp i pristalet nedan. Goldsteins bok om gudsargumenten har nyligen kommit på svenska: Seltzers resa - En otrolig historia om Guds existens.

Sommartid: Fotbollen har uppförsbacke i Uganda

Image credits: John Van Den Hende

11 aug 2014

"Tveka inte att utmana islamisk behandling av kvinnor"

Inlägg författat av Lars Torstensson:
-------------------------------------------------------------------------------------------

"Tveka inte att utmana islamisk behandling av kvinnor"

Englands justitieminister Simon Hughes anser att Storbritannien inte bör vara "kulturellt besvärat" över att utmana muslimer i frågor om att bära slöja eller könssegregation. Han anser att kvinnor och män måste tillåtas att sitta tillsammans, och att göra motstånd mot muslimska "hårdföra bekännare och fanatiker", som motsätter sig jämställdhet.

Han gjorde sina kommentarer i ett tal till Flicktoppmötet, ett event som vill få ett slut på kvinnlig könsstympning, samt barn- och tvångsäktenskap, inom en generation.

Hughes förklarade att skolor har varit rädda för att överträda en opassande kulturell gräns genom att ta upp sådana frågor, men ansåg att detta har förändrats under de senaste fyra åren. Han talade om ett "kulturskifte" bland Storbritanniens muslimska församlingar till förmån för jämställdhet. Motståndarna håller på att förlora striden, menade han.

Den liberaldemokratiske ministern föreföll också välkomna en debatt om slöjan. Hughes lät förstå att det har funnits en "nervositet" när det gäller att diskutera vilka slöjor folk kan bära, täckta ansikten på skolor eller huruvida muslimska kvinnor ska vara tvungna att lyfta på slöjan när de avger vittnesmål i domstol". Men "vi har brutit igenom det nu", hävdade han.

Sara Khan, ledare för Inspire, en rättighetsorganisation mot extremism som motarbetar ojämlikheter som drabbar muslimska kvinnor, välkomnade Huges kommentarer. Hon förklarade: Vi har konsekvent motsatt oss argumentet om "religiösa och kulturella skillnader" som ofta har använts för att förvägra kvinnor samma grad av skydd genom rättighets- och jämlikhetslagstiftning som tillerkänns andra brittiska kvinnor. Universella mänskliga rättigheter tillhör alla brittiska medborgare. "Vårt arbete inom musimska församlingar understryker för oss att kampen mot hårdföra bekännare och fundamentalister som motsätter sig jämställdhet fortfarande är en väldig strid, vilket inte kommer att förändras över en natt. Det är en generationsstrid. Vi välkomnar därför stödet från alla i det brittiska samhället som tror på jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla."

Stephen Evans, kampanjledare för National Secular Society, framhöll att det utan tvivel funnits religiösa och kulturella betänkligheter som hindrat att problemet med kvinnlig könsstympning kunnat angripas effektivt. Han underströk också att Storbritanniens diskriminerande shariadomstolar undergräver muslimska kvinnors legala jämställdhet, och att lite görs för att åtgärda detta.

"Sekularister, människorättsaktivister och liberala muslimer måste fortsätta att arbeta tillsammans för att försäkra sig om att muslimska kvinnor kommer i åtnjutande av samma rättigheter och juridiska skyddsnivå som alla andra medborgare i Storbritannien," fastslog han.

Ovanstående är en översättning och ett sammandrag av en artikel som nyligen var införd på National Secular Societys hemsida.

http://www.secularism.org.uk/news/2014/07/there-should-be-no-embarrassment-over-challenging-muslim-treatment-of-women-says-justice-minister

Allt du velat veta om Jakob Ståhle

Jag rekommenderar varmt en lyssning på årets sista Kvacksnack med Jakob Ståhle, mannen bakom ateistbibeln. Jakob berättar passionerat om resan som leder till att han övervann sin gudstro, och beskriver de problem han har identifierat med kristendomen. Alltsammans är mycket intressant! Lyssna här!

Så det är därför Vatikanen fruktar kvinnor...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se