2 nov. 2012

Religiös hemskolning

Statsdelsnämnden i Göteborg överklagar beslutet om att fyra judisk-ortodoxa familjer har fått rätt att hemskola sina 11 barn. Christer Sturmark kommenterade ärendet i kvällens Nyheterna på TV4 (start 11:00).

Leila Qaraee, ordförande Kvinnors Nätverk, skriver om ämnet på SvD - Strikt religiös tro skall inte påverka barnen:
Den allmänna skolan handlar dock inte bara om att förmedla ämneskunskaper. Skolutbildningen syftar till ”att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skollagen, 4 §). Utbildningen ska överensstämma med grundläggande demokratiska värderingar, alla människors lika värde, jämställdhet och så vidare. På tvärs mot detta tillåter nu Kammarrätten undervisning som grundar sig på starkt religiösa normer, där många religioner är intoleranta mot människor av annan religiös tro eller icke-troende och rentav slår fast att de är orena. En sådan undervisning ger barnen en dålig grund för att leva i ett öppet och mångkulturellt samhälle. 
[...] 
Det är hög tid att samhället ovillkorligen ställer sig på barnens sida och står upp för en skola och utbildning som grundar sig på sekulära principer. Barn ska inte som i det aktuella fallet behöva underkasta sig sina föräldrars tro. Barns rättigheter måste få vara viktigare än religion. Det är religionsfrihet – för barnen.

34 kommentarer:

Jimmy sa...

Jag trodde att vi skulle försöka göra oss av med religionsfrihet?

Bo sa...

Jimmy -

"Jag trodde att vi skulle försöka göra oss av med religionsfrihet?"

Ett par frågor dyker upp...
- Vilka är ni?
- Vad har era ambitioner att göra er av med religionsfrihet med bloggposten att göra?
- Varför vill ni göra er av med religionsfriheten?

Jimmy sa...

Bo,

Jag uttryckte mig kanske lite konstigt. Jag är väldigt skeptisk till lagar och regleringar kopplade till "religionsfrihet" av en mängd olika skäl.

Företrädare för Humanisterna har på flera ställen tidigare uttryckt kritik mot religionsfrihetslagstiftningen och argumenterat för att den bör avskaffas (exempelvis här: http://www.expressen.se/debatt/avskaffa-lagen-om-religionsfrihet/). Jag håller med om en del av de argument som förs fram. Backar man från detta nu? Är förbundet splittrat i frågan? Eller inkonsekvent? Det undrar jag.

Benzocaine sa...

Jimmy: Jag tror inte det finns någon som vill avskaffa religionsfriheten som princip. Problemet uppstår när den principen går före alla andra principer.

Att tala om barnets religionsfrihet blir lite missvisande. Det handlar ju om barnets fri- och rättigheter över huvud taget, t.ex rätten att bilda sig en informerad bild av omvärlden. Hemskolningen syftar till att stänga barnet ute från det. Inga argument mot lagen om religionsfrihet gör det rätt.

Att möta fler världsbilder än föräldrarnas är berikande. Barnet som individ måste stå i centrum, inte föräldrarnas religionstillhörighet.

Enklavisering är en av de största farorna för ett mångkulturellt samhälle.

Benzocaine sa...

Jag tror det främst är ett retoriskt grepp, för att förhindra att militanta antihumanister påstår att Humanisterna är mot religionsfriheten (som princip). Genom att markera att man försvarar barnets religionsfrihet punkterar man det argumentet innan militanta antihumanister hinner använda det.

Av erfarenhet vet vi ju alla hur de militanta antihumanisterna argumenterar.

Kristian Grönqvist sa...

Den här Humanistiska inställningen till både religionsfrihet och tex hemundervisning är ett tydligt exempel på mesproppig tulipanaros, där man aldrig kan få de bästa sidorna av två saker men vill låta konfliktfri.

Gustav Bonds sa...

Rätten att vara fri från religion är väl en princip som humanister förespråkat länge...

Bo sa...

Jimmy,

Jag tror jag förstår, du blandar ihop religionsfrihet som begrepp med speciallagar angående religionsfrihet.
Lätt hänt antar jag.

Jimmy sa...

Benzo:

"Jag tror inte det finns någon som vill avskaffa religionsfriheten som princip. Problemet uppstår när den principen går före alla andra principer."

I en mening håller jag med dig. Religionsfrihet är viktigt, på samma sätt som sekulärhumanismfrihet, nationalismfrihet, schackspelarfrihet, etc. Varför används för övrigt inte dessa begrepp? Eftersom de redan täcks in av mer övergripande fri- och rättigheter.

Religionsfrihet "som begrepp" (jag lånar ditt uttryck) får dock skiljas från lagar och regleringar kopplade till något man kallar för "religionsfrihet". Dessa regleringar förutsätter uppenbarligen att religion, ur något avseende, är ett specialfall - vilket jag menar är problemet.

"Jag tror det främst är ett retoriskt grepp, för att förhindra att militanta antihumanister påstår att Humanisterna är mot religionsfriheten (som princip)."

Men det har ju samtidigt uppenbara nackdelar: i ett sammanhang ska religionsfriheten avskaffas, i ett annat vill man värna om densamma. "Militanta antihumanister" får då öppet mål eftersom hållningen uppfattas som inkonsekvent. Bättre då att vara konsekvent och tydlig i positioneringen, än att försöka föregripa eventuella missförstånd från meningsmotståndare (de kommer ju uppstå ändå).

Jimmy sa...

Bo,

Finns det någon lag eller reglering kopplad till religionsfrihet som

1. inte behandlar religion som ett specialfall?

2. inte redan täcks in av andra mer övergripande fri- och rättigheter?

Och ja, jag syftar på lagstiftningen. Det förtydligas ju i mitt andra inlägg. Var finns sammanblandningen?

Jimmy sa...

Benzo:

Ibland kör jag på lite för snabbt och glömmer det jag faktiskt håller med om :)

"Att tala om barnets religionsfrihet blir lite missvisande. Det handlar ju om barnets fri- och rättigheter över huvud taget, t.ex rätten att bilda sig en informerad bild av omvärlden."

Precis, eller varför inte rätten till utbildning?

Benzocaine sa...

Jimmy, inkonsekvensen är en chimär. Att vara mot lagen om religionsfrihet är inte att vara mot religionsfrihet. Det finns Humanister som vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp - det betyder inte att de är för hets mot folkgrupp. Det Sturmark et al argumenterade för var:

1) Att religionsfriheten täcks in av övriga lagar om fri- och rättigheter, och

2) Att lagen om religionsfrihet medför att lagtolkarna övertolkar religionsfriheten så att den står över andra fri- och rättigheter.

Ett exempel är hur religionsfriheten används som argument för att omskära friska barn. Föräldrarnas religionsfrihet ges företräde framför barnets rätt att behålla sin penis intakt. Det är ingen Humanist (såvitt jag vet)som vill förbjuda judar att utöva sin religion, men tolkningen att föräldrarnas religionsfrihet går före barnets bästa är det få, eller inga, Humanister som tycker om - inte ens våra medlemmar som är etniska judar.

Ett exempel på första punkten ovan är Barnkonventionen. Sverige har inte barnkonventionen inskriven i lagen, men hävdar att den täcks in av våra lagar i övrigt. Så uppenbarligen har svenska lagstiftare den inställningen att fri- och rättigheter kan täckas in i lagstiftningen, utan att ha en särskild lag om det. (Personligen anser jag dock att vi borde ha en lag om Barnkonventionen).

Det finns ju många exempel på att religiösa argument väger tyngre i debatten än sekulära. Skolor som förbjuder huvudbonad inomhus anklagas för diskriminering av muslimer, men killar som av sekulära skäl vill ha keps eller mössa anses inte diskriminerade? Där har du en inkonsekvens.

Sedan ingår ju även rätten att avstå från religion också i religionsfriheten. Det vore självmål att vilja avskaffa den rätten.

P.S. Notera att jag inte tillhör skaran som vill avskaffa lagen om religionsfrihet.

Benzocaine sa...

Jimmy, angående medhållet: Utbildning istället för inbillning. :-)

Fast utbildning ingår väl i att bilda sig en informerad bild av omvärlden?

Bo sa...

Jimmy.

Ja, jag förstod att du syftade på lagstiftningen. Det gör dock inte bloggposten när det gäller religionsfrihet. Där i ligger sammanblandningen.

Något du verkar hålla fast vid?

Nils sa...


Den här frågan rymmer både självmotsägelse och exempel på den
svenska konsensusmentalitetens naiva tro på att den goda staten vill sina medborgares bästa.

Varför ska skolan inte bara ge kunskaper utan även inpränta statligt fastslagna värden?

I artikeln slås fast att barnen kommer att få en intolerant utbildning, men hur vet hon det. Hon skriver också:

"En sådan undervisning ger barnen en dålig grund för att leva i ett öppet och mångkulturellt samhälle."

Varför då inte låta tusen blommor blomma? Hon tycks snarare vara ute efter en monokultur där alla barn fått samma utbildning och samma av överheten godkända värderingar.

I en tid när liberala frihetsprinciper övertrumfar allt annat kommer vi i Sverige, som i USA, snart att få se mer hemundervisning.

Lennart Widlund sa...

Nils, möjligen såg du den här kolumnen i dagens SvD:

Skola hemma är inte alltid fel av Paulina Neuding (chefredaktör Neo).

(Btw, nice ironi i slutmeningen: "Det kanske en liberal kan leva med." När jag säger att jag är liberal är tolerans en stor del av det. Tolerans för olikheter. Men så är det tydligen inte för alla "liberaler".)

"Det har gjorts omfattande forskning kring hemskolning i USA, och erfarenheten därifrån visar att detta knappast är en rörelse för föräldrar som vill låsa in sina barn i källaren; hemundervisade elever är mer aktiva i föreningsliv än andra barn, och de får högre resultat än genomsnittet i offentliga skolor. Även barn med lågutbildade föräldrar som hemskolas klarar sig bättre än motsvarande grupp som går i skolan (Rudner 1998, och Belfield och Levin 2005)."

Men detta är MÄRKLIGT NOG helt irrelevant för Humanisterna. För att de bryr sig mer om SIN ideologi än om faktiska resultat? Så här skriver iaf Humanistbloggen (länk) för någon vecka sedan:

"Det spelar ingen roll hur god kvalitetet undervisningen i hemmet håller."

Nils sa...

Lennart,

jag har inte läst kolumnen men hörde en debatt på P1 i förra veckan där en motståndare till beslutet hade påtagliga svårigheter att motivera varför det alltid skulle vara fel med hemundervisning även om barnen får genomgå kunskapskontroller utförda av samhället.

Ska erkänna att jag egentligen inte bildat mig någon egen uppfattning i frågan, men har börjat inse att en viktig förklaring till det slutna debattklimatet och konsensutänkandet vi har i Sverige är att alla har gått i samma skola och fått samma värderingar inpräntade. Detta innebär naturligtvis en enorm likriktning som fortplantat sig upp genom utbildningssystemet, i medier och till politiken. Kort sagt genomsyrar hela samhället.

Av det skälet har jag svårt att och se att hemundervisning ska orsaka någon större skada.

Ulf Gustafsson sa...

Självklart kan hemundervisning vara lika bra eller bättre än skolundervisning. Det viktoga är att undervisningen görs i enlighet med upplysningstraditionen; kritiskt tänkande, ifrågasättande och utan dogmer. (Även upplysningstraditionen skall granskas kritiskt.) Sedan skall utbildningen även innehålla praktik. Utlärande av kritiskt tänkande, utan att man möter oliktänkande räcker ej.

Det finns dock skäl att förbjuda hemundervisning:
1. Det är svårt, komplicerat att kontrollera. (Här kanske jag har fel. Nationellaprov varje år skulle kanske räcka)
2. Skolan har en socialfunktion att skola in barnen i att samarbeta med människor av olika "typer". (Detta kan självklar ske även vid hemundervisning, men är även detta svårt att kontrollera.)
3. Det är inte acceptabelt att några barn "offras" genom en dålig hemundervisning, detta kan de aldrig ta igen senare i livet. De som skulle kunna få en bra hemundervisning måste därför avstå denna möjlighet för andras bästa, dessa barn kommer få ett bra liv ändå.

Dessa argument bygger på en konsekvensetiskprincip att maximera välbefinnandet i samhället. Det är ingen ideologi. Om det skulle visa sig att välbefinnande i samhället i sin helhet skulle öka genom hemundervisning, så skull jag ändra mig.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Av det skälet har jag svårt att och se att hemundervisning ska orsaka någon större skada."

Syftade du på de elva barnen i Göteborg som har judisk-ortodoxa föräldrar med denna kommentar?

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-11-03 00:29

"Dessa argument bygger på en konsekvensetiskprincip att maximera välbefinnandet i samhället."

En till intet förpliktigande floskel! Ingen kan kartlägga ett maximalt välbefinnande. Grisens?

"2. Skolan har en socialfunktion att skola in barnen i att samarbeta med människor av olika "typer". (Detta kan självklar ske även vid hemundervisning, men är även detta svårt att kontrollera.)"

Du verkar bara tänka på de hemundervisade barnen. Men du måste också inkludera de vanliga skolbarnen som berövas det sociala umgänget med de hemundervisade barnen.

Det hela är enkelt. Alla barn måste gå i de kommunala/statliga demokratiskt tillkomna skolorna. Om undervisningen inte är till belåtenhet för vissa föräldrar får de agera politiskt för en ändring.Johnny Lilja sa...

Nils. Hur skulle du ställa dig till fundamentalistisk muslimsk hemundervisning?
Ulf. "Det är svårt, komplicerat att kontrollera. (Här kanske jag har fel. Nationellaprov varje år skulle kanske räcka)" Detta räcker kanske för kunskapsdelen men skolan har också mål när det gäller färdigheter. Dessa kan inte kontrolleras speciellt bra på ett nationellt prov. När det gäller betygssättning ska betygen inte enbart grundas på nationella prov heller så det blir knepigt under alla förhållanden.

Ulf Gustafsson sa...

Björn B,

"Det hela är enkelt. Alla barn måste gå i de kommunala/statliga demokratiskt tillkomna skolorna. Om undervisningen inte är till belåtenhet för vissa föräldrar får de agera politiskt för en ändring."

Och varför är detta inte en till intet förpliktigande floskel? På vilka dogmatiska fundament står den?

Mike Mikaelson sa...

Jag tycker för min del att skolor är för dåliga. Jag tycker att Människan ska lära sig så mycket som möjligt av all kunskap som finns. Även det som inte har en omedelbart ekonomisk vikt (läs filosofi, historia, latin, religioner osv). Det är också ett sätt att skydda barnen från tidens ideologier (som rasbiologi, genuspseudovetenskap osv).

Så hemundervisning kan vara ett bra alternativ. Tyvärr missar man då den social aspekt för barnens utveckling.

Känner ni till den här tragiska händelsen? Swedish Home-School Family ‘Broken to Pieces’

Erik M sa...

Jag tycker för min del att skolor är för dåliga. Jag tycker att Människan ska lära sig så mycket som möjligt av all kunskap som finns.

Problemet är att dygnet bara har 24 timmar och man måste prioritera när man bestämmer vad man skall lägga tid på i undervisningen. Utbildning är lite av ett nollsummespel, om man lägger tid på en sak betyder det att man tar tid från något annat ämne man kunde ha läst istället.

Även det som inte har en omedelbart ekonomisk vikt (läs filosofi, historia, latin, religioner osv).

Jag har alltid gått i vanlig skola och vi fick läsa om religion och historia där och jag vet inte om något jag läste hade "omedelbar ekonomisk vikt". Filosofi fick vi läsa på gymnasiet. Latin fick vi inte, men det måste nog sägas vara vettigare att låta barnen läsa levande språk som folk faktiskt talar än att lägga tid på ett dött, om än historiskt intressant språk. Och man kunde välja latin och klassisk grekiska som frivilliga kurser på mitt gymnasium.

Det är också ett sätt att skydda barnen från tidens ideologier (som rasbiologi, genuspseudovetenskap osv).

Är rasbiologi är en av "tidens ideologier"? Det har inte varit ok att prata om rasbiologi i möblerade rum på flera decennier, så det är snarast den exakta motsatsen till "tidens ideologi".

Och du har inte funderat på det omvända, att någon kanske skulle använda hemskolning för att undervisa barnen i någon av dessa "tidens ideologier", men att det då skulle ske helt utan offentlig insyn eller möjlighet att ingripa?

Johnny Lilja sa...

Mike. Det är väl snarare så att just de barn som får hemundervisning tenderar att få en rejält vinklad religiös/ideologisk och pseudovetenskaplig undervisning. Eller tror du att judiska sekter och hare krishna exemplevis ger en mer objektiv bild av verkligheten än en kommunal skola?

Kristian Grönqvist sa...

Jag är otroligt förbluffad över den hemundervisningspositivism som uppträder hos en del bloggdeltagare.
Skall vi stänga universiteten med en gång också? Forskning behövs ju egentligen inte. Föräldrar vet ju egentligen mer än väl, vad livet handlar om.
Och vet man inte, så finns det bara en riktig bok, där man kan få all information. Det räcker...

Vilka medeltidsmöärkermänniskor...

Nils sa...

Ulf,

"Skolan har en socialfunktion att skola in barnen i att samarbeta med människor av olika typer."

Det är här jag tycker det blir självmotsägande. Men en "statlig" skola kommer alla att bli socialiserade enligt samma modell, då kommer det inte att finnas andra "typer". Eller menar du att alla ska bli EU-kommissionärer?

Johnny,


OK, jag ska erkänna att jag till stora delar vill provocera. Alla är så förb-t toleranta när det gäller islam och t ex böneutrop, men när en judisk familj vill hemundervisa har gränsen för toleransen passerats. Då sägs det på tämligen lösa grunder att barnen "offras".

Skolplikten och enhetsskolan var naturligtvis otroligt viktig för att lyfta landet ur analfabetismen och skapa det kunskapssamhälle vi har, men idag handlar det mycket mer om att eleverna ska ges rätt åsikter, "värdegrund". Därför har jag blivit kluven inför "statliga" skolor.

"Nils. Hur skulle du ställa dig till fundamentalistisk muslimsk hemundervisning?"

Är det inte lika illa att vi redan tillåter en fundamentalistisk mulimsk friskola, Waberis Römosseskolan i Göteborg? Religiösa friskolor är stolligt, men den liberala toleransen och religionsfriheten biter oss i svansen hela tiden.

Dessutom grumlas vattnen av att kulturvänstern återuppväckt socialismens 70-talsprincip att min fiendes fiende är min vän. Av rädsla för att bli associerad med SD håller man tillbaka kritiken mot islam och muslimer. Men en fundamentalistisk muslimsk skola utgör ett mycket större problem än någon annan religiös skola eftersom islamism står i motsättning till demokrati.

Liksom Per Gudmundson kan man ställa frågan varför vi bara ser på när "svenska" jihadister åker till Somalia och Afghanistan för att gå terroristutbildningar och att kriga. Hur är det möjligt att gå i dessa religiösa "friskolor" inte som i andra länder är straffbart?

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Men en "statlig" skola kommer alla att bli socialiserade enligt samma modell, då kommer det inte att finnas andra "typer"."

Så skall det självklart inte vara. Skolan skall lära ut baskunskapare och metod för vidare lärande. Socialiseringen skall handla om att vi behöver lära oss samverka med olika åsiker, utan att frysa ute dem vi inte samtycker med.

"... idag handlar det mycket mer om att eleverna ska ges rätt åsikter, "värdegrund"."

Har du något belägg för att så sker i skolan idag?

Gunnar Lindholm sa...

Det vore nog bra om alla som tänker skriva något om skolan läste ett par rader ur läroplanerna så hen vet vad tanken med skolan är.

Läser man t.ex. läroplanen för grundskolan så står där

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.


Svårt att få in det där med likriktning i det.

Sedan står det något om "kristen tradition" så texten lämnar en del frågetecken.

Gunnar Lindholm sa...

Samtidigt står det ju att skolan skall förmedla värden.

Johnny Lilja sa...

Nils. På detta forum så är väl de många mot böneutrop och nästan alla emot religiösa friskolor överhuvudtaget. Så, jo, religiösa friskolor är illa. Om man är emot dem så borde man ju logiskt också vara emot hemundervisning.
"Av rädsla för att bli associerad med SD håller man tillbaka kritiken mot islam och muslimer." Ja, tyvärr är det så. Enda sättet är att vi ihärdigt markerar att religionskritik och rasism måste hållas isär t.ex.

Nils sa...

Min poäng är att hållningen i böneutropsfrågan får stora konsekvenser. Den innebär att Humanisterna i princip inte ser något problem med att varenda kyrka i landet blir moské och tornet en minaret med frekventa böneutrop.

Var ska vi sätta gränsen för religionsfriheten? Får en moské göra böneutrop, varför ska inte landets övriga moskéer få? Först bara ett utrop i veckan, men varför bara ett? Positionerna kommer att flyttas fram hela tiden och med de liberala ideal som gäller i dag kan politiken aldrig fatta ett beslut som gör någon ledsen.

Johnny,

jag tror inte Humanisterna har en chans att hålla isär religionskritik och rasism. Etablissemanget har bestämt att i kampen för det goda är det nödvändigt att likställa religionskritik med rasism. Så har det sett ut hittills och där har Mattias I och Seglora gjort en berömvärd insats.

Beträffande värden och förmedla rätt åsikter. Det visade sig i skolvalen att SD fick väldigt många röster. Det fick flera rektorer att lova insatser för att motverka rasismen.

Hade rektorer lovat insatser även om Vänsterpartiet eller KD fått oväntat många röster?

Johnny Lilja sa...

Nils. Jag talade inte specifikt om humanisterna (och jag gör en helt annan bedömning av humanisterna än du)utan om den allmänna debatten i stort. Sedan tror jag att många av oss tycker att rektorer är ett folk för sif :-)

Johnny Lilja sa...

För sig :-) menar jag!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se