28 maj 2013

Humanisternas nya idéprogram, del 6: Utbildning


Alla som deltar i offentligt finansierad utbildning har rätt till ett kunskapsinnehåll som är sakligt och allsidigt och till en pedagogik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det offentligt finansierade utbildningsväsendet ska främja öppet och kritiskt tänkande, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt respekt för andra människor. Skolan ska vara sekulär, dvs. undervisa om olika livsåskådningar men förhålla sig neutral till dessa.
Undervisningen i skolan ska enligt skollagen vara icke-konfessionell. Trots det ges i många skolor och läromedel kristendomen en särställning.
Sverige tillåter idag konfessionella skolor. Enligt lagen ska skolorna vara öppna för alla och deltagandet i de religiösa inslagen frivilligt. I många fall fungerar detta inte i praktiken. Till exempel kan en elevs val att inte delta i religiösa aktiviteter leda till att hens livsåskådning avslöjas. Dessutom förekommer diskriminering på grund av kön när flickor och pojkar får olika undervisning.
I många fall kan utbildningsväsendets acceptans för religiösa och kulturella uttryck innebära inskränkningar i individens rättigheter.
Teologiska fakulteter vid svenska universitet och högskolor erbjuder praktiska övningar i svenska kyrkans ritualer och konfessionella kurser som förutsätter en kristen tro.

Därför tycker vi så här

·      All utbildning som finansieras med offentliga medel ska grundas på vetenskap, beprövad erfarenhet och skollagens värdegrund.
·      Skolans undervisning ska förmedla objektiv kunskap om olika livsåskåd­ningar.
·      Ämnet religionskunskap ska benämnas livsåskådningskunskap. Ämnet ska ta upp både sekulära och religiösa livsåskådningar.
·      Barnens rätt att få allsidig undervisning och att kunna delta i alla skolans aktiviteter ska gå före föräldrarnas rätt att bestämma om barnens skolgång. Det gäller t ex rätten att delta i sexual- och simundervisning.
·      Religiösa ceremonier, såsom kristna skolavslutningar och gemensamma bönestunder, hör inte hemma i den obligatoriska skolan.
·      Religiösa friskolor ska inte tillåtas i den obligatoriska skolan. Så länge de tillåts måste staten utöva effektiv kontroll, så att alla elevers livsåskådningsfrihet skyddas och så att de inte utsätts för diskriminering på grund av t ex kön eller sexuell läggning.
·      De teologiska fakulteterna vid universiteten ska avskaffas. Forskning och undervis­ning som bedrivs vid dagens teologiska fakulteter ska föras över till fakul­teterna för samhällsvetenskap och humaniora. Undervisning och forskning i teologiska ämnen ska följa de vetenskapliga principer som gäller vid dessa fakulteter.
·      I SFI-undervisningen och annan information för nyanlända ska det informeras om att man i Sverige har rätt att fritt välja livsåskådning, att utöva en religion men också att avstå från religion.

1 kommentar:

Gunnar Lindholm sa...

Jag tycker att vi borde, i linje med det Stephen Law säger i inlägget innan, trycka på för att få in mer filosofi, logik, vetenskapsteori och moraldiskussioner i skolan.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se