27 feb. 2009

FN antar islamisk resolution mot blasfemi

I en omröstning föga noterad i svenska media antog FN i måndags en resolution mot blasfemi. Resolutionen är inte bindande för medlemsstaterna, men i ett uttalande sa Pakistans FN-ambassadör Masood Khan att OIC (Organization of Islamic Conference) strävar mot en bindande resolution i framtiden enligt en 10-års plan OIC antog 2005. Läs mer på canada.com.

Relaterat till detta är ett uttalande av den islamiske "lärde" Sheikh Mohamed al-Najimi, på Islamic Jurisprudence Academy i Saudi Arabien. Han påpekar att det är syndigt att köra etanolbilar eftersom profeten Muhammed i ett ungefär 1400 år gammalt uttalande sagt att allt samröre med alkohol - inköp, försäljning, transport, konsumption och tillverkning - är strikt förbjudet.

Som PZ Myers på Pharyngula påpekat hade Muhammed förmodligen inte samma biokemiska kunskaper som vi har idag (trots sin direktkontakt med Gud) eftersom han då vetat att vi alla - muslimer också - producerar egna alkoholer i biokemiska processer som hela tiden pågår i kroppen.

(Dessa nyheter är för övrigt båda hämtade från Pharyngula - en mycket läsvärd blogg)

26 feb. 2009

Evolutionsdag istället för Kristi Himmelsfärd?

I Tyskland har Giordano Bruno-stiftelsen föreslagit att Kristi Himmelsfärdsdagen ersätts med en Evolutionsdag som allmän helgdag.

Cirka 25 miljoner tyskar är bekännande katoliker, ungefär lika många bekännande protestanter. Av de 82 miljoner som bor i Tyskland är enligt Spiegel Online majoriteten av den resterande befolkningen konfessionslös. Trots detta är de flesta helgdagar kristna. I ett försök att korrigera detta har Giordano Bruno-stiftelsen föreslagit en Evolutionsdag. Enligt förslaget bör denna i så fall ersätta Kristi Himmelsfärdsdagen, som tillhör en av de mindre firade kristna helgdagarna.

Under uppropet Evolution ist überall! har stiftelsen därför dragit igång en namninsamling för byte av helgdag.

Här kan ni se den något märkliga kampanjvideon "Children of Evolution" av Darwin & the Naked Apes.


För er som undrar var Giordano Bruno (1548-1600) en tysk präst som försvarade den heliocentriska världsbilden (idén om att solen är universums centrum). För detta (tror man - fast det är inte historiskt klarlagt) brändes han på bål av inkvisitionen. Han betraktas av vissa som martyr för vetenskapen.

(Efter tips från Olof Stroh)

21 feb. 2009

Använd religionens kraft för att utrota skadedjur

20 feb. 2009

Avlatsbreven tillbaka

Vi är alla syndare. Därför kan ingen komma in direkt till himmelen. Av denna anledning finns enligt Katolska kyrkan skärselden där man blir straffad för sina synder en tid innan man får komma in i himlen.

Men kan man inte jobba av tiden man blir dömd till skärselden redan här på jorden? Jodå. Om man blivit förlåten synderna genom bikten kan man vinna avskrivning - avlat - för dessa synder genom olika handlingar. Enligt Wikipedia förhåller det sig så här:
Avlat kan vinnas genom ett antal olika handlingar, enligt Kyrkans regler. Det kan vara att läsa en viss bön på en speciell av Kyrkan utsedd jubileumsdag, eller att företa en längre pilgrimsvandring. Det krävs även bikt, vissa böner och kommunionsgång för att avlaten skall bli giltig. Man kan aldrig få avlat för synder som man inte redan fått förlåtelse för genom bikt.
Förr i tiden ingick även att skänka pengar till välgörande ändamål som en handling för att få avlat. Detta ledde till en handel med avlatsbrev som fick Luther att gå i taket. Som om man skulle kunna köpa sig in i himmelen? Penningavlaten avskaffades därför av Katolska kyrkan vid det tridentinska kyrkomötet på 1500-talet.

Men avlatsbreven då? Kan fortfarande Guds tjänare på jorden efterskänka tid i skärselden? Det något förvånande svaret är att avlaten som sådan aldrig avskaffats. Biskopar kan fortfarande ha inflytande över vilket straff som Gud kommer att utmäta på syndare. Avlaten har dock länge fört en undanskymd tillvaro.

Med de nuvararande konservativa strömningarna i den Katolska kyrkan kanske det inte förvånar någon att avlaten är på väg tillbaka. Hur starkt och i vilken form beror mest på hur konservativ den individuella församligen är.

Kan man anta att biskop Anders Arborelius - ledare för katolikerna i Sverige - inte låter avlatsbrev vara någon framträdande del av förkunnelsen? Eller anser även han sig kunna berätta för Gud vilket det rättmätiga straffet för en syndare är?

18 feb. 2009

En kiloSteve nådd

I ett försök att kontra kreationisters idoga listor med namnunderskrifter (600 forskare tvivlar på evolutionsteorin, etc.) drog den amerikanska organisationen National Center for Science Education igång Project Steve i februari 2003. Målet var att få 100 forskare vid namn "Steve" att skriva på en lista i försvar för att evolutionsteorin lärs ut i Amerikanska skolor. Redan från början var gensvaret för stor, så 220 underskrifter av "Steves" fanns på originaluppropet. Sedan dess har projektet gått på sparlåga och namnunderskrifterna trillat in vartefter. Den 15 februari kom den 1000:e underskriften: en evolutionsbiolog vid namn Steve Darwin - ingen släkting till Charles (förutom i den vidare betydelsen att alla är släkt).

Poängen med listan är att det finns många forskare och bland dem ryms många olika åsiktsriktningar - det hör till fältet att ständigt utmana all kunskap. Därför kan man samla 600 forskare som tror i princip vad som helst. Men om man vill veta konsens fungerar sådana listor oerhört dåligt. Listan över "Steves" fungerar därför lika bra mot kreationister som mot förintelseförnekare och andra pseudovetenskapare.

15 feb. 2009

Måste Maria vara helig?

Historiska muséets utställning "Maria – drömmen om kvinnan", som handlar om Jesu moder, får rejält med skäll i en essä av Ebba Witt-Brattström i DN Kultur den 11/2 -09. Enligt henne är den "kompromisslöst negativ och moraliserande" gentemot Maria och tar knappt upp något positivt i bilden av henne. Om Witt-Brattströms intryck stämmer (jag har själv inte besökt utställningen eftersom jag inte bor i Stockholm) är det olyckligt. Att riva ner något utan bygga upp något annat föder sällan annat än antagonism.
Nu tror jag i och för sig att utställarna själva tänker att de försöker bygga upp något annat, nämligen en syn på Maria som stämmer bättre med en modern kvinnobild. De tycks vilja visa att den traditionella bilden av "Jungfru" Maria som ideal lämnar något övrigt att önska, att den framställer kvinnlig underkastelse som något nödvändigt och positivt. Utställningen, enligt Witt-Brattström, "sätter Jungfru Maria på de anklagades bänk och nekar henne försvarsadvokater." Den framställs som genuspolitiskt korrekt propaganda.
Som biolog har jag lite svårt för genusforskningens ofta monopolistiska anspråk att kön enbart är något socialt konstruerat. Med risk att bli skälld för "biologist" vill jag hävda den biologiska synen, nämligen att den individuella identiteten är resultatet av både genetiskt ärvda och socialt förvärvade egenskaper. Gener och miljö spelar in i ungefär lika proportioner, och biologiskt kön är ett exempel på en genetiskt ärvd egenskap medan genus skulle kunna sägas vara de socialt förvärvade egenskaper som förknippas med det biologiska könet. Återigen som biolog vill jag understryka att många vetenskapliga studier tyder på att det finns vissa statistiska tendenser till beteenden som kan vara starkare hos män än kvinnor eller tvärtom. Detta betyder inte att dessa på något vis är absoluta eller förtjänar att upphöjas till norm. Jag tror sannolikheten är hög att det är mindre skillnad i personlighet mellan genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan (om de existerar) än mellan två slumpvis valda kvinnor.
En mer nyanserad bild av män och kvinnor, skild från stereotypa uttalanden om "manligt" och "kvinnligt", skulle i den bästa av världar kunna förena genusforskare och biologer. Om man får tro Witt-Brattström har Historiska muséet lämnat fritt spelrum åt genusforskarnas dekonstruerande bild av kvinnans genus men inte brytt sig om att kvinnan som biologiskt kön kan vara en viktig del av en kvinnas identitet. Att det faktiskt unikt kvinnliga att bära, föda och amma ett barn kan stå för något gott, utan att det för den sakens skull behöver innebära ett nedvärderande av varken kvinnor eller män. En sådan bild av ikonen Maria skulle kunna slå broar mellan kulturer, men uppenbarligen har muséet försuttit tillfället till detta och förtjänar i så fall Witt-Brattströms kritik för detta.

Witt-Brattström tycks i sin essä vilja lyfta fram Maria som en positiv kvinnogestalt för dagens samhälle och den tanken förefaller mig inte oäven. Jag har dock ett par betänkligheter inför hur hon gör det. Den första rör Marias påstådda jungfrulighet. Witt-Brattström avfärdar detta problem med en enda mening som "Tendensen till banalt bokstavlig avläsning av Bibeln" och berör det sedan inte alls. Jag kanske missbedömer den historiska betydelsen av att upphöja just en jungfru, det vill säga en oskuld, till det högsta av kvinnoideal, men det tycks mig lättvindigt att bara blunda för möjligheten att detta bidragit till att upprätthålla skambeläggandet av kvinnlig sexualitet. En skambeläggning som för all del inte är en kristen uppfinning, utan snarare en frukt av patriarkaliskt tänkande. Denna typ av tänkande syns även i våra dagar i den hederskultur som Pela Atroshi och Fadime Sahindal mördades av, och som många unga kvinnor och män – inte bara muslimska – fortfarande hotas och förtrycks av.
Som sagt, man kan inte lasta enbart "jungfru" Maria för detta, men man måste inte hålla liv i denna bisarra felöversättning som ställt till det så mycket. "Oskulden" inte bara skambelägger Maria, den förpassar även Josef, mannen, till periferin och bygger murar mellan man och kvinna. Ett misstag som förtjänar en plats i historien, inte att upprepas år efter år.

För det andra, för att göra bilden av Maria mer tillgänglig även för en humanist som jag, krävs en avsakralisering, eller bättre ett förmänskligande av henne. Enligt Witt-Brattström har Maria fått sin historiska roll genom "framfödandet av människosonen". Jag skulle vilja påstå att det är genom framfödandet av gudasonen. Om inte denne Jesus lanserats som en gudason hade vi knappast hört talas om honom idag, annat än möjligen en profet bland många andra. Sagan om gudssonen och alla hans mirakler är vad som burit fram berättelsen och givit den dess PR-värde, en glans som även kommit modern – men inte i någon högre utsträckning (foster)fadern, Josef – till del. Maria har genom sonen tagit en gudinnas gestalt och som sådan skänkt tröst åt otaliga kvinnor.
Men är gudomligheten verkligen nödvändig i Sverige av idag? Witt-Brattström skriver om "jungfru Maria" som den som modigt trotsar patriarkatet och lyder "det som är Gud i henne, den inre rösten, samvetets bud." Men vadan "Gud"? Samvetet behöver på intet vis ses som en röst från någon gud; civilkurage kan icke-troende visa lika väl som troende. Hade Maria varit mindre beundransvärd om hon fött och vårdat sin utomäktenskaplige son utan att påstås ha fått honom med en gud? Att moral bara är möjlig på gudomlig grund är ytterligare en förlegad missuppfattning, vars företrädare alltjämt envisas med att diskvalificera den humanistiska moralen som omöjlig eftersom den bygger på en rent mänsklig grund av förnuft och känsla.

Som sagt, utan "Gud" ingen Maria. Humanismen har inte en sådan samlande mytberättelse om föräldraskap och lidande. Vi har istället miljontals berättelser ur verkligheten, var och en lika mycket värd som Marias (och Josefs, om han tillåtes) helt utan övernaturliga inslag. Människors erfarenheter, levande som döda, av kött och blod eller stoft och aska. Vi har förvisso inget behov av gudaberättelser, men vi kan ändå spegla dessa sanna berättelser i myter som den om Maria och hennes son. I mitt tycke blir också spegeln klarare, snarare än grumligare, om man låter myten handla om människor fångna i sin samtids kultur och skeenden istället för att klä dem i gloria.
Jag har i mitt sovrum en vacker ukrainsk ikon föreställande just madonnan och barnet. Marias hela väsen är inriktat på barnet i sin famn, medan barnet blickar ut i världen med en utstrålning av fullkomlig tillförsikt och fingrarna höjda i fridstecknet. I enlighet med ikonens syfte har jag begrundat dess betydelse, men inte för att uppleva gudomlig närvaro utan för att utröna vad den har att säga till en humanist. Det jag funnit är ett budskap som inte nödvändigtvis passar in på just berättelsen om Jesus, men som jag tror att vi alla kan ställa upp på, ett budskap som kanske kunde utgöra kärnan i en modern, mänsklig bild av fru Maria:

Föräldrarnas ovillkorliga kärlek gör barnen till fredens förkämpar.

12 feb. 2009

Grattis på födelsedagen Darwin!

Idag hade Charles Darwin fyllt 200 år! Det kan man fira genom att t.ex. köpa sig själv en läsvärd present genom Humanisternas bokklubb.
En nyutkommen bok om Darwin i bokklubben är "Arvet från Darwin : religion, människa, moral" av Birgitta Forsman. Den har fått bra kritik och verkar väl värd att läsa. Annars kan man gå till originalet och läsa "Om arternas uppkomst", en bok som står sig än idag.

11 feb. 2009

Religiositet och fattigdom går hand i hand

Gallup har precis publicerat en undersökning om religiositet i världen. Det är intressant läsning. Så här är religiositet fördelat över jorden, ju mörgrönare, desto mer religiöst är landet:
Ser ni mönstret?

Ju fattigare om och mindre demokratiskt ett land är, desto mer benägen är befolkningen att söka tröst hos påhittade supervarelser. Eller är orsakssambandet det omvända? Ju mer befolkningen söker tröst hos sina supervarelser, desto mindre demokratiskt och materiellt välutvecklat är landet. Svårt att sia om vad som är orsak och verkan, men sambandet i sig är tydligt.

Young Evangelicals of Sweden

Föreningen Young Evanelicals of Sweden (Yes!) har levererar i en debattartikel i Dagen följande analys:
Men hur kommer det sig att många uppfattar kyrkan som ett hinder i stället för ett stöd i sitt kristna liv? Vi anser att en huvudorsak som ännu inte lyfts fram i diskussionen är kyrkans flykt från förnuftet.
Det är väl bara att hålla med.
Kristna som vill nå den yngre generationen behöver förstå varför tron på Gud idag ofta jämställs med tron på jultomten. Alla i kyrkan behöver veta vilka fakta som talar för evangeliernas trovärdighet och varför gemene man inte tror att objektiv sanning existerar.
Ja, berätta! Varför varför är det inte samma sak att tro på Gud som på jultomten?! Vad finns det för trovärdighet i evangelierna?!
Innanför kyrkan finns många gånger en tveksam inställning till naturvetenskap, konst och filosofi, då dessa ofta används som slagträn mot kristen tro. Församlingar behöver uppmuntra frågvisa unga till att forska eller bli konstnärer och filosofer, så att de kan upptäcka att tron håller för prövning. Med deras hjälp kan vi också påverka hela vår kultur i rätt riktning och se fler människor komma till tro. Kanske är det ett förståndets väckelse som behövs idag?
Låter som en samarbetsorganisation till Unga Humanister, tycker ni inte? Men så surfar man vidare till deras hemsida och upptäcker det här under organisationens grunder:
Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.
Så mycket för förnuftet. Ut med sjävständigt kritiskt tänkande, in med bibeln. Hur kan man hålla så motstridiga tankar i huvudet på en gång utan att det blir kortslutning?

(Det kanske är förklaringen till tungomålstalande...?)

10 feb. 2009

Anti-ateistisk busskampanj i London

Efter den uppmärksammade ateistkampanjen på Londons bussar häromsistens har tre kristna organisationer nu tagit ut en motannons. Den lyder så här:
Christian Party: "There definitely is a God. So join the Christian Party and
enjoy your life."
Trinitarian Bible Society: "The fool hath said in his heart, there is no
God. Psalm 53,1."
Brittiska Humanisterna ha svarat i ett pressmeddelande.

We entirely support free expression and freedom of belief, and so fully support the right of these Christian groups to place their ads on buses. Imitation is the sincerest form of flattery.

Of course, there are differences between the Atheist Bus ads and the new Christian ones and I want to take this opportunity to reflect them.

Our ads were a response to ads run by jesussaid.org whose website promised an eternity of hellfire for non-Christians. Our response message, suggested by comedy writer Ariane Sherine was intended to be reassuring, telling people not to worry and enjoy life, as there was probably no god and so no cause to fear an eternity of hellfire.

Our ads were funded entirely by thousands of individual donors who gave small amounts in an outpouring of popular support for the positive message. The ads now launched in response to our response are funded by organisations or wealthy individuals.

Our ads were positive and peaceful. They didn’t say, for example, that religious people were ‘fools’, unlike one of the response ads being run, which says that "The fool hath said in his heart, there is no God."

Our ads were undogmatic and funny, with the addition of the ‘probably’ in line with the continuing openness of humanists to new evidence and in an echo of previous funny ads, like the Carlsberg ad which stated that it was ‘probably the best lager in the world’. The new ads are dogmatic and declaratory, leaving no room for reason and debate.

Of course, these groups are free to express themselves as they choose. Our ads encouraged people to think for themselves and I am convinced that they will continue to do so.

"Gud välsigne Sverige"

Från DN:
Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren från Borås tycker att statsminister Fredrik Reinfeldt borde avsluta sina tal med att säga att Gud ska välsigna Sverige.

Förebilden är USA där presidenten avslutar med att be Gud välsigna landet.

- Jag tycker det skulle vara suveränt om statsministern kunde säga detta för vi är fortfarande ett kristet land. Det är viktigt att ledningen ska kunna bekänna sin tro, säger Else-Marie Lindgren till Sveriges Radio Sjuhärad.
Som en upplysning till Else-Marie så är statskyrkan avskaffad. Sverige är inte längre ett kristet land, utan ett fritt land där alla får tro vad de vill. De svenska statsmakterna står fria från religion.
___________________

Uppdatering: Aftonxpressen har ett underbart inlägg om den här historien.
___________________

Uppdatering 2: Det har visat sig vara ett så korkat förslag att nyheten nu nått den alltid pålitlige PZ Myers och hans Pharyngula-blogg.

6 feb. 2009

Nio biskopar går på Humanisternas linje i äktenskapsfrågan

Nio biskopar i Svenska kyrkan skriver på DN Debatt att "Kyrkans rätt att viga måste nu avskaffas". De skriver därmed helt under på Humanisternas linje i äktenskapsfrågan. Här är ett citat ur artikeln:
Eftersom staten i sin myndighetsutövning inte ska diskriminera till exempel samkönade par så bör den som viger med rättsverkan inte göra skillnad mellan samkönade och andra par.
Det är väl egentligen självklart? Nu fattas bara ett förslag i den riktningen för Riksdagen att ta ställning till.

4 feb. 2009

Katolska kyrkan, antisemitism och förlåtelse

Påven välkomnar tillbaks en förintelseförnekare och får berättigad kritik för det i hela världen. Då går Maria Hasselgren, pressansvarig för Katolska kyrkan i Sverige, ut på Newsmill och påstår att de är offer för "ett ovärdigt drev".

"INGEN tog sig tid att kontrollera vad hävandet av exkommunikationen innebar. (I praktiken nada. Dessa biskopar och deras präster står fortfarande utanför den katolska kyrkans gemenskap. De kan inte viga katoliker eller döpa våra barn. Inte höra vår bikt. Inte låna våra kyrkor.)"

Nej, det är riktigt. Påvens beslut var bara en symbolhandling. Men Katolska kyrkan om några borde förstå styrkan i symboler. Det är därför den här historien ekar runt jordklotet. Hasselgren har fått ett svar om det oklädsamma i att ikläda sig offerrollen på det här sättet när man välkomnar en förintelseförnekare tillbaka.

Tack och lov försöker Biskop Anders Arborelius hålla SSPX, antisemitism och förintelseförnekare på armlängds avstånd. Skurken själv däremot, biskop Williamson, ber påven om ursäkt men verkar inte ångra något. Han nästan ber om att bli bannlyst på nytt. "Kasta mig överbord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen."

Läs om soppan på DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, Dagen1, Dagen2, Dagen3

2 feb. 2009

KD föreslår kreationist till EU-parlamentet

I år firar världen ett dubbelt vetenskapligt jubileum: det är 200 år sedan Charles Darwin föddes och det är 150 år sedan hans bok ”Om arternas uppkomst” kom ut. Darwins evolutionsteori har fördjupat människans förståelse av sig själv och den värld vi lever i mer än något annat vetenskapligt genom­brott.

Det känns därför en smula ironiskt att kristdemokraterna nu har föreslagit en kreationist och evolutionsförnekare, Ella Bohlin, som förstanamn på partiets valsedel till Europaparlamentet.

I livsåskådnings- och kulturtidskriften Humanisten intervjuades Ella Bohlin för en tid sedan. Där berättar hon att hon är kreationist och att skolor bör lära ut den bibliska skapelse­berättelsen som en alternativ teori till Darwins utvecklings­teori. Ella Bohlin säger:
- Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med Bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning till vilken av dessa läror som är korrekt.
Darwin står fortfarande under attack från bokstavstrogna kreationister. För dem är Bibelns skapelseberättelse sann, och människan skapades för sex tusen år sedan. I den vetenskapliga världen råder däremot ingen kontrovers kring evolutionsläran. Darwins fantastiska insikt, i dagens utvecklade form, är den bästa beskrivningen av hur människan och andra varelser har utvecklats på jorden.
- Kreationismen växer även i Europa. Det är en antivetenskaplig rörelse som inte bara har religiösa anspråk, utan också politiska. Att ett riksdagsparti i det sekulära Sverige föreslår en politiker till EU-parlamentet som inte ens respekterar en elementär vetenskaplig och förnuftsgrundad syn på verkligheten tycker jag är mycket oroväckande, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Man kan fråga sig i vilka andra politiska beslut som mytologi får gå före fakta? Att förneka evolutionen är lika orimligt som att förneka Förintelsen, något som ju tyvärr också förkommer i vissa religiöst extrema kretsar, fortsätter han.
Christer Sturmark skriver om saken på Newsmill.

Skapelseberättelsen - på riktigtSå gick det till. (I alla fall för djuren.)

1 feb. 2009

Stå för dina åsikter Kielan!

Med anledning av debatten i Skolfront skrev UNT den 25/1:
Abd al Haqq Kielan [hävdar] att skolplikten skapades i en annan tid, att det ser annorlunda ut nu. Och att det därför är rätt att göra undantag i skolplikten. Men han har fel. Visst var tiderna annorlunda, men införandet av folkskola och skolplikt var ingen okontroversiell reform. Då som nu ställdes föräldrarnas vilja att hålla barnen hemma mot barnens rätt till utbildning och det allmännas intresse. Rätten att få delta i all undervisning och ges lika möjligheter som sina jämnåriga kamrater är lika stor nu för de uzbekiska flyktingbarnen som det var för svenska barn på 1800-talet. Om det är någonting som ska ändras är det möjligheten att få tillstånd att avstå från undervisning, inte skolplikten.
Denna självklara del av vårt moderna samhälle faller uppenbarligen inte
Kielan i smaken då han svarar i UNT 30/1 samt på sin blogg med det häpnadsväckande påståendet att religion eller kultur hindrar barn att delta i skolundervisningen.
Kultur har aldrig och kan aldrig hindra något barn att njuta av musik, umgås och lära sig. Däremot kan och gör människor det, nästan alltid i form av gamla män med gamla böcker. Kulturen liksom religionen är inte ett väsen utan en beskrivande term. Det är människor och deras handlingar som bestämmer dess innehåll. Vill Kielan se till att flickor inte får simma, att barn inte får höra musik eller lära sig om sin egen kropp så ska han åtminstone ha ryggrad nog att stå för dessa mörkermannaåsikter själv utan att gömma sig bakom "kulturen" eller "religionen".
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se