28 okt. 2015

Undervisning fri från religiös eller politisk påverkan

Anders Österberg (S) har i höst lämnat in riksdagsmotionen Undervisning fri från religiös eller politisk påverkan.
Förslag till riksdagsbeslut 
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever i den svenska förskolan, oavsett huvudman, ska garanteras en undervisning som står fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. 
Motivering 
Förskolan är till för att ge barnen en utveckling och utbildning som gör att de kan bli samhällsmedborgare. I ett brokigt land som Sverige är det helt avgörande att människor lär sig leva sida vid sida och fungera tillsammans. Då krävs både en gemensam bas, och att barn får lära känna andra barn med en annan slags bakgrund än den egna. Religiös eller annan livsåskådande fostran får föräldrar stå för, och den sker på fritiden. 
Om föräldrarna skulle få styra både barnens hela utbildning och fostran, skulle det i förlängningen inte finnas någon anledning att ha vare sig skolplikt eller gemensamt finansierad förskola eller skola. 
Förskolan ska i teori och handling lära demokrati. Därför ska alla barn och unga själva få välja religiös och politisk inriktning, inte påtvingas detta via föräldrar, förskola eller skola. Förskolan ska rusta barnen för ett samhälle där alla inte tänker och tycker lika. Den ska vara en mötesplats där såväl barn som föräldrar får träffa barn och föräldrar med olika bakgrunder, olika idéer och olika levnadsförhållanden. Förskolan ska inte splittra eller försvåra möjligheten till möten.
Motionen behandlar bara förskolor, men argumentationen fungerar också mot religiösa friskolor i allmänhet. Detta är temat för ett frukostmöte med Österberg som hålls på ABF-huset i Stockholm i morgon torsdag: Bör religiösa friskolor förbjudas?

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se