31 mars 2013

Trovärdighet?


2 kommentarer:

Benzocaine sa...

Du kan cutta Markus efter "What was said?"

De äldsta texterna slutar vid:

"Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda."

16:9++ är ett senare tillägg:

Den uppståndne visar sig

9[När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. 10Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 11När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.

12Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. 13Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.

14Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 15Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. 17Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

19När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Benzocaine sa...

Notera att hakparenteserna inte är mina.

Fotnoten i Bibel 2000 (som ovanstående översättning kommer från) säger:

"för de var rädda" Med des­sa ord slu­tar evan­ge­li­et i dess älds­ta be­va­ra­de form. Det kan in­te avgöras om Mar­kus av­sikt­ligt har slu­tat så kort­hug­get el­ler om en ur­sprung­lig av­slut­ning gått förlo­rad. V. 9-20 är ett se­na­re tillägg, som sak­nas i de bästa hand­skrif­ter­na. Av­snit­tet har en an­nan stil än evan­ge­li­et och utgör en sam­man­fatt­ning av styc­ken i de and­ra evan­ge­li­er­na och i Apg.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se