4 nov. 2015

Om Sam Harris och Epiktetos

Onsdagsmeditation #Stoicweek

Till stor del handlar Sam Harris bok Waking Up: A Guide to Spiritualitet withour Religon om mindfulness. Harris utgår från buddhistiska traditioner och tekniker, skalar av den metafysiska berättelsen och försöker lära ut och övertyga om värdet med en sekulär meditationsteknik. Denna förankrar han i modern forskning om hjärnan och de sin egen uppfattning om etik. Harris skriver i inledningen: Our minds are all we have. Detta är inte en faktautsaga, utan en värdering: Vårt sinne - vårt medvetande, våra upplevelser, våra bedömningar - är allt som betyder något, har ett värde för oss.

Att Harris utgår från Buddhismen beror på hans egen erfarenhet, men hans projekt kunde lika gärna tagit avstamp i Stoicismen. Där finns samma inställning att vi kan och ska påverka vårt sinne för att bli bättre människor.
"Öva dig i att vid varje frånstötande sinnesförnimmelse som du får, genast säga till den: ‘Du är endast en sinnesförnimmelse och inte alls det som du ger intryck av att vara’. Undersök den sedan och pröva den med hjälp av de principer du har. Pröva först och främst huruvida den ingår bland det som vi kan styra över eller om den ingår bland det som vi inte kan styra över. Hör den till det som vi inte kan styra över skall du vara snabb med att invända, ‘Detta är ingenting som angår mig’." Epiktetos, Handbok i livets konst, 1.5
Epiktetos lampa
Det handlar om att jag ska vara medveten om mina upplevelser och den bedömning som är på gång i min hjärnan. Fördröja den momentana reaktionen och göra en förnuftig utvärdering: Är det som jag upplever något jag har kontroll över? Om inte, får jag som stoiker påminna mig om att det jag upplever inte har ett fundamentalt värde. Det är inget som påverkar min möjlighet att leva ett dygdfullt liv. För att klara av detta finns det två hjälpmedel: Föreställa sig hur en förebild skulle agera och använda de styrkor och resurser som finns inom mig, givna av naturen.

De antika stoikerna antog att alla människor hade styrkorna och resurserna inom sig. Alla var vi lika. Det som skilde oss åt var vår vilja och motivation att nyttja dem. Något som inte var av naturen givet. Detta gjorde att vissa människor handlade gott, dygdigt, men andra inte gjorde detta.

I gårdagens meditation berördes det filosofiska problemet med den fria viljan i detta resonemang. Ytterligare ett problem med Stoicismens synsätt är att modern hjärnforskning visar att vi inte är lika i frågan om resurser och styrkor. Människor har olika förmåga att bemästra sina känslor och det handlar inte om vilja. Dock har alla viss möjlighet träna upp detta.

Här måste det understrykas att mindfulness för en stoiker inte ytterst handlar om att öka sitt välbefinnande eller sin lycka. Detta till skillnad mot, en utilitarist som Sam Harris, där lyckan är det slutliga målet.

Epiktetos håller inte med om Our minds our all we have, för honom är dygden det enda sant goda. Och dygder handlar inte om vad som sker i vårt sinne, utan om hur vi beter oss. Ur detta perspektiv är Harris det motsatta till Epiktetos. Harris vill påverka det yttre (omgivningen) för att uppnå gott i det inre (sinnet). Epiktetos vill styra sitt inre för att agera gott mot det yttre.

Epiktetos (ca 55-135), slav från Hierapolis (nuvarande Turkiet) som kom till Rom, frigavs och därefter arbetade som lärare i filosofi.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se