13 maj 2014

Förlora inte tron på kunskapens värde

Bertrand Russell ur Nutidsmänniskan inför vetenskapen (1931)
Det fanns en tid, när man trodde på religion med själens heta glöd, då människor gingo ut i korståg och brände varandra på bål för sina starka övertygelsers skull. Efter religionskrigen förlorade teologien småningom sitt intensiva grepp om människosjälarna. I den mån något intagit dess plats, har det varit vetenskapen. I vetenskapens namn åstadkomma vi revolutioner i industrin, undergräva familjemoralen, göra det färgade raserna till våra slavar och utrota varandra behändigt med giftiga gaser. Somliga vetenskapsmän tycka icke riktigt om, att man tillämpar deras vetenskap på detta sätt. I skräck och bävan rygga de tillbaka för att utan kompromisser fortsätta söka sanningen och hoppas finna en tillflykt i äldre dagars vidskepelse. 
[...] 
Det är icke genom att gå tillbaka, som vi skola söka en utväg ur svårigheterna. Intet slappt tillbakasjunkande i barndomsfantasier kan leda den nya makt, som mänskligheten ernått genom vetenskapen, in i de rätta banorna. Och ej heller kan den filosofiska skepticismen i fråga om de yttersta grunderna hejda den vetenskapliga teknikens utveckling i de hårda realiteternas värld. Vi behöva en tro, som är stark om verklighetsbetonad, icke svag och försagd. Vetenskapen är till sitt väsen intet annat än ett systematiskt sanningssökande, och kunskap är till sitt väsen något gott, hur dåligt bruk än onda människor må göra av den. Att förlora tron på kunskapens värde är att förlora tron på det bästa hos människan, och därför upprepar jag utan tvekan, att en resolut förnuftsdyrkare har en bättre tro och en mer okuvlig optimism än någon av de försagda sökarna efter en mindre mognads ålders barnsliga tröstegrunder.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se