21 sep. 2015

Vad är vetenskap?

Hur kan vi skilja vetenskap från ovetenskap eller pseudovetenskap? Karl Popper ansåg att det avgörande kriteriet är att en vetenskaplig hypotes ska vara falsifierbar. Detta anser Massimo Pigliucci är otillräckligt. Det är mer komplicerat.

Det finns flera problem med att bara se till falsifierbarhet. Pigliucci lyfter att vissa saker som vi anser är pseudovetenskap, t.ex. kreationism, är falsifierbara och visat falska, ändå anses de vara pseudovetenskap. Ett annat problem är att ett prov oftast inte bara testar en hypotes, utan flera vetenskapliga teorier och hypoteser måste stämma för att provet ska utfalla positivt, men om det inte gör detta - vilken av hypoteserna är falska, ovetenskapliga?

Pigliucci föreslår istället att gränsen sätts i ett minst tredimensionellt landskap, men krav på teoretisk förfining/komplexitet, empiriskt belagt innehåll och slutligen en tidsaspekt. Tidsaspekten är intressant, då den tar upp att hur vetenskapssamfundet ser på en hypotes förändras över tiden. När stor majoritet övergivit en idé, men en mindre grupp forskare eller amatörer fortsätter förespråka denna, så benämns det som en pseudovetenskap.

Lyssna på när Pigliucci intervjuas i Philosophy Bites av Nigel WarburtonMassimo Pigliucci on the Demarcation Problem.

7 kommentarer:

Anders Bergdahl sa...

Om en teori har falsifierats så hör den till gruppen av teorier vi VET är fel.. OM nu någon lyckats formulera en falsifierbar hypotes utifrån "kreationism" (ett metafysiskt antagande) och hypotesen inte håller så kan avfärda kreationism som falsk, lägga den i högen av idéer som INTE ger oss någon förståelse av verkligheten.
Man kan lockas att ställa villkoret att hypoteser ska baseras på någon empirisk observation, men det skapar mer problem eftersom många EXTREMT viktiga upptäckter inom fysiken bygger på rent teoretiska utgångspunkter, exempelvis relativitetsteorin. (ok spekulationen/teorin utgår från oförklarade observationer).
Sedan är demarkation ses som ett problem om vad vi kommer överens om i vetenskapssamhället.
men det ÄR inte ett problem att det finns en massa falska teorier är man dum nog att FORTSÄTTA att tro på och forska på kreationism TROTS att den är falsk så har vi ett problem med dumhet, inte med vetenskaplighet.
Popper med stöd av Quine håller alldeles utmärkt som demarkation, det är inte en hypotes som falsifieras utan ett helt kunskapssystem.
Louden rör egentligen bara till det.. Quines och Ullian och deras "web of beliefs" är en tillräckligt bra lösing.
Sådana här dumheter med "nödvändiga och tillräckliga" villkor är egentligen bara en fråga om hur vi kommer överens om klassificeringar, igen ett klassificeringsproblem.
Evolutionspsykologi är ett vetenskaplig förklaringssystem om, och endast om, det kan generera falsifierbara hypoteser. Sedan kan vi se på Evolutionspsykologi som ett sätt att, kanske, komma fram till sådana hypoteser och vi kan hålla på med det just därför om om inga hypoteser kommer och/eller de hypoteser som kommer blir falsifierande så är det en dålig förklaringsmodell som bär överges.
Jag känner nog att Massimo Pigliucci gör det vanliga felat att blanda vetenskapens LOGIK och vetenskapens HISTORIA. Popper bryr sig INTE om historien.. utan beskriver hur logiken BÖR vara. Han är alltså NORMATIV inte empiriskt och baseras sina råd om hur vetenskapen ska bedömas på logik och öppen dialog om den logiken.
Därmed undviker man att göra det extremt vanliga fel som Massimo gör nämligen att tycka att det är en problem att vi en gång ansåg vara vetenskapligt och sant numera avfärdas som ovetenskapligt.
Alltså det finns en MASSA skit som frenologi som vi nu kan avfärda som fel och det är inget konstigt att det var vetenskap en gång i tiden .

Anders Bergdahl sa...

Och när jag lyssnar vidare så kommer han återigen inte på att det finns dårar som trots att "cold fusion" bevisats att det inte funkar håller på med det.
Så innan en teori har testats kan enkelt avfärda den som pseudovetenskap om den inte ger testbara hypoteser.
Om man håller men en teori som är falsifierat som sann, så är det också psuedoscience..
Vi behöver inte röra till det mer än så..
Sedan är det tyvärr så att våra högskolor KRYLLAR av pseudovetenskap i form av historicism och från denna skola härledbara strömningar, exempel är att fenomenologi i Husserls och Heideggers anda inte har någon vetenskaplig grund och inte kan ses som användbara inom vetenskapen (om vi nu inte gör filosofi till vetenskap), queer teori är inte vetenskap, det är ett förhållningssätt som kan generera vetenskapliga idéer men det är inte grundad i observation eller testat med hypotetisk deduktiv metod alltså är det ingen vetenskap eller kunskapsgrund...
sådana teorier har dock andra värden.. de kan ge bilder som gör att vi får insikter och har kanske snarast estetiskt eller etiska värden, inte ett värde som strikt vetenskap.
OM det ska finnas inom universiteten ska de alltså snarast jämföras med de fria konsterna inte med den empiriska vetenskapen.

Ulf Gustafsson sa...

Anders B,

Ja, får också intrycket att Pigliucci vill fånga det som förenar pseudovetenskap, hur begreppet används i vardagligt tal. Jag smög in den tolkningen i texten genom att skriva "benämns det" istället för "är det". Han är deskriptiv och inte normativ.

Staffan Gunnarson sa...

Popper gjorde ju den jämförelsen med marxismen att den först påstod sig vara vetenskaplig, men när dess förutsägelser inte infriades, så bortförklarades dessa och man höll ändå kvar vid teorin (ideologin), vilket Popper då menade var bevis för att marxismen i själva verket var ovetenskaplig. Kreationismen, psykoanalysen och andra idéer och förhållningssätt har liknande status, en blandning av redan falsifierade och icke-prövbara hypoteser.

Henrik Larsson sa...

Med Massimo Pigliucci hamnar man som vanligt i en föreläsningssal på ett universitet och tvingas lyssna uppmärksamt och
skärpa sig. Intressant. Han har en intensitet i sitt tal och intellekt som kräver en del..
"Vetenskapen är ett landskap" säger MP. Ja man förstår att det är läskigt för Popperianer ;)
Tycker dock han beskriver mycket väl varför en Popperian har en i flera avseenden tveksam position 2015.
På gränsen till populism skulle jag vilja påstå och en förenkling som kanske inte längre tjänar på det vis han hade tänkt.
Exemplet med evolutionär psykologi är utmärkt. Ber att få lägga till nationalekonomi och den sortens fysik som
Max Tegmark skriver om. Läste Tegmarks "Our Mathematical Universe" i somras med grymt stort intresse. Initierat och välargumenterat med massor av matematik, men att det är falsifierbart är nog svårt att påstå. Innan någon uppfinner tidsmaskinen.
Om vi skall tala om Popper och Ensteins eclipse 1919 (för övrigt ju samma år som Popper slutade vara marxist när flera av hans partikamrater sköts på öppen gata i en sorts blodig falsifering av Marx) så blir det ju som MP säger inte så ofta så fantastiskt tydligt. Tegmark skriver ju t.ex. om sådant som vi svårligen kan testa för och antagligen aldrig kommer att få veta.
Icke desto mindre är det svårt att inte kalla det vetenskap. Vetenskapen som ett landskap indeed ...
Nej nu måste jag nog lyssna på MP en gång till tror jag...

Anders Bergdahl sa...

Igen Henrik, MP, beskriver vilka aktiviteter som har kallats vetenskap och ser ett par utmaningar.
Han säger som de flesta andra inte ett ord om hur vetenskap BÖR bedrivas. Det känns alltså som att han framförallt är intresserad av ett klassificeringssystem.
Popper är fortfrande nästan den ända vetenskapsfilosof efter positivisterna som intresserar sig för hur vetenskap bör bedrivas. Popper talar om kunskapens logik.
Vi vet något om det har formulerats som en testbar hypotes och om testet har gjorts. Om hypotesen falsifierats VET vi att den var fel, om inte håller vi den för sann, i betydelsen att hypotesen/teorin ger en bild som vid test visar sig stämma med verkligheten.
Dessa logiska principer för den vetenskapliga kunskapens framväxt fördjupas av Quine och i princip har jag inte sett någon addera något till den diskussionen.
De anti-Popperianer som under 60 -70 talet ville primärt återupprätta socialistiska teorier och marxism som vetenskap, tyvärr lyckades de till viss del och de har konsekvensen att våra universitet kryllar av okunskap och pseudovetenskap.
Ideologier är inte vetenskap, de kan ge uppslag till vetenskapliga teorier i och med att de erbjuder en infallsvinkel men inte faaan har tex Heideggers skrifter något med vetenskap att göra och de kan inte fungera som en grund för vetenskaplig metod. Ändå gör detta, ändå använder man en antisemitisk, fascistisk filosofs förvirrade som teoretisk grund i avhandlingar.. DET är ett problem,
För överigt har du ovan inte kritiserat Poppers idéer alls, vilket egentligen in MP gör heller... ändå anser nu av någon anledning (antagligen för att en auktoritet sagt det) att det är dåligt att vara en Popperian.

Anders Bergdahl sa...

Ett litet förtydligande, personer som jobbar med evolutionär psykolog eller nationalekonomi pysslar med vetenskap, och genererar kunskap, om och endast om de kan skapa falsifierbara hypoteser.
När Tegmark spekulerar om universums matematiska natur så grundar han sin spekulation på kunskap, testade hypoteser, men hans spekulationer blir vetenskapliga när de kan formuleras till falsifierbara hypoteser.
MEN Popper är noga med att påpeka att EN viktigt den av en vetenskapspersons arbeta är att spekulera, att kreativt ställa upp nya ide-konstruktioner. Att i första steget argumentera för dess riktighet och pröva dem intellektuellt. Tegmark jobbar ju också deduktivt (eftersom vi vet att A antagande B är förenligt med A så är B en möjlig sanning, men idéer som förnekar A är inte möjligt sanna). Andra spekulationer som inte är så deduktiva i sin natur, t.ex. de kommer 10 tusen flyktingar per månad just nu alltså är de 120 tusen på ett år och 1,2 miljoner om 10 år är anti-vetenskap eftersom de bygger på förenklad induktion (det är så här just nu, jag antar utan grund än att det just är så här att de kommer att fortsätta vara så här). Problemet är att mycket som idag kallar vetenskap skiter i och missförstår Popper och därmed genererar okunskap utan att förstå hur det skadar det öppna samhället.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se