8 dec. 2011

Skall skolor fira advent, Lucia eller julavslutning i kyrkan?

Svt Debatt tog upp denna fråga i torsdags och medverkande var bland andra Camilla Grepe, redaktör för det religionskritiska magasinet Bright, Annika Beijbom och Ebba Busch (KD). Programmet kommer att kunna ses på Svt Play, missa inte eftersnack på nätet.

Nej, gemensamt finansierade skolor skall inte fira avslutningar eller andra högtider i kyrkan. Vi har religionsfrihet i vårt land och ingen elev skall, på grund av en från normen avvikande livsåskådning, behöva säga att de inte vill vara med vid dessa tillfällen. Dessa högtider skall vara till för alla och inte bara normkristna, vilka tar sig mer om mer friheter på minoriteternas bekostnad.

Tillägg 1: Läs kommentaren av Göran Rydland. Han sammanfattar rättsläget på ett utmärkt sätt.
Tillägg 2: För de som vill se det amerikanska perspektivet - The Daily Show om Tree Fighting Ceremony.

6 kommentarer:

Göran Rydland sa...

Skolavslutning i kyrkan strider mot Europakonventionen och Sveriges grundlagar.

Debatten gäller principfrågan om rätten till frihet från religion och kommunens ansvar för att skydda enskilda elever i den obligatoriska grundskolan mot otillbörlig och ensidig religiös påverkan av trossamfundet Svenska kyrkan.

Skolinspektionen motiverar i sina beslut kritik mot skolavslutning i kyrkan med hänvisning till regeringsformen och Europakonventionen.

Regeringsformen 2 kap. 2 § stadgar att ingen av det allmänna får tvingas att ge till känna sin åskådning i religiöst hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i religiös sammankomst eller meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning för livsåskådning.

Regeringsformen 2 kap. 19 § stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden genom Europakonventionen.

Europakonventionen artikel 9, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, skyddar rätten för var och en att avstå från religion.

Religionsfrihet i regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter är ett begrepp med två helt motsatta betydelser. När konflikt uppstår vid rättstillämpningen av normen om religionsfrihet har artikel 9 i Europakonventionen företräde före 2 kap. i regeringsformen. Detta innebär att regeringsformen 2 kap. 2 §, frihet från religion, har företräde före 2 kap. 1 §, frihet till religion.

I grundskolan ingår skolavslutningen som en obligatorisk del av undervisningen. Religiösa inslag för eleverna vid avlutningen strider följaktligen både mot artikel 9 i Europakonventionen och 2 kap. 2 § i regeringsformen.

Om rektor och lärare inbjuder till skolavslutning i en kyrkolokal agerar de ombud för trossamfundet Svenska kyrkan och sviker därmed föräldrarnas förtroende för skolan. Lojalitetskonflikter uppstår för elever och föräldrar som tvingas värna sin religionsfria/religiösa integritet.

Elever och föräldrar står i beroendeförhållande gentemot skolans lärare och rektor. Detta gör att föräldrarna kan dra sig för att begära befrielse för sina barn från otillbörliga religiösa moment i undervisningen och skolavslutningen.

Enligt den nya skollagen 2010:800, 7 kap. 19 §, är reglerna om befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen väsentligt mer restriktiva än i den tidigare skollagen. För att betona att befrielse endast ska komma i fråga i undantagsfall, ska befrielse bara kunna medges när det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.

En principiellt viktig dom i Europadomstolen bör vara vägledande för Skolinspektionen i Sverige.

Europakonventionen protokoll nr 1, artikel 2, Rätt till undervisning, skyddar föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan undervisning och undervisning, som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Föräldrars rätt enligt Europakonventionen har avgjorts i en principiellt viktig dom, Folgerø m.fl. mot Norge, den 29 juni 2007 i Grand Chamber vid Europadomstolen.

Domskäl:
I den grundskola i Norge där föräldrar tvingades begära befrielse för sina barn från vissa religiösa delar i undervisningen, fanns risk för otillbörliga avslöjanden om föräldrarnas livsåskådning och privatliv för skolmyndigheterna.

Domslut:
Domstolen fann att det hade skett en kränkning av artikel 2 i protokoll nr 1 i Europakonventionen.

Lokatt sa...

Underbar slutreplik från Camilla G. : "Och längst där framme hänger ett lik!" Jag kan möjligen tänka mig julavslutning i en kyrka om liket hakades ner och att de andra tortyrredskapen i korsform täcktes över. Bara för att lokalen oftast är vacker och stämningsfull och att orgeln brusar så skönt. Men inget jesusprat då, och inget vandrande katolskt helgon med utstuckna ögon, usch.

Munken sa...

Kyrkan i sig är förvisso en religiös lokal men det är också en väldigt vacker och praktisk sådan. Jag blir förstås upprörd om en präst eller annan religiös ledare spyr ut sin religiösa propaganda över eleverna men det hör - i min uppfattning - till undantagen.

Ska man bjuda in en präst till diverse akademiska högtider bör man dock i konsekvensens namn bjuda in alla tillgängliga religigösa företrädare så att alla religioner blir representerade.

Alla tal borde dock hållas av skolpersonal. Om Gud vill säga något får han faktiskt göra det själv.

Själv gillar jag bilden av att rektor håller tal framme i kyrkan och bakom denne står ett gäng representanter för olika grupperingar samlade som en symbol för mänsklig enighet och sammarbete.

Göran Rydland sa...

SVT Play

Längd: 45 minuter

Avsnittsinformation
Del 15 av 17. Ska skolor fira advent och Lucia i kyrkan? /.../

http://svtplay.se/v/2636319/debatt/del_15_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2636325/sb,p104688,1,f,-1

TEXTAD VERSION
http://svtplay.se/v/2636325/debatt/del_15_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2636319/sb,p104688,1,f,-1

Svensktextning: Fahlvik, Pettersson
© Sveriges Television AB 2011

Programinformation
Efter programmet fortsätter debatten i Eftersnack - direktsänt på nätet!

Denna video finns tillgänglig t.o.m. 21 jan 2012

Belinda Olsson, Programledare SVT Debatt

SVT Belinda: Välkomna till Debatt! Det är torsdagskväll och vi sänder så klart live från Göteborg. Nu kan det vara slutfirat för skolorna vad gäller advent och Lucia i kyrkan. Och det ska vi debattera om en liten stund.
/…/

Ingen lusse i kyrkan
Tid: 23:50 – 43:45

DEBATTDELTAGARE
Camilla Grepe, Religionskritisk bloggare
Annika Beijbom, Bokförläggare
Ebba Busch (KD), Kommunalråd Uppsala
Jonas Eek, Präst Göteborgs stift

SVT Belinda: Vi ska nu debattera huruvida skolor kommer att fira advent och Lucia i kyrkan. Det är inte självklart. Det är litet luddigt i skollagen och enligt Skolverket är det många rektorer som ringer nu och inte riktigt vet vad de ska göra.

/…/

SVT Belinda: Camilla är inte övertygad?

Camilla: Nej, absolut inte! Jag kan säga så här. Det ni är blinda för inom kristenheten, det är att ni tvingar in människor som inte har någonting alls med er att göra, in i en förvisso vacker lokal – och längst fram på väggen så hänger det ett lik!

SVT Belinda: Längst fram på väggen hänger det ett lik! Nu är inte Jesus här och kan försvara sig. Men debatten fortsätter i Eftersnack. Tack alla! Tack så hemskt mycket! Nu är det Eftersnack. Gå till datorn om ni inte är där! Hej då!

Transkription från SVT Play Debatt
Göran Rydland

© Copyright Sveriges Television AB 2011

Elias W-O sa...

Problematiken är predikan i samband med skoltradition och det skiter man i att diskutera. Fint...

Göran Rydland sa...

SVT Debatt
8 december 2011

EFTERSNACK

Adventsfirandet i skolan… eller kyrkan?

http://debatt.svt.se/2011/12/09/adventsfirandet-i-skolan-eller-kyrkan/

Publicerad 9 december, 2011
Längd: 15:33 minuter

Ska skolelever få fortsätta fira jul i kyrkan?
Debatten fortsatte i Eftersnack.
Tid: 00:00 – 10:45

Magnus Johansson, SVT Debatt

DEBATTDELTAGARE
Camilla Grepe, Religionskritisk bloggare
Annika Beijbom, Bokförläggare
Ebba Busch (KD), Kommunalråd
Uppsala
Jonas Eek, Präst Göteborgs stift

© Copyright Sveriges Television 2011

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se