28 feb. 2010

Det är en myt att kristendomen byggt Sverige

Tillsammans med några kollegor skriver jag på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag om kristendomens ställning i den svenska grundskolan. För enkelhetens skull publicerar jag hela texten här också. SvD Brännpunkt:

Den första april skall Skolverket lämna över förslag på nya kursplaner för grundskolans ämnen till regeringen. En av de föreslagna kursplanerna har skapat fler reaktioner och protester än alla de andra tillsammans, nämligen förslaget till kursplan i ämnet religionskunskap. Till exempel driver vissa kristna tidningar en kampanj där de uppmanar allmänheten att skriva protestbrev till Skolverket.

Orsaken är att i den nya kursplanen har kristendomen inte längre en särställning bland religionerna, och eleverna ska enligt förslaget också bibringas kunskaper om sekulära livsåskådningar som humanismen.

Skolverkets förslag speglar på ett bra sätt vårt land idag. Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika livsåskådningar samexisterar. Både de som inkluderar en eller flera gudar (kristendom, judendom, islam, hinduism med flera) och de som exkluderar gudar, som den sekulära humanismen.

Till mångas stora förvåning har nu skolminister Jan Björklund i flera medieutspel tagit avstånd från Skolverkets förslag redan innan det presenterats för regeringen. Björklund anser att kristendomen även i framtiden ska ha en särställning i skolan.

Skolministerns argumentation är både historielös och omodern.

Många tror att en majoritet av svenska folket är kristna. Det stämmer inte. Samtliga undersökningar visar att så inte är fallet. Sverige är ett av världens mest sekulära länder där mindre än 20 procent tror på någon eller några gudar. En överväldigande majoritet av de svenska medborgarna är således icke-religiösa.

Sekulär humanism är sannolikt det begrepp som närmast beskriver den typiska svenska livsåskådningen.

Men Björklund menar att det är kristendomen som har byggt vårt samhälle (Dagen 17/2) och att de kristna värderingarna både genomsyrar, och ska genomsyra, skolan och samhället. Men vilka kristna värderingar är det egentligen som Björklund vill främja? Att kvinnan ska underordnas mannen och att homosexualitet är en synd? Det menar ministern förstås inte. Sannolikt syftar han i stället på normer som medmänsklighet respekt för alla människors lika värde.

Dessa goda värderingar och den människosyn Björklund syftar på och önskar är i själva verket inte alls specifikt kristna. De växte fram i en etisk-filosofisk kontext inom grekisk och indisk filosofi och hos många andra icke-religiösa filosofer och tänkare långt innan kristendomen föddes.
Till exempel formulerande den kinesiske filosofen Konfucius den ”gyllene regeln” i skrift ca 500 år innan den tillskrevs Jesus.

Kristendomen har förvaltat vissa av dessa värderingar, men också andra värderingar som regeringen knappast vill stödja eller bevara, varken i skolan eller i samhället i stort. De värderingar Björklund faktiskt önskar sig bör snarare betecknas humanetiska, sekulära eller kort och gott mänskliga, snarare än religiösa.

Visst har religionen haft stor betydelse när det gäller svenska traditioner och kultur. Det gäller t ex högtidsfirande, musik och litteratur. Det är det ingen som förnekar. Men när det gäller dagens moderna svenska samhällsvärderingar, så har de i väsentliga delar inte formats tack vare kristendomen, utan trots den. Utvecklingen av det moderna samhällets syn på medicinsk etik, jämställdhet, homosexualitet, äktenskap, vetenskap med mera har vi inte religionen att tacka för, utan den sekulära humanistiska etiken.

Felet Björklund gör är att han inte skiljer på kristendomens religionshistoria och dess kulturhistoria. Självklart intar kristendomen en särställning i den svenska kulturhistorien. Om detta tvistas icke. Den undervisningen sker lämpligast på historielektionerna, i svenska och i samhällskunskapen.
Kristendomens religionshistoria ska däremot inte ha en särställning i förhållande till andra världsreligioner. Kristendomen måste behandlas som en av flera mytologiska berättelser om världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många andra religiösa myter runt om i världen.

I religionskunskapen (ett ämne som snarare borde kallas livsåskådningskunskap) ska man alltså berätta om alla de olika sätt mänskligheten har utvecklat för att besvara de existentiella frågorna och beskriva människans plats i tillvaron. Där ska ingå undervisning om kristendom, men inte i kristendom.

Tonvikten inom ämnet religionskunskap skall läggas på vad religioner är, hur de har uppkommit och varför de ser ut som de gör idag.

Det är helt enkelt dags för Sverige att anta en modern kursplan i livsåskådningsfrågor.

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna
Morgan Johansson, styrelseledamot Humanisterna, riksdagsledamot (s)
P C Jersild, styrelseledamot Humanisterna, författare
Olle Häggström, styrelseledamot Humanisterna, professor i matematisk statistik

Söndagspredikan: Kontextberoende bibeltolkning

27 feb. 2010

The 'Dead Will Wake Up' Mission

Den skummast kyrka jag hittade när jag bodde i Kenya var "The Lord of the Rings Church". Jag gick aldrig in för jag misstänkte att kyrkan trots namnet hade mer med Jahve än Sauron att göra. Och vad det gäller maktfullkomliga despoter är Sauron faktiskt mer underhållande. Där fanns också "Absolute Miracle Church" och en kyrka som kidnappade barn för att använda till att bota andra familjers barnlöshet med.

Men nu har det dykt upp en stark medtävlande till 'knäppaste Kenyanska kyrkan': Kingdom Seekers Fellowship Church. Enligt TV-inslaget från Kenya Citizen TV här nedanför har de genom intensiva böner och sånger försökt väcka två avlidna pastorer till liv igen.Den nya kyrkoledaren, William Kimani, menar att landet står på tröskeln till något nytt, och att det därför finns gott hopp om att de två pastorerna, som avled i en trafikolycka, ska återuppstå från det döda. Dock rapporterar Kenyansk media nu att miraklet aldrig blev av.

Inslaget avslutas med att reporten undrar vad det är frågan om. "Living in denial or simply a case of absolute faith?" Berättigad fråga, men går den att svara på?

26 feb. 2010

Religiöst önske"tänkande"

SvD har en intressant serie om Gud just nu: Guds återkomst. Idag hade turen kommit till postmodern teologi. Följ med tillbaka till 90-talet:
Nu har positivismen förlorat sin ställning inom stora delar av den internationella filosofiska diskussionen, säger Jayne Svenungsson. Fast det är inte bara det som möjliggjort Guds renässans. Hela idén om moderniteten – där man har tänkt sig att människan genomgår en utveckling från ett mytiskt och religiöst tänkande mot ett allt mer förnuftigt tänkande – har i sig börjat betraktas som en myt.


De filosofer som genom filosofiska argument plockat sönder, dekonstruerat, dessa myter brukar kallas postmoderna – de verkar alltså i en tid då vi lämnat det moderna tänkandet. Genom denna dekonstruktion har de öppnat upp för möjligheten att åter diskutera gudsfrågan, vilket alltså också görs – livligt. Gud behöver ju inte vara mer myt än något annat.
Ett försvar av postmodernismen alltså. Att kalla det nytt och försöka placera det tänkandet i "nu" är ganska magstarkt. Har Svenungsson inte hört talas om Sokalaffären? Eller förstått vad den betyder? Reportern indikerar dock snyggt att Svenungssons tankar kanske inte är helt stringenta.

Hänger ni med? Det är inte helt lätt att följa Jayne Svenungssons utläggningar. Hon blir så engagerad att jag då och då tappar tråden, fast hon för mig också tålmodigt tillbaka till punkten där jag gick förlorad.
Eller vad sägs om det här:
Liknande tankegångar finner man hos Jean-Luc Marion, den som bäst illustrerar Guds återkomst inom samtida filosofi enligt Jayne Svenungsson. Han kritiserade ateismen för att den ”förnekar Gud rätten till existens genom att luta sig mot ett begrepp om Gud”. Men Gud låter sig inte begränsas av begrepp och de flesta begrepp om Gud har föga att göra med gudomligheten, menar Jean-Luc Marion, som är verksam vid Sorbonne i Paris.
Samtidigt använder förstås han själv begrepp. Förvirrande, eller hur?
Minst sagt.

Det verkar finnas kvar en hel del postmodernt tankegods inom Svensk modern teologi? Jag har till exempel haft förmånen att lyssna på Antje Jackelén som förde sådana resonemang. Den som vet mer får gärna lägga ut texten i kommentarerna.

Teologi och naturvetenskap

Under titeln "Kan man hitta Gud i atomerna?" skriver fysikprofessor emeritus Bengt E. Y. Svensson om förhållandet mellan teologi och naturvetenskap. Först avfärdar han dock något som liknar Humanisternas och Richard Dawkins tankar om samma ämne.
Har förbundet Humanisterna rätt när de hävdar att Gud inte finns?
Nej, hade vi hävdat det så hade vi förstås haft fel. Istället heter kampanjen Gud finns nog inte - en central skillnad som inte Svensson låtsas om. Han gör en liknande felrepresentation av Dawkins.
I den här aktuella boken har han en relativt enkel uppgift med att vederlägga bland annat Dawkins rätt svepande domslut över religionen. Han närmast fnyser åt Dawkins grunda teologiska kunskaper.
Som om Dawkins bok handlade om teologi? Den handlar ju om religionsfilosofi! Inom vissa intellektuella kretsar verkar det vara ett tecken på tankemässig förfining att ignorera den här distinktionen, men det börjar bli anligen tröttsamt. För att inte tala om pinsamt.

Så betyder det att Svensson inte kan läsa? Nej, vad det verkar behandlar han resten av det han läst med större noggranhet. Artikeln är trots allt faktiskt läsvärd och informativ.
Ett särskilt ambitiöst projekt har varit The Divine Action Project, DAP, som under ett tiotal år drivits av Vatikan- observatoriet i samarbete med Centrum för teologi och naturvetenskap i Berkeley, Kalifornien (ingen formell anknytning till Californiauniversitetet). Genom en serie konferenser med deltagande av en rad framstående teologer inom området, plus en och annan mera neutral naturvetare, har man sökt belysa olika aspekter på hur Guds eventuella handling skulle kunna manifesteras på ett sätt som är förenligt med dagens naturvetenskapliga kunskap.
Intressant nog kommer Svensson fram till slutsatser som är exakt samma som Humanisternas slutsatser om förhållandet mellan teologi och naturvetenskap.
Ibland ger faktiskt DAP-artiklarna en känsla av déjà vu: försöken att använda de senaste rönen inom fysiken, eller natur-vetenskapen över huvud, för att legitimera religiösa–eller för den delen andra andliga trosföreställningar–har prövats flera gånger tidigare genom historien och alltid måst överges.
[...]
Hur man än vänt på alla möjligheter så har man inte blivit ense om något enda skeende där Guds handling ovedersägligen ger sig tillkänna. Man tycker då att slutsatsen bör vara: ”Nå, då verkar väl inte Gud på det sätt som vi trodde.” Men nej, utgångsförutsättningen, att Gud fortlöpande handlar i världen, går inte att rucka på. Det är en metodisk inställning som en naturvetare har mycket svårt att förstå. Om man prövar en förutsättning och trots upprepade försök inte lyckas visa att den leder till de resultat man väntat sig, finns bara alternativet att istället anta att utgångsförutsättningen måste ändras.
[...]
Som utomstående är jag fortfarande förvirrad, möjligen på ett högre plan. Förvirrad, på gränsen till frustrerad, därför att jag inte kan förstå vad teologi i grunden sysslar med. Teologi som studier av religionens yttringar är självfallet OK. Men konfessionell teologi som försvar för en (kristen) tro: Nej! Jag har som utomstående agnostiker helt enkelt ingen referensram där jag kan placera Gud. Kan man till exempel ens vara säker på att det är samma Gud som olika personer inom en och samma trosriktning åsyftar?
Så var går Humanisterna och Svensson skilda vägar? I vilken åsikt bränner det till? Vi får vänta till allra sista stycket för att få en aning - och inte ens då skrivs det ut:
Ingenting av detta talar naturligtvis mot att det skulle finnas en Gud, och andra aspekter får betydelse när intellektet skjuts i bakgrunden och religion istället blir en personlig upplevelse, en högst mänsklig aktivitet med förankring i den mänskliga erfarenheten och för vilken mänskliga känslor, attityder, värden och ideal sätts före apologetik, dogmatik och retorik. Även om jag inte är delaktig i en sådan tro respekterar jag den i hög grad.
Personlig respekt för personlig tro alltså. Sådan respekt har Humanisterna också för personlig tro. Men när tro går ut över grundläggande mänskliga rättigheter säger vi stopp.

Att tala om religion som "personlig" är att ignorera en central aspekt av det som utgör religion - att helt och hållet bortse från problemet. Hade religion varit personlig hade inte kristendomen existerat. Vem skulle då ha lärt ut alla trossatser? I vilka lokaler hade Guds ord predikats? Vem hade då öst en förmögenhet på att försöka hitta ett tecken - ett enda naturvetenskapligt godtagbart tecken! - på att försöka belägga den kristne gudens existens? Vem hade då fördömt sina medmänniskor på grund av vem de älskade?

Professor Svensson har nog haft tur och sluppit drabbas av de opersonliga aspekterna av religion.

25 feb. 2010

En skådelspelare föds: Marc Ruffalo om att fejka frälsning som 8-åring

Intelligenta människor har onaturlig moral

Försök att förstå hur den här studien lyckades slinka igenom "peer-review"-nätet som vi forskare är så stolta över. (Studien är i och för sig inte publicerad ännu, utan bara nyhetssammanfattad - men det finns ingenting som tyder på att den inte ska bli publicerad). Det här är evolutionärpsykologi i sin allra värsta avart. Resultaten är mångtydiga, tolkningarna ad hoc men intuitivt "rätta" och resultaten helt i linje med forskarens egna förutfattade meningar. Här är ett resultat:
In the current study, Kanazawa argues that humans are evolutionarily designed to be conservative, caring mostly about their family and friends, and being liberal, caring about an indefinite number of genetically unrelated strangers they never meet or interact with, is evolutionarily novel. So more intelligent children may be more likely to grow up to be liberals.

Data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health) support Kanazawa's hypothesis. Young adults who subjectively identify themselves as "very liberal" have an average IQ of 106 during adolescence while those who identify themselves as "very conservative" have an average IQ of 95 during adolescence.
Och det är ju trevligt när ens egen politiska åsikt är associerad med högre intelligens. För trevligt. Ett annat resultat:
Similarly, religion is a byproduct of humans' tendency to perceive agency and intention as causes of events, to see "the hands of God" at work behind otherwise natural phenomena. "Humans are evolutionarily designed to be paranoid, and they believe in God because they are paranoid," says Kanazawa. This innate bias toward paranoia served humans well when self-preservation and protection of their families and clans depended on extreme vigilance to all potential dangers. "So, more intelligent children are more likely to grow up to go against their natural evolutionary tendency to believe in God, and they become atheists."

Young adults who identify themselves as "not at all religious" have an average IQ of 103 during adolescence, while those who identify themselves as "very religious" have an average IQ of 97 during adolescence.
Ah, ateism är associerad med högre intelligens. Trevligt det också. För trevligt.

Den här typen av studier får många biologer att rysa. Inte för att resultaten inte håller - det finns ingen egentlig anledning att ifrågasätta dem - utan för att tolkningarna av resultaten är totalt godtyckliga.

Vad är egentligen "naturligt" för människan? Att ha förmåga till kultur (överföring av kunskap som inte går via generna) är en av de mest definierande egenskaperna vi har för vad som är mänskligt. Och redan där faller hela tolkningsapparaten forskaren har byggt upp i sin studie. Han räknar nämligen bara med egenskaper som är förklarbara via biologin. Begränsar vi oss till det biologiskt mänskliga så pratar vi om en typ av människor som inte finns. Skulle den typen av människor finnas - akulturella människor - så skulle dessa inte kunna fylla i hans iq-tester.

Och då har inte ens problemet med att korrelation och orsakssamband inte är samma sak berörts.

En riktigt soppig studie, vad det verkar.

What teachers make

24 feb. 2010

Kreationism på Newsmill

Idag har jag varit och debatterat kreationism på Newsmill. Inlägget jag svarade på var egentligen för korkat för att behöva bemötas, men ibland är det skönt att få skriva av sig.

Brittiska parlamentet har en ohälsosam lila aura

De Brittiska parlamentsledamöter som kritiserat homeopati har svår chakravred och utstrålar en ohälsosam lila aura, påstods det igår kväll.

En kommitte parlamentsledamöter har sagt att icke-medicinen homeopati har 14 gånger mindre effekt än att skriva ett brev till Jesus. Homeopaterna menade å sin sida att rapporten inte hade någon trovärdighet eftersom den inte varit begravd i två veckor i en kokong av hästkastanjblad ovanför rätt sorts currylinje.

Icke-doktor Julian Cook sa att "Parlamentet avger samma sorts aggresiva mörklila aura som man får från en ask paracetamol."

"Dessa ledamöter har uppenbarligen låtit bli att re-mineralisera sina chakran, något jag kan fixa med simpel kvartsterapi och en tinktur henna ingnuggad i deras navlar. Om jag får betalt."

Rapporten menade att finansieringen av icke-behandlingen kunde minskas till en pund eftersom detta enligt homeopatisk teori skulle ge samma effekt som om man gav dem 100 miljoner pund.

Utövare kan sedan ansöka om en penny av den nya budgeten och bli ordinerade att skaka den noggrant i sina bankkonton.

Kommittemedlemmen Denys Finch-Hatton sa att "Deras bankkonton kommer att "komma ihåg" de miljoner vi brukade ge dem. De kan sen försöka köpa nya kliniker genom att berätta för byggarna om alla pengar som brukade finnas där."

("Nyheten" översatt från The Daily Mash.)

23 feb. 2010

I SvD kan man läsa att Sverige står modell för en "ny andlighet". Men tänk att begreppet "andlighet" fortfarande betraktas som oskiljbart från begreppen "religion" och "gudomlighet"! Tänk att man på detta sätt begreppsmässigt utesluter att en ateist, en icke-religiös kan vara andligt sinnad.
Fast det kanske man inte gör - för en postmodernist kan allt vara sant, alltså kan man utan problem vara religiös och icke-religiös på samma gång. Betrakta meningen "Gudssynen inom postmodern filosofi och spirituality är nämligen gudlös, människoorienterad och individualistisk". Hej, en "gudlös gudssyn"! Är inte det ett praktexempel på en paradox av det slag som postmodernister hänfört knäfaller inför? Varför inte en laglös juridik? Eller en konstkritik utan konst? Eller för den delen en pannkaka utan mjöl, mjölk och ägg?
Om vi nu i postmodernismens namn ska urvattna gudsbegreppet till homeopatiska proportioner, varför inte slopa det helt och hållet? Låt oss tro på det som förtjänar att tros på i kraft av dess eget namn. Säg det rent ut: vi har en ny sorts andlighet som inte blandar in andar, utan som tar fasta på en människoanda av kärlek: till sig själv, till medmänniskorna och till vår jord (inklusive våra icke-mänskliga medjordlingar), en anda av ansvarstagande och av sund balans mellan förnuft och känsla - vetenskap för fakta och filosofi för värden! En andlighet där man kan tacka livet självt med icke-religiösa ceremonier, utan att för den skull tro att det är till för någon annan än oss själva.
En andlighet med människan i centrum. Eller, kort sagt, en humanism.

Påven påminner om helvetet

Helvetet är en plats där syndare verkligen brinner i en evig eld, och inte bara en religiös symbol påhittad för att ge troende kraft, hälsar påve Benedict XVI enligt Times online. Helvetet "finns på riktigt och är för evigt, även om ingen pratar så mycket om det längre."

Skönt med klara besked! Andra påvar har dock haft en avvikande åsikt. Förre påven till exempel.

Påve Johannes Paulus II påstod 1999 att himlen "inte är en abstraktion eller en fysisk plats, utan den totala gemenskapen med Gud som är målet med mänskligt liv". Helvetet, menade Johannes Paulus var "den ultimata konsekvensen av synd. Det är inte en plats. Helvetet indikerar det tillstånd hos de som av fri vilja och definitivt separerar sig själv från Gud, källan till allt liv och all glädje".

Ser man inte att dessa utsagor om helvetet betyder exakt samma sak och inte alls motsäger varandra, då har man inte läst tillräckligt med teologi.

Svart är vitt, och allt är grått. Det ryms väldigt många änglar på ett knappnålshuvud. Lärdom är inte att kunna saker. Snurrar man runt många varv snabbt blir man snurrig, särkilt om man druckit vin. Kex? Passar det verkligen med röda skor till den här klänningen?

Påven uttalade sig i oktober även om "limbo" om ni kommer ihåg. Platsen där odöpta spädbarn och heliga män och kvinnor som föddes innan Jesus hamnade, halvvägs mellan himmel och helvete. Limbo, menade påven, var "bara en teologisk hypotes, inte en devinitiv trosförkunnelse".

(Teologisk hypotes = något som någon annan har hittat på som låter dumt, så vi hittar på bort det.)

Var Eva en hyena?

Eftersom jag fick förra videon fel får ni här en bonusvideo som jag hittade hos Pharyngula. Den handlar om de något annorlunda könsrollerna hos hyenor. (Jag har ett litet specialintresse vad gäller könsroller.)PZ Myers gör den logiska kopplingen till slutorden. Så här straffar Gud Eva:
Stor skall jag göra din möda
när du är havande,
med smärta skall du föda dina barn.
Gud verkar dock ha straffat hyenorna ännu hårdare än människan. Eva kanske var en hyena? Eller så gjorde hyenorna verkligen något ont - de kanske tittade bakåt?

22 feb. 2010

Moralen kommer från Gud - den dåliga moralen alltså_______________________
Edit: Jag ber om ursäkt, men det verkar som jag har postat ett två år gammalt inslag som "nyhet" (tack till JemyM för påpekandet). Inslaget hittade jag hos Richard Dawkins och jag faktakollade inte. Som bonus kan jag istället rekommendera den här uppföljningsstudien:
The nonuniversality of strong religious devotion, and the ease with which large populations abandon serious theism when conditions are sufficiently benign, refute hypotheses that religious belief and practice are the normal, deeply set human mental state, whether they are superficial or natural in nature. Instead popular religion is usually a superficial and flexible psychological mechanism for coping with the high levels of stress and anxiety produced by sufficiently dysfunctional social and especially economic environments. Popular nontheism is a similarly casual response to superior conditions.

Opus Dei värvar barn i Sverige

Idag skriver ordförande för Unga Humanister i Stockholm, Jessica Schedvin, i Aftonbladet om sina erfarenheter av Opus Dei. Detta med anledning av att sekten förvärvat Surahammars herrgård för att erbjuda unga flickor mattekurser, ledarskapsutbildningar och ”reträtter”.

Läs även vad avhopparen Ia Modin har att berätta. Det var inte av slump som Dan Brown valde att låta Munken Silas i boken Da Vinci-koden tillhöra just den här sekten, även om hela den historien förstås var fiktion. Sanningen är illa nog. Ia Modin har berättat om dem förut.

Inga barn ska behöva utsättas för sektliv.

19 feb. 2010

Religionsfrihet, för vem?

ABF Stockholm tisdagen den 23 februari kl 18

En debatt om religions- och övertygelsefrihet. Vad innebär den, vad bör den innebära, vad bör den inte innebära? Var går gränserna för religions- och övertygelsefriheten?

Ämnet är högaktuellt, inte minst med tanke på ”shariaavhandlingen” på Uppsala Universitet och ”handskakningsdomen” som diskrimineringsombudsmannen har drivit.

Debatt mellan Katherine Cash, religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet och Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna. Moderator: Sara Larsson, redaktör tidskriften Humanisten.

Sveavägen 41, Entré 50 kr.

Demonutdrivare har möte i Polen

Över 80 präster från hela Polen har samlats på den katolska kursgården Niepokalanow utanför Warsawa för att vara med på den 22:a Exorcistkongressen.

Det här är dock första gången deltagarna har gått med på att hålla presskonferens. Detta eftersom intresset för exorcism har växt i församlingarna, förklarade Marwk Wodka, en präst från Radio Niepokalanow.

När journalisterna frågade så gick exorcisterna med på att djävulsbesatthet kan se ut ungefär som i skräckfilmer. Men riterna som exorcisterna använder för demonutdrivning är mycket mindre spektakulära.
"Vår roll är mest att säga böner och psalmer" berättade fader Andrzej Grefkowicz för presskonferensen. En annan präst, Aleksander Posacki, sa att det fanns för många myter runt excorcismer, fast exorcism faktiskt är baserad på grundläggande kyrkoregler.

Deltagarna i exorcistkongressen menade att demonologi behöver behandlas med större allvar på de teologiska institutionerna och att även vanliga människor skulle ha fördel att känna till mer om exorcismer. Under kongressen så diskuterade prästerna de huvudsakliga orsakerna till demonbesatthet, såsom occulta esoteriska trosuppfattningar som till exempel magi, österländsk meditation och homeopati.

Under 1990-talet så fanns det tre prakticerande exorcister i Polen. Idag finns det över etthundra. Varje exorcist utnämns av den lokale biskopen. Excorcistkongressen hålls två gånger om året.

Allt enligt den Polska nyhetssiten thenews.pl. Tips från Pharyngula.

[Homeopati? Blir man besatt av demoner om man dricker vatten??]

18 feb. 2010

Bokstavstrogen pastor med svårigheter att läsa innantill

Föreställ dig följande. En ung flicka, Lucia, går för att söka arbete som körledare hos pingströrelsen. Den som intervjuar henne heter Sten-Gunnar Hedin och är pastor i pingströrelsen. Lucia hälsar artigt på alla i rummet, inklusive Sten-Gunnar. Men eftersom hon är satanist (det är därför hon antagit sitt namn) säger hon mitt i hälsningen att "Jesus är djävulens son".

Det är inte orimligt att anta att Sten-Gunnar inte ger Lucia någon anställning. Det är heller inte en orimlig bedömning om arbetsförmedlingen skulle mena att Lucia inte hade kunnat skapa mer gynnsamma förutsättningar för att bli anställd.

Har Lucia rätt att hälsa på det här sättet? Givetvis har hon det. Har arbetsförmedlingen rätt i sin bedömning att hon inte gör sitt bästa för att få jobbet? Givetvis har de det. Gör Sten-Gunnar rätt som inte anställer Lucia? Givetvis gör han det.

Men om nu en diskrimineringsombudsman skulle få för sig att betala Lucia 60 000 kronor för att hon blev diskriminerad, har DO då gjort rätt?

Nej.

Men byt ut satanist mot muslim, byt ut pastor Sten-Gunnar mot en kvinna (alla kvinnor!), och byt ut den förflugna åsikten om Jesus mot att demonstrativt vägra skaka hand. Bör det förändra bedömningen det minsta?

Nej. Humanisterna anser inte det. Vi anser att DO har tagit fel beslut i frågan om diskriminering. Alla har agerat rätt och utifrån sin egen övertygelse i den här historien, utom DO. Det är inte rimligt att skattebetalarna ska vara skyldiga att försörja den som på grund av sin ideologi har svårt att få jobb. Det här har uttryckts på många ställen, bland annat av Christer Sturmark och Lena Andersson.

I en artikel i DN skriver Lena Andersson bland annat så här: "Alla skulle se det rimliga i att den som vägrar ta en svart eller en muslim i hand inte får jobbet. Men när Gud säger att varelser av motsatt kön inte får vidröras har man myndighets-Sverige med sig. I Sydafrika tyckte sig de vita också ha Gud på sin sida när de vägrade befatta sig med svarta."

DN-artikeln kritiseras idag i tidningen Dagen under rubriken "Apartheid inom förbundet Humanisterna" av Sten-Gunnar Hedin, som är pastor i pingströrelsen. Hedin är arg, så arg så det rationella tänkandet inte riktigt hänger med.
Humanisten Andersson vill nog gärna se sitt inlägg som legitim religionskritik. Men hennes främlingsfientliga utgångspunkt, att muslimer med annorlunda hälsningstraditioner än hennes svenska enbart beror på genuin ondska och sexism, är inget annat än obehaglig chauvinism. En självgodhet som blir direkt pinsam när vi lever i ett svensk samhälle där var tredje kvinna inom film- och teatervärlden säger sig blivit sextrakasserad. Där 30 000 kvinnor årligen anmäler att de blir misshandlande, och då till stor utsträckning i hemmen av anhöriga. Kan Lena Andersson utifrån denna verklighet med trovärdighet påstå att majoritetssamhället ifråga om sexism är ett ideal att framhålla?
Kort faktagenomgång av det här stycket. Läs gärna Lena Anderssons text och jämför med Hedins fradgatuggande utfall mot den och ni ser enkelt att Andersson aldrig påstår att "muslimer med annorlunda hälsningstraditioner än hennes svenska enbart beror på genuin ondska och sexism". Andersson har inte heller ryckt ut till försvar för sexuella trakasserier inom film- och teatervärlden. Och hon har absolut inte hävdat att misshandel i hemmet är något eftersträvansvärt eftersom det är en del av majoritetssamhället. (Hur pastorn får misshandel av 30 000 kvinnor till "majoritetssamhället" i ett land med nio miljoner invånare lägger en extra nivå på obegripligheten.)

Den här typen av kritik följer ett känt mönster. Kritiserar Humanisterna religion? Stäng av det rationella tänkandet och bara skriv. Finns det inget av substans att kritisera oss för? Hitta på!

En detalj till. Sten-Gunnar Hedin tillhör pingströrelsen, en bokstavstroende rörelse. Men om man inte ens kan läsa en kort artikel i Dagens Nyheter och få det rätt, hur kan man då förvänta sig att förstå något av en så mångfacetterad bok som Bibeln?

Allt hokus pokus på ett ställe

Tidningen Dagen rapporterar att man har haft nyandliga övningar i Nacka kyrka.
Många samlades i det rum där ämnet reinkarnation skulle behandlas. Anna Lena Mellbom berättade en del och därefter var det dags för handling. Genom grupphypnos ledde hon oss ner i avslappning med syfte att vi (kanske) skulle landa i ett tidigare liv.
Reinkarnation? Och kyrkans företrädare har mage att kalla Humanisterna för teologiskt oinformerade?
Det handlar om intuition, menade Bengt Wadensjö, biskop emeritus och vikarierande komminister i församlingen. Fokus ligger inte längre på att Jesus dog för våra synder utan det handlar mer om att känna harmoni. Vi vill försöka förmedla denna harmoni och har bland annat använt oss av musik.
Allt hokus pokus på ett ställe. Kanske inte så dum tanke? Fast Luther roterar förmodligen i sin grav.

Men varför inte dela kyrkorummet med andra, egentligen? Eftersom kristendomen är vårt gemensamma arv borde fler få tillgång till kyrkorummet - alla, faktiskt. Kyrkan är ett bra rum för många aktiviteter. Eller det kanske bara passar att framhålla det kristna kulturarvet när det gäller att värna sin egen priviligierade ställning?

En kyrka för alla! Alla kyrkor till folket!

16 feb. 2010

Svenska Kyrkans reklam: Trådlöst

För er som bor i Stockholm, eller som gästat Stockholm nyligen, har det säkert inte undgått att Svenska Kyrkan har en reklamkampanj i tunnelbanan.

Kampanjen berättar att bön är trådlöst, uppkoppling tillgänglig överallt och att församlingarna står för fri support.

Jag tror inte att Svenska Kyrkan vill syssla med vilseledande marknadsföring. Av detta skäl så lade jag till en liten detalj i deras annons som de borde ha haft med från början. Kan du se vilken?

En alternativ teori

Utan mirakel – inget bidrag

Staten diskriminerar de sekulära humanisterna.
När staten väljer att finansiera livsåskådningssamfund bör likvärdighetsprincipen tillämpas. Den innebär alla medborgares rätt till likvärdig behandling. Så är det inte i dag. En sekulär livsåskådning som humanismen diskrimineras i dag av staten helt utan sakliga skäl.
Läs hela artikeln i Aftonbladet idag.

En ideologi är inte som alla andra

Gästinlägg från Staffan Bengtsson.

All makt utgår från folket, står det i grundlagen. Sverige är en demokrati. Vi har folkval vart fjärde år i vilket vi röstar på något av de sju partierna som finns i riksdagen, eller något utanför. Då och då tar sig ett nytt parti upp i toppen, kanske med ett nytt perspektiv eller nya frågor.

Men en av ideologierna är inte som alla andra. En ideologi har friheter inget annat parti får. En ideologi får sina önskemål respekterade på ett sätt som inget annat parti får. En ideologi behöver inget parti och inga röster för att få igenom sina åsikter. En ideologi måste alla som bor i Sverige kunna, om de inte lär sig den riskerar de att bli straffade.

Ideologin är inte klart definierad. Ibland pratas det om ett manifest, men tolkningen är upp till var och en, därför kan varje medlem i ideologin hävda att dennes åsikter är ideologins. Är du osäker på tolkningen, gör då vad medlemmen tycker, för din egen skull.

Inför ett val kan det gå hett till, när partier ifrågasätter varje punkt av varandras åsikter, ibland med slag under bältet. Men den här ideologin är inte som alla andra, att ifrågasätta denna ideologis åsikter är en kränkning.

Ideologin brukar ibland kränka människor. Det finns en lag mot att kränka människor, den skyddar dels människor med medfödda attribut, men så skyddar lagen också denna ideologi. I fall där ideologin kränker de med medfödda attribut går ideologin före. Det är bra att veta, om en medlem i ideologin kallar dig cancersvulst eller inte vill skaka din hand för att du är född på ett sätt ideologin inte behagar.

De flesta ideologier och åsikter är grundlagsskyddade i Sverige, men en ideologi är även fri att göra handlingar som annars är olagliga. Deras ideologi har rättigheter ingen annan ideologi har. Det är upp till varje enskild person i landet att se till så att ideologins rättigheter stödjs, den som inte gör detta blir straffad.

När man skall anställa behöver man göra två saker, dels fundera på vilken slags anställda man vill ha, dels fundera på hur man skall tillfredsställa ideologin, ifall någon medlem av den skulle söka anställningen. En extra ansträngning till att fundera hur ens stadgar kan stödja ideologin lönar sig i längden, tänk på att du kan bli straffad om du inte tagit dig tid att lära dig ideologin och dess många tolkningar och sett till så att dessa har en speciell plats i dina stadgar.

Ideologier får ofta drivas på egen bekostnad, med pengar på egen ficka, med egen tid lagd i dess verksamhet. Men den här ideologin är inte som alla andra, den får pengar så att den har möjlighet att behållas och främjas, så säger grundlagen. Så får ideologin möjlighet att bilda opinion, även om den inte behöver några röster för att straffa de som inte håller med.

En ideologi står över demokratin. Den är inte som alla andra. Vissa åsikter är helt enkelt för heliga för att låta folket diskutera.

De allra flesta i landet bor tillsammans i ömsesidig respekt för varandras åsikter, men det finns en grupp av människor som vi enligt lag skall särbehandla. De är ju inte som alla andra. Jag pratar om medlemmar till ideologin. Fri och trygg är den som kan undvika dem, för de slipper den ängslighet och den oro som uppstår när en av dessa människor är i rummet, för då vet man inte vad man får säga eller hur man skall bete sig för att undvika straff.

Som tur är finns inte många totalitära ideologier som har nyckeln till demokratins bakdörr, men de som finns påminner mig om otryggheten i ett land där demokrati inte står överst.

15 feb. 2010

Fler muslimska hälsningsproblem

Det är inte bara handskakningar med kvinnor som kan vara problematiska för en rättrogen muslimsk man. Vill det sig riktigt illa kanske hälsningen kommer från en fågel. Hur gör man då?

Som tur är har muslimska lärde funderat över detta. Här kommer en överläggning om frågan från den mycket informativa hemsidan Islam Question and Answer.

Question
Should one return salaams to a parrot?! In my grandfather's house there is a real live parrot, and when I pass by it, it greets me and says ‘al-salaamu ‘alaykum”. In this case do I have to return the greeting of this bird?
Answer
Praise be to Allaah.


It seems that it is not prescribed to return the greeting of a parrot which has learnt how to say salaams, because saying salaam is an act of worship and a supplication which requires intention on the part of the one who said it, and there is no such intention on the part of this trained creature. So one should not return its greeting. The ruling is the same as that on a tape on which the greeting is recorded and can be heard. It is transmission of sound and does not come under the ruling on greeting when it is broadcast live, in which case returning the greeting is prescribed and is a communal obligation (fard kifaayah).
Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him) said:


Sometimes the greeting may be recorded and they put it on the tape and run it. If it is recorded then you are not obliged to return the greeting, because this is just transmission of sound.


Liqa’ al-Bab al-Mmaftooh, 28/229


See the rest of the fatwa and details on this issue in the answer to question number 128737. [Fatwan länken leder till behandlar frågan om man behöver hälsa på TV-uppläsare som hälsar. Svaret är att om programmet är direktsänt är det bäst att ta det säkra före det osäkra och återgälda hälsningen. Men nu, åter till papegojan.]

Based on that, the parrot does not intend to give the greeting of salaam, because it does not possess the power of reason, and when it speaks it is just repeating what it has been taught, without meaning what it says.


Some of the scholars have stated that it is not prescribed to prostrate if one hears a verse from a parrot or from a recorded tape.


One of the conclusions of the book Bahjat al-Asma‘ fi Ahkaam al-Samaa‘ fi’l-Fiqh al-Islami by Prof. ‘Ali ibn Dhariyaan ibn Faaris al-Hasan al-‘Anzi (published by Dar al-Manaar in Kuwait) is:


The listener need not do the prostration of recitation if he hears it from a source that is not human, such as a trained bird like a parrot or hearing it from an echo. End quote.


And Allah knows best.
Så nu vet ni det. Tack till Nonicoclolasos för länktipset.

Humanisterna på Newsmill

Christer Sturmark skriver på Newsmill idag, apropå programmet "Det okända".
En TV-kanal kan givetvis göra reportage om människor som tror på spöken eller rymdvarelser. Men att i ett sådant reportage förmedla att dessa uppfattningar är fullständigt naturliga, rimliga och trovärdiga är inget mindre än en journalistisk skandal. Det skriver Christer Sturmark apropå Uppdrag Gransknings avslöjanden om TV4:as program "Det okända".

Diskriminering och handskakningar

Häromdagen kom tingsrättens dom mot den unge mannen som vägrade skaka hand med den kvinnliga chefen vid anställningsintervjun. Han fick inte jobbet. Arbetsförmedlingen drog in hans arbetslöshetsstöd eftersom de ansåg att han borde bidragit till att skapa mer gynnsamma förutsättningar för att bli anställd.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Arbetsförmedlingen, som dömdes att betala skadestånd om 60000 kr för detta. Domen finns att läsa här.

Viss förvirring råder om vad domen egentligen gäller. Den handlar inte om huruvida man har rätt att vägra skaka hand med en viss kategori människor av ideologiska skäl. Givetvis måste varje medborgare ha rätt att välja vem de vill skaka hand med. Att bli handskakad är ingen mänsklig rättighet. Blir man kränkt av det, får man nog köpa ett par skor med stålhätta, som skyddar de ömma tårna.

Ideologierna är många och varierande. Islamisten vill inte skaka hand med kvinnor, antisemiten vill inte skaka hand med judar, rasisten vill inte skaka hand med svarta. Det är knappast sympatiskt, men vi har rätt att vara osympatiska i en sekulär demokrati.

Nej, domen handlar om något annat. Domen handlar om huruvida skattebetalarna ska vara skyldiga att försörja den som på grund av sin ideologi har svårt att få jobb.

Den aktuella domen gällde en ung man som ville följa sin egen ovanliga tolkning av islam. Hans tolkning innebar att han väljer att inte skaka hand med främmande kvinnor. (De allra flesta muslimer skakar hand med främmande kvinnor, men ett fåtal gör en liknande tolkning som den aktuelle mannen.)

Detta är hans fulla rätt att agera så.

Men det är också lätt att inse att sådana ställningstaganden kan begränsa anställningsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Kanske man på en arbetsplats vill vara säker på att man hjälper varandra, också rent fysiskt, i en olyckssituation. Kanske man helt enkelt vill tillämpa normen att inte i något avseende göra åtskillnad på människor med avseende på kön, hudfärg, sexuell läggning etc.

Domen har nu definierat spelreglerna i dessa fall. Nu behöver vi som arbetssökande inte längre ta ansvar för våra ideologiska ställningstaganden och hur de påverkar vår attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Om rasisten inte vill ta svarta i hand och öppet berättar det på anställningsintervjuerna, behöver han inte längre oroa sig för ett indraget arbetslöshetsstöd om anställningserbjudandena uteblir. Detsamma gäller antisemiten som inte vill ta judar i hand eller islamisten som inte vill ta kvinnor i hand.

Skattemedel skall fortsättningsvis försörja dessa arbetssökande tills de hittar en arbetsgivare som inte bryr sig om att kvinnor, svarta och judar i personalen kommer att behandlas annorlunda av den nyanställde. Kanske hittar de till slut en arbetsgivare som gillar sådan apartheid på sin arbetsplats, men fram tills dess är de trygga och försörjda av arbetslöshetsunderstöd.

Domen är förstås helt oacceptabel. Vi har rätt till våra egna ideologiska ställningstaganden, vi har rätt att välja vem vi tar i hand. Men vi kan inte ha rätt att kräva att samhället ska försörja oss då vår attraktionskraft på arbetsmarknaden minskar på grund av våra ställningstaganden. Vi måste själva ta konsekvenserna av dem.

Men kanske tänker jag fel? Kanske är det inte ett ställningstagande att inte ta kvinnor i hand? Kanske har den unga mannen inget val? Beteendet kanske faktiskt är tvångsmässigt? Han kanske måste undvika att ta kvinnor i hand?

I så fall faller hela mitt resonemang. I så fall bör samhället ställa upp till fullo. Samhället bör ställa upp med försörjning under hela rehabiliteringen, samt erbjuda hjälp, kanske KBT (Kognitiv Beteendeterapi) eller någon annan form av effektiv behandling. Tvångsmässiga fobier går nästan alltid att bota, och samhället bör givetvis ställa upp med resurser för de som lider av sådana.

Det är aldrig försent att bli fri från sina fobier.

14 feb. 2010

Guds egen tidsparadox

13 feb. 2010

Göran Skytte - alla partiers favorit!

Göra Skytte påstår i Svenska Dagbladet att han har blivit erbjuden av fem partier att kandidera på deras riksdagslistor. Men han säger inte vilka.

Själv har jag nyss lagt på telefonen efter att ha tackat nej till att leda troskongregationen i Vatikanen. Men jag kan inte säga vem det var som ringde.

Kristet hokus-pokus

Nej, det är inte katolska präster som avses med rubriken, utan hemsidan bibeltrolleri.se, samlingsplatsen för Sveriges kristna trolleriartister. Man förväntar sig på något sätt att de kör de vanliga tricken. Ni vet, förvandlar vatten till vin till blod, kex till kött, helar sjuka, går på vatten, ja ni förstår. Lite förvånad blir man då av att läsa en intervju med en av prästerna trollkarlarna i Dagen.
Vilket är ditt bästa trick?
- Bägarspelet, världens äldsta trolleritrick. Man har tre bägare som man flyttar om och så dyker det upp bollar här och där. Folk brukar stå som fågelholkar.
Teologiutbildningarna i Sverige är uppenbarligen inte vad de brukade vara om bägartricket är höjdpunkten.

(Tack till ThSt för tipset.)

P.S. Ifall ni har glömt bibelhistorien om Elia så kommer det här en klassisk del av berättelsen. Så här går det till när man trollar med Guds hjälp. Från Kungaboken, kapitel 18, verserna 20-40.
Achav skickade bud runt hela Israel och lät samla profeterna på berget Karmel. Där trädde Elia fram inför hela folket och sade: "Hur länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal." Men de svarade inte ett ord. Då sade Elia till dem: "Jag är den ende av Herrens profeter som är kvar, medan Baals profeter är fyrahundrafemtio. Ge oss nu två ungtjurar, och låt dem välja den ena åt sig. De får stycka den och lägga den på veden, men de får inte tända eld. Den andra tjuren gör jag i ordning och lägger på veden, utan att tända eld. Sedan anropar ni er gud och jag anropar Herren; den som svarar med eld, han är Gud." Folket sade ja till förslaget. Då vände sig Elia till baalsprofeterna. "Välj ut en av tjurarna och gör i ordning den", sade han. "Ni får börja, ni är flest. Anropa er gud, men tänd inte någon eld." Då tog de den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade de Baal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden: "Baal, svara oss!" Men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. "Ropa högre!" sade han. "Han är ju gud, men han har väl sitt att sköta, han kan ha gått avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först!" De ropade ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade, så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas, ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken.
Elia kallade nu till sig folket, och de samlades omkring honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare, som hade rivits ner. Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar, Jakob till vilken Herren sade: "Ditt namn skall vara Israel." Av stenarna byggde Elia ett altare åt Herren, och runt omkring altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett som ett stort sädesmått. Han staplade veden, styckade tjuren och lade den ovanpå veden. Därefter sade han: "Fyll fyra krukor med vatten och häll över offret och över veden." Sedan sade han: "En gång till!" och därpå: "Ännu en gång!" och de gjorde som han sade. Vattnet rann ner runt om altaret, och även diket fyllde han med vatten.
När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad: "Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig." Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade: "Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud." Men Elia sade: "Grip Baals profeter, låt ingen enda komma undan!" När profeterna hade gripits lät Elia föra dem ner till Kishonbäcken och avliva dem där.

Om sekulär moral

Apropå Cherie Blairs märkliga domslut, där hon gav en man en lättare dom för att han var religiös, så har en del (förstås) uttalat sig till Blairs försvar. En av dem, Hugo Rifkind, hävdade i the Times nyligen åsikten att "moral kommer fån Gud". Att detta påstående är falskt är på något sätt självklart, men ibland är det skönt att få en förklaring av en professionell filosofiprofessor om exakt var det går fel. AC Grayling är rätt man för jobbet. Håll tillgodo:
In the Times a young philosophy graduate turned journalist, Mr Hugo Rifkind, although claiming to sympathise with the National Secular Society’s complaint against Mrs. Blair, further claims that his ‘philosophy degree’ tells him that Mrs. Blair and her Roman Catholic church are the ones who are right in claiming that religious belief ‘gives you a sort of super, better morality, which outweighs everything else’. His reason for saying this is, as he puts it, that ‘There’s no such thing as abstract morality. It doesn’t even make any sense. If God isn’t the ultimate answer, what is?”


This is an awful advertisement for wherever Mr Rifkind studied philosophy. Either that or he was not paying attention in ‘week one’ when it appears (from what he says) his ethics course took place. And he certainly seems to have stopped thinking since then. Let me direct his attention to Socrates, Aristotle, the Stoics, Hume, Kant, and a few dozen others among the thinkers he ought to have come across in his studies, whose ethics are not premised on divine command or the existence of supernatural agencies, but proceed from consideration of what human beings, in this life in this world, owe each other in the way of respect, concern, trust, fairness and honesty. The rich deep tradition of humanistic ethics stemming from classical antiquity has a tendency to make much of what passes for morality in religion (‘give away all your possessions’, ‘take no thought for the morrow’, ‘women must cover their heads in church’) look merely silly or trivial – at least in regard to what is distinctive to the religion, and not part of wider ethics whether religious or non-religious. Indeed Mr Rifkind is somewhat overexposed in philosophical ignorance here, for he ought to know that what is of practical value in Christian ethics is an import from the late Hellenic and Roman schools, mainly Stoicism, in the fourth century CE and later, to supply the want of a livable ethics in a religion that, to begin with, imminently expected the end of the world and had no use for money, marriage, and other aspects of ordinary life. So as the centuries passed it had to look about for something more sensible, and of course found it in the classical pre-Christian tradition. And to put matters in summary terms: the Roman Stoic conception of good character knocks Mrs. Blair’s (and Mr Rifkind’s) into a cocked hat, where they belong.

I-35: Highway to Heaven

12 feb. 2010

Problem: en gör-det-själv-lista

Journalister dåligt pålästa om religion?

I en uppsats vid journalisthögskolan driver två uppsatsskrivare tesen att journalister är dåligt pålästa om religion. Vad skriver de då som är så oinformerat?
"Man kan förstå hur journalister tänker, de skriver för att väcka uppmärksamhet och då funkar ofta de spännande kontrasterna, som att koppla ihop sex med katolicism och våld med islam."
Kontraster? Sex och katolicism: finns det något ämne som katolska kyrkan är lika fixerat vid som sex? Finns det något ämne där kopplingen varit lika uppenbar som tragisk som i frågan om katolska prästers sexövergrepp? Kontraster? Våld med islam: finns det någon koppling i dagens värld som är lika tydlig som våld och islam? Har uppsatsskrivarna någonsin läst Koranen?

Och de har mage att hävda att journalister är dåligt pålästa.

Storbritanniens ärkebiskop ber homosexuella om ursäkt

Anglikanska kyrkans överhuvud ber om förlåtelse till homosexuella, och ger samtidigt sitt erkännande till en utbrytarkyrka som protesterat mot kyrkans positiva inställning till homosexualitet. Tycker ni också att det är motsägelsefullt? Då håller ni med reportern som skriver om historien hos Dagen.

11 feb. 2010

Journalisterna glömmer sin uppgift

Inför SvT Debatt som finns att titta på här (text av Christer Sturmark):

Journalister brukar stolt hävda att journalistisk handlar om att belysa, granska och avslöja hur saker och ting ligger till. Men när det gäller massmedias förhållande till det som brukar kallas "new age" och "det ockulta" tycks journalistiken glömma bort sin uppgift.

Vi såg det förra året i SVT, med en så kallade "dokumentär" om snickaren i de värmländska skogarna som påstår sig vara besatt av en tretusenårig egyptisk ande vid namn Ambres. Programmet anmäldes till granskningsnämnden, men friades på oklara grunder. Nu ser vi samma oseriösa journalistik i TV4 Plus program "Det okända", som handlar om avlidna som påstås spöka i diverse hus. TV 4 Plus har dessutom den dåliga smaken att kalla programserien för "dokumentär".javascript:void(0)

Låt oss börja med sakförhållandet: Det finns mycket starka belägg för att vårt medvetande, eller själ om man så vill, upphör att existera då hjärnan dör. Det finns alltså starka belägg för att människor inte "spökar" i några hus efter sin död.

Dessutom saknas helt belägg för att några påstådda spökfenomen har något annat än naturliga förklaringar. Den bästa förklaringen till att människor påstår att de upplevt spöken är således inte att det existerar några spöken. Naturliga förklaringar är oändligt mycket mer trovärdiga.

Inom journalistiken, liksom inom allt mänskligt och reflekterande tänkande, gäller principen att formulera de rimligaste hypoteserna om verkligheten utifrån rådande kunskapsläge. Dit hör inte hypotesen om att spöken existerar.

Givetvis får människor tro på andar och spöken om de vill. Det står var och en fritt att tro på spöken, kidnappningar av rymdvarelser, att månlandningen var en bluff, att människorna skapades för sextusen år sedan, eller att Förintelsen aldrig har ägt rum. En TV-kanal kan givetvis också göra reportage om människor som tror på spöken eller förnekar Förintelsen.

Men att i ett sådant reportage förmedla att dessa uppfattningar är fullständigt naturliga, rimliga och trovärdiga är inget mindre än en journalistisk skandal. Att dessutom påstå att det handlar om dokumentärer förvandlar dålig journalistik till rent kvacksalveri.

I TV4 Plus fall räcker det tyvärr inte med det. I stället för att agera som riktiga journalister och undersöka varför det finns människor som sprider, och i vissa fall själva tror på spökhistorier, så utnyttjar man cyniskt människors sorg och längtan efter bortgångna anhöriga. Syftet är endast att sälja reklamplatser i sitt program.

Man anlitar till och med ett "medium", Terry Evans, som av allt att döma är en fullt medveten bedragare i new age-branschen. Har någon journalist undersökt hans affärsverksamhet och arbetsmetoder? Han tjänar mycket pengar på sin kvacksalveriverksamhet, ivrigt marknadsförd av TV4 Plus. Han vågar inte låta sig testas i kontrollerade experiment, eftersom bedrägeriet då skulle avslöjas. Det är bara cyniskt av TV4 Plus att samarbeta med kvacksalvare för att för att ge falsk trovärdighet till sin programserie.

Förbundet Humanisterna har instiftat "Kristallkulepriset" på 100 000 kronor till den som påstår sig ha paranormala eller media förmågor och som kan påvisa fenomen eller förmågor som saknar naturlig förklaring. Jag står personligen som garant för summan. Ingen sökande har hittills klarat testet. (Något jag förvisso beklagar, för om någon lyckas kommer jag tillskrivas upptäckten av krafter som garanterat belönas med Nobelpriset. Det innebär några miljoner i vinst efter att prispengarna betalats ut.)

Massmedias okritiska hållning till new age och andeindustrin är cynisk och osmaklig, Det är förvånande att journalistbranschen inte klarar av en sådan rudimentär renhållning. Journalister är ju i vanliga fall ett undersökande och kritiskt tänkande släkte. Att blunda för att journalistkollegor säljer ut journalistiken på detta sätt är obegripligt. Men man kanske inte vill rikta sökarljuset mot sina egna?

Christer Sturmark
Ordförande Humanisterna

Några kontroversiella forskningsresultat

Varifrån kommer religion? Frågan är inte bara intressant för en ateist ("Varför tror folk på saker som inte finns?") utan även för religiösa som undrar över människor med annan religion än deras egen ("Varför tror folk på saker som inte finns?"). Forskningen inom området är kluven i två huvudspår, dels de som tror att religiös tro och religiösa beteenden fyller någon sorts funktion (till exempel gruppsammanhållning, bättre moral, högre lycka, tröst) och dels de som tror att religion är en bieffekt av sättet vår hjärna fungerar på (till exempel "besjälar" hjärnan sådant den ser i för hög utsträckning, den konstruerar förklaringar även på sådant den inte vet, den extrapolerar i för hög grad från ett fåtal observationer).

I en artikel i Trends in Cognitive Sciences har nu Ilkka Pyysiäinen och Marc Hauser gått igenom det vetenskapliga stödet för dessa båda teorier. De sammanfattar sina resultat så här:
We critically evaluate each approach, explore the link between religion and morality in particular, and argue that recent empirical work in moral psychology provides stronger support for the by-product approach. Specifically, despite differences in religious background, individuals show no difference in the pattern of their moral judgments for unfamiliar moral scenarios. These findings suggest that religion evolved from pre-existing cognitive functions, but that it may then have been subject to selection, creating an adaptively designed system for solving the problem of cooperation.
Samarbete har en lång biologisk historia, så religion kan inte ha uppstått före samarbete. Av den anledningen är det inte särkilt sannolikt att religion har evolverat för att upprätthålla samarbete - det behövs inte.
Cooperation is made possible by a suite of mental mechanisms that are not specific to religion. Moral judgments depend on these mechanisms and appear to operate independently of one's religious background. However, although religion did not originally emerge as a biological adaptation, it can play a role in both facilitating and stabilizing cooperation within groups, and as such, could be the target of cultural selection.
Ursprungligen är religion förmodligen en biprodukt av vår kognition alltså, men sedan kan religion ha evolverat kulturellt för att även ge en funktion för gruppsammanhållning. Fortsättning lär följa, för den här forskningen är långt ifrån mål.

En annan studie, av Urgesi, Aglioti, Skrap och Fabbro, publicerad i tidskriften Neuron har undersökt hur hjärnan skapar självöverskridande andliga upplevelser. "Självöverskridande andlig upplevelse" definieras här som "en stabil tendens att överskrida sinnes- och motoriska representationer och identifiera sig själv som en väsentlig del av universum som helhet."

Man har tidigare visat att det går att skapa religiösa upplevelser genom att stimulera hjärnan med magnetism (fast det funkade inte på Richard Dawkins (bilden)). Hjärnforskare har även börjat kartlägga vilka delar av hjärnan som är inblandade i andliga upplevelser. Det här har gjort att man har börjat undra vad som händer om vissa av de inblandade delarna av hjärnan utsätts för skador, och detta är vad forskarna nu studerat. Det visar sig att människor som på grund av t.ex. en hjärntumör får en specifik del av hjärnan bortopererad ("left and right posterior parietal regions") efteråt lättare får självöverskridande andliga upplevelser.

Det finns religiösa forskare som studerar sambandet mellan andliga upplevelser och hjärnan för att de vill identifiera hur Gud kommunicerar med människan. Den här studien pekar åt ett helt annat håll och ger en ny innebörd till uttrycket "God of the gaps".

Eller så har forskarna fel. Fördelen med vetenskap är ju att vem som vill kan gå och göra om studien om de inte tror att resultaten är riktiga.
___________________________________
Edit: Apropå replikering av resultat har jag nu fått veta att magnetstimulering av hjärnan inte alls verkar leda till andliga upplevelser. Istället var det ursprungliga resultatet en effekt av hur lättsuggerade försöksperonerna var. Det är en svensk forskargrupp vari bland annat Dan Larhammar ingick som gjort om försöket och slagit hål på de ursprungliga resultaten. Här är deras studie.

10 feb. 2010

Sverige på korståg?

Om man åker till ett muslimskt land för att försöka upprätthålla fred, bör man då inte tänka över sin symbolanvändning noggrant? Är det förtroende man vill skapa så är militärfordon utsmyckade med korsriddarfanor förmodligen inte det klokaste draget.


Även om vi svenskar "vet" att vår flagga numera är en nationssymbol och inte en religiös symbol så är det faktiskt inte kunskap som kan förväntas tillhöra allmänbildningen i Afghanistan. I just den här situationen vore de tre kronorna en mycket bättre märkning.

Flaggor med de tre kronorna som märkning skulle göra tillvaron säkrare för de svenska soldaterna eftersom de inte direkt skulle identifieras som kristna utan som svenska. Detta skulle i förlängningen också kunna ge den fredsbevarande uppgiften större chans att lyckas eftersom den förtroendeskapande uppgiften skulle underlättas.

(För att förekomma dumma diskussioner så nej, man behöver inte byta ut den svenska flaggan i alla sammanhang. Det här är en väldigt specifik och begränsat situation.)

För inte är väl försvarsmaktens ordspråk "In hoc signo vinces"?
_______________________
Edit: Läs mer på Newsmill. Och ja, "In hoc signo vinces" är latin - lita inte för mycket på Wikipedia! (som jag gjorde)

Ett domslut att överklaga

Diskrimineringsombudsmannen har fått arbetsförmedlingen fälld i domstol för att de drog in en mans ersättning sedan han inte fått praktikplats på ett företag eftersom han inte ville skaka hand med företagets kvinnliga vd.

Det här är ett farligt beslut. Försök att få den här logiken att gå ihop:
  • Premiss 1: Diskriminering av kvinnor är ok så länge det sker i religionens namn.
  • Premiss 2: Diskriminering av religion är aldrig ok.
  • Slutsats: Tron på övernaturligheter - något man väljer - trumfar den demokratiska rätten att slippa bli diskriminerad på grund av kön - något man föds med.
Det här är ett principdomslut som behöver överklagas snarast.

Läs mer i DN, SvD1, SvD2 eller i en lysande ledare i Västerbottens-kuriren: Religionsfrihet ger ingen rätt att kränka andra, från vilken nedanstående citat är hämtat.
Den typen av bedömningar som arbetsförmedlingen gjorde är inte acceptabelt i ett det svenska multireligiösa samhället, säger Diskrimineringsombudsmannen i en kommentar. Men det svenska samhället är inte religiöst.
Exakt.

(Tidningen Dagen försvarar å andra sidan domslutet. Det är nästan så man får lust att anlita några satanister för att testa Dagens verkliga tankar om religionsfriheten.)

Vetenskap är självrättande

John Krebs, en av beteendeekologins förgrundsfigurer, slår ett slag för vetenskapen i en artikel betitlad "Vi kan fela, men vetenskapen är självrättande" i the Times. Mycket läsvärd artikel, speciellt viktig läsning för kreationister, "klimatskeptiker", alternativmedicinare och vaccinmotståndare.
Nobel Prize winner Richard Feyman’s phrase says it best: “Science is the organised scepticism in the reliability of expert opinion."

An Oxford colleague, one of the world’s top climate scientists, made the same point last week when he said to me: “It’s odd that people talk about ‘climate sceptics’ as though they are a special category. All of us in the climate science community are climate sceptics. It’s our job to question and challenge everything.” Any scientist will tell you that when you turn up at a conference the audience will do its best to tear your findings to pieces: no one takes anything for granted.
[...]
Scientists don’t have all the answers, but they do have a way of finding out, and the fact that our lights come on, our computers compute and our mobile phones phone are among the myriad daily reminders that the scientific way works.
Läs och begrunda.

De 7 budorden - etikens grund eller moraliskt fördärv?

Det blir lite konstigt när de bästa exemplen på varför religion inte är någon bra grund för vår moral presenteras av religiösa själva. Här intervjuar Ann Widdecombe Cristopher Hitchens och Stephen Fry om de 10 budorden.

Notera hur Widdecombe - när hon ska räkna upp budorden och försöka framhålla dem som självklart goda - praktiskt nog glömmer bort de tre första. Har ni dem inte fräscht i huvudet så finns listorna här (listor i plural eftersom det blir olika budord beroende på hur man räknar, så givetvis har många kristna sekter sin egen lista).(Nej, det är inte Terry Jones från Monty Python som gjort comeback i ännu en kvinnoroll, Widdecombe pratar faktiskt sådär. Man får anta att det ligger henne i fatet när hon försöker värva anhängare.)

Vad är det Humanistiska alternativet till budord från bronsåldern? Det är något som brukar gå under samlingsnamnet moralfilosofi, eller etik. Lite kort kan man säga att moral och etik är något som människor måste komma överrens om sinsemellan. Det är ingenting en gång inskrivet i sten för att sedan aldrig förändras, utan det är något som är föränderligt genom historien.

Föränderligheten är en välsignelse. Tänk om vi fortfarande hade haft samma moraluppfattning som på medeltiden? Om slaveriet fortfarande existerat, som på Jesus tid? Nej tack. Bättre kan vi, helt uppenbarligen.

9 feb. 2010

Kloka barn

Några små filosofer - utan färdiga svar.

8 feb. 2010

Slutet är nära!

Det har utbrutit en "intressant" teologisk diskussion runt jordbävningen i Haiti. Som ni kanske sett på någon Aftonbladetlöpsedel så menar Carola att "Det står i Bibeln att det här ska ske i sluttiden." Slutet är nära, med andra ord, något både Jesus och Paulus ägnade avsevärd möda åt att pränta in i de första kristna.

Så här tvåtusen år senare tar de flesta lätt på den här typen av förutsägelser. Inklusive de kristna. De har ju vart fel hittills.

Eftersom verkligheten talar emot henne och Bibeln inte räcker för att övertyga folk backar Carola upp sitt påstående med - en Hollywoodfilm. "Vi har ju en film som heter 2012. Jag menar, det är ju ingenting konstigt med det."

Frågan blir då förstås om hon har rätt. Lennart Koskinen, biskop och teologie doktor, reder ut begreppen. "Det finns inte någon teologisk grund för att undergången är nära" säger han.

Gör det inte? Teologie kandidat Tommy Wingren menar på Newsmill att Koskinen har fel och inte kan sin Bibel. Som stöd för sin tes ger han följande Jesuscitat:
"När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna". (Matt 24: 2-8)
Hoppsan. Svårt det där. Enligt Wingren bör man läsa Bibeln för att förstå sig på den gudomliga planen. Enligt Koskinen bör man "läsa" Bibeln för att förstå sig på den gudomliga planen.

Man kanske kan sammanfatta Svenska kyrkans inställning så här:
Vad vill DU att det som står i Bibeln ska betyda? Precis det betyder det! Är det inte fantastiskt!? (Se nu till att betala din medlemsavgift så vi får fortsätta klä oss i lustiga hattar.)
Skulle någon till äventyrs anse att Koskinens teologiska resonemang är mer sofistikerat än Wingrens och Carolas får ni gärna förklara varför, och på vilket sätt något av dessa resonemang är skilt från vanligt löst tyckande.

Skönt att det fortfarande finns teologiska utbildningar i Sverige så man kan få klarhet i sådant här.

7 feb. 2010

”Muslimer och KD har gemensam värdegrund”

Enligt tidningen Dagen anser Imam Abd al Haqq Kielan att muslimer och KD har gemensam värdegrund. Och KD verkar inte protestera mot den beskrivningen. Det är kanske den "positiva" synen på kvinnors deltagande i den allmänna debatten som de tänker på?

Till exempel har Kjell Eldensjö, riksdagsman för Kristdemokraterna, uttalat sig emot att Birgitta Ohlsson (FP) tagit jobbet som EU-minister. Varför? För att hon är gravid. "Min fru hade aldrig gjort det" säger Eldensjö, som om det vore någon sorts argument.

6 feb. 2010

Kategorisera detta under "Yrken att undvika"

Om ni någonsin behöver veta hur man gör så kommer här ett klipp om hur man stimulerar en elefant. Gör man fel riskerar man att bli knockad. Yrkesrisker man får ta som biolog...?Via Pharyngula.

5 feb. 2010

Scientologernas gärning i Haiti

Scientologerna är i Haiti, upptagna efter den katastrofala jordbävningen med att - ja vadå? Vad gör de egentligen? Här kommer en förstahandsrapport från en person som råkade hamna på samma plan.
[...]
They had no place to stay, and no supplies — their idea was to use the ton of money they had to buy food to distribute when they got there. But there was no food and no water. That was the point.
[...]
The doctors and EMTs in our party headed straight downtown to start working. The Scientologists had nowhere to go, and nowhere to put up the big yellow tent they'd brought for touch healing people in. They went to the UN, and managed to get on to their list of approved NGOs somehow. That meant they could set up in the UN grounds.

But they had no-one who spoke Creole, and they brought the weirdness of touch healing into a very superstitious society. They'd leave the tent and come into the general hospital downtown, and try healing people. One of the doctors and one of the nurses told me that the wounded started coming to them to tell them they didn't want to be treated by the people in the yellow shirts.

One nurse told me that the Scientologists actually caused harm — they gave food to people who were scheduled to go into surgery. That then led to complications in the operating theater.

[...]
Läs hela berättelsen hos "The Gawker."

________________________________
Om ni vill hjälpa till på riktigt rekommenderas istället de här hjälporganisationerna:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Cherie Blairs domargärning undersöks

Cherie Blair, Tony Blairs fru, är under undersökning efter att i sitt yrke som domare gett en religiös person ett lägre straff - för att han var religiös.

Mannen dömdes för misshandel efter att ha slagit till en annan man under ett bråk om vem som var näste på tur i bankomatkön. Enligt BBC sa Cherie till den dömde att våld måste tas på allvar, men att mannen skulle få lägre straff eftersom han var religiös och inte var tidigare straffad. "Du är en religiös person och vet att det här inte är acceptabelt beteende."

Det här är fel på så många nivåer. Alla ska förstås vara lika inför lagen - det är en mänsklig rättighet. Men om vi bortser från sådana petitesser som grundläggande mänskliga rättigheter ett ögonblick så är det ju även fel som inomreligiöst resonemang. Påstår inte religiösa att deras religion gör dem till bättre människor? I så fall borde väl Cherie Blair ha utdömt ett hårdare straff eftersom mannen i fråga misshandlade en annan trots att han var religiös. (Nu är inte religiösa godare än andra, de bara påstår det, exemplet är ett tankeexperiment.)

Hur man än vänder på den här historien har Cherie Blair gjort fel.

Läs mer hos BBC eller i The Independent.

Tack till George Farrants för tipset.

4 feb. 2010

Nya ateism = gammal ateism

I en mycket läsvärd kolumn i The Washington Post gör Susan Jacoby upp med föreställningen att de "nya ateisterna" (Dawkins, Hitchens, Harris, Dennet, osv - Humanisterna är en svensk förgrening av fenomenet) på något sätt skulle skilja sig från de klassiska ateisterna. De "nya ateisterna" anklagas ofta av (vissa) religiösa för att vara fundamentalistiska, militanta, okunniga och elaka på alla sätt och vis, helt annorlunda från de gamla civilicerade, pålästa ateisterna.

Jacoby skrev sin kolumn efter att ha hamnat på en lista över "snälla civilicerade ateister". Men liksom de flesta (förmodligen de flesta religiösa också) ser hon igenom den falska dikotomin. Trots att hon hamnat på "den goda" listan vill hon inte ha med uppdelningen att göra. Hon listar fem myter som religiösa försöker sprida. Läs artikeln!
Myth No. 1: The "new atheism" is a phenomenon that differs radically not only from atheism as it has existed since antiquity but from the views held by forerunners of modern atheism, including deists and Enlightenment rationalists, like Thomas Paine, Thomas Jefferson, and James Madison, who played such a critical role in the founding of this nation. Try as I might, I find little in the works of Dawkins, Harris et. al.--apart from their knowledge of modern science--that differs significantly from the views of secular thinkers of earlier eras. What is different is that today's atheists are not hiding behind other labels, such as agnosticism, in order to placate religious sensibilities. It is this lack of deference, more than anything else, that has outraged religious believers--particularly those on the right--in America. Most have confused their constitutional right to believe whatever they want with the idea that the beliefs themselves must be inherently worthy of respect.
Tack till Ellis Wohlner för tipset.

Moraliska äktenskap

Har du någonsin undrat vilken sorts äktenskap som är godkända av Gud? Eller du kanske tror du vet svaret? Njae, läser man Bibeln visar det sig vara mer komplicerat än man först kan tro. Betty Bowers förklarar.

3 feb. 2010

Kiropraktik - en kostsam bluff

Det har utbrutit en diskussion i en av kommentarstrådarna om kiropraktik. Diskussionen är viktig och förtjänar därför att lyftas upp till ett eget inlägg. En av Humanisternas självpåtagna uppgifter är att arbeta mot pseudovetenskap och kiropraktik hör definitivt dit. Vi skrev redan i augusti om det här, men eftersom diskussion aktualiserats igen kommer här det inlägget i repris.
_____________________________________

Simon Singh författare till de populärvetenskapliga böckerna Fermats gåta, Kodboken och Big Bang samt tillsammans med Edzard Ernst Salvekvick och kvacksalveri. Alternativ-medicinen under luppen skrev i april 2008 en artikel om kiropraktik i Guardian. Artikeln, som kan läsas i översättning nedan, kritiserade den falska marknadsföring som kiropraktiker bedrev där de hävdade att deras metoder kan hjälpa barn med kolik, astma och mycket mer utan några medicinska belägg. Han varnade också för farorna med manipulation av nacken. Brittiska kiropraktikerförbundet (BCA) fick möjlighet att svara på kritiken men avstod. Istället valde de att stämma Singh för förtal. Brittiska förtalslagarna är komplicerade och målet fortgår ännu.

Läs mer på tex. Sense about Science.

Kiropraktiker i Sverige bedriver samma falska marknadsföring vilket uppmärksammats av Mats Reimer. Reimer har även skrivit mer ingående om kiropraktik i Dagens Medicin. Dagens Medicin har för övrigt tydligt tagit ställning.

Artikeln i Guardian 19 april 2008
_____________________

Varning för ryggfällan

Vissa behandlingar gör anspråk på att bota allt, men forskning pekar på att kiropraktisk terapi ger blandade resultat – och att den till och med kan vara dödlig, säger
Simon Singh

Du blir kanske förvånad när du hör att grundaren av kiropraktiken, Daniel David Palmer, skrev att ”99 % av alla sjukdomar orsakas av förskjutningar av ryggkotor”. På 1860-talet började Palmer utveckla sin teori om att ryggraden var inblandad i nästan alla sjukdomar därför att ryggraden sammanbinder hjärnan med resten av kroppen. Därför skulle varje skevhet kunna orsaka problem i avlägsna delar av kroppen.

I själva verket sades Palmers första kiropraktiska behandling ha botat en man som varit allvarligt döv i 17 år. Hans andra fall var lika konstigt ty han hävdade att han behandlat en patient med hjärtproblem genom att korrigera förskjutna ryggkotor.

Du kanske tror att moderna kiropraktorer inskränker sig till att behandla ryggproblem men faktum är att många fortfarande har ganska knäppa idéer. Fundamentalisterna hävdar att de kan bota allt, även hjälpa till att behandla barn med kolik, sov- och ätproblem, ideliga öroninfektioner, astma och ihållande gråt – trots att det inte finns minsta bevis.

Jag kan med förtröstan klassa dessa påståenden som fullständigt nonsens därför att jag har skrivit en bok om alternativmedicin tillsammans med världens första professor i komplementär medicin, Edzard Ernst. Han lärde sig kiropraktiska tekniker själv och använde dem som läkare. Det var då han började förstå behovet av visst kritiskt studium av resultaten. Bland många andra projekt studerade han slutsatserna från 70 olika undersökningar som utforskade nyttan av kiropraktisk behandling av tillstånd orelaterade till ryggen. Han fann inget stöd för att kiropraktorer alls kan behandla sådana tillstånd.

Men hur är det med kiropraktiska behandlingar i samband ryggproblem? Manipulering av ryggraden kan bota en del problem, men resultaten är blandade. I ärlighetens namn kämpar även konventionella sätt att nalkas problemen, som fysioterapi, med brist på samstämmighet. Icke desto mindre är konventionell terapi att föredra på grund av de allvarliga faror som är förknippade med kiropraktik.

År 2001 avslöjade en systematisk översikt av fem studier att ungefär hälften av alla kiropratikpatienter upplevde tillfälliga negativa effekter, såsom smärta, känselbortfall, stelhet, yrsel och huvudvärk. Dessa är relativt obetydliga effekter, men de är mycket vanliga, och detta måste vägas mot de begränsade fördelar som kiropraktiken har att erbjuda.

Värre är att kiropraktikens huvudbehandlingsmetod, ett slags ryck med hög hastighet men liten sträcka, bär med sig ganska betydande risker. Denna innefattar att leder tänjs utanför sina naturliga gränser genom att en stor men kortvarig kraft appliceras. Även om detta är en säker metod för de flesta patienter kan andra drabbas av dislokationer och frakturer.

Ännu värre är att manipulation av halsen kan skada vertebrala artärer som förser hjärnan med blod. Så kallad vertebral dissektion kan i slutändan stänga av blodflödet, vilket i sin tur kan leda till slaganfall eller död. Eftersom det ofta kan dröja en tid mellan vertebral dissektion och blockaden av blod till hjärnan, förblev sambandet mellan slaganfall och kiropraktik oupptäckt under många år. Nyligen har man dock lyckats identifiera fall där ryggradsmanipulation med säkerhet lett till vertebral dissektion.

Laurie Mathiason var en 20 år gammal kanadensisk servitris som besökte en kiropraktor 21 gånger mellan 1997 och 1998 för att få hjälp med smärta i korsryggen. Vid hennes näst sista besök klagade hon över stelhet i nacken. Den kvällen började hon tappa tallrikar på restaurangen, så hon återvände till kiropraktorn. När kiropraktorn manipulerade halsen, började Mathiason gråta, hennes ögon himlade, hon fick fradga kring munnen och hon fick konvulsioner. Hon fördes snabbt till sjukhus, försjönk i koma och dog tre dagar senare. Vid den rättsliga undersökningen fastslog obducenten: ”Lauri dog av en skada på en vertebral artär som uppstått i samband med kiropraktisk manipulation av halsen.”

Detta fall är inte unikt. Enbart i Kanada har flera andra kvinnor dött efter att ha fått kiropraktisk behandling, och Edzard Ernst har identifierat omkring 700 fall av allvarliga komplikationer i den vetenskapliga litteraturen. Detta borde allvarligt oroa sjukvårdspolitiker och tjänstemän, särskilt som obenägenhet att rapportera innebär att det verkliga antalet fall är mycket högre.

Om ryggradsmanipulation var ett läkemedel med sådana allvarliga biverkningar och så liten dokumenterad effekt så skulle det säkert ha försvunnit från marknaden.
- Simon Singh

___________________
Artikeln är översatt av Hanno Essén, föreningen Vetenskap och Folkbildning, som ett led i en internationell kampanj till stöd för Simon Singh.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se