5 feb. 2016

Ge Omar Makram asyl i Sverige

I Sverige är förföljelse för att man är ateist ingen tillräcklig anledning för att få asyl. Detta uppmärksammas nu i Storbritannien av Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB) med anledning av att den egyptiske medborgaren Omar Makram fått avslag på sin asylansökan. I sin desperation har Makram nu eldat upp en Koran.

Humanisterna stöttar inte bokbränning av något slag. Men trots att man inte bör bränna böcker så ska det inte vara förbjudet att bränna böcker – även religiösa böcker; även Koranen. Makram har satt sitt liv på spel för denna princip.

Här följer en översättning av pressmeddelandet från Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB):
Omar Makram, ex-muslim, högljudd ateist och islamkritiker från Egypten, flydde sitt hemland på grund av hot mot sin personliga säkerhet. Trots dessa hot har svenska myndigheter beslutat avslå hans asylansökan.
De svenska myndigheterna kommer nu att försöka deportera Makram tillbaka till Egypten där hans frihet och troligen även hans liv är i fara. För att ytterligare bevisa sin övertygelse har Makram känt sig tvungen att göra en video där han tar avstånd från Islam genom publikt att bränna en Koran inför hela världen.
I Egypten använder myndigheterna hädelselagstiftning för att slå ner på framstående ateister, islamkritiker och reformister, en förföljelse som har intensifierats sedan Egyptiska revolutionen 2011 då unga människor kämpade för ökad yttrandefrihet.
Egypten, som nu är en de facto militärdiktatur, har vänt sig än mer till prästerskapets fascism och omfamnat Al Azhar, Sunni-världens och salafismens ”katolska kyrka”, för att öka sin makt, något som lett till att regimen minskat ytterligare på yttrandefriheten vad gäller religion, i utbyte mot religiöst stöd.
Läs mer på CEMBs hemsida.

Religionsfrihet och yttrandefrihet är fundamentala mänskliga rättigheter som tyvärr är gravt inskränkta i stora delar av världen. Enligt 2015 års Freedom of Thought Report, en årlig global kartläggning från det internationella humanistförbundet IHEU, ökar förföljelsen av icke-religiösa i hela världen. Utomrättsligt våld ökar och flera länder i världen har skärpt straffen för hädelse och apostasi (att lämna sin religion). I rapporten finns även fall som indikerar att svenska myndigheter i många fall tycks ha undervärderat hotbilden för icke-religiösa.

Freedom of Thought Report kan laddas ned här.

42 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Har Humanisterna gjort någon framstöt till myndigheterna för att protestera mot avslaget på Omar Makrams asylansökan?

Patrik N sa...

Har Humanisterna tagit del av asylutredningen? Om inte, på vilken grund har man skaffat sig en uppfattning om huruvida personen borde ges asyl eller inte?

Ulf Gustafsson sa...

Jag känner inte till detta fall, men har uppfattningen om att öppna ateister och religionskritiker i Egypten uppfyller regelverket för asyl.

"Flykting
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
...
religiös eller politisk uppfattning
...
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper."

"Övriga skyddsbehövande
Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen; den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten.

En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller
inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof."

Patrik N sa...

"Jag känner inte till detta fall, men har uppfattningen om att öppna ateister och religionskritiker i Egypten uppfyller regelverket för asyl."

Grunden är således din lekmannatolkning av lagstiftningen. Hur har du säkerställt att den är mer korrekt än den tolkning av lagstiftningen som Migrationsverket gör med den samlade expertkompetens som de har?

Patrik Lindenfors sa...

Magnus Timmerby i Humanisternas styrelse har läst asylutredningen.

Patrik N sa...

Briljant. Har Humanisterna efter att ha läst asylutredningen en uppfattning i frågan om personen, i enlighet med rådande asyllagstiftning och praxis, bör ges asyl eller inte?

Patrik Lindenfors sa...

Grunden är att vi tycker Migrationsverket fattat fel beslut, ja. Myndigheter gör det ibland.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Migrationsverkets tolkning är inte styrande för min uppfattning. Jag anser de fattat fel beslut om de skickar tillbaka ateister till Egypten.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Nu har jag personligen inte läst asylutredningen, men vad är problemet menar du?

Patrik N sa...

Jag vet inte om det finns ett problem eller inte. Innan man säger att det finns ett problem, och menar att Migrationsverket fattat ett felaktigt beslut som borde ändras, så behöver man som jag ser det fakta (vi gillar fakta, eller hur) i ärendet som underlag för sitt ställningstagande. Asylutredningen utgör sådana fakta och den som inte tagit del av den kan rimligen inte heller uttala sig om huruvida Migrationsverket fattat ett korrekt eller ett felaktigt beslut. Undantaget från kravet på utredning och fakta i det specifika fallet är om man, som Ulf, menar att lagstiftningen i själva faktiskt ger Migrationsverket i uppdrag att meddela asyl till alla ateister från Egypten men att Migrationsverket tolkar lagen på ett felaktigt sätt. Men där tror jag att Ulf har fel.

För övrigt så kan Migrationsverkets beslut om avslag i ett asylärende överklagas till Migrationsdomstolen. Det är således inte korrekt att kräva att Migrationsverket ska ändra sitt beslut om man inte är nöjd med det, istället ska den som beslutet gått emot ta det till nästa instans, Migrationsdomstolen.

När ärendet passerat Migrationsverket och så småningom kanske också Migrationsdomstolen så är det sannolikt att ärendet avgjorts i enlighet med gällande lagstiftning. Är man då inte nöjd med beslutet så bör man arbeta för att ändra lagstiftningen, inte genom att kritisera de myndigheter som tillämpat den rådande lagstiftningen. Vi lever ju gubevars i en väl fungerande rättsstat och skapar man opinion mot att Migrationsverket "fattat fel beslut" så tycks det mig mest som att man avslöjar sin okunnighet i hur ärenden på exempelvis migrationsområdet avgörs. Det är inte förvånande att det är de brittiska humanisterna som startar detta för det brittiska rättssystemet ser annorlunda ut och där gäller det att få myndigheter att ändra redan fattade beslut men i Sverige fungerar det inte så. De svenska humanisterna borde informera sina brittiska kusiner om detta och sedan, om man anser det påkallat, stödja den asylsökande i asylprocessen när den överklagas till Migrationsdomstolen.

Dvs, låt lagen ha sin gång och argumentera för att ändra lagen om ni inte är nöjda med den. Mindre aktivism och mer realism. Så kommer man längre.

Det kan tilläggas att vi nu justerar vår lagstiftning så att exakt noll aylsökande kommer att få uppehållstillstånd som "övriga skyddsbehövande" då den kategorin helt tas bort i och med att vår lagstiftning anpassas till den lägsta nivån enligt EU-rätten.

Patrik N sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Patrik Lindenfors sa...

Patrik,
Det finns olika sätt att ändra lagstiftning på. Sitter man inte som lagstiftare själv är ett av dem att skapa opinion. Det förmodligen bästa sättet, faktiskt. Jag finner din inställning smått upprörande.

Magnus sa...

Patrik N: Jag fick läsa Migrationsverkets beslut och du har naturligtvis rätt i att jag inte är kvalificerad att säga om det är formellt rätt eller fel. Låt säga, för diskussionens skull, att myndighetens bedömning är helt korrekt enligt deras regelverk. Kan vi inte ändå anse att det är fel att denne exmuslim som öppet kritiserar islam skickas tillbaka till en plats där han uppenbarligen löper risk för sitt liv? Kan vi inte argumentera för att beslutet borde ändras, och för att kriterierna omvärderas? Om du kollar länken till Freedom of Thought Report ges där exempel på att Migrationsverket i många fall tycks ha undervärderat risken att vara exmuslim i ett islamdominerat land. Personer som skickats tillbaka har blivit mördade. Även i ett land som Egypten med delvis sekulär konstitution och styre förekommer båda institutionaliserat och utomrättsligt våld och förföljelse.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Om Migrationsverket tolkar lagen på ett rimligt sätt när det skickar tillbaka ateister till länder där ateism är straffbart eller ateister förföljs, utan att staten ingriper, då anser jag att lagen ska ändras eller förtydligas så detta inte är möjligt.

Vad tycker du?

Patrik N sa...

Patrik L,

"Det finns olika sätt att ändra lagstiftning på. Sitter man inte som lagstiftare själv är ett av dem att skapa opinion."

Precis min mening. Påverka opinionen och ändra lagen, kritisera inte Migrationsverket och Migrationsverket som tillämpar den. Vad är du upprörd över, förresten?

Magnus,

"Låt säga, för diskussionens skull, att myndighetens bedömning är helt korrekt enligt deras regelverk. Kan vi inte ändå anse att det är fel att denne exmuslim som öppet kritiserar islam skickas tillbaka till en plats där han uppenbarligen löper risk för sitt liv? Kan vi inte argumentera för att beslutet borde ändras, och för att kriterierna omvärderas?"

Om beslutet följer gällande rätt så måste ni argumentera för att ändra lagen, inte för att ändra beslutet. Så fungerar en rättsstat.

Ulf,

"Om Migrationsverket tolkar lagen på ett rimligt sätt när det skickar tillbaka ateister till länder där ateism är straffbart eller ateister förföljs, utan att staten ingriper, då anser jag att lagen ska ändras eller förtydligas så detta inte är möjligt.
Vad tycker du?"

Lagen ger redan idag utrymme för att efter en prövning av varje individuellt ärende ge ateister som förföljs i sina hemländer asyl i Sverige. Att personen trots det inte fått asyl indikerar för mig snarast att personen inte har kunnat presentera asylskäl (och om jag förstår Magnus rätt så har han inte läst utredningen, bara beslutet). Personer utan asylskäl ska inte ges asyl, det är en förutsättning för att vi ska kunna låta de stanna som faktiskt har asylskäl.

Jag tror att ni behöver skaffa er ett bättre faktaunderlag innan ni driver opinion i specifika ärenden. Ni kan förstås ha helt rätt i att Migrationsverket fattat ett beslut i strid med den lagstiftning som råder men ingen av oss tycks ha tillgång till fakta som visar det. Och vi gillar ju fakta.

Och avslutningsvis. Om vi tillåter asylsökande att skaffa sig asylskäl efter ankomsten till Sverige, exempelvis genom anordnande av koranbränningar, så förutser jag en och annan bränd koran framöver. Och ett fullständigt havererat asylsystem.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag frågade generellt inte om ett specifikt fall.

Om Migrationsverket tolkar lagen på ett rimligt sätt när det skickar tillbaka ateister till länder där ateism är straffbart eller ateister förföljs, utan att staten ingriper, då anser jag att lagen ska ändras eller förtydligas så detta inte är möjligt.

Vad tycker du?

Patrik N sa...

Ulf,

Lagen ger redan idag utrymme för att efter en prövning av varje individuellt ärende ge ateister som förföljs i sina hemländer asyl i Sverige. Asylärenden avgörs efter individuell prövning. Inte generellt. Vi har ett bara ett undantag till det och det är det generella beslutet att alla syrier efter ansökan ges asyl (det var mot bakgrund av det beslutet som så många syrier kom till just Sverige under 2015). Ett liknande generellt beslut för alla ateister behövs inte. Istället ska varje ärende prövas, precis som skett när det gäller den person som ni skriver om.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Om jag förstått gällande lagstiftning rätt ska inte Sverige skicka tillbaka människor till länder där de riskerar att dödas. Så är fallet när det handlar om koranbränning. Så jag tycker det finns skäl att anse att gällande lagstiftning tillämpats felaktigt av Migrationsverket.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Även om varje ärende avgörs individuellt, så kräver rättssäkerheten att liknande fall avgörs på liknande sätt. Därför är en generell beskrivning av intresse.

Ska ateister från ett land där ateism är straffbart eller ateister förföljs, utan att staten ingriper, få asyl i Sverige (p.g.a. av sin livssyn)?

Eftersom du vägrar svara uttryckligen, måste jag tolka dig. Du anser de måste visa att de som individ är förtryckt. De måste visa sin ateism öppet i sitt hemland. Fängslas och/eller utsättas för annat våld för sin ateism, innan de kan söka asyl i Sverige. Stämmer detta?

Patrik N sa...

Patrik L,

"Om jag förstått gällande lagstiftning rätt ska inte Sverige skicka tillbaka människor till länder där de riskerar att dödas. Så är fallet när det handlar om koranbränning."

Man kan inte uttrycka det på det generella sättet, det måste vara så i det enskilt prövade fallet. Och då kan det vara så att asylskäl föreligger efter en koranbränning men det kan också vara så att asylskäl inte föreligger. Igen, det måste prövas individuellt. Och är man inte nöjd med utfallet av prövningen så får man överklaga.

Ulf,

Ovan är svar även på dina frågor.

Så en fråga till er: På vilken grund föreligger asylskäl i det prövade ärendet? Fanns asylskälen när personen befann sig i sitt hemland eller har de uppstått efter ankomsten till Sverige? Vilka uppgifter har Migrationsverket fattat beslut på? Har ni läst utredningen? Har personen överklagat? Till vilken instans? Hur blev utfallet?

Jag tror att ni egentligen har brist på fakta.

Patrik N sa...

...och en tilläggsfråga. Skedde koranbränningen innan eller efter att Migrationsverket fattat sitt beslut i ärendet?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Nej, det var inte svar på min fråga. Omformulerar den till två för tydlighets skull:

1. Ska ateisten N.N. från landet X där ateism är straffbart, få asyl i Sverige (p.g.a. av sin livssyn)?

2. Ska ateisten N.N. från landet Y där ateister förföljs, utan att staten ingriper, få asyl i Sverige (p.g.a. av sin livssyn)?

Om det aktuella fallet vet jag inte mycket. Mina åsikter gäller generella fall och då jag förmodar dessa gäller i det specifika fallet tycker jag han har asylskäl, utan att behöva bränna Koranen.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Som jag förstått det skedde Koranbränningen innan Migrationsverkets beslut, men de tillmätte den inte betydelse eftersom den setts av så få. Här får dock Magnus rätta mig om jag har fel.

Vad gäller brist på fakta tycker jag det här kan tjäna som ett principfall. Visst, vi är inte alla insatta i de juridiska turerna, men som princip är även ateism en åsikt man blir förföljd för. Det här beaktar inte Migrationsverket tillräckligt, vad det verkar. Och i det här fallet är det uppenbart så - Koranbränning är inget islamister ser lätt på.

Eller, för att formulera det annorlunda, jag tycker dina invändningar hamnar i den här kategorin. Du efterfrågar detaljkunskaper som inte har nödvändig bäring på grundfrågan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier%27s_Reply

Patrik N sa...

Ulf,

"1. Ska ateisten N.N. från landet X där ateism är straffbart, få asyl i Sverige (p.g.a. av sin livssyn)?"

Ja, om asylskäl enlighet med nuvarande lagstiftning föreligger i det enskilda fallet, annars inte.

"2. Ska ateisten N.N. från landet Y där ateister förföljs, utan att staten ingriper, få asyl i Sverige (p.g.a. av sin livssyn)?"

Ja, om asylskäl i enlighet med nuvarande lagstiftning föreligger i det enskilda fallet, annars inte.

Patrik L,

"...men som princip är även ateism en åsikt man blir förföljd för."

Om det är sant så kommer det att ge asyl när den individuella prövningen görs.

"Eller, för att formulera det annorlunda, jag tycker dina invändningar hamnar i den här kategorin. Du efterfrågar detaljkunskaper som inte har nödvändig bäring på grundfrågan."

Ah, "The Myers Shuffle"?

"Oh dear, oh dear … not the Courtier’s Reply!” followed by some derisive chuckling. One’s intelligent listeners will be baffled, wondering how shouting “Courtier’s Reply!” is supposed to excuse not knowing what one is talking about."

Patrik N sa...

Patrik L,

"Som jag förstått det skedde Koranbränningen innan Migrationsverkets beslut, men de tillmätte den inte betydelse eftersom den setts av så få."

Hur har du kommit att förstå det på det viset? Följande talar i alla fall för att det förhåller sig annorlunda (och jag vet inte hur det egentligen förhåller sig, därför gör jag heller inget påstående om det):

1) Humanisternas uttalande: "[...]den egyptiske medborgaren Omar Makram fått avslag på sin asylansökan. I sin desperation har Makram nu eldat upp en Koran. " (min fetning)

2) I videon där Omar eldar upp koranen talar han om de hycklande svenska myndigheterna (ett negativt beslut tycks således kunna vara redan fattat när han eldar upp koranen).

Att skaffa sig asylskäl efter ett negativt asylbesked är förstås (och det är inget nytt fenomen) en väg framåt för den enskilde men vårt asylsystem kommer inte att klara en ordning där det accepteras. Och är det inte väldigt märkligt att kritisera Migrationsverkets beslut att inte låta honom stanna "trots att han eldat upp en koran" om han eldade upp koranen efter att beslutet fattades av Migrationsverket?

Det tycks mig som om ni, i avsaknad av basala fakta i ärendet, stödjer en asylsökande som inte befunnits ha asylskäl men som valt att skaffa sig sådana efter avslagsbeslutet genom att bränna en koran. Skulle man kunna göra det så borde vi se uppskattningsvis 163.000 koranbränningar under året. Det är inget problem med koranbränningar i sig förutom den miljöeffekt som brasorna får men det skulle haverera vårt asylsystem och göra det svårt att skilja skyddsbehövande från icke skyddsbehövande.

Vi gillar fakta. Skaffa fakta och sortera dem sen. Kanske saken ser annorlunda ut då?


Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Så, du tycker nuvarande lag och tolkning av den är bra. Det anser inte jag. Ateism verkar inte vara ett tillräckligt tungt vägande skäl för asyl idag. Jag har hört om flera liknande fall där migrationsverket uppmanat asylsökanden att dölja sin ateism. Det är en uppmaning till ateister att underkasta sig förtyck.

Om du hur några fakta som visar att jag har fel om detta och ateister i stor utsträckning få asyl i Sverige, blir jag bara glad.

---
Den generella processen är som följer (Wikipedia):
"En migrationsdomstol är i Sverige en domstol som prövar Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden. Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol. Migrationsdomstolens avgöranden överklagas till Migrationsöverdomstolen."

Patrik N sa...

Ulf,

"Så, du tycker nuvarande lag och tolkning av den är bra."

I huvudsak, ja. Lagstiftningen utesluter inte att människor kan ges asyl om deras ateism ger upphov till skyddsskäl.

"Det anser inte jag."

Ok, låt oss se på vilken grund du anser det.

"Ateism verkar inte vara ett tillräckligt tungt vägande skäl för asyl idag."

Ateism ger självfallet inte ensamt och i sig med automatik asyl.

"Jag har hört om flera liknande fall där migrationsverket uppmanat asylsökanden att dölja sin ateism. Det är en uppmaning till ateister att underkasta sig förtyck."

Anekdotiskt?

"Om du hur några fakta som visar att jag har fel om detta och ateister i stor utsträckning få asyl i Sverige, blir jag bara glad."

Självfallet får även icke-troende asyl i Sverige om de har skyddsskäl Men *enbart* ateism utgör inte skyddsskäl. Den som, exempelvis, förföljs pga sin ateism kan få asylskäl i Sverige. Tror dock att det är ovanligt då man i få länder förföljer icke-troende enbart och uteslutande för deras icke-tro.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Ateism ger självfallet inte ensamt och i sig med automatik asyl."

Har du helt glömt vad jag skrivit i tidigare kommentarer?

Patrik N sa...

Påminn gärna om du tycker att det behövs.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Läs ovan 2016-02-06 10:41.

"Tror dock att det är ovanligt då man i få länder förföljer icke-troende enbart och uteslutande för deras icke-tro."

Jag tycker du ska läsa Freedom of Thought Report som Patrik L länkade till i inlägget:
"In some countries, it is illegal to be, or to identify as, an atheist. Many other countries, while not outlawing people of different religions, or no religion, forbid leaving the state religion. And in these countries the punishment for apostasy (leaving the faith) is often death. In fact, 19 countries punish their citizens for apostasy, and in 12 of those countries it is punishable by death. Pakistan doesn't have a death sentence for apostasy but it does for blasphemy, and the threshold for 'blasphemy' can very low; so in effect you can be put to death for expressing atheism in 13 countries."

Patrik N sa...

Ulf,

Din fråga 10.41 är besvarad. Om en person har skyddsskäl så ska den ges asyl, annars inte.

Lägger ner detta ping-pongande nu, det är fruktlöst och leder ingenvart.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Att koranbränningen skedde innan asylärendet var färdigbeslutat har jag får reda på via Magnus Timmerby, som läst ärendet. Jag tror dock att det skedde i ordningen asylansökan - avslag - koranbränning - överklagande - avslag - pressmeddelande.

Magnus sa...

Stämmer med vad jag uppfattat.
/Magnus Timmerby

Patrik N sa...

Magnus,

Vad har fått dig att uppfatta att det gått till på det viset?

Magnus sa...

Jag har haft direktkontakt med killen och läst en del av handlingarna. Som nämnts ovan ett par gånger.

Jag är inte så säker på att det är vi som skrivit inlägget ovan som brister i fakta. Om du kollar länken till Freedom of Thought Report, under kapitlet om Sverige, så ger vi där flera exempel som indikerar att svenska myndigheter systematiskt kan ha undervärderat hotbilden för ex-muslimer. Människor med glasklar hotbild har skickats tillbaka, och blivit mördade.

Jag är inte kvalificerad att bedöma om myndigheterna agerat korrekt i det här fallet, och det har vi inte heller gjort anspråk på. För diskussionens skull, låt oss anta att Migr gjort helt rätt enligt sitt regelverk (vilket jag inte kan avgöra). Även i ett sådant scenario finns all anledning att ifrågasätta och uppmana till ändrade lagar och regler. Därför att människor dör där ute.

Patrik N sa...

Magnus,

Vilka handlingar har du läst? Kan du bekräfta att asylärendet gått den kedja som Patrik L refererar? Varför har personen inte överklagat avslagsbeslutet? Och är det verkligen rimligt att man skaffar sig asylskäl efter ankomsten till Sverige? Det är några frågor jag har.

"Om du kollar länken till Freedom of Thought Report, under kapitlet om Sverige, så ger vi där flera exempel som indikerar att svenska myndigheter systematiskt kan ha undervärderat hotbilden för ex-muslimer. Människor med glasklar hotbild har skickats tillbaka, och blivit mördade."

Jag hittar bara två exempel och inget alls som tyder på systematiska brister. Ett (enda) exempel där en person nekats asyl och återsänts till Pakistan men det framgår inte av rapporten vad som hänt, om något, med personen efter återkomsten till Pakistan. Det andra gäller ett avslag på en viseringsansökan som gjorts i utlandet där personen sedermera, tragiskt nog, mördades i sitt hemland men det framgår inte att detta beror på avslaget på viseringsansökan. En viseringsansökan är heller inte en asylansökan och prövas därför inte mot bakgrund av personens skyddsskäl.

Ni bör ta kontakt med någon person som kan öka era kunskaper på det här området, mitt intryck är att era kunskaper är bristfälliga och att ni därför riskerar att bli populistiska i de utspel ni gör.

Ja, Patrik L, jag vet; Courtier´s reply. Men jag menar det, ni behöver lära er mer. Ta ett studiebesök hos Migrationsverket, de är normalt sett välkomnande och mycket informativa till sin läggning.

Avslutningsvis: Ja, människor dör där ute. Världen är ingen vacker plats. Ni, om jag uppfattar er rätt, vill förändra vår asyllagstiftning och våra regler för att exempelvis tilldela människor viseringar till Sverige. Argumentera då tydligt och explicit för vilka regeländringar ni vill se, beräkna och förutse konsekvenserna av regelförändringarna och bilda sedan opinion för de systemförändringar ni vill se. Att kritisera myndigheter som följer de uppdrag de fått av Riksdag och Regering är sådant som mindre vetande ägnar sig åt och den kategorin hör ni inte hemma i så mitt förslag är att ni tar er ur den. I just det ärende som ni driver här har ni till exempel att fundera på vilka konsekvenser det får om asylsökande tillåts skaffa sig asylskäl efter ankomsten till Sverige, exempelvis genom att bränna en koran, och där har ni en principiell diskussion ni behöver föra och avgöra. Som ni gör nu så tar ni i praktiken ställning till det på vad jag förmodar är ett högst omedvetet sätt.

Magnus sa...

Patrik N: Du verkar väldigt säker på att det är andra som är felinformerade och agerar fel. Jag avstår från vidare diskussion och tror att jag citerar det du skrev ovan: det är fruktlöst och leder ingenvart.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Vi agerar opinionsbildare, inte jurister, som du verkar vilja få oss till. Vi vill att förföljelse för ateism ska ha samma status som förföljelse för att man är religiös, något som inte verkar vara fallet idag. Vi har inte avsikt att juridiskt ge oss in i det här specifika fallet, men gärna hjälpa Omar med att sprida sin vädjan och aktion. Du skäller på fel träd,.

Ostronmannen sa...

Intressant tråd och väldigt avslöjande.
Enligt min åsikt ska Humanisterna stå för fakta, i denna tråd så visar det sig att, fakta inte är så viktigt eftersom syftet är gott(Att ateism ska ha samma status)

"Vi agerar opinionsbildare, inte jurister, som du verkar vilja få oss till. Vi vill att förföljelse för ateism ska ha samma status som förföljelse för att man är religiös, något som inte verkar vara fallet idag"

Ändamålet helgar medlen med andra ord.


Påståendet att "Vi" agerar opinionsbildare , inte jurister, är också ganska talande.
Det innebär att man är medveten om att fakta i detta fallet är inte korrekt i den frågan ni driver, men ni driver det ändå som opinionsbildare. Vilket innebär att man struntar i fakta när det gynnar ens fråga.

Jag finner detta mycket problematiskt för Humanisterna.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Kul försök, men nej, det finns inga fakta som talar mot tesen vi driver. Det enda jag debatterat med Patrik N är huruvida det finns fakta som också borde vägas in eller om dessa inte förändrar för sakfrågan för vår del. Han anser det första, vi det andra. Det finns säkert annat vi gör som är dumt utifrån din antifeministiska synvinkel, men i just detta gäller diskussionen något annat.

Ostronmannen sa...

"Antifeministiska synvinkel"?
Undrade för en stund var du hittade antifeminism i mitt argument och vad det hade med sakfrågan att göra. Humanister brukar väl debattera vad som sägs och inte vem som säger det, eller?

Sen förstod jag att du satte lika med tecken mellan antifeminism och att vilja ha fakta som stöd.
Tack.

Lars Torstensson sa...

Mer om islamisk förföljelse av ex-muslimer

Många muslimer som lämnar islam riskerar - som framgår av den inledande texten - att drabbas av social utstötning, förföljelse, våld och t o m hedersmord från fanatiska muslimers sida. I vissa länder kan de bli avrättade med stöd av sharialagar. Men det finns också ett nätverk som arbetar för att hjälpa ex-muslimer, och rädda dem undan förföljelse. Om det handlar denna Youtube-film:

https://www.youtube.com/watch?v=O1lnxUXWGgE

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se