18 dec. 2011

Kommer religiösa fundamentalister att ta över världen?

Gästinlägg av Jimmy Emanuelsson som annars skriver på den läsvärda bloggen Religion, sekularism & samhälle.
__________________________________________

I sin bok Shall the Religious Inherit the Earth (2010) skriver Eric Kaufmann, professor i statsvetenskap, att den demografiska utvecklingen, tillsammans med ett antal andra faktorer, kommer medföra stora förändringar. I sin studie visar han att fundamentalistisk religiositet korrelerar med höga födelsetal, samt att moderat/liberal religiositet och särskilt sekularitet korrelerar med låga födelsetal. Lägg till att fundamentalister är betydligt bättre på att hålla kvar sina barn i den tradition de fostrats in i – jämfört med liberalreligiösa och sekulära människor – och framtidsutsikten kommer att, för många, verka en smula dystopisk.

I världen leder Europa befolkningsminskningen, varav Östasien ligger tätt efter. Indien, sydöstra Asien och Latinamerika verkar följa samma väg och förändringarna drivs av ökad välfärd, utbildning för kvinnor, urbanisering, individualisering, familjeplanering och ökad användning av preventivmedel. Kaufmann hävdar att världens födelsetal kommer att sjunka under reproduktionsnivån vid 2035, varav en global befolkningsminskning kommer att följa ett antal decennier därefter. Icke-religiösa visar i det här sammanhanget lägst födelseantal: ibland färre än 1 barn/kvinna (2.1 barn/kvinna är det ”magiska” antalet för att en befolkning inte ska minska). De som bryter trenden är fundamentalister: nästan överallt ligger fundamentalister över 2.1 barn/kvinna. Detta gäller även fundamentalister i Väst.

Kaufmanns bok är rik på demografisk statistik och framtidsprognoser utifrån denna. Ett exempel utgörs av den anabaptistiska kristna gruppen Amish i USA, som fördubblar sin population var tjugonde år. Ett annat intressant exempel är den demografiska utvecklingen bland Haredi-judar (vilka brukar placeras i den ultraortodoxa fållan). Efter andra världskriget hade nästan hela gruppen strukit med, och de utgjorde några få procent bland judiska skolbarn i Israel 1950. Haredi-judarna kom därefter att sluta sig från resten av samhället och staten kom att tillgodose och stödja deras behov. Idag utgör gruppen en tredjedel av den judiska befolkningen i Israel och om man får tro Kaufmann kommer de att vara i majoritet år 2050, alternativt några decennier därefter. I Storbritannien utgör Haredi-gruppen 17% av den judiska minoriteten i landet, men tre av fyra barn som föds inom den judiska gruppen föds i Haredi-familjer.

Ett annat exempel gäller evangelikal kristendom i USA. Evangelikala protestanter ökade, huvudsakligen genom höga födelsetal, från att vara en tredjedel av Amerikas vita protestanter födda 1900 till att bli två tredjedelar av samma grupp födda 1975. Liknande trender kan hittas i muslimska länder där religiösa muslimer får fler barn än icke-religiösa och islamister får fler barn än icke-islamister. Intressant nog förstärks skillnaden i barnafödande mellan islamister och icke-islamister i moderna kontexter, i muslimska länder såväl som i Europa, trots att det där finns tillgång till preventivmedel.

Allteftersom världen moderniseras menar Kaufmann att barnafödande kommer att vara avhängigt ideologiska faktorer snarare än socioekonomiska. Människor kommer inte längre att behöva föda många barn för att överleva, utan deras barnafödande kommer i större utsträckning vara ett resultat av värderingar. Var hittar vi värderingar som leder till högre födelsetal? Jo, bland fundamentalistiska grupper. Dessa propagerar vanligen för starkare familjer, högt barnafödande, att kvinnan ska stanna i hemmet och uppfostra barn, abort- och skilsmässoförbud; det mesta som leder till hög reproduktion.

Men är det inte allmänt känt att modernisering leder till sekularisering? Även om fundamentalister föder många barn, kommer inte de flesta att omvändas till att omfatta liberala värderingar allteftersom de påverkas av ett ideologiskt tryck från mainstreamsamhället? Kaufmann menar att modernisering inte alls nödvändigtvis leder till sekularisering. Även om vi antar att det finns samband mellan moderna välfärdsstater med starkt offentligt skyddsnät och minskad religiositet, vilket det möjligen verkar finnas stöd för, är det inte säkert att världen moderniseras i Europeisk tappning. Moderniseringen på många platser verkar snarare gå i amerikansk riktning med svagt offentligt skyddsnät och stora ekonomiska klyftor. Vidare menar Kaufmann att fundamentalistiska grupper i moderna samhällen har stora möjligheter att hålla kvar sina barn inom den egna traditionen. Många moderna samhällen tillåter stor strukturell självständighet och en möjlighet för grupper att driva egna dagis, skolor, universitet, etc. Grupper i moderna samhällen kan även hålla sig med bättre dokumentation för att mer effektivt kunna övervaka och kommunicera med medlemmar. Lockelsen till världen utanför är ibland stor, men de sociala banden man har till gruppen är ofta starkare: familj, identitet och vänner.

Angående demografi och migration hävdar Kaufmann att födelsetal mellan migranter och majoritetsbefolkning samvarierar mer och mer. (Icke-fundamentalistiska) muslimer som bosätter sig i Europa, exempelvis, kommer inom några generationer att ha ungefär samma födelsetal som majoritetsbefolkningen i landet de kommer till. Den avgörande skillnaden kommer istället att stå mellan fundamentalistiska grupper av alla riktningar och moderat religiösa, liberala eller sekulära grupper. Vi bör således, om Kaufmann har rätt, oroa oss mer för ett ultrakonservativt religiöst Europa, snarare än ett muslimskt Eurabien.

Francis Fukuyama menade i sitt klassiska verk Historiens slut och den sista människan (1992) att den liberala demokratin är här för att stanna. ”Vi” har nått det bästa tänkbara politiska systemet man kan utveckla och de stora idéstriderna är därmed över. ”Vår” överlägsna militärmakt står alltid redo ifall någon vill anfalla ”vårt” liberala kapitalistiska system utifrån. Kaufmann menar dock att liberalismen lider av en demografisk paradox: en individualistisk kultur leder till att människor kan välja att inte reproducera sig. Religiösa fundamentalister behöver således inte försöka sig på att anfalla utifrån, de kan gradvis tillskansa sig mer inflytande, genom ett demografiskt övertag, inifrån.

Således återstår, enligt Kaufmann, några möjligheter. ”Vi” kan försöka vinna över fundamentalisterna på ”vår” sida. Detta har visat sig svårt av skäl som redan berörts; fundamentalister är nämligen effektiva vad gäller att behålla medlemmar. ”Vi” skulle också kunna göra oss av med oliktänkande på ett mer radikalt sätt, likt nazisterna eller sovjet hanterade kategorier av människor de ogillade. Det senare alternativet skulle de flesta dock inte förknippa med liberala principer. Sekulär liberalism befinner sig, kort sagt, i ett dilemma.

Det kan riktas flera invändningar mot Kaufmanns bok. Kaufmann är noga med sina demografiska uppgifter och har samlat in en stor mängd data. Däremot tycker jag att det finns många analytiska brister. Fundamentalism och religion är besvärliga begrepp som används alltför lättvindigt, utan att problematiseras. Likaså tycker jag att han har en alltför statisk syn på islamism utan att fästa någon speciell vikt vid betydelsefulla spänningar inom rörelserna. Graden av konservatism (vilket förstås inte heller är ett oproblematiskt begrepp) varierar betydligt beroende på vilken rörelse vi pratar om, vilket blivit tydligt i det senaste valet i Egypten där salafistpartiet al-Nur fick oväntat många röster. Vidare kan den deterministiska synen på befolkningsutvecklingen, och vad den kommer att innebära, ifrågasättas: vissa prognoser finns det mer eller mindre goda belägg för, andra prognoser verkar mer spekulativa och bygger på skakiga grunder. Trots dessa invändningar är boken intressant och borde väcka en del uppmärksamhet, givet dess kontroversiella förutsägelser.

6 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Ja, hypotesen verkar intressant vid första anblicken. Några funderingar:
- En historisk tillbakablick motsäger den. Slutna samhällen/grupper har sällan lång historia och går tillslut under.
- De fundamentalister som är så slutna som t.ex. Amish och Haredi är relativt små dag och det dröjer innan de blir riktigt stora.
- "fundamentalister är betydligt bättre på att hålla kvar sina barn i den tradition de fostrats in i – jämfört med liberalreligiösa och sekulära människor" Tveksam till detta. Om vi tänker oss två grupper 1) fundamentalister 2) alla andra - är verkligen den relativa rörelsen 2)->1) större än 1)->2)?
- I denna sammanfattning tas varken Kina eller Indien upp. Om detta saknas i boken är det inte en analys av världsherraväldet.

Jimmy sa...

Ulf,

"Slutna samhällen/grupper har sällan lång historia och går tillslut under."

Vet inte om det här stämmer? Men egentligen är det inte så relevant. Kaufmanns tes bygger helt och hållet på att världen moderniseras - vilket innebär att födelsetal mer och mer blir en värderingsrelaterad fråga, snarare än socioekonomisk som det var tidigare - därmed kan inte historiska exempel användas för att vederlägga den. De sjunkande födelsetalen bland sekulära (men även bland moderat religiösa) har vi inte sett tidigare i historien.

Visst kan det dröja innan Amish och Haredi blir riktigt stora (även om särskilt Haredi växer explosionsartad både i Israel och i diasporan). Deras ökning bör dock förstås tillsammans med ökning av andra grupper som evangelikala protestanter och islamister (eller starkt konservativa muslimer) på en mängd platser i världen. Det är även viktigt att påpeka att långt ifrån alla fundamentalistiska (eller religiöst konservativa) grupper sluter sig från samhället på samma sätt som amish. De flesta verkar i samhället, men har tillgång till mer eller mindre strukturell självständighet, vilket inte är detsamma som slutenhet.

"Om vi tänker oss två grupper 1) fundamentalister 2) alla andra - är verkligen den relativa rörelsen 2)->1) större än 1)->2)?"

Osäker på vad du menar, men religiösa och fundamentalister kommer inte att blomstra pga mission, utan i längden pga demografiskt övertag. Även moderat religiösa har i det här fallet ett litet övertag i förhållande till sekulära.

"I denna sammanfattning tas varken Kina eller Indien upp. Om detta saknas i boken är det inte en analys av världsherraväldet."

Här håller jag delvis med dig. Kaufmann berör båda länderna, men en mer heltäckande genomgång saknas. Men visst kan man applicera hans generella resonemang även på de fallen. Indien verkar moderniseras i amerikansk tappning, vilket förmodligen antingen ger bibehållen eller ökad religiositet. I Kina visar många studier på en generell religiös blomstring (se exempelvis detta inlägg: http://religionsekularism.blogspot.com/2011/07/religiositet-okar-i-kina.html). Särkilt evangelisk kristendom verkar vara på uppgång. När de släpper 1barns politiken kommer förmodligen de religiösa (och återigen särskilt fundamentalister) att få ett demografiskt övertag. En liknande utveckling skulle kunna ske i Indien.

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

"födelsetal mer och mer blir en värderingsrelaterad fråga, snarare än socioekonomisk som det var tidigare - därmed kan inte historiska exempel användas för att vederlägga den"

Är det inte så att de socioekonomiska faktorerna är starkare och att värderingsfrågan funnits hela tiden, men inte märkts för den är svagare?
Först när socioekonomiska inverkan avtar blir värderingsfrågan synlig.

"Osäker på vad du menar"

Försöker var tydligare:
1) Fundamentalister - av 100 barn kommer X barn blir icke-fundamentalister
2) Icke-fundamentalister - av 100 barn kommer Y barn bli fundamentalister

Kaufmann säger att X<Y
Jag tvivlar på detta

Jimmy sa...

Ulf,

Naturligtvis har födelsetal historiskt även påverkats av värderingar. Jag tror dock inte att värderingar tidigare på något sätt var avgörande för födelsetalens riktning. Men allteftersom samhällen moderniseras verkar värderingar (om vi får tro Kaufmann) i mycket större grad påverka födelsetal än tidigare. Detta hänger mycket ihop med att tillgången till preventivmedel slår hål på den evolutionära kopplingen mellan sexualdrift och reproduktion.

"Kaufmann säger att X<Y
Jag tvivlar på detta"

Okej, ange varför du tvivlar så får vi se om jag håller med dig eller inte.

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

Jag tvivlar, då jag inte sett data som stödjer det motsatta, de Kaufmann säger. Så jag går på anekdotiska uppgifter.

Jag läser personligen om fler människor som lämnar fundamentalistiska sekter än jag läser om moderata religiösa eller ateister som går in i fundamentalistiska rörelser.

Jimmy sa...

"Jag läser personligen om fler människor som lämnar fundamentalistiska sekter än jag läser om moderata religiösa eller ateister som går in i fundamentalistiska rörelser."

Bara för att förtydliga. Kaufmanns argument skulle i princip hålla även om inga moderata religiösa eller ateister går över till fundamentalistiska rörelser. Hans huvudargument handlar istället om det demografiska övertaget, den ena populationen kommer att minska, den andra kommer att öka. För att gå emot den trenden måste således en mycket större mängd konservativa religiösa gå över till att bli sekulära än tvärtom, vilket inte verkar så troligt.

Observera också att kaufmann inte bara pratar om "fundamentalistiska sekter" utan om att graden av religiositet samvarierar med födelsetal, där icke-religiösa har lägst antal.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se