20 apr. 2015

Vegetarism skall accepteras på samma premisser som andra livssyner

Idag blir religiösa mer synliga, önskar acceptans för sina sedvänjor och påpekar diskriminering där så inte sker. Staten är oftast positiv till detta och diskriminering beivras. Det finns dock andra livssyner om inte får motsvarande uppmärksamhet och bemötande från staten. En sådan är vegetarism. Tre debattörer har i Svenska Dagbladet lyft detta, med fokus på att barns situation i skolan.
Kommissionen för European Convention on Human Rights (ECHR) har tillkännagett att seriöst syftande vego (veganism/vegetarism) är en principiellt giltig etisk/politisk övertygelse med skydd i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Detta är en fingervisning om att svensk lagstiftning och myndigheter bör inhämta kunskaper och införliva skrivningar tillämpade på situationen för vegetarianer och veganer. [...]
Vegetarisk eller vegansk livsåskådning och bevekelsegrund innebär, praktiskt sett, ett undvikande av alla produkter på marknaden som inneburit våld mot djur (vegan) respektive undvikande av produkter som innehåller eller består av kött från djur (lacto-ovo vegetarianer). Livsstilen kan motiveras utifrån strävan till ickevåld, bättre hälsa, bättre miljö, bättre klimat eller på religiösa grunder. 
Antalet vegetarianer och veganer i Sverige är  idag cirka tio procent, enligt en undersökning från Demoskop i mars 2014. Barnen som växer upp i familjer med vegetarisk livsåskådning och praktik ökar men utgör fortfarande en stabil minoritet. Deras situation i förskolor och skolor behöver speciellt uppmärksammas. 
Skolans värdegrund, skollagen 2010:800, slår fast: ”Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion.” I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 21 står: ”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetisk särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.” 
För att säkra tryggheten för barn och elever från familjer med vegoåskådning krävs hänsyn i enlighet med ovanstående och med de värden av ”individens frihet och integritet”, ”alla människors lika värde”, ”solidaritet mellan människor” som listas i skollagens värdegrund och som vårt demokratiska samhälle vilar på. 
Läs hela inlägget på SvD Brännpunkt.
Ut över att det finns flera goda skäl till att äta mindre kött - bör samhället acceptera människors olika livssyn, så länge dessa inte skadar eller begränsar andras människor. Detta gäller även en vegetarisk eller vegansk övertygelse. Men precis som inom religioner, så kan det finnas avarter där barn far illa, till exempel sektbeteende eller ohälsosamma överdrifter.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se