18 dec. 2010

Vem äger religionen?

Jag läser i DN att muslimska företrädare glädjande nog fördömer bombdådet förra lördagen. Jag litar på att de flesta muslimer som läser koranen tolkar den på samma sätt; att det är förkastligt att döda. Mahmoud Khalif, ordförande i Zayeds moské i Stockholm, säger också: "Att driva arbetet mot terrorism, extremism och rasism vidare är den viktigaste uppgiften nu." Också det välkommet och jag är övertygad om att de kan rädda många unga ur extremismens klor.

Till det arbetet vill jag försöka bidra med en tanke. Taimour Abdulwahab var förvisso inte de flesta muslimer, men likafullt var han en muslim. Imamen Ben Mahmoud Rahmeh säger: "Missuppfattningar och odugliga tolkningar av heliga texter kan inte vara stöd till terrordåd. Vi är sanna muslimer och en sann muslim har inget att göra med terrorhandlingar."

Imamen försvarar givetvis sin tolkning av islam och jag föredrar helt klart hans tolkning framför Taimours. Men jag kan inte riktigt hålla med om att dåliga korantolkningar inte kan vara stöd åt terrorhandlingar, för uppenbart är att det är just vad de kan, oavsett hur många imamer som gillar det eller ej. Ben Mahmoud ser sig som en sann muslim. Det gjorde Taimour också.

Poängen är att de svenska imamerna inte äger islam, lika lite som de svenska prästerna äger kristendomen. Religion av alla slag är vidöppen för tolkningar och hur kan någon bevisa att ens egen tolkning är den "sanna"? Genom att hävda det är jag rädd för att man låser sig i en position där det blir svårare att bedriva det goda arbetet mot extremism.

Som ett exempel: Islamiska förbundet menar att skriftlärda muslimer "är ense om att terrorattentat riktade mot civila och oskyldiga är strikt förbjudet." Ja, men det hindrar ingen att begå terrordåd mot fiender och skyldiga, och vem är det som avgör vilka som är det? Om man anser att hela svenska folket är skyldigt till att svenska soldater strider i Afghanistan, då kan inte denna korantolkning hejda ett terrordåd eftersom det i terroristens huvud riktar sig mot islams fiender.

Jag tror inte att Al-Qaidas ledande företrädare är helt obevandrade i koranen och dess tolkningar. De har valt sin tolkning och de flesta svenska muslimer har tack och lov valt en annan. Men att bara vifta med koranen och säga att den fördömer terrordåd hjälper knappast när någon annan viftar med samma bok och hävdar att den uppmanar till våldsam jihad mot vilka som för tillfället utpekas som fienden. Det jag skulle vilja se mer av är ledande (och för all del även icke-ledande) muslimer som talar om allmänmänskliga värderingar, om värdet av demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet inte i Allahs utan i människans ögon. Vill man hitta stöd i koranen för dessa värden så går det säkert, men det räcker inte eftersom, som sagt, man lika gärna kan göra en annan tolkning.

Med det sagt vill jag också noga understryka att vi inte kan lägga den uppgiften på enbart muslimerna. Vi måste alla, vi som oavsett livsåskådning i övrigt tror på mänskliga rättigheter och demokrati, tala med varandra om dessa universella värden. Det finns individer som tappar tron på det demokratiska, jämlika samhället inom alla tänkbara kategorier (utom bland sanna humanister förstås... ;) ) så låt oss sluta ta dem för givna och börja prata om dem. Ju förr, dess bättre. Varför inte byta ut julevangeliet mot en artikel eller två ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter?

Vad väntar du på? Sätt igång!

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl i princip essensen och ursprunget i religionsfrihet, folk får tolka som de vill, t.ex. staten har ingen rätt att säga att deras (statskyrkan) tolkning är den rätta för alla.

Utomordentligt fånigt blir det när folk som inte är troende i en lära börjar mästra andra om vad som är den rätta tolkningen för dem.

Alla trosinriktningar anser förstås att de står för den sanna tolkningen.

Det är också därför det är illa om vi börjar tumma på att religionsfriheten skulle innebära att man får bryta mot de lagar och normer som vi har och som ska vara lika för alla. Om det är något fel på dem kan man förstås ändra dem.

Det är egentligen meningslöst att dividera om vad som är den rätta tolkningen av någon annans religionsuppfattning.

Pederpax sa...

Precis! Just därför är det viktigare att prata om vilka värderingar vi har gemensamt, vilka som skall gälla som lag i vårt samhälle.

Ulf Gustafsson sa...

Det är sanningsanspråket som religionerna har som är problemet. Lägg där till att de sanna handlingarna skall göras i Guds namn och inte människans.

Att tro att religiösa ledare skall ge upp sanningsanspråket är att hoppa om för mycket. Det är deras starkast berättigande.

Kristna läror har påverkat MR:s utformning och anpassat sitt budskap till MR. De säger där till att det är kristna värden de predikar när de pratar om MR.

Islams ledare har svårare att göra detta. De är tvåa på bollen och upplever att de behöver anpassa sig till kristna västerländska värderingar.

Slutligen skall inte MR predikas som sanningen, utan som den för tillfället bästa möjliga gemensamma överenskommelsen.

Mattias sa...

Det var samma problematik för svenska kyrkan när Åke Green höll sin predikan. Man blir naturligtvis nödgad att distansera sig från honom genom att förklara att han är kristen på fel sätt, att han tolkar bibeln fel.

Man skall ju naturligtvis vara glad åt att en majoritet av de religiösa i Sverige är någorlunda demokratiskt lagda.

Mattias sa...

Stryk "någorlunda" i ovanstående inlägg.

Pederpax sa...

Ulf! "Slutligen skall inte MR predikas som sanningen, utan som den för tillfället bästa möjliga gemensamma överenskommelsen."

Det är precis vad jag menar med att vi alla måste prata om det. Om man tar och läser ur FN:s deklaration för att skapa lite högtidlig stämning, så kan man ju till exempel passa på att förklara att detta är just hur man formulerade det där och då, inte någon evig sanning.

Anonym sa...

Varför inte passa på att predika FN:s egen tolkning av sin egen deklaration om de mänskliga rättigheterna? Som nu senast när man bestämde att utomrättsliga avrättningar av homosexuella är förenliga med deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Religionerna får ta mycket skit på den här bloggen. Men det ni kritiserar gäller generellt för mänskligt agerande. Såväl religiös som sekulär lag är i händerna på dem som för tillfället har tolkningsprivilegiet. Någon tolkar koranen så att självmordsattentat blir acceptabelt, andra tolkar de mänskliga rättigheterna så att summariska avrättningar av HBT-person blir acceptabelt.

Patrik Lindenfors sa...

Vilket beslut är det du menar? Låter helt bizarrt.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,
Christian refererar till detta: Aqurette, Dagen.
Det är en skam för FN!

Pederpax sa...

Christopher, du skriver vad jag försökte förmedla i mitt sista stycke om att ansvaret faller på oss alla. Att se bjälken i sitt eget öga.

Varför inte predika FN:s huvud- och ryggradslösa tolkning? Ja, varför inte predika galenskap? Ta en titt på de tre första artiklarna i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter!

Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Jag tolkar detta som oförenligt med att undlåta att fördöma utomrättsliga avrättningar (eller avrättningar över huvud taget) enligt artikel 3, och av just homosexuella utifrån artikel 2. Sexuell läggning står visserligen inte uttryckligen omnämnt i artikeln, men det hade sannolikt stått där om den formulerats idag. Det står däremot "utan åtskillnad av något slag, såsom..." [min kursivering] följt av en rad exempel. Med andra ord, resolutionen bevisar att FN har tappat (eller snarare berövats) kontakten med sina rötter.

Jag gör den tolkningen och anser den vara den bästa, men jag hävdar inte att det är den "sanna" tolkningen - själva uttrycket "sann tolkning" ser jag som en paradox. Jag anser den vara den bästa tolkningen eftersom den upprätthåller artikel 1, den om människovärdet. Jag hävdar heller inte att deklarationen är den "sanna" eller ens den bästa möjliga tolkningen av begreppet mänskliga rättigheter, fast den är nog den bästa vi har idag i kraft av sin status och jag ser den som användbar som utgångspunkt vid diskussion.

Men framför allt är just människovärdet själva grundaxiomet till min moral, och jag har även en idé om hur man kan stödja även det axiomet med logiskt, empiriskt resonemang, men detta är ett helt uppsatsämne i sig så jag vill inte gå djupare här och nu. I grund och botten är dock människovärdet en överenskommelse människor emellan. Det borde vi alla kunna enas om, oavsett tro. Den som vill ifrågasätta att alla människor är födda lika i värde är välkommen med sina argument, så skall jag gärna beakta och besvara dem.

Sven-Erik sa...

De allra flesta länder har i sina grundlagar regler som skydd för de mänskliga rättigheterna, men om det någon gång tummas på dessa grundlagar så kan man ge sig f-n på att det är för att i stället skydda någon form av religiöst trams.
Om man väger samman religionernas positiva och negativa verkningar i alla samhällen så hamnar man utan undantag långt ut på den negativa sidan, oavsett religion.

Pederpax sa...

Än finns det visst hopp! Jag läser i DN att "Generalförsamlingen slog på tisdagen fast att det är oursäktligt att döda människor för deras sexuella läggnings skull. FN avvisade därmed ett arabiskt-afrikanskt förslag om att stryka sexuell läggning från skyddslistan..."

En seger för alla som tror på de mänskliga rättigheterna!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se