4 dec. 2013

Ändra lagen om stöd till trossamfund

I höst har det inlämnats två motioner till riksdagen om ändring av lagen om stöd till trossamfund, så att även sekulära livsåskådningsorganisationer kan erhålla det statliga stödet. En av motionerna har tidigare publicerats här. Nedan återges den andra, skriven av Barbro Westerholm (FP). Westerholm fick Hedeniuspriset 2004 och har även varit ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse.

En intressant formulering i motioner är definitionen av livsåskådningsorganisation:
En livsåskådning är en deskriptivt och normativt sammanhängande verklighets­uppfattning och värdegrund. En livsåskådning innebär således en specifik filosofisk uppfattning om verklighetens beskaffenhet och en specifik moralisk värdegrund. Dessa två kriterier definierar kristna, muslimska och sekulärhumanistiska livsåskådningsorganisationer, men inte andra typer av föreningar eller intresse­organisationer som t ex miljörörelser, kvinnoorganisationer, politiska organisationer mm.
_________________________________________________________________________________

Översyn av lagen om stöd till trossamfund 
Förslag till riksdagsbeslut 
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om stöd till trossamfund. 
Motivering
Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning – lagen om trossamfund (SFS 1998:1593), lagen om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) samt förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974). Idag kan trossamfund erhålla statligt stöd, däremot kan stöd inte utgå till organisationer som utgår från en humanistisk grundsyn och som bygger på annan grund än religiös tro. 
I Norge ser man annorlunda på detta. Där får det norska Humanistförbundet med över 70 000 medlemmar ett stöd på närmare 60 miljoner kronor om året. På Island blev Humanismföreningen Sidmennt formellt registrerad som landets första ickereligiösa livsåskådning den 3 maj 2013. Det innebär bl.a. att Sidmennt får del av den så kallade kyrkoskatten. 
I gällande lagtext står att trossamfunden skall ”bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg”. Kravet på gudstjänst tycks emellertid inte gälla längre då buddhister numera får stöd trots att i vart fall den traditionella buddhismen (theravada) inte förrättar några gudstjänster.
Vidare framhålls att ”statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft”. 
Religiösa trossamfund är att betrakta som livsåskådningssamfund där den religiösa tron är en drivkraft, men inte den enda. De har också social betydelse för dem som berörs. Den betydelsen finns också hos andra livsåskådningssamfund som samtidigt lever upp till FN:s olika konventioner om mänskliga rättigheter. 
Livsåskådning och livsåskådningsorganisationer kan definieras på följande sätt och därmed särskiljas från andra organisationer: En livsåskådning är en deskriptivt och normativt sammanhängande verklighets­uppfattning och värdegrund. En livsåskådning innebär således en specifik filosofisk uppfattning om verklighetens beskaffenhet och en specifik moralisk värdegrund. Dessa två kriterier definierar kristna, muslimska och sekulärhumanistiska livsåskådningsorganisationer, men inte andra typer av föreningar eller intresse­organisationer som t ex miljörörelser, kvinnoorganisationer, politiska organisationer mm. 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag att regeringen bör tillsätta en utredning om hur stödet till trossamfund kan vidgas till att omfatta också andra livsåskådningssamfund, förutsatt att deras verksamhet baseras på FN:s olika konventioner om de mänskliga rättigheterna i likhet med vad som är fallet i Norge och på Island. 
Stockholm den 13 september 2013 
Barbro Westerholm (FP)

10 kommentarer:

Pike sa...

Om det ska delas ut pengar till trossamfund så missunnar jag verkligen inte Humanisterna en del av kakan. Samtidigt tycker jag att det är konstigt att ett förbund som strävar efter ett sekulärt samhälle inte i stället driver på för att helt ta bort lagar som särbehandlar trossamfund gentemot andra föreningar.

Hur tänker ni här?

StaffanG sa...

I Belgien, Norge m fl länder mottar de sekulära livsynssamfunden årligen 100 miljoner. Detta har möjliggjort en samhälleligt accepterad verksamhet med motsvarande omfattning som de religiösa kan erbjuda. De flesta är nog eniga om att detta system är tveksamt eller helt borde avskaffas - och detta har också varit Humanisternas principiella hållning - men så länge det existerar och inom överskådlig tid finns inga förutsättningar att det försvinner, så måste vi eftersträva samma villkor.

StaffanG sa...

Detta kanske ska sägas också att Westerholm inte längre är medlem i förbundet, även om hon nu uppmärksammar denna fråga i Riksdagen.

Pike sa...

Tack för svaret Staffan!
Jag tycker som sagt inte att det som Westerholm gör är principiellt fel i nuläget, men finns inte risken att de belgiska och norska humanisterna undviker att driva frågan eftersom den eventuellt resulterar i att de blir av med en stor del av sina inkomster?
Med andra ord: Riskerar ni att "sälja" era principer?

StaffanG sa...

Främsta principen måste vara den om likabehandling och det är enormt svårt och skulle verka otydligt att driva dessa parallella linjer samtidigt lika hårt. Världen ser helt enkelt ut sådan, att många ser det som självklart att kyrkor ska kunna motta miljoner, medan man inte förstår alls varför de som är emot religion ska få motta något öht. Vi kan inte föra en politik som riskerar att kraftigt missgynna oss, men fortsätter att göda trossamfunden.

Det finns invändningar från humanister som menar att det gör oss korrupta att motta statsstöd (ung. som att Amnesty avstår av detta skäl) och att vi ändå alltid kommer att vara i underläge, eftersom kyrkorna är mycket större och får mer pengar av staten.

Vi får göra en rimlig avvägning, vad vi tror är realistiskt och bäst för oss - och samhället - på både kort och lång sikt.

Ulf Gustafsson sa...

Pike, jag tycker de frågetecken du tar upp är riktiga problem. Det får bli en avvägning som Staffan resonerar, men den är inte lätt att göra.

Pike sa...

Nej, det är verkligen inte lätt, men jag tycker att det låter som att problemet tas på allvar i alla fall.

StaffanG sa...

Om man har sett verksamheten i Norge och Belgien eller Tyskland, så blir det ett betydligt mindre problem. Man kan inte avstå dessa värdefulla insatser för någon abstrakt princip, det vore irrationellt och destruktivt. Att samhällsnyttigt arbete får stöd är heller inget problem. Den dagen politiker driver på och alla övriga samfund är med på att avskaffa systemet, då kan också vi gå offensivt på den huvudlinjen, men inte förr - om vi vill ha samma betydelse, möjligheter och status som samfunden.

Pike sa...

Staffan Du har säkert rätt i att pengarna går till bra saker och att kloka humanister hanterar frågan med det allvar den kräver.
Jag håller däremot inte riktigt med om att principen är abstrakt.

Ett par konkreta exempel:
1. Vill man kritisera att en viss religiös rörelse delvis finansieras med skattemedel blir det svårare när man själv får pengar ur samma pott.
2. Om kriterierna för att räknas som trossamfund är baserat på hur traditionella religioner fungerar riskerar man att behöva anpassa sig till dessa för att få behålla stödet.

Jag är inte tillräckligt insatt i Humaniströrelsen för att veta om något av ovanstående kan upplevas som problematiskt här eller i de länder du nämner.

StaffanG sa...

Lagstiftningen i aktuella länder är neutral, såsom Westerholms förslag också strävar mot. Om religiösa livsåskådningssamfund ska fortsätta få medel så är det dessa som bättre bör anpassa sig till samhällets allmänna normer om t ex jämställdhet. Man bör vara samhällsnyttig och i varje fall inte motarbeta eller försvåra en demokratisk utveckling, ökad upplysning etc.

Om önskad normbildning i samhället genom livssynsorganisationer ska stödjas av staten eller inte är i princip en öppen fråga - vad fungerar bäst? Många fristående projekt får trots allt också stöd för sådant arbete.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se