8 apr. 2015

Dunbolsterteologi från 2003

Skall man ställa samma krav på saklighet och argumentation på debattartiklar i olika ämnen? I olika domäner? Stefan Schubert tror inte detta sker och att religion är ett ämne som kommer lindrigt undan. Som exempel har han skärskådat en debattartikel författad av KG Hammar:
De första månaderna av 2003 skrevs det en lång serie debattartiklar i SvD om den kristna tron och Jesusgestalten. Dåvarande ärkebiskop KG Hammars ”postmodernistiska” (hans eget ord) nytolkningar av kristendomen blev utsatt för kritik av olika debattörer som menade att han stod för en alltför urvattnad variant av kristendomen. Debatten rönte som jag minns det en hel del uppmärksamhet. 
En av de viktigaste artiklarna i denna serie var Hammars artikel ”Lita på Guds kärlek” (19 mars 2003). Jag har valt att kritisera denna artikel därför att jag tycker att den är ett bra exempel på hur vissa typer av religiösa argumenterande artiklar faller samman om man använder sig av normala kriterier för god argumentation på dem. Förutom att det är intressant i sig, visar det på de nya möjligheter och nya perspektiv som heltäckande detaljgranskningar ger (om man inte diskriminerar till för- eller nackdel för någon typ av argumentation). (Båda dessa saker skrev jag om i min förra artikel.) Dessutom blev artikeln omtalad, vilket i sig är ett viktigt skäl att analysera den. 
Hammars text är ganska luddig och ostrukturerad, vilket gör att det inte är helt lätt att sammanfatta den. Huvudargumentet tycks emellertid vara att det inte är så att det faktum att man kan se på olika sätt på Jesusfiguren leder till att ”sanningen försvinner” från kristendomen (som vissa debattörer hävdat), eftersom sanning ”handlar mer om en grundläggande relation till Gud som skänker en helhetssyn på tillvaron och hjälper oss att ana en avsikt i skapelsen och en mening i våra personliga liv”. Som jag förklarar nedan är detta ett felslut, eftersom Hammar använder ordet ”sanning” i en annan bemärkelse än de debattörer han kritiserar, vilket gör hans motargument irrelevant. 
Hammar övergår sedan till att argumentera för att ”Gud är kärlek”. Även dessa passager är tveksamma. Att säga att ”Gud är kärlek” är ett faktapåstående, och sådana kräver argument, vilket Hammar inte är villig att ge. Vidare drar han den slutsatsen på basis av sin Bibelläsning, utan att kommentera de många Bibelpassager som tycks stå i strid med denna läsning.
Han menar också att vi bör ”rikta blicken mot framtiden” snarare än mot det förflutna, men ger inte mycket till argument för det. Vidare tycks han också mena att det inte är något nytt att man ser Guds ord som öppet för nytolkningar: ”[s]om slutgiltigt språk för Gud och Guds kärlekshandlingar mot oss människor har det aldrig fungerat.” Som jag påpekar nedan tycks det dock vara falskt som en historisk beskrivning av kristendomen: innan Upplysningen var bokstavstro vanlig. 
Ett annat viktigt argument är att den postmodernistiska synen på sanning gör det möjligt att tro på Gud. Det är ju onekligen sant, även om det även gäller massor av andra läror som Hammar kanske inte är så förtjust i. I vilket fall är detta nog artikelns intressantaste argument. 
För att övergå till utvärderingen av texten, så är den problematisk från en lång rad synvinklar. För det första är den alltså luddigt skriven, vilket gör det svårt att följa argumentationsgången. Jag har inte påpekat varje luddighet – det hade blivit alltför pedantiskt – utan har koncentrerat mig på dem som ger upphov till större logiska brister. 
Vidare gör han en lång rad felslut (varav flera beror på att han blandar ihop olika sanningsbegrepp), även vad gäller de viktigaste argumenten. Han ger sällan evidens för sina påståenden, och vissa påståenden tycks vara falska (under den tolkning som för mig framstår som mest naturlig). Generellt sett är artikeln mycket svag jämfört med de flesta artiklar jag granskat, och den får därför betyget 1/10 (lägst hittills av svenska debattartiklar).
Fortsätt läsa den detaljerade och smått roande kritiken av Hammars text på bloggen DN Debatt-betyg.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se