18 juli 2017

17 juli 2017

Ett allvarligt kategorimisstag

"Fiktion använder fakta som startblock, och sedan störtar den iväg för att undersöka det som verkligen intresserar den. Att inte förstå det, att behandla fiktionen som om den vore fakta, är att göra sig skyldig till ett allvarligt kategorimisstag."
Så skrev Salman Rushdie i uppsatsen Med gott uppsåt (1990). Den är en kommentar till reaktionerna, de oproportionerliga och missriktade rektionerna, på hans bok Satansverserna som utkom året innan. Lite tidigare i texten skriver Rushdie:
"Via den litterära processen försökte jag undersöka uppenbarelsens natur och trons makt. Uppenbarelsen, den mystiska upplevelsen, är otvivelaktigt en genuin erfarenhet. Det konstaterandet ställer den icke-troende inför ett problem. Om vi går med på att mystikern, profeten, verkligen har en transcendent upplevelse, och om vi samtidigt är oförmögna att tro på en översinnlig värld då måste vi fråga oss, vad är det egentligen som pågår? Det var bland annat för att besvara den frågan som jag började skriva berättelsen om "Mahund" Jag var medveten om att "incidenten med de sataniska verserna" är mycket omdebatterad bland muslimska teologer. Jag var också medveten om att Muhammeds liv blivit föremål för en kult som många skulle anse vara oislamisk, eftersom han själv alltid hävdade att han bara var en budbärare, en vanlig människa. Jag var medveten om att det, på grund av detta, fanns tår som var mycket känsliga. Men jag var uppriktigt övertygad om att mitt öppna fabulerande skulle göra klart för varje läsare att jag inte försökte förfalska historien, att jag istället försökte få en fiktiv berättelse att göra avstamp i historien. Bruket av drömmar, fantasier etc skulle säga: poängen är inte om detta "verkligen" föreställer Muhammed, eller om incidenten med de sataniska verserna inträffade "i verkligheten" poängen är att undersöka vad en sådan händelse kan uppenbara om uppenbarelsens natur, vad den kan uppenbara om graden av påverkan och samspel mellan mystikerns medvetna personlighet och den mystiska händelsen. Poängen är att försöka förstå uppenbarelsen som ett mänskligt fenomen. Bruket av fiktion var ett sätt att skapa den distans till verkligheten som jag trodde skulle förhindra att någon kände sig sårad. Jag hade fel."
 Att behandla fiktionen som fakta är ett problem som är mycket större än reaktionerna på Satansverserna. Är det inte detta som ligger bakom religionernas felaktig sanningsanspråk och alla religiösa konflikter?

14 juli 2017

Strömningsdynamik

Filmat i Grand Canyon, Arizona. Läs även Phil Plaits kommentar till filmen.

SKYGLOWPROJECT.COM: KAIBAB ELEGY from Harun Mehmedinovic on Vimeo.

13 juli 2017

Omskärelse - religonsfrihet eller övergrepp?

I TV4 Nyhetsmorgon diskuterades omskärelse av pojker.
Vissa landsting subventionerar omskärelse av pojkar, medan andra inte. Hör Humanisternas ordförande Christer Sturmark diskutera med Lars Dencik, professor i socialpsykologi huruvida omskärelse är ett uttryck för religonsfrihet eller en kränkning av barnets integritet.

12 juli 2017

Tidens natur

Är tid något grundläggande eller något emergent? Detta är en fråga fysiker brottas med. Lyssna på hur Sean Carroll och Max Tegmark resonerar.Sekularisering genom upplysning

Sekularism är ett väsentligt koncept för Humanisterna och den humanism organisationen företräder. Men vad är sekularism och hur borde detta ställningstagande ta sig uttryck?

En vanlig definition är att sekularism är ställningstagandet att religion inte ska inverka på statens verksamhet, inkluderande utbildning och annan offentlig verksamhet i samhället. Detta innebär en strikt separation mellan staten och religiösa institutioner, men också att människor med olika religioner och trosuppfattningar behandlas lika inför lagen.

Denna definition är dock lite otydlig, eftersom den ibland tolkas som att staten och det offentliga ska vara icke-religiöst, andra gånger att staten och det offentliga ska vara neutrala mot olika religioner och andra trosuppfattningar.

Min uppfattning är att det är både rätt och rimligt att säga att staten ska vara neutral. Detta eftersom det finns andra ställningstaganden som staten också ska stå bakom: Demokrati, tanke-, uttrycks- och religionsfrihet. Dessa andra ställningstaganden innebär att staten inte kan behandla religiösa och icke-religiösa åsikter och uttryck olika, utan måste behandla dem lika – så länge de sker inom lagen och inom demokratins spelregler.

Detta innebär att jag förespråkar demokratisk sekularism, inte auktoritär sekularism. I den senare varianten är staten tydligt icke-religiös genom att den förbjuder eller negativt särbehandlar religiösa åsikter och uttryck. Detta behöver inte ske konsekvent, mot alla religioner, utan inom auktoritär sekularism kan uttryck från vissa religioner accepteras, men andra religioners uttryck förbjuds eller undertrycks. I länder som Sverige där kristendomen historiskt haft ett starkt inflytande tar sig detta ibland formen av att kristna uttryck och sedvänjor accepteras, medan motsvarande för islam motarbetas.

Den demokratiska sekularismen känner jag igen i en rad ställningstaganden Humanisterna gjort under senare år:

  • När böneutrop från en moské i Botkyrka diskuterades (2012) uttalade Humanisterna att detta var oproblematiskt: Dessa utrop ska regleras av allmänna bestämmelser och ska likabehandlas oavsett vilka ljuduttryck det kan handla om.
  • När det gäller samvetsfrihet påpekar Humanisterna att religiösa samvetsskäl inte ska positivt särbehandlas, utan likställas med till exempel en vegans samvetsskäl.
  • När det kommer till skolan ska religiösa friskolor förbjudas, eftersom staten genom det obligatoriska skolväsendet ska vara neutral i förhållande till olika livsåskådningar. Eleverna ska dock få utöva sin egen religion i skolan, så länge det är på elevernas initiativ och det inte påverkar undervisningen negativt.
  • Senast handlade det om EU-domstolens beslut att religiösa och ideologiska symboler är möjliga att förbjuda på arbetsplatser, om reglerna för detta likabehandlade alla symboler och det fanns rimliga argument för förbudet. Detta beslut stödde Humanisterna eftersom det just krävde likabehandling.

Mot dessa ställningstaganden har det framförts en del kritik. Exempelvis hävdar en del att religiösa uttryck förmedlar åsikter som ska undertryckas av staten. Andra hävdar att det offentliga rummet ska vara fritt från religiösa uttryck, eftersom dessa påverkar dem som vill leva icke-religiöst eller vill slippa utsättas eller påminnas om viss religionsutövning.

Även om jag sympatiserar med delar av denna kritik, till exempel vill jag att religion ska ha mindre inflytande över vårt samhälle, kan jag aldrig acceptera att staten ska inskränka tanke- och uttrycksfriheten med motivet att något är religiöst eller kopplas till en viss religion. Dessa friheter ska försvaras i den vida omfattning som råder i Sverige idag. I de undantagsfall de kan inskränkas, till exempel vid uppmaning till brott, ska det göras utifrån allmängiltiga och rationella argument.

För mig är det viktigt att vi, när vi förespråkar sekularism, inte gör det i form av auktoritär sekularism. Sekularisering ska ske genom upplysning, inte förbud.


Artikeln har tidigare publicerats Humanisternas medlemstidning Humanisten nr 2 2017.

11 juli 2017

Är ett dödspiller en värdig död?

Seminarium i Almedalen 2017 om dödshjälp, med speciellt fokus på Oregonmodellen för läkarassisterat självmord. Medverkande: Per Ewert (direktor Claphaminstitutet), Staffan Bergström (prof. em. internationell hälsa, Humanisterna Gotland), Cathrine Påhlsson Ahlgren (ledamot i SMER), Johan Holmdahl (överläkare, före detta ledamot i SMER). Moderator för samtalet är Jacob Rudenstrand.

10 juli 2017

Vetenskapen kommer upptäcka samma saker igen

Ett spännande tankeexperiment: i morgon tar hela mänskligheten ett piller som får alla att glömma allt, precis allt, om vad religionerna lärt och vetenskaperna upptäckt hittills. Låt sedan tusen år förflyta. Vad ser vi? Jo, att nya religioner uppstått med helt andra gudsbilder, heliga skrifter och ritualer. Och så ser vi att vetenskapen upptäckt samma saker som den gjorde första gången.
Ur debattartikel av Jesper Sahlin: Ingen kommer att tvinga sina barn att läsa Dawkins böcker på söndagarna

9 juli 2017

Att vara katolik eller muslim - och gay, går det ihop?

Hur kan man kombinera ett liv som homosexuell med att vara en del av en religiös tradition? Detta diskuterades i radioprogrammet Människor och tro. Gäster var Philip DeCroy, författare och religionshistoriker, och Haydar Adelson, ny ordförande för Stockholm Pride.

8 juli 2017

Katolska kyrkan behandlas med silkesvantar

Katolska kyrkan har för första gången fått en svensk kardinal, Anders Arborelius. Detta har i media i stort bara uppmärksammats positivt, med viss svensk stolthet. Få kritiska frågor. Det finns dock undantag från det okritiska förhållningssättet.

Maria Rydhagen skriver i en krönika, Hur kom biskop Anders Arborelius undan med så mycket intolerans?:
Vi lever i en tid när en enda korkad eller diskriminerande formulering kan skapa internationell debatt i veckor. För en vecka sedan blev Anders Arborelius officiellt kardinal. Hur fasikens gick det till när han kom undan med all denna ålderdomliga intolerans? Jag fattar det inte. Min enda teori är att Sverige är totalt, totalt starstruck av gamla män i dopklänning.
Erik Helmerson fyller på i en ledartext, Katolska kyrkan måste vädras ut, där han tar upp alla pedofilövergrepp som förekommit inom Kyrkan:
Ett problem ligger i trons själva kärna. Katolska kyrkan predikar förlåtelse. Den som uppriktigt ångrar sig har rätt till en ny chans. Så har förlitandet på en gudomlig rättvisa tillåtits att förhindra den jordiska rättvisan från att ha sin gång – med tusentals unga utsatta människor som offer. Det är en djup skamfläck för kyrkan. [...]
Men att tiga är inte att visa lojalitet – tvärtom. Vad gäller rötan i Katolska kyrkan har alla enskilda katoliker ett medansvar att slå upp fönstren, att vädra ut, att bidra till att usla präster och andra funktionärer i kyrkan avslöjas, kastas ut och fängslas. Även om det kan vara en tung plikt.
Sven Melander har också några ord att säga:

Hur mycket politisk polarisering tål Sverige?

Samtidigt som partierna närmar sig varandra är den svenska konsensuskulturen utmanad. De politiska konfliktytorna är inte längre begränsade till ekonomi, utan gäller även en lång rad värderings- och livsstilsfrågor, med snabba politiska svängningar. Hur mycket polarisering tål Sverige.
Ett panelsamtal i Almedalen som lite handlade om frågan i rubriken, men ändå var intressant.

Medverkande: Daniel Färm (styrelseledamot i Humanisterna), Stefan Gustavsson (Svenska Evangeliska Alliansen), Marcus Uvell (opinionsanalytiker), Ulrica Widsell (Journalistförbundet). Moderator: Lars Anders Johansson (Timbro)

7 juli 2017

Säg "Ja" till livet

Det låter som en slogan från fanatiska abortmotståndare, men det är det inte.

6 juli 2017

"Det handlar om elevers rätt att själva få välja livsåskådning"

I måndags deltog Daniel Färm, ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse, i ett panelsamtal om religiösa friskolor. Debatten filmades inte, men några av deltagarna intervjuades efteråt. Tidningen Dagen skriver också om samtalet.
– Det handlar om elevers rätt att själva få välja livsåskådning, då är det svårt om man får en ensidig påverkan från skolan, säger Daniel Färm

Behandlar Indien boskap bättre än kvinnor?

För att uppmärksamma hur kvinnor behandlas har en indisk fotograf tagit foton på kvinnor i en kohuvudsmask. Fotografen Sujatro Ghosh säger att projektet ska väcka den kontroversiella frågan bland hindumajoriteten: Behandlar Indien boskap bättre än kvinnor?

Se fler bilder i the Daily Star.

5 juli 2017

Sluta köp blodig olja

Det finns en sak som borde ändras omedelbart för att stoppa krig och terrorism: Olja och andra naturresurser är ofta okontrollerad makt som istället borde kontrolleras av ett lands befolkning.

Idag tar ISIS och andra terrorregimer kontroll över olja genom krig och terror. Därefter säljer de oljan i andra länder och förvandlad kriminella tillgångar till legala tillgångar, som vi köper utan dåligt samvete.

Sluta köpa olja från auktoritära regimer. Kräv att naturresurser kontrolleras av folket, genom demokrati, för att köpa dem. Detta är ett politiskt förslag som är både rättfärdigt och skulle minska möjligheterna att finansiera krig och terrorism med vår hjälp.

Leif Wenar har skrivit boken "Blood Oil: Tyrants, Violence and the Rules That Run the World". Lyssna när han intervjuas på Bristol Festival of Ideas.

4 juli 2017

Hur kan vi uppmuntra unga muslimer att välja livet, inte våldsam jihad

Tal av Gulalai Ismail, grundare av Aware Girls i Pakistan. Aware Girls är medlem i International Humanist and Ethical Union.

3 juli 2017

Systemet med manliga övervakare måste upphöra

Saudiarabiens råder ett diskriminerande system där alla kvinnor ska ha manliga övervakare - en far, bror, make eller son - som har makten att fatta flera avgörande beslut åt kvinnorna. Kvinnor måste få godkännande för att ansöka om pass, resa utomlands, gifta sig och även för att friges ut fängelse.

Detta system borde upphöra omedelbart. Stöd HRW:s kampanj #EndMaleGuardianship. Istället för export, är det denna frågan som borde stå högst upp på dagordningen i Sveriges relation med Saudiarabien.

2 juli 2017

Feminism in Islam

Seminarium i Almedalen öndag 2 juli, sänds live kl. 15.00-15.45

Most world religions have experienced strong, conservative and patriarchal traditions, but also given space for women’s participation, emancipation and equality.

Medverkande:
Zahra Langhi, Doctor, Libya Women for Peace
Mohammad Abou Zaid, Judge, Saida Islamic Court
Rabab Bassam, Master Student, Lund University
Åsa Eldén, Gender Expert, Sida
Peter Weiderud, Director, Swedish Institute Alexandria
Hatoon Alfassi, Professor, Musawah
Sarah Delshad, Founder, Muslim Feminists in Sweden

Lång väg till jämlikhet i Saudiarabien

Reportage om förtrycket av kvinnor i Saudiarabien och den långsamma förändringen.

1 juli 2017

Stoppa studiemedel till wahhabism-mission

DN skriver idag om att svenska staten genom CSN utbetalar studiemedel till personer som studerar vid Medinauniversitetet i Saudiarabien. Svenskar som studerar där har de senaste fem åren fått 2,5 miljoner kronor i studiemedel.
Medinauniversitetet är inte ett vetenskapligt lärosäte i vanlig mening. Det är en skola som utbildar missionärer, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
Enligt Mohammad Fazlhashemi är utbildningen som studenterna får i Medina ”marinerad i wahhabitiskt, intolerant och sekteristiskt tänkande”.
DN skriver vidare:
Ett annat krav för att få läsa i Medina: man måste vara man. Kvinnliga studenter är inte välkomna.
Universitetet uppmuntrar särskilt utländska unga män upp till 25 år att komma till Medina. Vid sidan av de religiösa kurserna erbjuds de utbildningar i arabiska. Genom generösa stipendier får studenterna resor, uppehälle, boende och kurskostnader betalda av den saudiska staten.
När man läser förklaringen från den ansvarigt för bedömning av utländska lärosäten på Universitets- och högskolerådet är detta inte förvånande. Ingen egentlig bedömning sker, utan rådet godkänner de lärosäten som är okej enligt utländska staters egen bedömning.

Varför ska inte Universitets- och högskolerådet lita på den saudiska regimen, när Sveriges statschef och regering gör allt de kan för att behaga dem, öka samarbetet med och exporten till Saudiarabien?

Glädjande reagerar Gymnasie- och kunskapslyftminister Anna Ekström på detta och säger att lagstiftningen ska ses över. Förhoppningsvis agerar de snabbt och stoppar studiestöd till missionärer av kvinnoförtryck och hat mot icke-sunnimuslimer och judar.

Regelverket borde vara tydligt med att utbildningar som berättigar till studiemedel ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt en demokratisk och jämlik värdegrund.

Det finns säkerligen fler utländska lärosäten som har tveksam grund för studierna, och även i Sverige finns det teologiska högskolor och folkhögskolor, som lär ut mission, där studier berättigar till studiemedel.

Glädjande att Tyskland accepterar samkönade äktenskap

I går beslutade det tyska parlamentet i att godkänna samkönade äktenskap. Detta glädjande beslut kommer 16 år efter att grannlandet Nederländerna gjorde detsamma. Tyskland är nu ett av 15 europeiska länder som tillåter homoäktenskap.

Nedanstående bild från Pew Research Center visar hur delat Europa är i denna fråga - i väst och öst - eller så går utvecklingen från väst till öst.

Öppen tråd (juli 2017)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

29 juni 2017

Stoicism på 5 minuter

28 juni 2017

Varats förunderliga osannolikhet

Historien om hur människokroppen utvecklas är den mest fascinerande berättelse naturvetenskapen har att erbjuda. Alice Roberts är forskare i anatomi, författare, programledare samt professor vid universitetet i Birmingham.

27 juni 2017

Ett samtal med Richard Dawkins

Richard Dawkins samtalar med magikern Jamy Ian Swiss. Inspelat 2016 på CSICon i Las Vegas.

26 juni 2017

Glass för kemister

Professor i bioorganisk kemi Ulf Ellervik berättar om kemin bakom glassdrinkar. Varför fungerar vissa smaker ihop och andra inte?

24 juni 2017

Tänkandets natur

Christer Sturmark i samtal med professorn och författaren Tim Bayne, om hans nya bok Tänkandets natur.

23 juni 2017

Glad midsommar!

Midsommarafton
Fredagen efter sommarsolståndet

Du lindar av olvon en midsommarkran
och hänger den om ditt hår.
Rune Lindström

Av de stora årsfesterna är midsommar med sina lövade majstänger och sin logdans den som känns mest hednisk, mest fylld av naturmystik. Den kristna motiveringen till festen, att fira Johannes döparens födelse sex månader före Jesu födelse, har aldrig riktigt slagit igenom i Sverige. Möjligen har det funnits en förkristen fest i anslutning till sommarsolståndet, vilket i så fall kan förklara att man i forna tider tände eldar på höga kullar just vid midsommar; midsommareldar förekommer fortfarande i våra nordiska grannländer.

Enligt gammal tro hade allting i naturen en särskild kraft vid midsommartid. Därför var det förr vanligt att man gick till källor för att dricka vatten på midsommarkvällen. Örter som hade plockats under midsommarnatten torkades och användes under resten av året som medicin mot sjukdomar. När unga kvinnor i vår tid plockar sju blomster och lägger under kudden för att drömma om sin tillkommande, är också det ett uttryck för den gamla föreställningen om midsommarörternas speciella kraft.

(Texten hämtad från Den Svenska Högtidsboken)

22 juni 2017

Ateism som asylskäl? Omar Makram har fått uppehållstillstånd


I onsdags fick Omar Makram äntligen uppehållstillstånd i Sverige, efter tre års kamp. Omar har haft speciella bekymmer med den svenska asyllagstiftningen eftersom han är ateist och blivit hotad i sitt födelseland Egypten för detta. Det här räknades dock inte som tillräckliga skäl - kunde inte Omar bara vara tyst om sin övertygelse? Så han fick avslag. För att bevisa att han verkligen var ateist spottade Omar på Koranen och la ut filmen på YouTube, en handling som gjort det definitivt omöjligt för honom att flytta tillbaka. Han följde sedan upp detta med en video där han välartikulerat förklarar varför han lämnade islam, en film ni kan se här nedanför.Omars livsresa uppmärksammas i dag i DN av Niklas Orrenius i en läsvärd artikel med titeln Måste finnas plats även för islamkritiker som Omar. Uppehållstillståndet innebär inte att historien har slutat lyckligt - även i Sverige får Omar motta hot.
Hoten han får från svenska muslimska extremister gör honom än mer beslutsam att fortsätta med sin antireligiösa opinionsbildning. Han visar dödshot och detaljerade beskrivningar om hur han ska misshandlas, blandat med fantasifulla förolämpningar. Omar är ”son till tusen grisar”, en ”hundfitta” och ”grisknullare” som ska ”brinna i helvetets eldar”.
”Jag visste faktiskt inte att det fanns så många muslimska extremister i Sverige”, säger Omar.
Många ex-muslimer vittnar om liknande behandling. Det är få som är så modiga som Omar Makram och vågar framträda offentligt.
”Jag har bott i Sverige i hela mitt liv”, skriver en ung kvinna, ”men det är så svårt att vara en ex-muslim här”. Kvinnan berättar att hennes familj förväntar sig att hon ska be, fasta under ramadan och gifta sig med en muslimsk man. ”Jag känner mig kvävd.”
På nätet får Omar den här typen av meddelanden hela tiden. ”Hej, jag är en ex-muslim som låtsas vara muslim…”. ”Hej Omar, jag lämnade islam för två veckor sedan, tog av mig slöjan och allt. Jag älskar friheten men mina vänner hatar mig nu.” ”Hey Omar, I’m an ex-muslim from Finland, good job”.
Omar svarar så gott han kan. ”Hur kom du över din skräck för helvetet?”, undrar en nybliven ex-muslim. ”Genom att inte tro att det existerar”, svarar Omar. På kort tid har han blivit en symbol, en frontfigur för en växande rörelse av människor som lämnat eller vill lämna islam.
Det är välkommet att Migrationsverket äntligen insett att religiös förföljelse även drabbar människor utan religiös övertygelse. Nu är det allas vår skyldighet att motarbeta att denna förföljelse fortsätter i Sverige. Omar har samma rätt att vara ateist och kritisera den tro han föddes in i som vi andra. Det får inte hot och trakasserier sätta stopp för.

En annan som behandlat ämnet är Sam Harris. I sin podcast från den 9:e juni intervjuar han Sarah Haider, en av grundarna av Ex-Muslims of North America. Väl värt att lyssna på. Tyvärr har extrema muslimer väldigt svårt att acceptera ex-muslimer, något som gjort att de amerikanska ex-muslimerna får hålla sina möten i hemlighet på grund av hot-situationen.

Humanistiska ceremonier och humanistisk officiant

Irländska radion RTÉ sände detta program 2015:
Celebrating the milestones of life the non-religious way, Humanist ceremonies are currently seeing a boom as Ireland's secular population grows. What does it take to become a Humanist celebrant and what are Humanist ceremonies are all about?
Den som vill utbilda sig till humanistisk officiant kan göra detta i höst, läs mer här.

21 juni 2017

Swedish Humanist Association (Humanisterna) joins global campaign to protect humanists at riskSwedish Humanist Association (Humanisterna) is joining a network of non-religious groups to raise funds to provide advocacy and support to humanists and atheists who are facing persecution and targeted violence around the world.

The network, supported by the International Humanist and Ethical Union (IHEU), has launched a crowdfunding campaign to raise £10,000.

The campaign is being launched today, on 21 June, to mark what the global non-religious community recognizes as World Humanist Day and can be found at gofundme.com/whd2017.

The fundraising drive comes after the IHEU’s annual Freedom of Thought Report (2016) highlighted a rise in targeted violence against non-religious people.

IHEU President Andrew Copson commented: “It has never been more important that our global community comes together to support those in need, and we’re extremely grateful for the support of organizations like Humanisterna.

“As we see a rise in targeted violence against the non-religious, in particular at the hands of Islamist extremists, it is important that as a global organisation we have the resources we need to provide effective advocacy and support to those in need.”

Glad Världshumanistdag!

Humanism är en sekulär livsåskådning. Den utgår ifrån att människan är en del av naturen, född fri och lika i värdighet och rättigheter, utrustad med förnuft och samvete.

Humanister menar att det inte finns någon förutbestämd mening med livet. Vi är alla fria att finna mening och meningsfullhet i våra egna liv; genom individuell reflektion, sociala interaktioner och den rika kultur som mänskligheten har skapat genom vetenskap, filosofi och konstarterna.

Humanister förespråkar rationellt tänkande. Kritiskt ifrågasättande, informerade resonemang och vetenskapliga metoder är våra bästa verktyg för att nå pålitlig kunskap om världen.


Humanismen uppmanar till kritiskt ifrågasättande av alla idéer och åsikter, även våra egna. Vi bör söka efter de bästa argumenten och sträva efter att ändra oss när vi visas ha fel. Yttrandefrihet har avgörande betydelse för att åsikter ska kunna prövas i öppen debatt.

Humanister anser att demokratin, rättssamhället och de mänskliga rättigheterna är centrala, rationellt försvarbara värden. Vi är del av ett samhälle och har ansvar för våra medmänniskor och miljön, både lokalt och globalt. Vi måste säkerställa att vår planet är beboelig för framtida generationer.

Humanism verkar för jämlikhet för alla. Humanister försvarar religionsfriheten och rätten för alla människor att välja sin egen livsåskådning. Staten bör vara sekulär och inte ge någon livsåskådning några speciella privilegier.

20 juni 2017

En virtuell tidsmaskin

Ett arkiv - ett bra nyttjande av en kyrka.

19 juni 2017

Humanism, individen och samhället

A.C. Grayling talade vid the Australian Humanist Convention i april 2017 om humanism, individen och samhället.

18 juni 2017

Söndagspredikan: “The Courage to Speak Out”

James Croft, Outreach Director på Ethical Society of St. Louis, är en av de absolut bästa sekulärhumanistiska predikanterna jag känner till.

Lyssna på hans tal om modet att stå upp för sina värderingar som hölls inför samlingen den 14 maj:
“The Courage to Speak Out”
Often we are afraid to speak out when we see something we believe is wrong. Perhaps we fear that we will lose friends or opportunities if we say what we believe, or perhaps we fear reprisal from those we criticize: either way, we can be discouraged from saying “This is wrong!” Yet movements to end injustice require people with precisely this sort of courage. So how do we find the courage to speak out when it is difficult?

17 juni 2017

"Free Raif Badawi! – IHEU delivers personal plea from Ensaf Haidar to UN"

It’s been five years since Saudi writer and activist, Raif Badawi was imprisoned for advocating liberalism and secularism. Today the International Humanist and Ethical Union (IHEU) delivered a personal plea from Raif’s wife, Ensaf Haidar, to the United Nations, calling for his release.


Saudi writer, Raif Badawi
In the plenary chamber of the UN Human Rights Council today, IHEU director of advocacy ‘, Elizabeth O’Casey, read out the statement on behalf of Ms Haidar, also backed by a number of other organizations in support of freedom of expression and human rights. O’Casey is also an international advisor to the Raif Badawi Foundation.

In the statement, Ensaf Haidar calls on the Human Rights Council, the very body “charged with the protection and promotion of human rights” internationally, to pressure Saudi Arabia to release Raif Badawi and all those like him, “jailed and mistreated for standing up for the human rights of all.” She said her husband’s only crime was to call for freedom of opinion and expression in his country, and that those who have the power to defend freedom but do not will be burdened by their conscience forever more.

The statement was supported by a number of human rights groups; including Reporters without BordersPen InternationalJimmy Wales Foundation, Raif Badawi Foundation, and the International Coalition Against Blasphemy Laws (ICABL).


Ensaf Haidar with IHEU representative,
Kacem El Ghazzali
Saudi Arabia is currently a member of the Human Rights Council; and as such is obliged – according to the Human Rights Council Founding Resolution – “to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights.”

Despite this, Raif Badawi has remained in prison simply for creating a liberal website and calling for human rights to be respected in Saudi Arabia.

He was arrested in 2012 on a charge of insulting Islam through electronic channels and brought to court on several charges including apostasy. He was sentenced to seven years in prison and 600 lashes in 2013, then re-sentenced even more harshly with 1000 lashes and ten years in prison plus a fine in 2014. He has been kept in terrible conditions despite suffering from extremely poor health, and in January 2015 was subjected to 50 of the lashings he was sentenced with, an act which IHEU said must be recognised internationally as “barbarity and torture, plain and simple”.

Elizabeth O’Casey collects the
Committed Optimist Free
Expression award on behalf of
Raif Badawi
Since his imprisonment, Raif has been nominated for the Nobel Peace Prize and honoured with many awards including, the EU’s Sakharov prize for human rights (2015) the Deutsche Welle  for Freedom of Speech Award (2015), the One Humanity Award From PEN Canada (2014 ) and the Netizen Prize of Reporters without Borders (2014). In May this year, Raif was awarded the Committed Optimist award for Freedom of Expression by Anoche Tuve Un Sueño Magazine, which Elizabeth O’Casey picked up on his behalf.

Of Raif’s case and delivering Ensaf Haidar’s statement to the UN, O’Casey said, “It was a great privilege to be able to represent Ensaf Haidar today. She has gone to the ends of the earth to champion her husband’s cause, and not only that, she goes out of her way to highlight that Raif Badawi is only one of many prisoners held for their conscience in Saudi Arabia. It is time that the Saudi authorities recognised what the world is telling them: your silencing of critics and reformists cannot be justified as a matter of state or a matter of religion, you are violating human rights. It is time to free Raif and free all those who you have imprisoned for exercising their rights to freedom of thought and expression.”

Raif’s own lawyer, Waleed Abulkhair, is another prisoner of conscience under the Saudi regime. He was jailed in 2014 after setting up a human rights organisation, Monitor of Human Rights. Abulkhair was sentenced to 15 years imprisonment, followed by a 15 year ban on travel. The Specialised Criminal Court in Jeddah found him guilty of “undermining the regime and officials”, “inciting public opinion” and “insulting the judiciary.”
Ensaf Haidar’s statement, as delivered by O’Casey,  follows in full below:

International Humanist and Ethical UnionORAL STATEMENT
UN Human Rights Council, 35th Session (6th June – 23rd June 2017)General Debate on Item 4
Elizabeth O’Casey
Tomorrow will mark five years that have passed since Raif Badawi, the liberal human rights activist and writer, has been imprisoned in Saudi Arabia.  The IHEU and other organisations* would like to mark this with a statement by his wife, Ensaf Haidar:
Freedom of expression is the air inhaled by every free thinker; it is the spark that ignites the flame of ideas and all forms of creativity.
Raif Badawi, a writer, activist, creator of the website Free Saudi Liberals, my husband, and father of my children, sought to nurture that spark.
For that he was arrested and sentenced to 1000 lashes and ten years in prison.
Raif’s case is not a unique one. With him, there are many, many more; including his lawyer Waleed Sami Abulkhair and poet Ashraf Fayadh.
Raif did not call for a revolution in Saudi Arabia; he believed with firm conviction that change is possible, and peaceful transition necessary there.
When I explained to my children why their father was in prison, they said, “then our father is guilty of calling for freedom of opinion and expression.” Yes. There is no truer description: “Guilty of calling for freedom of opinion and expression.”
The peaceful expression of opinion and thought is a non-negotiable human right. It is the right of all human beings with no exception. I call on the very Council charged with the protection and promotion of human rights to do more to pressure its member Saudi Arabia to release my husband and all others like him, jailed and mistreated for standing up for the human rights of all.
Raif is in prison but his conscience is free and clear; the real prisoners are those people who have the power to defend freedom but do not. They forever will be burdened by their conscience.
*Supporting organisations –
Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)
English Pen
European Humanist Federation 
International Coalition Against Blasphemy Laws (ICABL)
Jimmy Wales Foundation
Muslims for Progressive Values
Pen International 
Raif Badawi Foundation
Reporters without Borders (RSF)
Teaching For Solidarity

Humanism är inte en "ism"

David Pollock, ambassadör för Humanist UK (tidigare the British Humanist Association) berättar om humanism och vikten av religionsfrihet.

16 juni 2017

Ingersoll Museum

Robert Green Ingersoll - The Great Agnostic - en av de mest remarkabla amerikanerna få har hört talas om.

15 juni 2017

"Justera äktenskapslagstiftningen"

I en ledare i Västerbottens-Kuriren skriver Mats Olofsson om behovet att förändra lagstiftningen som reglerar det juridiska äktenskapet.
Inför ett riktigt civiläktenskap i grunden – som reglerar det juridiska fundamentet för äktenskapet. Det här är ju den del av äktenskapskontraktet som i grunden handlar om myndighetsutövning. Och då är det rimligt att en myndighet eller ett offentligt organ hanterar detta. Detta juridiskt bindande kontrakt ska med andra ord endast kunna ingås i samhällets regi.
Religiösa samfund eller andra ideella instanser ska definitivt inte sköta den här handläggningen. 
En helt annan sak är ju att samfunden och de andra, om de så vill, ställer upp med en religiös ceremoni (eller bara ceremoni) för dem som önskar en sådan inramning. 
Möjligheten för religiösa trossamfund att utse vigselförrättare bör i vart fall tas bort. Regelverket för vigselförrättare måste ses över.
Läs hela ledare.

An Atheist Rant

14 juni 2017

Norska statsministern talade om kritiskt tänkande

Förra helgen hade norska Human-Etisk Forbund landsmöte i Lillestrøm. En av inledningstalarna var Norges statsminister Erna Solberg. Hon tog bland annat upp vikten av kritiskt tänkande i skolan, och när nog läser på sin facebooksida ser hon även "en och annan dam över 60 år som kan tänka lite mer kritiskt."

13 juni 2017

12 juni 2017

11 juni 2017

Hur förstå ISIS

Tom Holland talar med Dan Snow om hur man kan förstå ISIS ur ett historiska perspektiv.

10 juni 2017

Maskinernas tid

Hur blir framtiden för mänskligheten?

9 juni 2017

Islams historia

Gång på gång möter jag icke-muslimer som återberättar de muslimska myterna om Muhammed och islams tidiga historia som om de vore historiska fakta.

Podcasten the Godless Spellchecker talade förra året med författare och historikern Tom Holland om ämnet. Detta avsnitt är bra ingång för de som vill lära sig mer.

8 juni 2017

Skolavslutningar ingen angelägenhet för kyrkan

Humanisterna Värmland har replikerat på biskop Sören Dalevis bedrövliga debattinlägg om skolavslutningar i kyrkan. De skriver:
Utifrån kyrkans vinkel så har Sören Dalevi naturligtvis rätt när han uppmanar församlingarna att passa på att i samband med skolavslutningarna visa upp kyrkorummen och det kulturarv som kyrkorummen bär på. Ett bra sätt att promota kyrkan som institution genom sina byggnader. Särskilt bra i en tid när många lämnar kyrkan då de inte längre fångas av budskapet i kyrkan. 
Det som Dalevi dock bortser från är att skolavslutningen inte är en kyrkoangelägenhet utan en skolangelägenhet. Det är skolan som utifrån skolverkets rekommendationer ska avgöra hur de vill utforma sin avslutning. Det är eleverna, och deras gemenskap med kamrater och lärare, som ska var det centrala. Utifrån detta väljs sedan en miljö som passar och det finns olika alternativ för att få en högtidlig stämning och en bra inramning för denna händelse.
Läs hela svaret i Kyrkans tidning.

5 juni 2017

Att tro att världen till viss del är begriplig är inte en religiös tro

Finns det en tro som förenar naturvetenskapen med religionen? Så inleds ett avsnitt av radioprogrammet OBS i P1. Den tio minuter långa radioessän av Helena Granström blir dock svaret skyldigt. Granströms essä utgår från två böcker: Religion och naturvetenskap av Philip Claytons och Religion utan Gud av Ronald Dworkins.

Ett problem med essän är att begrepp som används ges en betydelse som skaver en hel del. Ett exempel är att "religion" enligt Dworkins är "övertygelsen om att det spelar roll hur en människa lever sitt liv, och att världen besitter skönhet och ett inneboende värde." Detta är en väldigt minimalistisk definition av religion.

Om denna definition används hävdar jag att det finns en inneboende konflikt mellan religion och naturvetenskap. Världen har inget inneboende värde. Upplevelsen av värden har uppstått i världen, men den kommer inte bestå.

Nästa definitionsproblem är när Granström säger att Clayton hanterar "en motsättning mellan teister och ateister; mellan dem som tror på gud, och dem som inte gör det." Här görs ingen distinktion mellan teister, deister och panteism. Detta är olycklig, eftersom stora delar av de konflikter som finns mellan vetenskap och religion finns när religion kommer till uttryck i form av teism. Deism och panteism har enklare att samexistera med vetenskap.

Slutligen ges en förvillande beskrivning av naturalism: "Särskilt akut är konflikten mellan teisterna, och de så kallade naturalister som är övertygade om vetenskapens förmåga att omfatta allt."

I bästa fall ska "så kallade" i den meningen tolkas som att det är fel att kalla dem naturalister. För detta är en väldigt konstig definition av naturalism.

Trots detta, och trots att essän innehåller många "kanske" och ställer många obesvarade frågor, är den värd att lyssna på. Den visar att den inte blir klart och tydligt när försök görs att förena religion med vetenskap.

Att tro att världen till viss del är begriplig är inte en religiös tro.

3 juni 2017

Vägen till tyranni

I avsnitt 79 av Waking Up podcast med Sam Harris intervjuas Timothy Snyder, professor i historia och författare till boken On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century.

Boken dras historiska lärdomar från auktoritära regimer under 1900-talet, men lärdomarna känns obehagligt aktuella idag - speciellt med tanke på utvecklingen i USA och president Trump.

En lärdom är att vi behöver gör motstånd och skydda samhällets institutioner nu. Det blir inte lättare när de ledare som strävar efter auktoritär makt skapat sig en starkare maktbas genom att underminerat någon av statens institutioner eller medias granskning av makten.

Enkla saker att göra är till exempel att läsa Snyders bok och sprida dess innehållet till andra. En annan sak är att prenumererar på en tidning som granskar auktoritära och icke-demokratiska tendenser i samhället.
"En idé. En smart idé - som förgör mänskligheten."

2 juni 2017

Blasfemiparagrafen avskaffad i Danmark

Idag beslutade danska Folketinget att avskaffa den blasfemiparagraf som i 334 år begränsat danskarnas möjlighet att kritisera religioner. Lagen har inte använts på lång tid, men i februari i år åtalades en man i Danmark för hädelse.

Även om lagen inte används, så sänder lagstiftningen signaler till omvärlden. Länder där blasfemi är straffbart med döden motiverar sina lagar med att liknande lagar finns i Europa. Blasfemilagar kan också bidra till självcensur där skribenter avstår att skriva och tidningar att publicera.

Detta är en framgång för yttrandefriheten och förhoppningsvis kommer andra länder som Irland, Grekland och Färöarna följa efter.
“Norway, Iceland, Malta, one French province, and now Denmark, have all abolished their historical “blasphemy” laws since 2015.
“This is a real trend and a vital change. European citizens will not stand anymore for these anachronistic and illiberal restrictions on talking about religion.
“Denmark saw a real, open public debate of the “blasphemy” law, and all the arguments in its favour were found to be wrong-headed or outright fallacious.
“Blasphemy laws always contravene freedom of expression. Such laws don’t help people live side by side, rather they are a block on open, honest discussion between communities, they marginalize minorities, and sometimes they serve to protect detrimental beliefs, practices and institutions from necessary criticism,
Säger Andrew Copson, president för Internationella humanistunionen.

Gödels ofullständighetsteorem

Är Gödels ofullständighetsteorem utanför gränsen av din kunskap? Kanske kan förklaringen i denna video flytta den gränsen.

1 juni 2017

Öppen tråd (juni 2017)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

Bild av Jupiter tagen av rymdsonden Juno.

31 maj 2017

En nyckel till intergration

Sex- och samlevnadsutbildning är en nyckel till integration. Lyssna på David Saleh som har sammanställt Sveriges första läromedel i sex och samlevnad för nyanlända. Våga prata om det.

En idé

30 maj 2017

Om sekulärhumanister talade som en del kristna

Rasistiska stereotyper

Kunskapsbanken Bilders Makt är en ny webbplats för kunskap om rasistiska stereotyper.
Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck.
video

29 maj 2017

The European Freedom of Thought Quiz

Europeiska humanistfederationen har gjort en frågesport om situationen för sekularismen i Europa:
The European Freedom of Thought Quiz
Testa vad ni kan. Den första av 12 frågor lyder:

Vilket europeiskt land har den lägsta andelen kyrkobesökare?

  • Frankrike
  • Estland
  • Belgien
  • Norge

28 maj 2017

Spagettikyrkan sprider sina nudlar

I SR:s Godmorgon, världen! sändes ett längre reportage om Spagettikyrkan i Nya Zeeland. Detta är ett samfund som tror på Flygande spagettimonstret och som många religioner har de en del otroliga berättelser och humoristiska ritualer, men samtidigt förespråkar de en sund skepticism.

Spagettikyrkan i Nya Zeeland ska inte blandas ihop med Spagettikyrkan i Sibbhult. Den senare verkar vara en fraktion inom Svenska kyrkan, en synkretism mellan Spagettimonstrets lära och kristendomen, speciellt anpassat till barn.

Hur gravitationen formar våra liv

Gravity and Me The Force that Shapes Our Lives, en BBC dokumentär från 2017 med Jim Al-Khalili.

27 maj 2017

Är konfirmander dumma?

Detta var den lätt provocerande titeln på ett debattinslag i dansk radio. Lone Ree Milkær (Humanistisk Samfund) och Anders Stjernholm (Ateistisk Selskab) debatterade detta med två danska präster och lyssnare.

För de som förstår lite danska blev det en intressant diskussion om vad konfirmation i Danmark handlar om eller borde handla om. I landet konfirmeras mer än 70 procent av ungdomarna i 14-15-års åldern och för många ungdomar handlar det om en stor fest och dyra presenter, men enligt debattörerna håller det på ändras. De kristna konfirmationerna verkar, enligt prästerna i diskussionen, handla om solidaritet och öppna diskussioner om existentiella frågor - mycket likt humanistiska konfirmationer.

Skillnaden med Sverige är slående där endast ca 30% av ungdomarna konfirmerar sig och Svenska kyrkan måste marknadsföra dem som ibland helt kostnadsfria sommarläger med segling, utlandsresor och dataspelande. Därför kanske det inte är relevant att göra motsvarande debattprogram i Sverige.

Lyssna på den danska debatten.

Humanismens ursprung och framtid

Föreläsning med filosofiprofessor A.C. Grayling.
"If you say to people, the life that would be really worth living for you is the life you have thought about and chosen, implies that the idea of a good and a worthwhile life is a very individual idea. That not the chase that there´s one answear for everybody on the planet what a good life is. There´s not a one size fits all view about the nature of a good and worthwhile life. But each individual has to think for himself and herself about what he or she is..."
Föreläsningen är 30 minuter, därefter följer ett samtal om ämnet.

26 maj 2017

Diskriminering i Iran

Homosexuella piskas i Indonesien

Sveriges statschef och representanter från regeringen har besökt Indonesien samtidigt som homosexuella piskas offentligt som ett skådespel för folket.

Regeringen skriver att Indonesien är "världens tredje största demokrati" och att statsbesöket är "ett tillfälle att långsiktigt stärka de politiska, ekonomiska och kulturella relationerna mellan Sverige och Indonesien."

Indonesien borde inte kallas demokrati. Det borde krävas en vilja att upprätthålla mänskliga rättigheter och skydda minoriteter för att få kallas demokrati.

Tydligen ska den avskyvärda behandlingen av homosexuella tagits upp vid statsbesöket, men det borde framgå från regeringen att relationerna till Sverige inte är goda så länge detta fortgår.

25 maj 2017

Glad handduksdag!

Sekulär andlighet

Tidigare i maj skrev jag och Patrik Lindenfors en artikel där vi hävdade att andlig utveckling inte behöver religion. Vi förklarade dock inte i inlägget vad andlighet är. Detta är mitt försök fånga begreppet.

Andlighet är en högre eller kraftfullare form av medvetande. Det kan handla om reflekterande över existentiella frågor; vad är meningen, vad är värdefullt, vad är mitt sammanhang - men det kan också bestå av förundran; intensiv njutning eller starka sinnesupplevelser. Andlighet kan upplevas i avskildhet, i naturen eller med familj och vänner. Andlighet är en subjektiv upplevelse. Andlighet utveckling handlar om att stärka sin livskraft eller livslust.

För den som vill höra vad andra sekulär personer har att säga om andlighet rekommenderas:

24 maj 2017

Humanismen behöver inte människan

En kort artikel om transhumanism och posthumanism påminde mig om att humanism som livsåskådning eller livsfilosofi ibland på ett felaktigt sätt kopplas ihop med människan. Detta misstag görs ibland av humanister, men oftast av de som kritiserar humanismen och ser livssynen som förlegad.

Min uppfattning om humanismen är att den kommer från människan, men inte behöver människan för att finnas. Men innan jag utvecklar detta, tittar vi på hur artikeln förklarar begreppen transhumanism och posthumanism:
Transhumanismen har sina rötter i Renässansen och förnuftet. Den diskuterar hur teknik och människa borde interagera genom enhancement, digitalisering samt genom att omvälva natur, kultur och samhälle. Människan ställer sig i centrum, som i Giovanni Pico della Mirandolas “Oration om människans värdighet” genom ett rationellt, logiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Om vi förändrar en människas kropp och sinne så kommer den att gå över till att bli någon annan sorts existens (transition). Postmänniskor är något som vi kommer att bli.
Posthumanismen har sina rötter i postmodernismen och utvecklades ur poststrukturalismens steg bort från humanismen. Människan står inte i centrum och bör förstås som en social och kulturell konstruktion. Det är olika system som står i förgrunden. En dramatisk förändring av kropp och sinne förändrar vad en människa är, men det är fortfarande en människa om den beskrivs som en sådan. Postmänniskor är något som vi alltid varit.
En detalj att reflektera över är hur ordet "vi" används och vad det står för i dessa två styckens avslutande meningar. Förmodligen avses med "vi" en grupp mänskliga individer, kanske hela mänskligheten. Om "vi" är samma sak i de båda förklaringarna kan inte transhumanism och posthumanism vara sanna samtidigt. Oavsett hur det förhåller sig med detta, så förenas de två tankesystem av en kritik mot humanismen.

Det har säkert funnits och finns även idag tillfällen då posthumanismens kritik av humanismen är relevant. Men dagens humanism har i stort införlivat posthumanismen. Människan anses inte stå i centrum, mer än i ett hänseende: Det är den subjektiva mänskliga upplevelsen med alla dess brister vi måste utgå ifrån. En sund humanism ser människan som både en produkt av evolutionen och som en social och kulturell konstruktion.

I artikeln formuleras transhumanismens kritik så här:
Problemet transhumanismen har med sin föregångare humanismen är att den fokuserar på människans begränsningar, snarare än dess potential. När humanismen ser människan som oföränderlig, så kommer man inte ifrån intrycket att denna värdighet kommer från en transcendental källa.
Den kritik är helt felaktig när det gäller dagens humanism. Människans begränsningar är väsentliga för denna livssyn, men bara som avstamp för att ta till vara potentialen. Och dagens humanism ser verkligen inte människan som oföränderlig, vare sig som produkt av evolutionen eller som social konstruktion. Någon transcendent källa finns inte.
Men hur förhåller sig då humanismen till människan? Humanismen ser människan som en social varelse med förmåga till förnuft, dock har den brister i förmågan att observera omvärlden på ett korrekt sätt och brister i förmågan att fatta etiska beslut. För att nå människans potential förespråkar humanismen vetenskap som metod för att utforska omvärlden och reflektion, medkänsla, sociala aktiviteter och samarbete, på lokal såväl som kosmopolitisk nivå, för att fatta etiska beslut. Detta är en livssyn som till stor del överensstämmer med transhumanismens synsätt.

Dock finns det frågor som är avgörande både i samtiden och framtiden, där humanismen inte får förföras av post- eller transhumanism. Humanismen får aldrig glömma att människan är en produkt av evolutionen och del av naturen, men det innebär inte att humanismen strävar efter att bevara människan som art. Humanismen får inte heller, utan att bli något annat, glömma medkänsla till andra individer och ansvar för hur ens egna handlingar påverkar andra. Slutligen får inte humanismen glömma att individen har brister i förmåga att söka sanningen med avseende på moral, mening och verklighetens beskaffenhet.

Det är här transhumanismen utmanar. Transhumanismen, som jag sett den, har inte samma inbyggda gränser. Den kan både utrota människan och stå i konflikt med humanismen som idé.

Humanismen som livsåskådning kan överleva även om människan försvinner. Detta så länge det finns individer som inser sina egna brister och vill göra något åt detta tillsammans med andra. Humanismen kommer från människan och har införlivat mänsklig visdom, men är numera som idétradition självständig människan.

23 maj 2017

Trump uppmanade till fördrivning av ateister

USA:s president Donald Trump besökte för två dagar sedan "det magnifika kungariket Saudiarabien". Presidenten deltog i öppnandet av ett globalt center för motverka extremist ideologier och han höll ett tal om extremism där det hänvisades till Gud gång på gång. Bland annat sa Trump:
Our goal is a coalition of nations who share the aim of stamping out extremism and providing our children a hopeful future that does honor to God.
Man kunde tro att centret och koalitionen som ska motverka extremism skulle börja med att bekämpa Wahhabismen i Saudiarabien, en av vår tids mest skadliga ideologier, men Donald Trump hade inte ett negativt ord att säga om regimen i landet han besökte.

Istället sällade han sig till de politiker som hävdar att islamistiska terrorister inte följer "riktig" islam.
Every time a terrorist murders an innocent person, and falsely invokes the name of God, it should be an insult to every person of faith.Terrorists do not worship God, they worship death.
Och Gud kommer döma oss...
If we do not stand in uniform condemnation of this killing—then not only will we be judged by our people, not only will we be judged by history, but we will be judged by God.
Vilken Gud då, Donald? Allah eller Kristus?

I sin avslutning vände sig Trump till närvarande representanter för olika arabländer:
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and extremists. Drive. Them. Out.
DRIVE THEM OUT of your places of worship. DRIVE THEM OUT of your communities.DRIVE THEM OUT of your holy land, and DRIVE THEM OUT OF THIS EARTH.
Detta vore en god uppmaning om det inte vore så att dessa länder delvis har en sjuk syn på vilka som är terrorister. I Saudiarabien klassas ateister som terrorister och människor som kritiserar religiöst förtryck på ett fredligt sätt fängslas och betraktas som terrorister.

En som till skillnad från Donald Trump har en moralisk ryggrad är Yann LeCun, chef över AI-forskning på Facebook. Han blev nyligen inbjuden till att föreläsa i Saudiarabien, men tackade nej med motiveringen att han är terrorist (ateist) och förespråkare av rationalism, humanism och kvinnors rättigheter.

Regimen i Saudiarabien måste ställas till svars för den extremistiska ideologi de företräder.

Vad är humanism?

Paul Tobin, grundare av Humanist Society (Singapore), svarar.

22 maj 2017

Stephen Fry förargade inte tillräckligt många

I maj anklagades Stephen Fry för hädelse i Irland. Ärendet lades ned av polisen eftersom inte Frys hädiska eller som andra ser det korrekta observation om Guds karaktär inte resulterat i tillräckligt mycket upprörda känslor.

Michael Nugent från Atheist Ireland berättar om irländska blasfemilagen och förklarar varför den både är skrattretande och farlig.

19 maj 2017

Fake news skadar

16 maj 2017

”Därför bör svenska kyrkans nya film inte visas i skolan”


”Det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film, istället för att på ett rakt och hederligt sätt faktiskt berätta om hur detta komplexa spänningsfält ser ut”, skriver Christer Sturmark idag i en debattartikel på Dagens Samhälle.
Under vetenskapsfestivalen i Göteborg premiärvisades en film producerad av Svenska kyrkan, avsedd att användas i undervisningen i Sveriges gymnasieskolor.
Filmen heter ”Gud och Big Bang” och kan ses här. Den handlar enligt kyrkans pressmeddelande om ”mötet mellan religion och naturvetenskap”.
Jag medverkar själv i filmen.
Det skulle jag inte ha gjort om jag hade känt till filmens manipulativa syfte. Filmen ger en falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap. Därför hoppade jag av seminariet i Göteborg som hölls i samband med filmpremiären.
Att det är principiellt möjligt att förena (vissa specifika) gudsbegrepp med en acceptans av vetenskapen är förstås trivialt sant. Men så ser det inte ut i världen.
I själva verket föreligger en djupgående konflikt mellan religion och vetenskap i stora delar av världen. Detta mörkas helt och hållet i filmen.
Läs hela artikeln här.

Se Svenska kyrkans film Gud och Big Bang nedan.

Aldous Huxley om individens frihet

15 maj 2017

14 maj 2017

Vad är entropi?

13 maj 2017

Därför ogillade Sokrates demokratiFilosofi krånglar alltid till allting.

Alice Roberts – Varats förunderliga osannolikhet

12 maj 2017

11 maj 2017

Cornflakes fungerar inte mot onani

John Harvey Kellogg uppfann cornflakes för att förhindra onani och han var en kraftfull förespråkare av manlig omskärelse som ett annan sätt att förhindra detta. Även om få idag har Kelloggs starka religiöst motiverade åsikter om masturbering och ovetenskapliga föreställningar om hur det motverkas, fortsätter en stor andel amerikanska föräldrar att omskära sina barn utan deras medgivande. I 120 år har amerikanerna ätit cornflakes och de fortsätter onanera.

9 maj 2017

Ärkebiskopen målar upp en påhittad motståndare

Antje Jackelén skrev 7 maj ett högst märkligt debattinlägg om barns andliga utveckling. Humanisterna svarar henne idag:
Det är en mycket oärlig artikel Antje Jackelén producerat, där hon utan grund sätter likhetstecken mellan andlig och religiös utveckling, samt argumenterar mot en påhittad motståndare med hjälp av en kombination av självklarheter och plattityder. Debatten om barns religionsfrihet förtjänar bättre.
Läs hela repliken på SvD Debatt.

4 maj 2017

Jesus and Mo förklarar kristendomen

Plötsligt faller allt. På plats alltså.

3 maj 2017

Skep-humanistiska podcasten Radio Houdi har nått 200 podcastavsnitt

Radio Houdi firar podcastavsnitt #200 med extra långt avsnitt!

Datorstrul gjorde att avsnitt 200 är en vecka försenad. Men John och Anders kompenserar med extra långt avsnitt.

Första avsnittet av Radio Houdi såg sitt ljus för fem år sedan den 28 februari, 2012.

Har diskuteras Valborgsmässoafton och 1 maj. Hur fjärde versen i Internationalen ofta “glöms bort”. Hur en hollywoodmentalist kan flyga över hela världen utan smartphone eller mobiltelefon.
Hur äckliga “medium” utnyttjar terrorattacken i Stockholm för sin bedrägeriverksamhet och hur religiösa samfund försöker värva medlemmar genom terrorattacken.
Ska man få bära slöja om man jobbar på SAS? Svenska Kyrkan förlorar fler och fler medlemmar och Jehovas Vittnen förbjuds i Ryssland.
Stämmer det att en dödsdömd fånge i USA valde att äta upp en Bibel som sista måltid? Stämmer det att man späder ut bränslet i flygplanen med aluminium?
Räkor döps efter kända musiker och band.
Anders delar också ut Veckans Klappträ innan vi stänger dörren för avsnitt 200.2 maj 2017

Varför krymper inte får i regn?

En av alla de frågor vetenskap kan besvara.

1 maj 2017

Öppen tråd (maj 2017)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen. Det kan också handla om tips från läsare om intressanta artiklar och händelser, samt förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen.

Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet i högerspalten.

Budapestbakelsen

30 apr. 2017

Människans psykologi bidrar till faktaresistens

Vetenskap och Folkbildning får gratis reklamfilmHar ni 10 minuter att kasta bort kan ni här se den officiella trailern för filmen "Kampen om hälsoparadigmet" som verkar vara en oavsiktlig reklamfilm för föreningen Vetenskap och Folkbildning. Det är bara att gratulera till det storartade genomslaget.

Och om ni undrar: Nej, det finns inga vetenskapliga stöd för de påståenden som VoF:s motståndare gör i trailern - de ljuger folk rakt upp i ansiktet. Frågan är om ens Donald Trump ljuger om vetenskap lika skamlöst som alternativmedicinare.

29 apr. 2017

Gud ett hjärnspöke eller grunden till all existens?

Debatt mellan Vesa Annala och Christer Sturmark, i Lorensbergkyrkan Kalmar 23 april 2017.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se