26 feb. 2009

Evolutionsdag istället för Kristi Himmelsfärd?

I Tyskland har Giordano Bruno-stiftelsen föreslagit att Kristi Himmelsfärdsdagen ersätts med en Evolutionsdag som allmän helgdag.

Cirka 25 miljoner tyskar är bekännande katoliker, ungefär lika många bekännande protestanter. Av de 82 miljoner som bor i Tyskland är enligt Spiegel Online majoriteten av den resterande befolkningen konfessionslös. Trots detta är de flesta helgdagar kristna. I ett försök att korrigera detta har Giordano Bruno-stiftelsen föreslagit en Evolutionsdag. Enligt förslaget bör denna i så fall ersätta Kristi Himmelsfärdsdagen, som tillhör en av de mindre firade kristna helgdagarna.

Under uppropet Evolution ist überall! har stiftelsen därför dragit igång en namninsamling för byte av helgdag.

Här kan ni se den något märkliga kampanjvideon "Children of Evolution" av Darwin & the Naked Apes.


För er som undrar var Giordano Bruno (1548-1600) en tysk präst som försvarade den heliocentriska världsbilden (idén om att solen är universums centrum). För detta (tror man - fast det är inte historiskt klarlagt) brändes han på bål av inkvisitionen. Han betraktas av vissa som martyr för vetenskapen.

(Efter tips från Olof Stroh)

14 kommentarer:

Anonym sa...

Visst är de flesta, utom 1 maj och 6 juni, helgdagar med kristet ursprung. Men dessa helgdagar är en del av vår kultur och behöver inte därför firas i kristna förtecken. De har därför full legitimitet fortfarande.

Att plocka in vetenskapliga teorier och låta dessa utgöra helgdagar tycker jag är löjligt, fast detta är väl lite på skämt, och tjänar inte något syfte till skapa kontinuitet och enhet i vår kultur.

Sett från ett ekonomiskt och hårdnackat sekulärt perspektiv tycker jag det är konstigt att man inte har föreslagit en pott med helgdagar som valfritt kan tas ut av medborgarna. Den kristne kan då ta helgdagar i stilla veckan, och varför inte på askonsdagen som inte är en helg idag, muslimen på idr al Fitr, juden på försoningsdagen, humanisten på sankt Darwins dag eller sankt Hedenius dag (förlåt, jag kunde inte motstå lite raljerande), kommunisten på Marx födelsedag och naturligtvis 1 maj och miljöpartisten på dagen då de kom in i riksdagen etc.

Sedan finns det ju pengar att tjäna för näringslivet ty ett sådant system måste innebära att de "röda dagarna" tas bort vilket minskar löneutläggen dessa dagar.

Däremot skulle detta system av helgfirande ta bort den samhälleliga konsinuiteten och enheten. Det skulle innebära slutet för stora släktträffar :-)
Men sekulärt skulle det bli!

Hälsningar/Magnus

Patrik Lindenfors sa...

(Jag har en egen käpphäst som få andra verkar dela, nämligen att vi skulle stryka några kristna helgdagar och föra in t.ex. Eid al Fitr och Diwali i den svenska allmanackan som helgdagar för alla. På detta sätt skulle vi få delaktighet i varandras fester och större interkulturell förståelse. Men Kristna vill inte ha det för de vill inte bli av med några helgdagar, och Humanister vill inte ha det för de vill inte ha in mer religion i almanackan. Så jag står väldigt själv med det plakatet :-) För övrigt betraktar jag nyår, valborg/första maj, nationaldagen, midsommar, halloween och jul alla som sekulära helgdagar, så för min del räcker det bra.)

Anonym sa...

Jag kan hålla det plakatet också Patrik. I en humanistisk värld ska religion inte avskaffas, det väsentliga är endast att 1) religion hålls skiljd från politik och det offentliga rummet (ex skolan), 2) religionsfriheten garanteras och omfattar även barn samt 3) ingen religion ges särställning av lagstiftaren = landet är neutralt inför alla medborgare.

Genom att ha flera kristna helgdagar (som ingen firar) men inga t.ex. muslimska (trots att dessa firas) ger lagstiftaren en religion särställning och det vore därför helt korrekt att ge islam några helgdagar också. Alltså stryk en av de kristna och inför Eid istället.

Ramadan är dessutom en utmärkt humanistisk högtid. Den har inget fokus på gudar utan handlar om två saker = att träna sig själv i tålamod och att känna empati med de som svälter (jo jag vet att guds budskap förmedlades via ärkeängeln Jibril till profeten vid tidpunkten för ramadans inledning men själva fastetraditionen handlar inte om detta utan om den egna karaktären).

Sen skulle man ju gärna se att jul togs tillbaka från de kristna och återigen fick betraktas som den paganska högtid det är och som faktiskt utgör vårt riktiga kulturarv.

Anonym sa...

Men Therese. Hur ska du kunna garantera religionsfriheten när du vill utesluta religiösa ur det offentliga rummet, dvs från att uttrycka sin tro på arbetet, i politiken, möjligtvis i ekonomin etc.

Är det inte just detta som de ateistiska ideologierna just velat och vill göra.

Däremot är det lämpligt att staten är sekulär, dvs öppen och tar ej tydligt ställningstagande för en religion eller livsåskådning, men att detta inte utesluter att troende får verka i politiken, på arbetet etc. Kanske är det just detta du egentligen menar.

En absolut majoritet firar väl de kristna helgerna men ganska många gör det inte på ett "kristet sätt". Det kristna helgfirandet har naturligtvis kristen bakgrund men det handlar också lika mycket om en stor inblandning av kultur. Detta och mer därtill gör att d är värda att bevaras.

Men vi är nog alla överens om det fördelaktiga med fler helger.

Anonym sa...

Jag vill inte utesluta religiösa ur det offentliga rummet - jag vill att alla människor ska kunna samexistera i det offentliga rummet och det förutsätter att ingen tar med sig sin religiösa övertygelse dit. Detta gäller såväl kristna som muslimer som buddister som asatroende som ateister. För om kristna drar runt med sin kristna tro i det offentliga rummet så trivs inte ateisterna och om ateisterna drar runt med ateismen i det offentliga rummet så trivs inte de religiösa. Därför måste tro/icke-tro hållas privat. Och det offentliga rummet neutralt - alltså innehållandes varken tro eller icke-tro.

Religionsfrihet innebär rätt till religion liksom rätt att slippa allt vad religion heter. Denna rättighet tolkar vissa tyvärr som att "jag har rätt att göra vad jag vill med hänvisning till min religionsfrihet" (jmf. folk som sätter barn i religiös skola, omskärare, barndöpare, vi-ska-ha-skolavslutning-i-kyrkan-folket osv). Men religionsfriheten är liksom övriga rättig- och friheter förbundna med ett förbehåll: alla har exakt samma rätt. Av det följer att den enes rätt till religion tar slut vid den punkt där den andres rätt att slippa religion inskränks. Ingen får använda sina rättigheter för att begränsa någon annans lika rättigheter.

En kristen som vill ha morgonsamling med bön i skolan inskränker andras rätt att slippa religion och kristna ceremonier i skolan faller därför utanför religionsfriheten. På samma sätt får man naturligtvis inte ha en uttalat ateistisk skolavslutning eller tillbe asagudar på riksdagens julfest. Det offentliga rummet ska vara neutralt, det är enda sättet att garantera religionsfrihet FÖR VARJE INDIVID. Hävdar man att man är utesluten ur det offentliga rummet för att man inte får tvinga på omgivningen sin religiösa övertygelse så ska man nog tänka igenom det där med allas lika rättigheter en gång till.

Anonym sa...

Detta är ett steg i rätt riktning. Kristendomen har alltid haft en speciell särställning i den västerländska kulturen, också när det gäller högtider. Att vi byter ut en kristen högtid till förmån för vetenskapen och förnuftet gör bara gott.

Jag vet inte riktigt hur de tänkt sig; om man nu skall fira "evolutionsdagen" på samma dag som man tidigare firat Kristi Himmelsfärd? Vore det inte lämpligare att fira evolutionsdagen den 12 februari, med tanke på Darwin's födelsedag?

Anonym sa...

Vad gäller Giordano Bruno säger John Gribbin i “Science, a history”: “rather than being a martyr for science, as he is occasionally represented, Bruno was actually a martyr for magic”.
/tonyf

Anonym sa...

Hej Therese!

Att religion/livåskådning endast ska få uttryckas privat är inte speciellt neutralt. Det passar vissa bättre än andra religioner/livsåskådningar.

I detta ligger också en syn på religion och religiös praktik som inte är neutral. Ty bakom det här med att religion/livsåskådning endast ska få ske i det privata ligger en tankegång om att en kristen tro eller exempelvis en humanism inte har någon betydelse för dina politiska val, i samhällets dialog på ditt arbete etc. Det fråntar de facto människors rättigheter och är allmänt konstigt.

Vad skulle du säga om att du får vara humanist i hemmet och i fritiden men inte i politiken, på ditt arbete etc? I det senare ska du också vara "neutral". Vad är då detta som är neutralt?

Att basera, som du skriver, "samexistens" på att "ingen tar med sig sin religiösa tro dit" (dvs offentliga rummet) är i mina ögon ingen lyckad strategi. Bättre är att satsa på tolerans och pluralism i sin verkliga mening. Det är inte tolernas pch pluralism att några får stå tillbaka, dvs bli privatreligiösa, i det offentliga rummet och kalla detta för neutralt.

Med andra ord förutsätter inte samexistens att några utestängs. Man ska exempelvis kunna vara kristen och politiker. Däremot ska det offentliga inte ta ställning för någon religiös/livsåskådningsmässig praktik.Detta är en definitionsfråga och skolavslutningar i kyrkan är ju lika mycket, förmodligen mer, en kulturell sak.

Någon neutralitet i de offentliga rumen existerar inte. En sådan behövs heller inte för att vi ska kunna samexistera.

Hälsningar/Magnus

Anonym sa...

Hej Magnus!

Jag tror vi pratar om samma sak egentligen. Man kan visst vara öppet kristen och politiker eller uttrycka en åsikt offentligt som är grundad i en viss religion/humanism. Men inte kräva att denna syn ska ha monopol på samhällets institutioner.

Det offentliga ska inte ta ställning som du skriver och det sker om en viss religion får utövas i "av skattebetalarna finansierade sammanhang" (lite klumpigt uttryckt) där människor av olika religioner ska samsas. Dit hör alla samhällsfunktioner bland annat skolan, sjukvården, äldreomsorgen, riksdagen osv.

Tolerans och pluralism i sin verkliga mening är inte hållbar i större sammanhang. Betänk en skolavslutning: skulle denna då innehålla särskiljning av pojkars och flickors sittplatser enligt islam fast vi ska vara i svenska kyrkans lokaler så det blir lite kristet också, upphängande av tibetanska böneflaggor i kyrktaket, böneläsning av buddistisk munk, ateistiskt predikning av Sturmark, ett besök från asatroendes förening osv... Det blir alldeles ohållbart. Den enda hållbara lösningen är att islam utövas av muslimer i muslimers sällskap, kristendom av kristna i kristnas sällskap osv och de platser där vi alla ska samsas om utrymmet lämnas neutrala.

Neutralt betyder som jag skrev att varken tro eller icke-tro får ges företräde. Tyvärr tolkas neutralitetsperspektivet ibland som att "ateismen ska regera och religion förbjudas". Men inte heller ateism får komma till uttryck i en skolavslutning. Det går ju att hålla samhällsinstitutionerna politiskt neutrala så varför skulle de inte kunna vara religiöst neutrala?

Anonym sa...

Hej Therese!

Vi är nog överens på det stora, tror jag. Däremot inte vad gäller detaljer som tex avslutningar i kyrkan. Skillnaden mellan att ha en avslutning i kyrkan jämfört med annat är att det är en del av vår kultur. Det är en relevant skillnad.

Existensen av konfessionella skolor är ju en följd av mänskliga rättigheter. Här kan vi också nämna vårdinrättningar av olika slag vilket är i sin linda i Sverige. Detsamma gäller religiösa symboler på arbetsplatser.

Som sagt, det finns nog en del detaljer men i stora drag är vi överens liksom stora delar, också i kristenheten, av befolkningen i denna fråga.

Hälsningar/Magnus

Anonym sa...

Hej Magnus!

Kultur kan inte aberopas som skal for att kranka religionsfriheten. Det ar ocksa en del av var kultur att blota till asagudar men trots detta skulle fa acceptera en julavslutning i skolan som inneholl blot (jul kommer ju fran den paganska kulturen sa det vore mer traditionsenligt att blota till asagudarna an att sjunga psalmer...). I Spanien ar det "kultur" att kasta ut levande djur fran kyrktorn. Felaktigheter kan aldrig forsvaras med att det ar kultur. Att nagot ar tradition betyder inte att det ar ratt.

I dagens skola finns manga religioner och den absoluta majoriteten ar ateister och sekulara. Dessa ska inte behova fa kristendom tvingad pa sig for att det varit den radande religionen de senaste hundratalet ar. Ett sadant synsatt utesluter manniskor, jag var sjalv en av de elever som inte kunde delta i min egen studentexamen eftersom denna holls i kyrkan och dessutom officierades av en prast! Ingen ska vara utesluten av religiosa skal ur skolans verksamhet. Da har vi inte den tolerans och pluralism som du sjalv efterlyste.

Religionsfrihet kan heller aldrig anvandas som argument for religiosa skolor eftersom religionsfriheten ar individuell. Det ar aldrig barn som vill ga i religiosa skolor - det ar deras foraldrar som vill det. Men foraldrarnas religionsfrihet innefattar inte ratten att tvinga pa sina barn en viss religion. Barn ar individer och omfattas av religionsfriheten lika mycket som foraldrarna. Barn har alltsa ratt att vara religiosa aven om foraldrarna ar ateister och barn har ratt att slippa religion aven om foraldrarna ar religiosa. Det enda sattet att sakerstalla barnens religionsfrihet ar den sekulara skolan som varken tar stallning for eller emot religion. Konfessionella skolor skulle jag snarare saga strider mot religionsfriheten eftersom det ar BARNENS religionsfrihet som ar relevant i sammanhanget och inte foraldrarnas. Det ar ju inte foraldrarna som gar i skolan...

Anonym sa...

Till Therese

Vilka fördomar du har mot kristna föräldrar som har barn i konfessionella friskolor. Tror du man vill tvångsmata barnen med religion? Kristna föräldrar vill som alla föräldrar sina barn det bästa utifrån vad man avser vara gott.

För övrigt förbiser du att det finns studier som säger att barnen både trivs och själva har valt att gå på en konfessionell friskola. De jag har träffat gör detta val på liknande sett som andra ungdomar gör gymnasieval. Vad ligger tvånget i detta?

Som gymnasielev tror jag man måste vara tillräckligt tolerant och tillmötesgående att möta situationer man inte accepterar. Det innebär inte att man accepterar det som "predikas" vad det än handlar om. Det finns många kristna ungdomar i våra skolor som får ta del av saker de inte accepterar och som många gånger finns i ett ämne man kallar för livskunskap. Skulle detta då vara skäl till att slippa. Nej, jag tycker inte det. Det är min uppfattning till ungdomar som inte vill vara med på vissa saker i skolan för att det uttrycker en världsbild eller moral man ogillar.

Sedan måste man givetvis vara flexibel ute på skolorna. När det gäller skolavslutningar ska ju dessa vara trevliga tillställningar för alla.

Vad gäller frågan om kultur så är kristendomen mer impregnerad i vår kultur än asatron eller att man i Spanien kastar ut levande djur från kyrktorn. Man kan därför se skolavslutningar i kyrkan, adventsljusstakar, påsklov etc som rena kulturella företeelser frikopplad från kristen praktik.

Men världen blir ju en intressantare plats att leva i då man tycker olika.

Hälnsingar/Magnus

Anonym sa...

Hej Magnus,

gymnasieskolor har jag inga åsikter om, där går enligt min mening inga barn utan i princip vuxna människor som får välja själva vad de ska tro och vilka skolor de ska gå i. Jag avsåg dagis, förskola samt det obligatoriska skolväsendet med mitt inlägg.

Det finns säkerligen många kristna föräldrar som utan problem klarar att balansera mellan sin egen och barnens religionsfrihet men samhällsstrukturer måste byggas även med tanke på de barn vars föräldrar inte klarar detta. Barnens skola ska därför vara sekulär för alla. Jag har arbetat mycket med barn och ungdomar i fritidsverksamhet och haft många barn som gått i framför allt katolska skolor i mina grupper. Och det har inte alltid varit kul, bortsett från hur många barn jag mött som varit fullständigt förvirrade (det är faktiskt oerhört ledsamt att möta ungar i 8-10 års åldern som tror att de kommer att hamna i helvetet om de gör fel) så har många av barnen i tonåren känt sig lurade och haft svårigheter att hantera detta. Det menar jag att barn har rätt att skyddas från.

Med samma resonemang som du använder att alla föräldrar gör vad de anser bäst så skulle man också kunna tänka sig satanistiska eller asatroende skolor; även dessa föräldrar skulle ju isf bara ge sina barn vad de anser bäst... Men frågan är bäst för vem? Inte är det för barnen iaf om jag ser på de barn jag mött.

Lennart W sa...

Tycker Dawkins uttalar de första två stavelserna i "evolution" som som "evil". Är det med flit?

Finns iaf faktiskt något som heter Evolution Sunday som kanske kan vara av intresse i det här sammanhanget. Nästa evolutionshelg infaller 12-14 feb 2010.

Officiell hemsida

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se