5 sep. 2015

Flyktingkrisen: Europas och arabvärldens ansvar

Inlägg av Staffan Gunnarsson:

Flyktingkrisen: Europas och arabvärldens ansvar

Som på så många andra håll just nu diskuteras migration och flyktingpolitik också inom den Europeiska humanistfederationen. I regel brukar humanister förespråka fri rörlighet över gränser och naturligtvis att en fristad alltid ska kunna erbjudas personer med behov av politisk asyl, undan förtryck, förföljelse, tortyr eller dödsstraff. Asylrätten ses i enlighet med internationella överenskommelser som självklar. Mot humanister och likasinnade står i dessa sammanhang ofta nationalistiska och främlingsfientliga krafter med de förskräckande erfarenheter vi har av dessa från historien.

Omfattningen på dagens flyktingsituation och komplexiteten i de globala motsättningarna och ojämlikheten gör att det inte finns några enkla lösningar för att på ett bra sätt kunna hantera migrationsströmmarna. Hur och var förhindrar man mest effektivt mänskligt lidande, minimerar oönskade skadeverkningar av olika politiska beslut och skapar förutsättningar för en ljusare framtid?

Ovälkomna vänner

Ett exempel på hur analysen från ena hållet kan se ut är denna: ”Vi kan inte ta emot alla dessa flyktingar, eftersom skilnaden i levnadsstandard mellan oss och dem är för stor – det är i så fall billigare att hjälpa på plats, där de befinner sig. De går inte att integrera människor från en helt annan miljö, som är vana vid andra traditioner. Vi kan heller inte välkomna en massa flyktingar med psykiska problem och trauman bakom sig. Vårt land kan bara ta emot arbetare, som vi har behov av.”

Vem säger då så här? Är det europeiska rasister, nyfascister, Le Pen, Ukip, Sverigedemokrater eller några äkta muslimofober? Nej, i alla fall inte denna gång. Den som nyligen framförde detta var Kuwaits ledardelegat i den arabiska givarorganisationen ”Syriens vänner”. Han är med allra största säkerhet varken antimuslim eller arabhatare. Han kommer också från ett av många stenrika länder runt Gulfen, där man alltså pga befarade kostnader och kulturkrockar inte önskar se några syriska flyktingar. Saudiarabien gör likadant och sänder sina stödpaket till Libanon och Syrien med hälsning till deras ”arabiska broderfolk”, det är allt. Inom sina egna  gränser vill man inte se dem.

Om den omtalade panarabismen och det ofta hävdade broderskapet inom islam inte sträcker sig längre än till detta blygsamma stöd från länder som verkligen har råd, ligger i samma region och där folk i hög grad delar språk, religion, kultur och historia, så kan det vara befogat att fråga sig vad man kan kräva av Europa? Dess demokratiska välfärdsländer kan givetvis göra mycket, men fördelning av ansvar och resurser enligt rimliga proportioner och avvägningar från internationellt perspektiv bör ändå diskuteras.

Med över 60 miljoner flyktingar i världen kommer den potentiella asylmottagningen inom anständiga, rättssäkra, säkerhetsmässiga och kontrollerade former att någonstans ha sin reella gräns, även för Europa. Hur mycket man än vill hjälpa, så måste man samtidigt ta ansvar för att detta praktiskt, ekonomiskt och socialt fungerar. Finns resurser för ett värdigt mottagande och uppföljning; bostäder, utbildning, försörjning, vård och omsorg, samt en introduktion och beredskap, som reducerar riskerna för våldsamma eller på annat sätt negativa kulturkrockar mellan grupper?  Skulle man likt Libanon tolerera primitiva tältläger i Europeiska länder om miljoner asylanter anlände? Olika nivåer av välfärdsförmåner? Permanent utanförskap eller extrema låglönejobb? Ghettoisering eller separata enklaver av människor som ibland önskar följa egna regler och lagar, där fri- och rättigheter för enskilda individer och medborgare inte kan garanteras? Kan man förhindra en sådan utveckling, i så fall hur och vad kräver det? Är man beredd på att över tid konsekvent fullfölja en effektivt politik för att motverka segregation och andra problem?

Naiva föreställningar hjälper föga

I våras fördes en debatt som visar på förvirringen och bristen på realism i den accelererande krissituationen. I SVT Agenda pläderade Daniel Suhonen för att Sverige skulle skicka ned folk till Libyen för att dela ut asylvisum till flyktingar för att låta dem komma hit och ej riskera att dö i ranka farkoster på Medelhavet. En behjärtansvärd tanke. Fler lagliga vägar till Europa har varit tema under en längre tid. I Agenda-studion replikerade Anna Dahlberg att med dagens tryck på asyl låter detta sig inte göra. Ett enskilt land kan inte öppna för att ta emot alla som kanske skulle vilja bege sig hit, om de signalerna gavs.

Vad som inte tillräckligt tydligt lyftes fram i samband med Suhonens förslag var hur det överhuvudtaget skulle ha kunnat gå att genomföra. Vid den tidpunkten hade UD redan sedan tidigare avrått svenska medborgare från att resa till Libyen och uppmanat alla som befann sig i landet att omedelbart lämna. Till yttermera visso var då vår ambassad stängd och ambassadören satt hemma i Stockholm. Konsulatet i Benghazi hade enbart begränsad  personal för inre tjänst, i en stad där USA:s ambassadör också hade mördats. Den libyska regeringen hade inte kontroll över landet, utan hade fått en konkurrerande, icke-legitim regering på halsen. Landet befann sig i kaos, med terrorister som härjade fritt och ISIS spridde sina groteska filmer med massakrer av kristna från Medelhavets strand. I denna situation skulle alltså svenska tjänstemän och hjälparbetare resa ned och verka i Libyen, utan tillstymmelse till säkerhet. I det närmaste ett självmordsuppdrag.  Vem skulle ställa upp och kunna ta ett ansvar för att utföra arbete under sådana villkor, på tvärs med svenska regeringens officiella hållning (och utan mandat från Libyen)? En sådan hjälpinsats hade riskerat att ta en ände med förskräckelse, såvida man inte först hade tänkt låta NATO upprätta flygzoner och FN-trupp ockupera åtminstone delar av landet. Detta tycktes Suhonen inte alls ha reflekterat över.

Mål och strategier hänger inte alltid ihop i de komplexa diskussioner som förs på skilda håll. Prioriterat från FN och världssamfundet, från alla som förfäras över situationen i Syrien, borde förstås vara en kraftfull militär aktion in i landet för att avsätta resterna av den totalitära Baath-regimen och tillfångata alla som är inblandade i ISIS eller andra terroristers barbariska krigsbrott. Hittills har vi stått handfallna inför såväl den syriska statens som islamisternas människoslakt. Efter andra världskriget sa folk ”aldrig mer”, men nu har vi sett en grupp förblindade fanatiker kapabla till den föga ärofyllda prestationen att få SS-bödlarna att framstå som relativt civiliserade. Minderåriga flickor hålls som sexslavar, ”otrogna” blir brända till döds eller får halsen avskuren och oersättliga skatter från vårt gemensamma kulturarv går förlorade för alltid. Att enbart sätta plåster på ett sår utan att effektivt försöka stoppa blödningen, är varken rationellt, humant eller hållbart. Vi borde avlägsna orsaken till att människor behöver fly, agera hellre än att bara reagera. Hade man handlat 2011 skulle miljoner människor ha besparats flykt, lidande eller död.

Optimal politisk strategi?

Vidare krävs naturligtvis ökade resurser i närområdet, där rent vatten och skolgång för de syriska barnen i flyktinglägren i bl a Jordanien och Libanon bara är en av flera akuta åtgärder som måste till. Sedan borde vi egentligen i denna svåra situation prioritera att aktivt identifiera de allra mest utsatta, traumatiserade och behövande för stöd, vård och rehabilitering. Att bara passivt ta emot dem som har tillfälle, mod och resurser att söka sig till Europa är inte säkert vad hjälper till dem som bäst behöver det. Hur vi rationellt skapar störst rättvisa och effektivitet i insatserna bör diskuteras mer kritiskt. Press på länder i Gulfen att göra mer är en annan viktig punkt. Det är inte godtagbart att de smiter undan sitt ansvar för konflikter de själva rent av är med om att skapa och förvärra. FN måste trycka hårt på gemensamt ansvar här och alla uppgörelser om fördelning av flyktingar borde utgå från detta.

En knepig situation att ta hänsyn till för alla liberala och humana krafter i Europa är opinionsläget. Där man formellt idag har majoritet för att genomdriva en generösare flyktingpolitik, så kan det slå tillbaka i fall man i denna fråga inte visar sig vara tillräckligt väl demokratiskt förankrad eller klarar att utbilda och övertyga folk om nödvändigheten och fördelarna. Ett tänkbart scenario, om mer öppna gränser skulle visa sig impopulärt, kan bli att man i kommande val röstas bort till förmån för nationalistiska och populistiska högerpartier och då kan man förlora ännu mycket mer. Oavsett vilken policy man vill adoptera är det ett stort ansvar att bedriva den så skickligt att ingen politisk backlash sker.

Den pedagogiska utmaningen här ska inte underskattas, utan en human politik måste kunna ge svar på alla de frågor som väcks hos medborgarna, om den ska lyckas vara långsiktig och stabil. Frågor runt integration, terrorism, hedersvåld, bristande syn på jämställdhet är bland mycket annat sådant som man inte kan lämna åt slumpen, utan aktivt behöver strategier för att hantera och ge rätt stöd för en god samhällsutveckling, samtidigt som krigsförbrytare och våldsutövande extremister tas om hand av rättvisan. I alla delar ska man hela vägen kunna säkerställa att demokratiska värderingar om frihet och jämställdhet, samt rättsstatliga principer gäller och att säkerhet upprätthålls för och då även inom grupper av flyktingar och nyanlända, liksom givetvis i relation till befolkningen i övrigt.

I praktiken tycks handlingsutrymmet  i förhållande till rådande internationella avtal mycket stort och t o m EU-länderna sinsemellan landar i helt olika slutsatser om hur många flyktingar man anser sig kunna eller över huvud taget vilja ta emot. Antalet minderåriga asylsökande skiljer väldigt, liksom ålderskontrollerna av dem, regler för anhöriginvandring med bl a försörjningskrav likaså, länder som Slovakien vill endast ta emot kristna, men ej muslimer från Syrien osv. Utanförstående olje- och fredsnationen Norge diskuterade tidigare under året om man kunde ta emot 500 eller 1000 syrier. Både de och Finland har höjt ambitionsnivån en del mot slutet. David Cameron talar om några tusen i dagsläget. Angela Merkel har nämnt en miljon.

Litet tyder idag på att man inom EU kan enas om några betydligt högre kvoter att fördela. Var man än landar är det imponerande många jämfört med Gulfstaterna, men i förhållande till Jordanien, Libanon och Turkiet drar dessa ett betydligt större lass, med ansträngda resurser. Där måste mycket mer göras från andra länders sida. Att deklarera ökad vilja att ta emot många fler i Europa och lätta trycket är kanske heller inte riskfritt. Nya legala vägar till asyl skulle kunna skapa ännu större press runt Medelhavet och uppåt kontinenten, då alla vill ta chansen så länge gränserna inte ev stängs igen. Det är inte säkert att detta skulle leda till mindre problem än idag. Om EU-länderna inte lyckas ena sig om ett gemensamt system utan kommer att ha väldigt olika kvoter och försörjningsnivåer, kan desperata och tragiska scener komma att utspela sig på många håll. En ansvarsfull politik kan se ut på olika sätt. Brasilien delar exempelvis ut flyktingpass till syrier, men där finns inga sociala förmåner av den typ som EU-länder kan erbjuda.  Resan dit är dock tryggare och billigare än den med smugglare över Medelhavet.

Pga de hot och den terror som förekommit i namn av islam de senaste 25 åren, mot enskilda som Salman Rushdie, Taslima Nasrin, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali eller som i år mot Charlie-Hebdo och bloggare i Bangladesh, liksom attacken 11/9 2001 och ISIS nuvarande härjningar, så har många människor naturligt nog blivit mer försiktiga i sina relationer med människor av arabisk och muslimsk bakgrund. Även de som nu är offer för islamister får lida för detta, då villigheten att välkomna dem som flyktingar på sina håll blir reducerad. USA tar i nuläget t ex enbart emot 1500 syrier, bl a pga de omfattande säkerhetskontroller som anses nödvändiga. Klarar Europa detta bättre och mer effektivt? Hur många terrorister, krigsförbrytare och medskyldiga i Assad-diktaturen kan tänkas försöka ta sig hit anonymt med flyktingströmmarna och kunna utgöra potentiella faror eller komma undan sina straff? Hur undviker vi framtda radikalisering av nyanlända eller deras barn? Dessa aspekter är avgörande att klara hanteringen av för att kunna förankra ett ökat mottagande bland en större del av befolkningen.

Global demokrati

Slutligen är det klokt att inte förlora de långsiktiga målen ur sikte. Lösningen på Jordens orättvisor kan aldrig vara att Europa importerar befolkningar från andra länder, utan att man exporterar det samhällssystem så många attraheras av och vill  leva i. Inte primärt för Europas och dess invånares skull, men för världens skull. Demokratiska sekulära rättsstater är förutsättningen för fred, frihet och välfärd åt alla. Då kan också drömmen om totalt fri migration en dag i framtiden förverkligas – och människor slippa fly för sina liv. Det är inte västerländsk imperialism. Det är universell humanism.

Staffan Gunnarson, idéhistoriker/statsvetare och vicepresident i den Europeiska humanistfederationen

39 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

Det här inlägget av Gunnarsson är dessutom intressant som ett ganska bra exempel på det problematiska och återkommande populistiska överlappet mellan humanister och sverigedemokrater. En hel del och egentligen det mesta utom avslutningen kunde i stora drag ha skrivits av en presstalesman för SD.

Smaka på dessa citat och föreställ dig en annan avsändare så rimmar det ganska väl..

Användningen av värdeuttryck som:
"förvirringen och bristen på realism i den accelererande krissituationen"

Paragraf-rubrikerna ger bra indikationer för hur argumentationen förs:
"Flyktingkrisen: Europas och arabvärldens ansvar"
"Ovälkomna vänner"
"Naiva föreställningar hjälper föga"

Jämförelser med panarabismens ansvar och det sedvanliga pekandet mot muslimska mål:
"många människor naturligt nog blivit mer försiktiga i sina relationer med människor av arabisk och muslimsk bakgrund."

Nejdu.
Problemet är att det blir lite uppgivet ideologilöst och försöker "ta debatten" på i alltför hög grad högerpopulistismens grunder
vilket alltid är dömt att misslyckas eftersom dom biter av dig armen om du ger dom handen.
Kan dock tänka mig att bloggens "Ceaserer" gillar detta inlägg. Vilket man i sin tur då kanske kan dra några slutsatser av.
Detta är en tid för att stå upp för det som skrivs i Amsterdamdeklarationen. Inte flirta med "realism".
Det gör tillräckligt många redan, utan att även humanisterna skall rätta in sig i ledet.

"Humanism is ethical. It affirms the worth, dignity and autonomy of the individual and the right of every human being to the greatest possible freedom compatible with the rights of others. Humanists have a duty of care to all humanity including future generations. Humanists believe that morality is an intrinsic part of human nature based on understanding and a concern for others, needing no external sanction."

Man får anstränga sig för att hitta sådant tankegods reflekterat i Gunnarssons text. Anser jag.

Ulf Gustafsson sa...

Staffan,

Det finns stora delar i denna text som jag är rejält obekväm med.

1. Ansvar är inget som ska fördelas rättvist. Ansvar är något man ha mot sina egna värderingar, sina löften, de överenskommelser man ställts sig bakom. Ingen kan kan befrias från sitt ansvar, utifrån att någon annan inte uppfyller sitt ansvar. I din text uppfattar jag en andemening av att eftersom arabvärlden inte tar sitt ansvar så, kan Europa ta lättare på sitt ansvar. De ställer frågan: "så kan det vara befogat att fråga sig vad man kan kräva av Europa?" Detta är ett gravt felslut.

Att vi uppfattar att stora delar av arabvärlden inte tar sitt ansvar angående flyktingkrisen har att göra med att de inte har humanistiska värderingar och inte tar lättare på internationella överenskommelser. Detta ska påverkas, men om Europa ger upp dessa värderingar (inte tar vårt ansvar) i denna flykting situation, så anmanar vi samma värderingar och förhållningssätt som regimerna i arabvärlden.

2. Stycket som börjar med "Med över 60 miljoner flyktingar i världen" uppfattar jag som ren och skär populism. Det är inte är inte realistiskt att förespegla ett scenario där 60 miljoner människor vill och har möjlighet att migrera till Europa. Om du att började med att realistiskt scenario, kanske 1 eller 5 miljon människor och specificerade tidsintervallet för detta, så skulle efterföljande resonemang kunna vara intressant att diskutera. Som det är formulerat nu ser jag ingen skillnad mellan detta och hur populisterna uttrycker sig.

Alla frågor du ställer lämnar du utan en antydan till att besvara dem. Det gör du så klart medvetet, eftersom det saknas underlag, ett specifikt scenario, där frågorna kan besvaras sakligt.

3. Du tar upp naiva föreställningar med ett ingående exempel. Dock finns det minst en välinformerad föreställning för varje naiv. Vi väljer vilka vi lyfter fram och fokuserar på.

Att idag efterklokt konstatera att världssamfundet (FN) under flera år misslyckats stoppa kriget i Syrien hjälper föga de människor som är på flykt. En realistisk inställning idag är att detta krig kommer pågår flera år till, att fler människor kommer fly och att de som redan flytt kommer behöva hjälp en lägre period framöver. "Vi borde avlägsna orsaken till att människor behöver fly" är en självklar ståndpunkt, men att tro att detta kommer ske i närtid är naivt.

forts.

Ulf Gustafsson sa...

Staffan,

4. Stycket som börjar med "Pga de hot och den terror som förekommit i namn av islam de senaste 25 åren" uppfattar jag också som populistiskt, eftersom problemet inte är kvantifierat, det slår an på människors rädslor och det ges inga svar på frågorna.

Utifrån din inledning är det istället ett gyllene tillfälle att peka på den brist på medmänsklighet som uppvisas i de flesta regimer i arabvärlden, i länder där islam är ett bärande del i ländernas värderingar. Kontrasten till detta är den humanism som ännu finns i Europa. Detta känner människor på flykt till. Därför väljer de vissa resmål och inte andra. Detta borde vi kunna utnyttja till att stökar våra humana värderingar och därigenom förhindra att människor attraheras av islamistisk extremism, en form av islamisk nationalism.

5. Sämst tycker jag om meningen "Lösningen på Jordens orättvisor kan aldrig vara att Europa importerar befolkningar från andra länder, utan att man exporterar det samhällssystem så många attraheras av och vill leva i." Människor är inte varor som man importerar. Vi i Europa är inte heller de som aktivt verkar för människor kommer hit i detta sammanhang. Människorna är flyktingar som flyr bort från något dåligt, till något bättre. Detta bättre är ett samhällssystem som många attraheras av.

När människor väljer att fly till Europa sprider vi just vårt samhällssystem, våra värderingar. När vi välvilligt välkomnar dem visar vi i praktisk handling vad dessa värderingar innebär, och vi gör det momentant. (Inte genom mångåriga diskussioner i FN eller i bilaterala förhandlingar med arabvärlden.) Det är till människor vädringarna ska spridas, inte till platser på jorden.

Janolof sa...

Hans Rosling uttrycker lite andra åsikter, bl.a. om att underlätta för flyktingarna att fly...
http://www.etc.se/utrikes/hans-rosling-det-ar-ett-fruktansvart-hyckleri

Pyrrhus sa...

Jag tycker det var ett balanserat inlägg av Staffan. Ni som ogillar "realism" bör komma ihåg att det är elementär nationalekonomi att en välfärdsstat per definition inte kan omfatta hela världen (om det inte är en världsstat, men det är ju inte Sverige). OM svenska folket ställs inför valet mellan stor invandring och välfärdsstat så kan ni säkert gissa utgången...

Problemet för Sverige är att många av flyktingarna inte är anställningsbara på den svenska arbetsmarknaden. Vad som skulle behövas är att det blir billigare att anställa folk, och fler låglönejobb. Det är inte en ideal situation, men det är ett bättre alternativ än arbetslöshet och bidragsberoende. Detta kommer våra politiker aldrig att införa, och därför kommer vi att ha en fortsatt hög nivå av arbetslöshet och bidragsberoende bland invandrare från regionen.

Jag är ingen försvarare av det amerikanska samhället, men på denna punkt (och en del andra) så fungerar den anglosaxiska samhällsmodellen bättre än den nordiska. Vilket syns is statistiken. USA, Kanada, och Storbritannien har ingen skillnad i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda. Sverige och Norge har de högsta skillnaderna i OECD.

DI hade en bra ledare i ämnet: http://www.di.se/artiklar/2015/9/3/ledare-oppna-granserna/

Henrik Larsson sa...

Pyrrhus skrev:

"Ni som ogillar "realism" bör komma ihåg att det är elementär nationalekonomi att en välfärdsstat per definition inte kan omfatta hela världen"

Realism (utan scarequotes) är väl kanske inte den mest sofistikerade position man kan försvara.
Att verkligheten typ är identisk med vad våra sinnen visar oss. Filosofisk empiri eller nåt sånt.
Men det kan man ju få tycka.

Jag ogillar dock den klassiska falska dikotomin mellan förment "realism" och... well ... humanism.
Det är en försåtlig retorik. Att "realismen" visar oss att vi måste prioritera annat än mänskliga värden när den
krockar med "elementär nationalekonomi" Vad det nu är.

Staffan Gunnarson sa...

Ulf, mitt problem är det motsatta, att de svar som vi gärna vill ge på flyktingkrisen tenderar att sakna den uppbackning som krävs för att genomföra den på ett bra sätt. Jag välkomnar gärna miljoner flyktingar till Europa, men då måste vi också för allas skull bedriva en effektiv. samma integrationspolitik som motverkar segregation o andra problem. Där har funnits allt för stor passivitet o naivitet. Människor måste bättre fostras in i demokrati o jämställdhet m.m.

Mina barn har halva sin släkt i Damaskus, men deras mor som många andra syrier önskar inget annat än att kasta ut Assad-regimen i IS. De flesta vill bo i sitt land. För mig är det största problemet att 6-åriga flickor är sexslavar hos IS, detta anser jag världssamfundet bör prioritera göra nåt åt. I 2VK gjorde man allt f att krossa ondskan, nu låter vi den fortgå.

Om EU ej vet potentiella antalet asylsökande så krävs trots allt att en ansvarig politik tar hänsyn till det. En svensk regering måste oxå göra avvägningen, om t ex generella välfärdssystem, läg arb.löshet o öppna gränser är förenligt. Politik är det möjligaste konst o man bör vara ärlig m prioriteringar o val.

Jag anser att EU o världen ska kunnaa hjälpa alla behövande i världen, men exakt hur, var, när behöver diskuteras kritiskt. I nuläget gynnas vissa ganska godtyckligt, medan andra helt lämnas åt sitt öde. Det ser jag inte som särskilt humanistiskt.

Nils sa...

Ulf,

"I din text uppfattar jag en andemening av att eftersom arabvärlden inte tar sitt ansvar så, kan Europa ta lättare på sitt ansvar."

Mycket tal om ansvar, men varför skulle Europa ha ansvar för kriget i Syrien och alla "flyktingar"?

"Ansvar är inget som ska fördelas rättvist. Ansvar är något man ha mot sina egna värderingar, sina löften."

Exakt, om du känner ett ansvar är det din sak. Du kan aldrig säga att "vi" har ett ansvar.

Även om du skulle försöka hänvisa till korstågen eller kolonialismen, varför skulle jag pådyvlas ett kollektivt ansvar för detta? Just att ingen kan göras kollektivt ansvarig brukar vara ett mantra från dig när det gäller muslimer.

I den mån "vi" skulle ha ett ansvar har vi med råga tagit det redan. Jag såg en uträkning att om Sverige skulle minska sitt mottagande med 85 procent (SD vill minska med 90) skulle hamna på samma nivå som Tyskland.

Gunnarsson skriver bl a:

"så har många människor naturligt nog blivit mer försiktiga i sina relationer med människor av arabisk och muslimsk bakgrund."

Jag har läst som en förklaring till att öststaterna är så kritiska till muslimsk invandring är erfarenheterna av det Ottomanska riket.

Ulf Gustafsson sa...

Staffan,

Du fortsätter vara ospecifik. Hur kan du kräva ansvar av andra att deras svar på flyktingkrisen ska "den uppbackning som krävs för att genomföra den på ett bra sätt", om du inte först specificerar vilken kris du avser, hur många människor, när och var, samt vad du kräver för "ett bra sätt".

Om vi talar om flyktingar från krigets Syrien, så så handlare det om att Europa ska hjälpa maximalt någon miljoner människor. Jag ser inte detta som någon svår uppgift att lösa, om den fördelas bland EU-länderna.

Sedan är det en svår sak att fostra in människor i demokrati, jämställdhet och humanism, då 20% av väljarna kan tänka sig rösta på SD. Det räcker alltså inte att födas i Sverige, tala svenska och gå i svensk skola. Dessa väljare inte är integrerade i de värderingar vi eftersträvar, men vi tolererar ändå att de lever här, så kanske vi kanske inte bara ska fokusera på dem som flytt till Sverige. Detta innebär inte att vi inte ska arbeta med att sprida dessa värderingar i samhället, bara att vi ska arbeta brett/generellt och inte utifrån om personer är flyktingar eller SD-väljare.

Slutligen finns det ingen passus i våra asylåtaganden som säger att flyktingar måste integreras för att få en fristad. Det anser jag är bra. Lika så, att asylreglerna är absoluta och inte relativa till om det finns andra människor som också behöver asyl. För mig är detta humanistiskt.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention. Som medborgare i Sverige har vi ansvar för att den efterlevs. Detta handlar inte om ansvar gör krigen, om ansvar för kolonialismen, om ansvar för en viss mängd flyktingar. Det handlar om ett ansvar mot varje människa som söker asyl i Sverige, oberoende av deras esteticism, religion, kön, sexuell läggning etc.

Staffan Gunnarson sa...

Ulf, integration o accept av ett lands lagar ä ett grundkrav, mean kan inte leva laglöst el enl alternativa regler i en rättsstat. Hederproblematiken o shariainflytande måste motverkas. Krigsförbrytare o terrorister från Syrien är oxå ett akut säkerhetsproblem. Dessa utmaningar måste hanteras på.ett effektivt sätt. Det går inte med undermålig kontroll av identitet o bakgrund.

Jag vill primärt nå de mest utsatta o i övrigt fördela resurser dit där de behövs mest. Att ta emot milj syrier i EU är kanske inte det bästa ur fler aspekter, men många andra söker asyl av andra socioekonomiska skäl o då har vi en helt annan, mer omfattande diskussion. Där är gynnsam global utveckling lösningen på sikt som ej får tappas bort i synen på rättvisa.

Henrik Larsson sa...

Staffan Gunnarsson skrev:

"Där är gynnsam global utveckling lösningen på sikt som ej får tappas bort i synen på rättvisa."

... låter som något från ett pressmeddelande från världsbanken och inte vicepresidenten i humanisterna.

Ledsamt att läsa. Men uppenbarligen glädjande för många som redan klivit på det "realistiska" tåget.

Här är bara ett exempel från en blogg http://bjornsminusblogg.com/2015/09/06/humanisterna-sverigedemokraterna/
från en av de som blev portade från denna blogg för att ha skrivit liknande sådant som nu uttrycks av en framstående (?) humanist:

Humanisterna = Sverigedemokraterna!

Äntligen har Humanisterna vaknat! De uppsträckta händerna i Humanistfederationens logo symboliserar uppgivenheten inför verkligheten. Vad sägs om det här smakprovet av Staffan Gunnarson, vicepresident i Humanistfederationen:

“Finns resurser för ett värdigt mottagande och uppföljning; bostäder, utbildning, försörjning, vård och omsorg, samt en introduktion och beredskap, som reducerar riskerna för våldsamma eller på annat sätt negativa kulturkrockar mellan grupper?”

Vidare:

“Lösningen på Jordens orättvisor kan aldrig vara att Europa importerar befolkningar från andra länder, utan att man exporterar det samhällssystem så många attraheras av och vill leva i.”

Därför tycker Gunnarson att arabvärlden ska ta hand om problemet. Jimmy Åkesson har fått en ny väljare? Vilket bådar gått för riktiga humanister!

Göran sa...

Staffan G,
man behöver inte fundera länge på vilket partis problemställningar du svalt med hull och hår. Det är lite anmärkningsvärt att Ulf måste jobba med att argumentera mot även internt.

Ulf Gustafsson sa...

Staffan,

Hederproblematik, shariainflytande, krigsförbrytare och terrorister är allvarliga problem i Sverige, som måste motarbetas.

I ingen diskussion är det dock okej att ställa dessa problem mot det problem som de krigsdrabbade i Syrien flyr ifrån. De problem du lyfter kan aldrig vara motiv för att inte stå upp för våra förpliktelser mot asylsökanden, vilket inkluderar att agera med rättsäkerhet mot varje individ.

Flera av dessa problem kommer med de flyende till Sverige, d.v.s. de uppstod inte när människor flydde, utan de uppstod HÄR när människor flydde hit. Att inte ta hänsyn till detta är i bästa fall NIMBY, sämsta fall nationalism, och aldrig universalism.

Staffan Gunnarson sa...

Inget av det jag skriver handlar om att EU ska ta ett mindre antal ekonomiskt o militärt för att avhjälpa situation, hellre betydligt mer, men arabvärlden rika länder förtjänar kritik o ökat tryck f att medverka. Humaniströrelsens utgår från universalist o anti-nationalism, vi vill oxå motverka all extremism o populism o klara att föra en nyanserad o komplex debatt på flera plan, för att uppnå bästa resultat. Humanisternas f d styrelsemedlem Morgan Johansson, idag integrationsminister, sa i veckan att Sverige inte ensamt kan öppna ambassader för asylansökningar för att konsekvenserna blir oöveeblickbara - en av många aspekter att beakta. EU behöver ett gemensamt, förankrat o väl fungerande mottagningssystem för att hantera krisen idag o för framtiden.

Staffan Gunnarson sa...

Ulf, du verkar enig med mig om integrationen utmaningar. Jag vill oxå som sagt hej älta Alla flyktingar i Syrien på de sätt som krävs, inte nödvändigtvis asyl i Sverige och framför allt just åtgärda problemet de flyr från i form av militär insats. Jag vill vidta alla nödvändiga åtgärder o inte glömma några, samt kräva delat ansvar.

Krister V sa...

Äntligen en nykter och sansad röst bland Humanisterna! Naturligtvis är det så att ett agerande utan långsiktigt hållbart tänkande bara motverkar sitt syfte.
Jag tycker det är motbjudande att vi inte bara ska vara passiva inför IS utan även hjälpa till med evakuering och rehabilitering.

Ostronmannen sa...

Jag håller med Krister ovan.
Det finns kanske lite hopp för humanisterna, om än litet.

Nils sa...

Ulf,

"Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention. Som medborgare i Sverige har vi ansvar för att den efterlevs."

Om FN:s flyktingkonvention säger Migrationsverket:

"Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

ras
nationalitet
religiös eller politisk uppfattning
kön
sexuell läggning eller
tillhörighet till viss samhällsgrupp"

Som jag sagt, detta uppfyller vi med råge. Så det ansvaret är taget. Märk väl att detta inte omfattar familjen till den tragiskt omkomne 3-åringen.

När familjen gav sig iväg hade familjen bott i Turkiet i tre år. Mannen jobbade på en byggarbetsplats men ansåg inte att lönen gick att leva på. Dessutom hade han dåliga tänder och hans far rekommenderade honom att ta sig till Europa för att fixa tänderna. Mamman kunde inte simma, ingen hade flytväst, trots det satte de sig in liten båt i grov sjö.

De befann sig alltså i ett säkert land men fri tandvård och livslångt underhåll drev mannen att ta en orimlig risk.

I helgen flydde Syrier undan myndigheterna i Danmark som ville ta hand om dem, de vill inte bli registrerade i Danmark som stramat åt, de skulle till Sverige.

"Signalpolitiken" har konsekvenser och det är inte rimligt att alla ska söka sig till Sverige eller Tyskland på grund av de bästa sociala och ekonomiska förmånerna.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Läser du vidare på samma sida hos migrationsverket som du citerar från står det:
"civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt."
"inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof."

"men fri tandvård och livslångt underhåll drev mannen att ta en orimlig risk."
Detta har du väldigt lite underlag för att hävda är fakta. De 10 000 kr resan kostade hade bekostat mycket tandvård i Turkiet och var hade han fått fritandvård? Inte i Sverige. Livslångt underhåll? Det har vi inte i Sverige i alla fall. Vad som drev familjen vet vi inte. Du verkar dok ha lätt att döma andra människor för sina livsval.

Nils sa...

Ulf,

om du hade förstått vad du läste när du läste vidare hade du sett att det du hänvisar till står under rubriken "Alternativ skyddsstatusförklaring" och inte hör till FN:s konvention utan EU-regler.

"Livslångt underhåll? Det har vi inte i Sverige i alla fall."

Så de invandrare som aldrig får något jobb slängs ut ur landet?

Du tror visst att jag tagit uppgiftena ur luften, men sånt berättar inte svenska tidningar.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Alan-vokste-opp-i-Tyrkia-8152513.html

Lars Höglund sa...

Det finns ett påstående i Staffans text som jag instämmer med, nämligen att ”Vi borde avlägsna orsaken till att människor behöver fly, agera hellre än att bara reagera.”

Men sedan följer en rad spekulativa frågor och påståenden (min numrering):
(1) ”Att bara passivt ta emot dem som har tillfälle, mod och resurser att söka sig till Europa är inte säkert vad hjälper till dem som bäst behöver det. ”
(2) ”Ett tänkbart scenario, om mer öppna gränser skulle visa sig impopulärt, kan bli att man i kommande val röstas bort till förmån för nationalistiska och populistiska högerpartier”
(3) ”Nya legala vägar till asyl skulle kunna skapa ännu större press runt Medelhavet och uppåt kontinenten, då alla vill ta chansen så länge gränserna inte ev stängs igen.”
(4) ”Hur många terrorister, krigsförbrytare och medskyldiga i Assad-diktaturen kan tänkas försöka ta sig hit anonymt med flyktingströmmarna och kunna utgöra potentiella faror eller komma undan sina straff?”
(5) ”Lösningen på Jordens orättvisor kan aldrig vara att Europa importerar befolkningar från andra länder”

Förutom att detta till största delen är spekulationer (varav nr. 4 är extra absurd) finns det ingenting i det som fritar Europa eller Sverige från ansvar under en flyktingkatastrof. Precis som Ulf redan har påpekat (7/9 08:53) är det inte hållbart att ställa de här problemen mot dem som krigsdrabbade flyr ifrån.

Resultatet av Staffans inlägg är dessvärre att en viss grupp ställer sig upp och applåderar. Det räcker med att läsa den här tråden så förstår man vilken.

Göran sa...

"När familjen gav sig iväg hade familjen bott i Turkiet i tre år. " o s v
Var har vi källan till de uppgifter och slutsatser som Nils kommer med här? Borde det inte vara kutym att man anger det och gör det möjligt att kolla upp källan?
Vis av erfarenheten så brukar det vara glest med källanvisningar när dylika påståenden görs och uppenbarligen har Nils också dragit slutsatser som är väldigt lika vandringssägner man ser på vissa sajter som växer upp som ogräs på senare tid.
Här borde det stramas upp ordentligt så att det går att föra ett seriöst samtal.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Det är också EU regler, men dessa har vi också ansvar att uppleva. Så här skriver UNHCR:
"A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war, or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries."
http://www.unrefugees.org/what-is-a-refugee/

Det är ingen dikotomi mellan "livslångt underhåll" och "slängs ut ur landet". I Sverige har vi något däremellan.

Jag hade också läst tidningarna, men mera kritiskt än du. Det är underligt att någon lägger 4000 euro på en resa till "fri tandvård", där ingen fri tandvård finns. Samtidigt som man har 4000 euro man kan spendera på tandvård där man är. Det som står i tidningen kanske inte är helt korrekt beskrivet eller hela historien. (Förstår att du blir överraskad av detta.)

Göran sa...

Ok, det fanns källor som jag nu läst. Naturligtvis ger de en klarare bild än den som Nils valde att återge. Men försöker förstå hur människor kan bli så enfaldiga. Reinfeldt är inte helt fel ute när han beskriver vad detta är för typ av individer.

Nils sa...

Ulf,

"Det är också EU regler"

Ja, men det var FN:s flyktingkonvention du tog upp.


"Det som står i tidningen kanske inte är helt korrekt beskrivet eller hela historien."

Du har din uppfattning klar innan du läser och när pappans och fasterns uttalande inte motsvarar din förutfattade mening uppstår dissonans.

Varför tror du att alla vill till Sverige och Tyskland? Det har inget med de förmånliga villkoren att göra?

Göran,

återge gärna vad du menar med "klarare bild"?

Staffan Gunnarson sa...

EHF har enats om ett starkt uttalande mot Ungerns aktuella ståndpunkt i flyktingkrisen med särskild betoning på detta och några andra länders vägran att ta emot andra än kristna asylsökare. Vi betonar även vikten av sekulära samhällssystem för att på bästa sätt hantera de utmaningar mångkulturen presenterar. Vi uppmanar också EU att enas om reformer för ett mer effektivt och gemensamt system för asylansökningar enligt fler lagliga vägar, för att undvika dödsfall på Medelhavet.

Samtidigt är integration och att motverka segregation nyckelpunkter för att motverka utanförskap i det europeiska samhället. Vi kommer att vidare att diskutera en vidare policy på migrationsområdet generellt.

Dagens uttalanden från brittiskt håll gör det svårt att tro på en gemensam europeiskt linje ang. kvoter eller asylsystem. Britterna gör enl. min mening alldeles för litet, även om de har en vettigt fokus på unga och barn i flyktinglägren och inifrån Syrien,som det vill prioritera snarare än de som från i och för sig säker mark i grannländer försöker ta sig till Europa. Frågan är om det alls finns något hopp om en enad EU-front eller vad man annars kan göra som blir mer effektivt.

Humaniströrelsen mål och utgångspunkter är alltid att motverka alla former av populistiska, främlingsfientliga eller högerextrema hållningar och en nödvändig del i detta är att kunna ge bättre svar å alla de problem som är kopplade till dessa svåra frågor.

Att en sådan utmaning är säkerhetsmässig vad gäller radikalisering, terrorism, hedersvåld och fundamentalism visar klart oron inom olika säkerhetstjänster, så som USA:s inställning till syriska flyktingar visar och som utgör ett verkligt problem - oskyldiga muslimer eller andra med bakgrund från arabiska länder får inte den behandling som de annars kunde ha fått och de som har koppling till extrema våldsbejakande grupper tar mycket resurser i anspråk för övervakning. ingen kan vara passiv eller naiv i relation till detta allvarliga problem.

Humanister eftersträvar självklart att vara rationella och konstruktiva i sitt förhållningssätt och undvika att framstå som alltför idealistiska eller okritiska i relation till komplexa samhällsfenomen och processer,men heller aldrig tappa sitt medmänskliga fokus.


Staffan Gunnarson sa...

Henrik,

Sedan långt tillbaka på 90-talet har jag jobbat mot högerextrema, nyfascistiska, rasistiska och antisemitiska strömningar i den internationella humaniströrelsen, bl a tillsammans med brittiska Searchlight (motsvarighet till EXPO).

Förra året höll Europeiska humanistfederationen sin årliga konferens i Bryssel, med borgmästaren som invigningstalare och intygandes "de står bakom oss i vår kamp mot bl a populistiska och högerextrema, fascistiska ideologier". Efter Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge fick det norska humanistförbundets ordförande i uppdrag av regeringen att leda en kommitté för ta fram det officiella minnesmonumentet över offren.

Du kan vara förvissad om att humanister står på säker mark mot extremnationalister och högerpopulister och har så gjort i alla tider. Vi ett helt diminutivt stöd från dessa grupper i våra medlemskadrer, inte minst för att vi är rent sekulära universalister och saknar naturliga beröringspunkter.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Varför tror du att alla vill till Sverige och Tyskland? Det har inget med de förmånliga villkoren att göra?"

Jag tror det påverkar om ett land har en rättssäker asylprocess, välkomnar flyktingar, är säkert att bo i, är ett öppet samhälle som underlättar att flyktingarna kommer in i samhället, har skola för barn och sjukvård för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Detta är vad jag avser med "förmånliga villkor". Om Sverige bedöms som ett bra land att flyt till är jag mycket glad för detta. Motsatsen skulle för mig vara hemsk.

Henrik Larsson sa...

Staffan Gunnarsson,

Tack för ditt svar. Det jag och några andra har ifrågasatt i tråden är dock inte dina avsikter utan din retorik.
Jag betraktar mig själv som humanist, men som står lite på sidan.
Jag har noterat att det verkar vara ganska högt i taket bland humanisterna, och en hel del olika åsikter
försöker samsas både i sak men framförallt i strategi. Här är jag tveksam till strategin och retoriken.

Jag tror inte att den retoriken du valde att använda i denna tråd är den bästa vägen framåt.
Gör vad du vill med den feedback du fått från mig och andra i tråden.

Nils sa...

Ulf,

"Jag tror det påverkar om ett land har en rättssäker asylprocess"

Du har roliga idéer om rättssäkerhet du. Uppenbart är att du inte vet ett smack om asylprocessen. Jag föreslår att du läser Merit Wagers blogg där så kallade miggor berättar om hur det går till. Att trycket är så hårt att man varken hinner eller får ställa relevanta frågor om härkomst och skyddsskäl.
Vi vet att över 90 procent slänger sina pass och från undersökningar att en majoritet av ensamkommande ljuger om sin ålder. Talas det om språk- och ålderstester ylas det högljutt om rasism

Båda beteendena fullt förståeliga från de asysökandes perspektiv, men att svälja uppenbara lögner har inget med rättssäkerhet att göra.

Om vi gör en parallell till rättsväsendet vore det som om polis och åklagare måste tro på allt en misstänkt säger och nekar han måste han frias.

Men i den känslostorm och moraliska pornografi som nu styr debatten kan naturligtvis begrepp omdefinieras enligt "humanistiska" normer.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Du har roliga idéer om rättssäkerhet du"

Vilka idéer om rättssäkerhet har jag?

Du skulle verkligen behöva lära dig läsa svenska. Då skulle det bli mycket mer givande diskussioner med dig.

Hans Iwan Bratt sa...

Tack för intressant diskussion. Jag tror att en inlägg jag gjort i Facebook är relevant. Möjligen är någon också intresserade av min blogg http://flyktingfakta.info/

Som det nu har blivit måste givetvis Sverige ge asyl till dem som kommer från Syrien, även om antalet blir mycket stort. För att göra det bästa möjliga i den hemska situation måste andras önskemål om asyl stå tillbaka. Av de 48774 som fått asyl hittills i år, kommer bara 14716 från Syrien. Det är rimligt att de som kommer från andra länder får lägre prioritet.

Syrierna, som nu kommer, lär inte kunna återvända till sitt land inom överskådlig tid. Diskussionen om temporärt eller permanent uppehållstillstånd är endast akademisk. Nu gäller det att se till att de som kommer ges goda möjligheter att komma in i och bli en del av det svenska samhället.

Det kräver att politiker och myndigheter talar klarspråk om de uppoffringar det kräver. Det duger inte att tala i allmänna termer som att "vi måste ställa upp". De som är direkt ansvariga för de åtgärder som krävs måste redovisa planer inklusive konsekvenserna för oss som nu lever i Sverige, invandrade och svenskfödda. Här är bristerna enorma.

Skolan ska hantera stort antal barn som har psykiska problem, saknar språkkunskaper, har otillräckliga förkunskaper.
Sjukvården, speciellt psykiatrin, får ta hand om mycket stort antal nya patienter som talar ett språk läkarna inte förstår
Socialvården, som redan tidigare var extremt arbetsbelastad, får ytterligare att mycket stort antal klienter
Bostäder saknas och det är svårt att se hur flyktingarna och svenskar ska få rimligt boende.
Arbetslösheten blir mycket stor då de som kommer inte uppfyller de krav som arbetsmarknaden kräver.

Inom alla dessa områden ökar kostnaderna dramatiskt och kommer att leda till kraftigt höjda skatter. De som påpekar att Sverige är ett rikt land har rätt. Svenskarna kan klara ett betydligt högre skatter, men det är hög tid att ansvariga redovisar vad det kan komma att kosta.

Bristen på klara besked är en viktig orsak till mångas, inklusive min, reserverade hållning till stort antal flyktingar. För detta har både den nuvarande och den föregående regeringen ett tungt ansvar.

Ulf Gustafsson sa...

Hans Iwan,

Hur kan "andras önskemål om asyl stå tillbaka"? Alla som har asylskäl ska väl beviljas asyl?

Varifrån hämtar du dina fakta? När jag tittar på migrationsverkets hemsida ser jag att t.o.m. 1/9 så har 35161 asylärenden av gjorts hittills i år, av dessa har 19355 personer bifallits ( var av 11114 från Syrien). http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1441106469054/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2015+-+Asylum+desicions+2015.pdf

När du sedan skriver "ökar kostnaderna dramatiskt och kommer att leda till kraftigt höjda skatter" mm. Vad har du för underlag för detta, och vad avses med "dramatiskt" och "kraftigt"? När det formuleras så som du gör det här utan några referenser, så låter det mest som skrämselpropaganda.

Patrik N sa...

48 774 ansökningar hittills i år. http://www.svd.se/nya-asylsiffror-overraskar-migrationsverket

Magnus sa...

Med stor behållning har jag läst detta idéutbyte som Staffans inlägg resulterade i. Positivt att många ifrågasätter påståenden och begär källa, även av varandra.

Särskilt Ulf Gustafssons mothugg, och Staffans svar på dessa, rör vid humanismens kärna och tvingar oss tänka efter: Kan jag friskriva mig från ansvar bara för att andra inte tar sitt ansvar? Finns en motsats mellan ideal och realism? Kan en humanist säga (deskriptivt) att nationer "importerar" befolkning? Kan en humanist förespråka militära insatser? Är vi beredda att skicka människor i döden för att försvara mänskliga rättigheter? Att själva dö för den saken?

Jag tycker det är uppenbart att Staffans inlägg ska läsas som en öppen problematisering, som en provokation. Viktigt att kunna förhålla oss även till frågor som saknar enkla lösningar, frågor där det florerar okunskap och desinformation, frågor där vi själva vet att vi saknar kompetens. Det är en välgärning i sig att belysa denna frågas komplexitet och utmana tunnelseende. Staffan visar att det inte bara handlar om svensk asylpolicy, eller om EU-regler, utan om en globaliserad värld i snabb förändring. I Syrien pågår en slakt som vi troligen skulle kunna stoppa om vi verkligen ville. Det är inte säkert att någon av dagens politiska ideologier kan lösa detta. Ett uppenbart dilemma är välfärdsstaten, som ju bygger på att några är inkluderade medan resten av mänskligheten står utanför - den kräver murar och gränser.

(Förresten. Fånigt att försöka stänka rasism på diskussionen. Utgångspunkten för en humanist är att vi människor kan klara av att leva tillsammans i den här världen. Det är helt enkelt motsatsen till de som hävdar att människor till sin natur är så olika att vi _inte_ kan klara av att leva tillsammans, och att nationalstaterna därför måste sortera och separera oss från varandra.)

Sven Svensson sa...

Vi måste sträcka ut en hjälpande hand, och det skadar inte att ha hjärtat på rätt sida.
Mellan 1850-1920 utvandrade 1,5 miljoner svenskar, vilket sett till dåtidens befolkning utgjorde ca var tredje svensk.
Men det är lätt att glömma historien...
Jag har skrivit en sång som handlar om detta.

https://www.youtube.com/watch?v=3uMC82_NwQw

Hälsningar, Sven

Magnus sa...

Mycket fint, Sven.

Henrik Larsson sa...

Ja, fint Sven.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se