8 dec. 2016

"Låt fakta överrösta åsikter"

Väderpresentatören på The Weather Channal bemöter på ett bra sätt vilseledande uppgifter om klimatförändringarna som förmedlats av Breitbart. Uppgifter som spreds vidare av någon som inte bryr sig om fakta på amerikanska House Committee on Science, Space and Technology. Det senare monumentala klavertrampet bemöttes av Scientific American - genom att publicera ett antal tweet. Ett lamt bemötande av ett vetenskapsmagasin.

13 kommentarer:

robin Trnovsky sa...

Låt oss inte bedras att tro på myten att klimatet är oföränderligt. Klimatet har alltid varit föränderligt, är föränderligt och kommer alltid att vara föränderligt. Om klimatet inte ändrade sig skulle det snarare vara ett större orosmoment.
Bara för att klimatet ökat de senaste decennierna betyder detta ingalunda per automatik att det beror på mänsklig aktivitet. (Från år 1996 fram till åtminstone år 2014 har den globala uppvärmningen i stort sett avstannat, men år 2015 blev ett rekordvarmt år). Om människan bidragit till klimatförändringen, så vill man naturligtvis veta i vilken grad; 1 %, 5 %, 10 %, 25 %, 40 %, 50 %, 75 % eller rent av över 90 %. Detta är naturligtvis omöjligt för vetenskapsmännen att utröna men eftersom människan gärna vill veta, eller tro sig veta, så finns det vetenskapsmän och till och med lekmän, som säger att de är de med ”säkerhet vet” varför klimatet ändras. De mer upplysta, det vill säga de mindre förmätna, självgoda och partiska vetenskapsmännen och lekmännen använder benämningar som troligen, sannolikt, kanske, högst sannolikt och med stor sannolikhet.
IPCC har yttrat att det är ”extremt troligt” att människans utsläpp har varit den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen ”sedan mitten av 1900-talet”. Forskarna, lekmännen och tjänstemännen vid IPCC har hävdat att ”extremt” betyder 95 % säkert, trots att siffran 95 helt enkelt plockades fram från luften som en handling av magi. Och ”troligt” är inte ett vetenskapligt ord utan snarare ett tecken på en bedömning, som uppstår från en subjektiv uppfattning. Inte ens för en vetenskaplig lekman är det svårt att se de stora vetenskapliga bristerna med klimatforskningen och IPCC:s och andra klimatforskares slutsatser, bedömningar och uppfattningar. Man kan undra om det etablerade vetenskapliga och politiska samfundet också kan ge en procentuell siffra för sannolikheten att Gud existerar. Denna siffra skulle vara lika intressant som den procentuella siffran det etablerade vetenskapliga och politiska samfundet har gett för sannolikheten att människans utsläpp har varit den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen.
En annan skrattretande sak som många klimatforskare gör är att de ger en sannolikhet för sina klimatforskningars säkerhet. Man har hört att sannolikheten för att den globala uppvärmningen beror på mänsklig aktivitet är 60 % eller 90 %. Hur kan man ge en sannolikhet för hur säker en klimatrapport eller en klimatforskning är? Tänk om Copernicus, Newton, eller Einstein hade sagt att ”sannolikheten för min teoris säkerhet ligger på 60 %, eller vänta, den är nog 78 % eller rättare sagt 83 %”. Vilken formel eller referens används för att bestämma säkerheten i klimatrapporter eller klimatforskningar eller i någon annan forskning, bortsett från sannolikhetsläran? Antingen är en lärdom en hypotes, eller en teori eller ett faktum. Är det inte 100 % säkert, bevisat bortom allt tvivel, så är det inget faktum. Att kalla en hypotes eller en teori eller antagande för säg 60 % säkert gör den ingalunda till ett faktum. Även om klimatforskare kallar sina forskningsarbeten, att människans ligger bakom den globala uppvärmningen, för 90 % säkra, så kan de i realiteten vara 0 % säkra, om de i realiteten är inkorrekta. Om de i realiteten är 100 % säkra, så är de fakta som bevisats bortom allt tvivel. Men det vet vi inte idag. Avseende jordens klimatförändringar är vi idag bara osäkra, en osäkerhet som inte kan mätas i sannolikhet.Robin T. Trnovsky, författare, aktuell med bokverket Det europeiska miraklet. Uppgifterna ovan har hämtats delvis från bokverket.

Kristian sa...

Vilken tur då att inga seriösa forskare påstår att klimatet är oföränderligt.

Det är just genom att studera tidigare naturliga variationer, hur stora de var, hur lång tid de tog och vilka faktorer de påverkades av, som man kan skapa ett underlag för att jämföra med dagens variationer. På så sätt kan man avgöra hur statistiskt sannolikt det är att dagens förändringar faller inom ramen för naturliga variationer eller hamnar utanför pga att de orsakas av mänsklig aktivitet.

Det verkar vara ett väldigt slöseri med tid att skriva böcker om saken innan man förstått dessa grundläggande punkter.

robin Trnovsky sa...

Nåväl. En av våra största klimataktivister, lekmannen Leonardo DiCaprio, sa i ett litet tacktal söndagen den 6 november följande: ”Att inte tro på klimatförändringar är som att inte tro på gravitationen.” Även om klimatforskare vet att "inte tro på klimatförändringar" underförstått betyder "teorin om den antropogeniska klimatförändringen, så misstänker jag att en stor andel människor inte tolkar sådana idiotiska uttalanden på det sättet, utan dessa termer används för att ge folket förenklade budskap. Numera har man börjat använda andra villospår som klimatförnekare. Ingen förnekar att klimatet finns, men återigen ett villospår.
Den amerikanske paleoklimatologen William Ruddiman plus många andra forskare påstår att det är tack vare mänsklighetens utsläpp av växthusgaser som vi har förhindrat en ny istid i vår tid. Detta innebär att våra dyra klimatåtgärder har en negativ och kontraproduktiv effekt. Många som levde på 1960-talet och 1970-talet kommer fortfarande ihåg hur den tidens etablerade klimathysteri var att jorden genomgår en global nedkylning och kanske går snabbt mot en ny istid. Respektabla tidskrifter som publicerade ”vetenskapliga” artiklar om global nedkylning var många men ett litet urval är Newsweek, Life, National Geographic och Time. Termen ”global cooling” blev populariserad. Den 8 april år 1977 kunde man på Times omslag med stora bokstäver läsa How To Survive The Coming Ice Age: 51 Things You Can Do to Make a Difference. I den här omfattande artikeln varnade klimatforskarna och klimatexperterna exempelvis för ”att en ny istid är på väg” på grund av mänsklig aktivitet. Artikelns titel var populär och den användes även i dokumentärfilmen The Coming Ice Age: An inquiry into whether the dramatic weather changes in America's northern states mean that a new ice age is approaching, som skrämde upp tittarna för den globala nedkylningen. Filmen visades för tittarna år 1977 och dess innehåll berättades av den kände skådespelaren Leonard Nimoy, som är mest känd för sin roll som Spock i Star Trek.
Glöm inte klimatenheten Climatic Research Unit (CRU) som år 2009 blev hackat och vars mejl avslöjade Climategate, som var skandalen att forskarna ”trick”, för att få fram diagram som visar att klimatet har varit jämnt i århundraden och skjutit i höjden de senaste decennierna. Han medgav att han lånat den här manipulationen, ”tricket”, av den tidigare kände klimatforskaren, den amerikanske kollegan, Michael E. Mann, som på ett konstfullt sätt skapade en dramatisk klimatkurva, kallad Hockey-klubban (Hockey-stick). Att temperaturen på 1000-talet var hela 2-4 grader varmare än idag manipulerades till exempel bort. Det ter sig oroväckande när självaste FN:s klimatpanel IPCC för år 2001 använde sig av en manipulerad rapport som bland annat använde sig av Manns ”trick”. År 2007 fick Al Gore och FN:s klimatpanel samt IPCC med indiern Rajendra Kumar Pachauri som dess ordförande, Nobels fredspris med motiveringen ”För skapandet och spridandet av kunskap om människoskapad klimatpåverkan. Pachauri hade själv arrangerat bluffen eller pseudovetenskapen om hastigt smältande Himalaya-glaciärer, för att ragga pengar till sitt projekt inom det indiska forskningsprojektet Teri (Glaciergate).
Det många inte inser är att teorin att den globala uppvärmningen är antropogenisk, det vill säga orsakad av mänsklig aktivitet, i själva verket är kontrafaktiskt - eller med andra ord teoretisk, spekulativ och hypotetisk. Hela vår moderna klimathysteri baseras på kontrafaktiska analyser i stil med: ”om vi människor inte hade släppt ut så mycket koldioxid sedan den industriella revolutionen, så hade vi idag inte haft global uppvärmning.” Människans påverkan på klimatet genom sina koldioxidutsläpp är inte vetenskapligt bevisad – utan en teori som i framtiden kan visa sig vara helt eller delvis fel. I själva verket är vi kanske på väg mot en ny istid eller så har våra koldioxidutsläpp avvärjt en nära förestående istid. Eller så är de globala klimatförändringarna helt naturliga, det vill säga helt oberoende av våra aktiviteter.

Patrik Lindenfors sa...

Jösses, robin, du verkar ha gått på varenda lögn klimatförnekarna sprider omkring sig. Får jag föreslå att du spenderar några timmar på att läsa på Uppsalainitiativets blogg, där vi bemöter i princip alla de falska påståenden du gör här ovanför.

http://uppsalainitiativet.blogspot.se/

robin Trnovsky sa...

”Jösses!”, så lät det nog också när påven hörde talas om Copernicus heliocentriska världsbild. Det enda som styr min övertygelse av fakta och världen är vetenskapen som är en filosofisk metod som har gett människan det bästa instrumentet för sanningssökande. Arrogans och självgodhet är inte vetenskap, utan ödmjukhet, skepsis och strikt observation och öppenhet för olika idéer. Konsensus är inte vetenskap, utan fakta. Konsensus om den geocentriska världsbilden rådde det bland vetenskapsmännen på 1400-talet, och Konsensus rådde det bland vetenskapsmännen om det statiska universumet fram till år 1928. Jag argumenterar inte för att den antropogeniska teorin om den globala uppvärmningen är en bluff. Men det innebär inte att teorin är immun mot ifrågasättande av flera av sina argument. Även flera ledande klimatexperter ifrågasätter teorin. Flera auktoriteter inom klimatforskningen har visat sig ha fel, vilket jag gav några bra exempel på. En av de få säkra sanningarna är att de farligaste människorna är stollar som tror att det bara finns en sanning och att de dessutom besitter den.
I våra dagar ligger koldioxidhalten i luften på 400 ppm, och under de senaste 500 miljoner åren har koldioxidhalten i atmosfären varierat från 180 ppm till 7 000 ppm. Men sedan 10 000 år sedan och fram till början av den industriella revolutionen var koldioxidhalten bara 280 ppm. Det är ett faktum att andelen koldioxid har ökat i atmosfären. Jordens globala temperatur har ökat de senaste 100 åren. Ett annat faktum är att under de senaste 10 000 år har jordens medeltemperatur har varit både högre och lägre än idag.
Totalt avges det årligen minst 750 gigaton koldioxid i atmosfären. Människans förbränning av fossila bränslen, odling, lantbruk och cement avger cirka 29 gigaton koldioxid i atmosfären per år. Vulkaner spyr ut cirka 0,3 gigaton koldioxid per år. Cirka 330 gigaton koldioxid avges i atmosfären från haven, men haven absorberar minst lika mycket koldioxid från atmosfären per år. Vegetationen och jorden avger cirka 450 gigaton koldioxid i atmosfären per år, men vegetationen och jorden absorberar minst lika mycket koldioxid från atmosfären per år.
Koldioxid är en liten växthusgas jämfört med vattenånga, kondenserat vatten, som står för cirka 70 % av jordens växthuseffekt. Koldioxiden står för cirka 15 % för växthuseffekten och metangas och ozon för cirka 5 % vardera. Till exempel är metangasen en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Nyligen förklarade 81 forskare, i tidskriften Earth System Science Data, att metankoncentrationen har ökat kraftigt de senaste tio åren. Deras studier visade att metankoncentrationen steg långsamt från år 2000 till år 2006, sedan steg den tio gånger snabbare de tio följande åren. Den kraftigaste ökningen var under åren 2014 och 2015. Forskare och klimatexperter är överens om att metanutsläppen ökar kraftigt, men är ännu inte säkra på varför. Den här osäkerheten kan sägas vara symbolisk för hur osäkra klimatforskningar överlag egentligen är, vare sig vi vill det eller inte. Klimatforskningen är ett extremt komplicerat nätverk av ofantligt många faktorer, både kort- och långsiktiga samt direkta och indirekta faktorer både i och utanför jorden. Klimatforskningen kan till exempel inte jämföras med den i vår nutid enkla observationen att jorden kretsar runt solen. Många forskningsstudier inom flera av klimatforskningens områden, som just klimatförändringar och alla dess orsaker i alla situationer, kan i ärlighetens namn inte pekas ut som fakta, utan snarare som teorier. Klimatforskningen kan tyvärr inte jämföras med vissa exakta naturvetenskaper som matematik, fysik och kemi. Jag vill inte påstå att klimatforskningen kan jämföras med väderprognoser och fjärilseffekten, även om det inte är helt fel, men den kan snarare jämföras med ekonomi där det kan finnas flera ledande teorier om ett stort övergripande fenomen, en kris, depression eller boom.

Patrik Lindenfors sa...

Robin,
Det här verkligen inte platsen att sprida osanningar om klimatvetenskaperna, så vi ber dig att avstå från att kommentera mer här. Vill du försöka informera dig i klimatfrågan är det bättre att ta det på en sida som är ämnad åt det, till exempel http://uppsalainitiativet.blogspot.se.

Här på sidan värnar vi främst vetenskapligt tänkande och kan där konstatera att du fundamentalt har missuppfattat hur man kan använda konsensusargument. Nuförtiden är till exempel alla forskare överens om den heliocentriska världsbilden. Vad säger det om klimatet? Ingenting. Det är mängden evidens som har avgjort frågan. Sammalunda är det med klimatvetenskaperna och den antropogent orsakade uppvärmningen - det är de sammanvägda evidensen som visar att vi behöver oroa oss. Det handlar alls icke om kunskap som kan avfärdas som osäkra teorier, eftersom det är normal-vetenskap som informerar oss i frågan om klimatförändringarna, alls icke någon speciell vetenskap. Och, som sagt, det handlar om många linjer evidens.

Vad gäller dina procentsatser och godtyckliga påståenden om vad vi vet och inte vet, som har ringa verklighetsförankring, kan du som sagt diskutera dessa på Uppsalainitiativet. Här är klimatet färdigdiskuterat för denna gång.

Krister V sa...

Låt censur överrösta åsikter?
Jag skulle verkligen inte kalla mig klimatförnekare, men frågan är komplex och alla delteorier är knappast huggna i sten.
Åtminstone vid en ytlig blick tycks tyvärr Uppsalainitiativet dominerat av politiska slagord snarare än vetenskaplig diskussion.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

"Uppsalainitiativet dominerat av politiska slagord"

Det var en bekräftelse på att du bara ägnat frågan en ytlig blick hittills.

robin Trnovsky sa...

Jag vill tacka för en givande diskussion kring den globala uppvärmningen. Jag tycker det är mer givande att diskutera med s k åsiktsmotståndare än med likasinnade. Diskussioner med likasinnade brukar ofta bara vara bekräftelser och körsånger, där alla sjunger samma sak i takt med varandra. Jag kallar mig för humanist, sekularist och ateist ut i fingertopparna. Dawkins är min påve. Runt år 2000 skrev jag två artiklar i Humanisten. Jag brukar läsa Humanisten och texter på Fri tanke.
Jag har alltid haft en bild att humanister är toleranta, öppna för nya och andra idéer och ödmjuka. Den bilden stämmer väl överens med verkligheten. Och det finns undantag, vilket i sig bekräftar regeln. Den första och enda materialistiska religionen, vetenskap (och vetenskapsteori), är kärnan i den materialistiske och sekuläre humanistens värld. I mitt bokverk har jag lyfta fram en myriad av uppfinningar, upptäckter och idéer. Jag har stött på många fall där säkra eller förhärskande vetenskapliga fakta, idéer och teorier har blivit omkullkastade och ersatta. Vi har för vana att tro att vi i vår nutid lever i den bästa av alla möjliga världar (för att hänvisa till Leibniz gudsbevis) och vetenskapen är fulländad. Det som skiljer vetenskapen från religioner är just att den förra är benägen att uppdateras, uppgraderas och revideras – för att den har ambitionen att komma så nära sanningen som möjligt.
En av mina inskickade kommentarer blev bortcensurerad, och det återstår att se om denna också blir det. Det var inte så jag föreställde mig humanister och fritänkare.
Det bär mig till ett inslag som jag såg om Dawkins på youtube, när han besökte en frikyrka i USA. Han konfronterade prästen om skapelseberättelsen, och lite senare blev Dawkins bortförd av stora säkerhetsvakter med motiveringen att ”Dawkins hade kallat prästens kristna anhängare för djur”. Dawkins berättade att han tror att människan härstammar från djuren, vilket fick prästen att omtolka det på det viset. Jag fick osökt samma olustiga och obehagliga känsla när Lindenfors skrev: ”Det här verkligen inte platsen att sprida osanningar om klimatvetenskaperna, så vi ber dig att avstå från att kommentera mer här.” Vilka är vi? Jag vet att ”vi” inte är en sekt, men det första som poppade upp i mitt huvud var just sekt, som är dogmatisk och har sina inbitna övertygelser som inte får rubbas en enda mm, någonsin, varken till höger eller vänster. Jag märkte också att Krister V:s kommentar sved. Det kom åter igen en kort överlägsen och arrogant kommentar utan motargument. Hade jag suttit i en sal med Lindenfors och några av hans medhumanister och diskuterat ngt han de andra inte gillar, hade jag kanske också blivit bortförd av stora muskulösa grabbar.
Tack. Blir denna kommentar inte bortcensurerad, så är det min sista kommentar i detta ämne på denna blogg.

Göran sa...

Jag tittade också in på http://uppsalainitiativet.blogspot.se/ och läser man den långa artikeln författad av Lars Karlsson
(bloggens Patrik o Ulf?) så handlar den artikeln just om att ”klimatförvillarna” kan liknas vid Trumpanhängare. Inte så konstigt då att Krister V tycker att det gått politik i frågan?
Dessutom frontar man med en kvinna från MSNBC som åtminstone i min algoritm givit ansikte åt fake news genom långa utläggningar om att Trump inte kunde vinna presidentvalet. Kanske hon t o m hjälpte Trump att vinna valet genom att folk stannade hemma?

Om nu bloggen har många goda vetenskapliga argument för sin sak vilket de möjligen har så inte når man fram till de som hävdar annat genom name calling och något som ser ut som identitetspolitik.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Det senaste inlägget är politiskt, ja. Det kommer sig av att Trump är klimatförnekare. Men du behöver inte bläddra särskilt mycket för att hitta till vetenskapen.

Patrik Lindenfors sa...

Robin,
Hur hade du själv hanterat exempelvis någon som kommit till dig och påstått att evolutionsteorin är omdiskuterad, det är inte alls säkert att människan härstammar från några djur, många framstående forskare tror inte på den, det är en dogm inte vetenskap, och så vidare. Det är nämligen EXAKT samma läge med den globala uppvärmningen. Antingen kan vi då bedriva vetenskapsupplysning här - det gör jag gärna vad gäller evolutionsteorin eftersom det är mitt fält. Men i andra frågor är det bättre att hänvisa till sidor där man explicit är ute efter att informera om korrekt vetenskap. Därför skickade jag dig vidare. Inte för att du inte får uttrycka din åsikt - jag ger dig ju tvärtom råd om exakt var diskussionen förs! - utan för att det här är fel forum.

Anders Hesselbom sa...

Klimatfrågan är inte alls lika tillgänglig för allmänheten som evolutionsteorin. Idag är evolutionsteorin relevant långt utanför biologin, och att exploatera den är förhållandevis enkelt. Även om biologi är komplicerat, så är evolution enkelt. Jag tycker att samtalet (nåja) ovan visar att det kan tendera till att koka ner till vilka kunskapsauktoriteter man vänder sig till, och här tycker jag att skolan har en viktig roll. Precis som det kan vara bra att kunna lite syslöjd även om man inte ska bli sömmerska, så kan det vara bra att kunna lite skepticism, även om man inte ska bli vetenskapsman.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se