30 juni 2016

Lawrence Krauss vs. Ray Comfort

An interesting philosophical discussion between Lawrence Krauss and Ray Comfort during the 2016 Reason Rally in Washington D.C. — and yes, bananas are discussed.


"Ingen gräddfil för antroposoferna"

Det blir ingen speciallösning för de antroposofiska preparaten, utan de måste anpassas till övriga kategorier i läkemedelslagstiftningen. Men Vidarkliniken får fem år på att finna sig i den nya ordningen.
Så sammanfattar DN regeringens beslut idag, om att alla läkemedel nu måste genomgå  samma granskning, istället för den ordning som råder nu, att vissa läkemedel inte behöver prövas vetenskapligt för att få användas på människor (Macchiarini kanske kan göra sina tester där under övergångsperioden?).
I grund och botten vilar läkemedelslagstiftningen på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vi gör nu är ett slags förtydligande, men vi ger samtidigt en möjlighet i enlighet med de regelverk som redan finns för att ansöka om registrering av de här preparaten. Det tycker jag är en bra avvägning. Det skapar ingen gräddfil och samtidigt större tydlighet. Det viktiga är att det inte kommer att finnas möjlighet att ge undantag för antroposofiska preparat, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Statens stöd borde vara livsåskådningsneutralt

Idag presenterar regeringen direktiven till en utredning som ska se över statens stöd till trossamfund. Med anledning av detta skriver Humanisterna på SvD Brännpunkt idag: Kräv inte religiös tro för statsstöd.

Behovet av en översyn av regelverket är uppenbart: många av de organisationer som idag uppbär statligt stöd lever inte upp till den värdegrund som regelverket kräver för att vara berättigade till statligt stöd. Det är därför mycket bra att utredningsdirektivet med kraft trycker på krav på demokrati och jämställdhet mellan könen.

Det är också bra att utredaren ska föreslå hur målgrupp för stödet ska avgränsas, men utredningsdirektiven missar att explicit ange att lagstiftningen också behöver moderniseras i ett annat avseende: Den behöver bli livsåskådningsneutral. Givetvis ska inte övernaturliga inslag i livsåskådningen vara avgörande för rätten att erhålla sådant stöd. En sådan livsåskådningsneutral lagstiftning tillämpas redan i flera nordiska länder, men Sverige har hamnat på efterkälken i detta avseende. Förhoppningsvis kommer detta bli uppenbart i den studie av jämförbara länder som ska utföras.

På Brännpunkt skriver Humanisterna idag:
Staten ska vara neutral till olika livsåskådningar. Ändå diskrimineras icke-religiösa livsåskådningar i svensk lagstiftning. Staten ger varje år ekonomiskt stöd med cirka 80 miljoner kronor till ett antal kristna, muslimska, judiska och buddhistiska trossamfund. Trots att den sekulära humanismen är en internationellt erkänd och starkt växande livsåskådning har den inte rätt till samma statliga stöd som de religiösa trossamfunden.
Om stöd överhuvudtaget ska utdelas till religiösa organisationer måste givetvis sekulära livsåskådningsorganisationer behandlas likvärdigt.
- Det förvånar mig att inte direktiven explicit uppdrar åt utredaren att se över även denna aspekt, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Det vore en stor vinst för hela samhället om statens stöd bara gick till organisationer som helhjärtat ställer upp för grundläggande demokratiska värden. 
- Å andra sidan förhindrar inte heller direktiven att utredningen beaktar denna aspekt. Direktiven ber utredaren att ”föreslå eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfund”, vilket medger just en sådan förändring som vi efterlyser. Så ett stort ansvar vilar nu på utredarens axlar. Neutralitet i livsåskådningsfrågor borde vara självklart i ett land som säger sig värna religionsfriheten, säger Sturmark.
Pressmeddelande från Humanisterna.

"Kräv inte religiös tro för statsstöd"

Humanisterna skriver idag på SvD Debatt om statens stöd till trossamfund och diskrimineringen av icke-religiösa livsåskådningar:
Staten ger varje år ekonomiskt stöd med cirka 80 miljoner kronor till ett antal­ kristna, muslimska, judiska och buddhistiska trossamfund. Trots att den sekulära humanismen är en internationellt erkänd och starkt växande livsåskådning har den inte rätt till samma statliga stöd som de religiösa trossamfunden. 
Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över stödet. Syftet är, enligt demokratiminister Alice­ Bah Kuhnke, att säkerställa att skattemedel endast går till organisationer som tydligt respekterar demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är mycket välkommet. Vi har sett flera exempel på både kristna och muslimska organisationer med statligt stöd som har agerat på ett sätt som strider mot dessa värden.

Man kan naturligtvis ifrågasätta om staten över ­huvud taget ska ge ekonomiskt stöd till livsåskådningsorganisationer, men om utredningen landar i att det ska ske även fortsättningsvis måste stödet göras livsåskådningsneutralt.

Det enda skälet för att i dag utestänga till exempel Humanisterna från stöd är att den sekulära huma­nismen inte bygger på en gudstro. Det är orimligt att ett villkor för att få del av ett statligt stöd ska vara en tro på något övernaturligt.
Läs hela debattinlägget.

Sommarläsning från senaste Sans: Moder Teresa - ett helgon utan gloria


Den fjärde september i år ska Moder Teresa helgonförklaras. Men håller hennes gärning för närmare granskning? Läs min artikel från senaste Sans magasin, om ett väldigt överskattat helgon med många lik i garderoben.
I slutändan gjorde Moder Teresa kanske ändå mer nytta än skada. Även om hon inte använde miljonerna hon samlade in för att lindra fattigas lidanden var hon mitt ibland dem tillsammans med sina nunnor, för att trösta, vårda och tillhandahålla en plats för föräldralösa att växa upp på, en plats för fattiga att vara sjuka på, och en plats för övergivna att dö på. Det är ändå värt något och en gärning få kan skryta med. 
Men tänk om miljonerna gått till fattiga i stället för att skickas till Vatikanen. Jämför till exempel med Röda Korset och Rädda Barnen som så många varit upprörda på – de har enligt Svensk insamlingskontroll inte ens under sina turbulenta tider någonsin gått under 75-procentsgränsen för hur stor andel av de donerade pengarna som går direkt till verksamheten. För den som vill skänka pengar för att lindra fattigas lidanden finns många bättre alternativ än Missionaries of Charity – organisationer helt utan helgon, men med syftet att lindra.
Läs hela artikeln här.

Senaste Sans innehåller bland annat en artikel av Christina Moberg, Kungliga Vetenskapsakademins nya preses. Sans är tidskriften som går djupare och utforskar det senaste inom vetenskap, etik och samhällsdebatt. Ta chansen att kritiskt fördjupa dig i vår tids stora frågor!
Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken.

Här kan du prenumerera på Sans. Vill du köpa lösnummer? Klicka här för att se en lista på våra återförsäljare. Självklart kan du läsa Sans på din läsplatta. Till exempel via Readly.

Här finns redaktionen.

29 juni 2016

Europeiska humanister kommenterar brittiska EU-valet

British Humanist Association, som inte tog ställning i folkomröstningen, har kommenterat resultatet av EU-valet och den osäkert som Storbritannien nu står inför.
As a non-partisan, charitable organisation, we did not take a side in the EU referendum, apart from encouraging a more democratic debate from all quarters. In that same enthusiastically democratic spirit, it falls to us to ensure that as humanists we play a critical role in steering this country through the difficult moral and intellectual questions ahead of it. 
As humanists, and collectively as members of the BHA, we have an important role to play. As the UK undergoes a prolonged period of national reorientation and, potentially, of reorganisation, it will be the task of movements like ours to ensure that the progress we have made in fighting for human rights and equality in Britain in recent decades is maintained, in whatever new legal settlement emerges. Humanists have always been at the forefront of fighting for the ‘open society’ (the concept was developed by humanists) and we will re-dedicate ourselves now to that work.
Förutom att organisationen oroar sig för att framsteg inom mänskliga rättigheter, vilka försvaras av EU-regelverk, nu kan vara hotade, är de rädda för att kristen höger försöker få större inflytande och att nationalism, rasism och främlingsfientlighet växer i landet. En klyfta har uppstått i landet, skriver de, och hoppas humanistiska värderingar kan överbrygga denna.
As rational, open-hearted people, we have a duty to work together with those of different viewpoints on life’s major questions to close the gap. And we have a great resource of moral strength to help us in that, drawn from thousands of years of human history and understanding. In challenging times, the values we need most are those of reason and honesty, empathy and compassion, and respect for democracy and the rule of law. 
Humanists do not own these values, but we are their consistent and loyal champions. We must continue to be so, and now more vigorously and passionately than ever, as we enter a new era in our national history. We must act as standard-bearers of the Enlightenment.
Läs hela BHA:s uttalande.

På samma sätt som många svenska politiker säger att de kommer sakna brittiskt stöd i många EU-frågor, kommer britternas beslut riskera att försvaga de europeiska humanistorganisationernas arbete inom EU. British Humanist Association är en välorganiserad och resursstark organisation som bidragit mycket till European Humanist Federations arbete för mänskliga rättigheter och sekularism inom EU. EHF beklagar resultatet eftersom det föregicks av en delvis irrationell och förljugen politisk debatt. På sin facebooksida skriver de mer om de myter som sprits.

Terrorn slog till mot Istanbul

Det är oerhört ledsamt att ytterligare en brutal terrorattack drabbat världssamfundet, denna gång på den internationella flygplatsen i Istanbul. Just nu uppges det att 41 människor dödats och 239 skadats i den inhuman våldshandling som terrororganisationen Islamiska Staten misstänks ligga bakom.

Var än dessa uttryck av hat drabbar oss, är de ett slag mot frihet och ett öppet samhälle. Våra tankar går till offren, deras familjer och vänner.

28 juni 2016

Humanisterna begär utredning om religiösa skolor

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har öppnat upp för att se över religiösa skolor i Sverige. Det välkomnas av Humanisternas ordförande Christer Sturmark, som nu uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om hur regelverket som idag tillåter konfessionella skolor kan förändras.
– Religionsfrihet förutsätter en sekulär stat och skola. Först då kan alla fritt välja – eller välja bort – religiös tillhörighet. Det gäller även för barn. Inga skolor i Sverige ska därför särskilja barn baserat på deras föräldrars livsåskådning. Det blir nu därmed allt tydligare att det inte går att kombinera Skollagens krav på en sekulär och livsåskådningsneutral undervisning med religiösa skolor. Sverige kan mycket väl avskaffa konfessionella skolor utan att bryta mot internationella konventioner, säger Christer Sturmark.

– Alla barn har rätt till en god utbildning, med kunskap som utgår från fakta och färdigheter. Skolan ska också förmedla demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter – inte att killar och tjejer inte är lika mycket värda, eller att homosexualitet är onormalt. Det är inte sådant våra skattemedel ska gå till. De föräldrar som vill erbjuda sina barn religiös skolning kan göra det utanför skoltid, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

– Vi välkomnar därför gymnasieminister Aida Hadzialics öppning för samtal över blockgränsen om en svensk skola fri från religiös påverkan. Nästa steg är att tillsätta en utredning om hur den svenska skolan kan bli verkligt sekulär och livsåskådningsneutral. Att så sker är viktigt för att motverka segregationen i samhället. Nyckeln till god integration är att människor med olika bakgrunder möts, inte att skärma av vissa elever från andra, säger Christer Sturmark.

Humanisterna kommer nu att skriva till samtliga riksdagspartier och uppmana dem att medverka till att den svenska skolan blir fri från religiös påverkan.

"Som fan läser bibeln"

I kölvattnet efter de många terrorhandlingar som världen har drabbats av under de senaste åren har en tankefigur slagit rot i det offentliga samtalet, som rör synen på religion och våld. Den kan exemplifieras med Karen Armstrongs nya bok ”Med Gud på vår sida” där hon driver tesen att religion inte har med våld att göra. Men tankefiguren leder fel.
I en trivial mening har Armstrong rätt: Religion har inte någon agens eller intentionalitet. ”Religion” är bara summan av de trosuppfattningar, värderingar och handlingar som omfattas av de människor som betecknar sig som religiösa. Det blir alltså en banal truism att våld inte har med ”religionen i sig” att göra, eftersom det inte finns någon ”religion i sig”.
Men därmed följer inte att religion inte skulle kunna förklara våld och terrorism. Religiösa försanthållanden, och ur dessa härledda värderingar kan förklara handlingar som är både förtryckande, våldsamma och i vissa fall klassificeras som terrorism. På samma sätt kan förstås religiösa försanthållanden och värderingar förklara vad vi uppfattar som positiva handlingar eller moraliska ställningstaganden. Om vi tror att religion kan förklara positiva effekter, måste religion också kunna förklara negativa effekter.
Ett exempel är uppfattningen att homosexualitet är synd och mot Guds vilja. Den föreställningen är stark inom islam och inom en stor del av kristendomen. Homosexuella trakasseras och bestraffas, många gånger till och med dödas, på grund av denna trosuppfattning. Det är alltså uppenbart att våld och tvång i många fall har en mycket tydlig koppling till religion.
Extra allvarligt blir det när Segerstedtinstitutet presenterar en rapport, "Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism", där det påstås att samhällsvetenskaplig forskning har ”vederlagt en kausalitet mellan religion och beteende”. Eftersom detta inte är sant inställer sig frågan: varifrån har rapportens författare Marcus Hertz fått denna uppgift?
Han hänvisar till en artikel av filosofiprofessorn Scott R Sehons, ”An argument against the causal theory of action explanation”, i tidskriften Philosophy and phenomenological research. Hertz har i grunden missuppfattat artikeln. Den handlar inte alls om religion utan om huruvida ”beliefs” i medvetandefilosofisk mening (”jag tror att bollen ligger under soffan”) kan vara en ”brainstate” (ett neurologiskt tillstånd) och hur det i så fall kausalt kan orsaka en handling (”jag tittar under soffan”). Professor Sehons artikel har ingenting att göra med religion som förklaring till olika handlingar.
Det är allvarligt när en rapport från ett av regeringen initierat institut drar så slarviga och okunniga slutsatser från forskning inom helt andra områden. Så länge vi krampaktigt upprätthåller tankefiguren att religion inte kan förklara våld, har vi inte ens lyckats komma förbi den första primitiva förnekelsefasen och står sällsynt dåligt rustade att möta samtidens utmaningar från religiös fanatism.
Läs artikeln här.

Australian Sex Party - kampanjvideo och valmanifestHar du chansen, så överväg att rösta på the Australian Sex Party. Se kampanjvideon och läs listan på "things we give a fuck about". Glöm inte lärdomen från Brexit: varje missnöjesröst räknas.

27 juni 2016

GODLESS - The Truth Beyond Belief

Mörk materia

Egyptisk imam varnar för ateisters "enkla och förståeliga förklaringar"

Sheik Ahmad Al-Tayyeb, storimam på al-Azhar Universitetet i Egypten, har nu gått ut med en varning för de "enkla och förståeliga förklaringar" som ateister ger - dessa förför unga muslimer.

Det var på TV-programmet “al-Imam al-Tayyeb” som sänds under Ramadan som stormimamen förklarade att de "enkla och förståeliga förklaringarna" stöttas av experter i psykologi och stora finansinstitutioner, samt att dessa idéer kan ses som västs vapen.

Storimamen ondgjorde sig även över att vissa så kallade människorättsorganisationer till och med stöttar de som lämnat islam, något som han menade var "ett missbruk av religionsfriheten". Som grädde på moset [skumt talesätt] har vissa Europeiska länder öppnat upp för sexuella friheter på ett sätt som han menar hatas av muslimer och får dem att känna sig obekväma.

Läs mer i The Freethinker.

26 juni 2016

Internationella humanistunionens (IHEU) representant läste dikt bannlyst i Saudi för delegater i FN

Nyheter från IHEU:

Today [i onsdags] at the United Nations, the International Humanist and Ethical Union’s (IHEU) director of advocacy, Elizabeth O’Casey, read out a poem that is banned in Saudi Arabia on the grounds of ‘apostasy.’ The poem was delivered iin front of the delegation from Saudi Arabia and the rest of the Human Rights Council.
Ashraf Fayadh, poet imprisoned in Saudi Arabia for apostasy
Ashraf Fayadh, a poet imprisoned in Saudi Arabia
IHEU was highlighting the case of Palestinian poet, Ashraf Fayadh, who is currently imprisoned in Saudi Arabia (for eight years, with 800 lashes) for ‘apostasy’. The charges include “spreading atheism” and insulting “the divine self”. O’Casey said she was using her statement during a debate on ‘human rights situations of concern’, to speak the words of Fayadh himself, since he is banned from speaking them in Saudi Arabia, where he lives.
When discussing the reasoning behind the statement, O’Casey said, “Not only did we want to raise his case and give him a voice, but we were also keen to see whether Saudi Arabia would tolerate ‘blasphemous’ words they have punished so severely at home, being spoken uninterrupted at the UN.”
Her statement, including one of Ashraf Fayadh’s poems, follows below in full.
 ORAL STATEMENTInternational Humanist and Ethical Union
UN Human Rights Council, 32nd Session (13th June – 1st July 2016)General Debate on Item 4 – Human Rights Situations of ConcernElizabeth O’Casey
Ashraf Fayadh is a Palestinain poet who is currently imprisoned in Saudi Arabia – a country where atheists are legally defined as terrorists. He was accused of “spreading atheism”, of insulting “the divine self”, and objecting to concepts of fate as acts of God. He was also linked to exposing brutality by the Saudi religious police.
For this, he was sentenced to death for “apostasy”, to be carried out via beheading by sword. Earlier this year, Fayadh’s death sentence was overturned, and he was re-sentenced to eight years in prison and 800 lashes.
We have of course, raised Fayadh’s case with this Council before, as we have been raising, like many, the cases of Raif Badawi, Waleed Abulkhair, Ali al-Nimr and others
And many times argued that, as a member of this Council, the pre-eminent body tasked with protecting and promoting human rights, Saudi Arabia has a clear and uncompromising responsibility to uphold and respect the highest standards of human rights.
But our arguments and words have fallen on deaf ears.
There has been no change.
So, instead we end this statement today with Fayadh’s own words; the words for which he is currently imprisoned in Saudi Arabia, and for some time threatened with state murder.
Since Ashraf Fayadh cannot speak them at home, I trust I can read them here, in the very forum created to promote all rights – including freedom of expression and belief – universally and unashamedly with the freedom Fayadh himself deserves as a human being just seeking to add a little reason and beauty to the world.
Prophets have retiredso do not wait, for a prophet to be resurrected for you.And for you,for you the observers bring their daily reportsand earn their high wages.How much money is necessaryfor a life of dignity.
”الأنبياء تقاعدوا..
فلا تنتظروا نبيا يبعث لكم.. ومن أجلكم
من أجلكم يقدم المراقبون تقاريرَ يومية
ويتفاضون أجوراً عاليةً
كم هو المال ضروريٌ
من أجل حياة كريمة”


أشرف فياض شاعر فلسطيني يقبع حاليا في سجون المملكة السعودية، الدولة التي بنص القانون تجرم الملحدين، والأدهى من ذلكتعتبرهم إرهابيين. فياض إتهم ب ”نشر الإلحاد”، المس بالذات الإلهية، والإعتراض على القضاء والقدر والمشيئة الإلهية، كما نُسب له أيضا ”فضح وحشية الشرطة الدينية بالسعودية”
لأجل هذه التهم، تم الحكم عليه بالأعدام عن طريق قطع الرأس بالسيف. خلال الشهور الأخيرة من هذا العام، تم تغيير الحكم إلى 8 سنوات سجنا و 800 جلدة.
بطبيعة الحال، سبق ورفعنا قضية فياض أمام هذا المجلس، وأيضا قضايا عديدة أخرى كرائف بدوي، وليد أبو الخير، علي النمر، وأخرين.
كما سبق وأكدنا، أن هنالك دور يفرض حماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع أعضاء هذا المجلس، وبالتالي فإنه من مسؤولية السعودية أن تدعم وتحترم أعلى معايير حقوق الإنسان.
للأسف كل حججنا وكلماتنا لم تلقى سوى أذان صماء
ليس هنالك أي تغيير على الإطلاق.
لذلك سأختتم، هذا البيان اليوم بكلمات للشاعر فياض، الكلمات التي من أجلها يقبع الان بسجون المملكة السعودية، وبسببها أيضا هٌدد قبل شهور بالقتل.
وبما أن أشرف فيضا لا يستطيع نطق هذه الكلمات بوطنه، أثق أنني أستطيع أن أقرأها هنا، في المجلس الذي كان الهدف من وراءه دعم حقوق الإنسان وحرية التعبير والمعتقد كما هو متعارف عليها دوليا. وحرية أمثال أشرف فياض الذي كل ما كان يطمح له هو إضافة القليل من العقلانية والجمال لهذا العالم.
”الأنبياء تقاعدوا..
 فلا تنتظروا نبيا يبعث لكم.. ومن أجلكم
من أجلكم يقدم المراقبون تقاريرَ يومية
ويتفاضون أجوراً عاليةً
كم هو المال ضروريٌ 
من أجل حياة كريمة”

25 juni 2016

Mänsklighetens historia på 10 minuter

Jesus and Mo - HBTQ och islamism


För att förstå vad Mo oroar sig över kan det vara illustrativt att se på en karta över HBTQ-rättigheter runt världen. Från Washington Post.

24 juni 2016

Midsommardopp

På Antarktis har de nyligen firat midvinter med det traditionsenliga midvinterdoppet. Tänk på det om ni tar ett svalkande midsommardopp idag.

Midsommar

Midsommar påstås ibland vara en genuint hednisk högtid som vi firat sedan förkristen tid. Det verkar inte helt osannolikt att så är fallet, med tanke på förekomsten av soldyrkan under bronsåldern samt att midsommar, liksom jul (och Lucia) är en säsongsbunden fest. Dock finns inga skrivna källor som kan bekräfta förkristet firande, utan det tidigaste midsommarfirandet man känner till i Sverige är istället knutet till en kristen högtid – den helige Johannes Döparens dag (Johannes Döparen föddes enligt bibeln 6 månader innan Jesus, som föddes, som Björklund ”vet”, den 25 december). Man lyckades dock aldrig sätta kyrklig prägel på folkfesten. Eller som någon formulerat det på Wikipedia.
På 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Sko kloster tillstånd att anordna folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och skamlösa visor.
Det folkliga firandet ledde 1425 till att ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd midsommarvakor. Kyrkan försökte att få det folkliga firandet till att bli ett firande av Johannes döparen, men lyckades sämre med det än vad man lyckats med jul och Jesu födelse.
Den som är intresserad kan läsa mer på den notoriskt kristet färgade och därmed rätt opålitliga "informationssidan" om högtider hos Nordiska Museet ("Upprinnelsen till midsommarfirandet står att finna i kopplingen till Johannes Döparen" fast lite senare "Midsommarfirande omtalas redan i de isländska ättesagorna"). Rekommendation: Lyssna till Ebbe Schön istället.

23 juni 2016

"Aktivister och bloggare lever under dödshot i Bangladesh"

Människor och tro sände ett längre reportage om islamisternas jakt på sekulära humanister och andra minoriteter i Bangladesh. Lyssna på de första 18 minuterna i dagens program.

Ännu ett fysiskt medium avslöjat

Gary Mannion "Psychic Surgeon, Physical Medium, Trance Medium" fastbunden på sin stol i sitt spiritistiska kabinett

Gary Mannion är bara 26 år gammal och säger sig vara "Psychic Surgeon, Physical Medium, Trance Medium".
För ett tag sedan förrättade han en fysisk seans inför sina lärjungar. Han spänns fast i en stol så han inte kan röra sig eller komma loss (!). Han döljs av ett tältliknande kabinett och alla sitter i ett mörkt rum utan möjlighet till att ljus kan komma in.
"Seansen" blev lyckad med flera manifestationer som den svävande trumpeten, stolar som drogs ut, "andlig vind" som plötsligt blåser på deltagarna, manifestation av ektoplasma mm.

Allt såg ut som vanligt i denna fysiska seans där bara de allra mest troende får delta och betala extra för.

Enda problemet - för Mannion - var att någon i smyg monterat in en mörkerkamera som filmade vad som skedde i mörkret. Dessa videoklipp publicerades på en webbsida med namn "Séance or NOT?
See for yourself".

Där kan man se hur snabbt Mannion lösgör sig från buntbanden och smyger ut i det mörka rummet och "manifesterar" själv alla "spöken".

Mannion går runt i mörkret med trumpeten som för deltagarna ser ut som att den svävar med andekraft
Mannion lyfter på kabinettet efter att ha lösgjort sig från stolen
Mannion tar av sig skjortan och snurrar den i luften för att "frammana andlig vind"

Vad Mannion också livnär sig på är sk "andlig kirurgi". Här jobbar han tillsammans med bl a svenska självpåstådda medium som Anders Åkesson (som också avslöjats i en fysisk seans - läs mer här).

När Mannion var i Sverige förra året marknadsfördes han så här på HejEvent.se
Andlig kirurgi med Gary Mannion
Gary Mannion kommer från England och är känd som healer/medium över hela världen. Han har arbetat med andlig kirurgi i mer än 6 år runt om i världen, och är bara 26 år.Han har hemma i England haft samarbete med olika forskare och läkare som följt hans resultat när han hjälpt olika människor med deras åkommor och sjukdomar. Finns även en dokumentärfilm om honom som BBC har gjort.
Vill dock nämna att Gary är ingen läkare och lämnar inga garantier och ställer heller inga diagnoser. Även dina mediciner du använder skall du fortsätta använda eller diskutera med din läkare.
Under en behandling kan många klienter känna att energi går in i deras fysiska kropp. Detta sker med hjälp av Abraham (Garys guide) som kan gå in och arbeta med de problem du har i din kropp.
Nu kommer han till Sjöbo för behandlingar i tre dagar. Du får cirka 20 minuter privat behandling med Gary och priset är 700 kr/behandling.


På Mannions Facebooksida läggs länkar och kommentarer om detta ut hela tiden, men de städas lika fort undan.

Och det fungerar; Trots avslöjandet vill inte hans offer tro annat än att han är "äkta vara". Så här ser hans kalender ut:


Återstår att se när han kommer till Sverige igen.


Så här enkelt är det hela egentligen...Skara Kommun finansierar bedrägeriverksamhet


Lite kontakt med de döda efter arbetstid, någon? 
I Skara kommun bjuds de kommunanställda in till storseans i höst genom den egna personalklubben. Det är Vendela Cederholm, medium och känd från TV4-programmet "Det okända" som påstår sig kunna förmedla kontakt med de kommunanställdas avlidna släktingar och vänner. 
– Vi sponsrar det här med pengar, det är anmärkningsvärt, säger Fredrik Öhrberg (M), kommunpolitiker i Skara som är kritisk till att kommunens personalklubb arrangerar ovetenskapliga seanser i kommunens lokaler.
Läs mer på Expreseen/GT

Världsfrånvänd ideologiproduktion (falskflaggad som "forskning"?)


På teologen i Uppsala forskar Simon LeDrew om det han kallar "nyateism". Jag har funderat på att köpa hans bok för att läsa om forskningen, men en intervju i Fokus får mig att undra om det skulle vara värt besväret. (Det kan i och för sig ha med journalisten att göra.) Här nedanför följer en lista på sakfel i artikeln.
Vi träffas för att prata om hans nya bok, »The Evolution of Atheism: The Politics of a Modern Movement«, där han studerat de moderna ateistiska rörelser som vuxit sig starka i stora delar av västvärlden
Budskapet om att religion är roten till mycket ont får enkelt fäste i sekulära länder, som Sverige. Utan religion inga religionskrig, ingen fundamentalism. Inga jihadister som utför terrordåd, hindu-nationalister som startar upplopp eller fanatiska kristna som skjuter på abortkliniker.
Därför har det på senare år uppstått den här typen av rörelser som förespråkar ett alternativ. En värld där vetenskapen stipulerar reglerna och lagarna fungerar som värdegrund. Där får förnuftsbaserad etik ersätta religiös dogmatik och världen blir fri från meningslösa konflikter och förtryck.
1. Nej, vi nyateister tycker inte att vetenskapen ska stipulera regler. Vetenskap är en metod för att undersöka verkligheten och således inget man kan använda för att stipulera regler. 2. Nej, vi nyateister tycker inte att lagarna ska fungera som värdegrund - tänk på Rosa Parks så är det lätt att förstå problemet med en så befängd tanke.
Det är nyateisterna som ligger bakom dessa idéer, som bland annat omfamnats av de svenska Humanisterna. Begreppet nyateism myntades av författarna Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och den framlidne Christopher Hitchens år 2007. De fyra har skrivit flera bästsäljande böcker i ämnet och bjudits in till tv-soffor och för att föreläsa världen runt, med budskapet att världen måste göra sig av med religion. Då når vi en värld där ett universellt och tidlöst förnuft råder. En värld utan religiös förvillelse. Västvärlden har kommit en bra bit på väg, menar nyateisterna. Stora delar av övriga världen har en bra bit kvar innan de når vetenskaplig frälsning.
3. Nej, nyateister som Humanisterna, Dawkins, Dennett, Harris och Hitchens ligger inte bakom "dessa idéer" eftersom de är fel sammanfattade. 4. Nej, de uppräknade författarna myntade inte begreppet "nyateism" som istället togs fram som en sorts skällsord för att försöka peka på en påhittad skillnad mellan modern ateism och vanlig ateism. 5. Nej, vi nyateister vill inte göra oss av med religion, bara att den ska hållas privat. 6. Nej, en värld utan "religiös förvillelse" innebär inte en värld "där ett universellt och tidlöst förnuft råder" - det finns många sätt att ha fel på som inte har med religion att göra. 7. Nej, vetenskapen skulle inte innebära någon "frälsning" - det är en metod vi pratar om, ingen livsåskådning.
– Nyateisterna tror att världen vore bättre utan religion. Men det finns inga bevis på att ideologier med vetenskapen som grund kommer att producera bättre resultat, säger Stephen LeDrew.
Han menar att nyateisterna är lika intoleranta och fundamentalistiska som de religioner de kritiserar. Nyateisterna ersätter bara en religiös ideologi med en ideologi som står på sekulär grund.
8. "Lika intoleranta och fundamentalistiska som de religioner de kritiserar" - really? Det är inte vi som håller oss med dogmer och heliga texter - våra fundament är att allt måste vara tillåtet att undersökas och prövas, att allt är öppet för diskussion. Hur man ens skulle komma därifrån till "intolerant" på ett ärligt sätt vet jag inte. Men visst vill vi ersätta religiösa ideologier med en ideologi som står på sekulär grund. Rätt - bravo!
Därmed skiljer sig nyateismen från den ursprungliga ateism, som grundlades i början på 1800-talet och utvecklades av Marx, Nietzsche och Freud. Den var knuten till socialism och arbetarrörelsen och utgångspunkten var att religion stod för förtryck och lidande och därför befäste en orättvis värld. Marx var inte överdrivet religionskritisk, men han menade att religion spelade de konservativa politiska krafterna i händerna och förhindrade en social förändring av samhället.
9. Den "ursprungliga ateismen" kommer inte från början av 1800-talet, utan är något som funnits med människan alltid. Tanken att världen är tom på gudar finns belagd i gamla texter från antikens Grekland, men även till exempel i det gamla Indien. Har LeDrew läst något om ateismens historia alls?? 10. Att hävda att Nietzsches och Freuds ateism var knuten till socialism och arbetarrörelsen är helt befängt.
Denna så kallade humanistiska ateism skiljer sig från nyateisternas scientistiska. Nyateisterna ser inga större bekymmer med den värld som väst har skapat, säger Stephen LeDrew. Enligt dem är västvärldens egentliga enda bekymmer att religionen hänger sig kvar. Vi är nära perfektion.
11. Nyateism är inte scientism. 12. Världen är inte nära perfektion.
– De saknar helt kritik mot västvärldens strukturer. Skillnader mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor.
?13. Det här påståendet beror förstås på vilka nyateister vi talar om. De medlemmar i Humanisterna som hör till Vänsterpartiet tar sig nog för pannan över den här påhittade generaliseringen.
Nyateisternas ateism handlar mer om att söka kunskap än att förändra samhället. Via vetenskapen söker de de »sanna« svaren på hur världen är beskaffad. Vad är rätt och fel, sant och falskt? Och, enligt LeDrew är nyateisterna övertygade om att vetenskapen kan ge svar även på den typen av moraliska frågor.
14. Nej. Det är bara Sam Harris (och kanske några få till?) som förfäktar den åsikten.
– Deras utgångspunkt är att det finns ett (1) rätt svar, och det skapar per definition intolerans, säger han.
15. Hur många svar det finns beror förstås på frågan, men i etiska spörsmål handlar det nästan jämt om att väga alternativ, så då finns inte ett (1) rätt svar.
Allra mest otäckt tycker Stephen LeDrew att nyateisternas påhopp på islam är. Han menar att de därmed förstärker högernationalisternas budskap och spär på fördomar som finns. Att förklara förekomsten av IS med religion är rentav naivt, menar han. Det är att ge människor enkla svar på komplexa frågor. Genom att ge vetenskapliga förklaringar till varför muslimer är farliga ger nyateisterna budskapet legitimitet, säger LeDrew. Nyateisterna ger sken av att vara neutrala och objektiva, när de i själva verket sprider samma hat som nationalistiska rörelser.
16. Han kan ju själv försöka förklara IS (Islamiska staten, ni vet) utan att dra in religion. 17. Nyateister ger inte "vetenskapliga förklaringar till varför muslimer är farliga" - det är helt gripet ur luften. Vi kritiserar islam, inte muslimer - de flesta muslimer begår ju inte våldsbrott. 18. Nyateister sprider inte hat.
– Nyateisterna är väldigt kritiska till idén om mångkulturalism. Deras utopi är en kultur byggd på vetenskap, vi ska alltså alla dela samma syn. De anser att vetenskap kan definiera moral och därmed avgöra vad som är rätt och fel.
19. Vissa nyateister är kritiska till idén om mångkulturalism, andra inte. Det beror (förstås!) på vem man frågar. 20. Vi anser inte att kulturen ska bygga på vetenskap. Återigen - vetenskap är ett verktyg för att undersöka aspekter av verkligheten, inte en ideologi. 21. Det är ungefär en (1) nyateist (Harris) som anser att vetenskap kan definiera moral. LeDrew gör helt hårresande generaliseringar.
Stephen LeDrew ser nyateism som en konservativ rörelse, som starkt försvarar den moderna, västerländska världen. Men även i väst har samhällen fallit offer för system som är totalitära och fundamentalistiska, inte minst nazism. Alla ideologier kan enkelt glida in i fundamentalism, oavsett om det är religion eller något annat som ligger bakom.
22. Kan verkligen alla ideologier glida in i fundamentalism. Gäller detta exempelvis ideologier som i sin grund motsätter sig fundamentalism? Det är lite för motsägelsefullt för att vara sant, något som även LeDrew borde kunna fatta. Men då skulle han inte kunna kläcka ur sig nästa påstående.
– Det gör den nyateistiska rörelsen lika farlig som någon annan.
Ja, vad säger man. Om nyateismen vore det LeDrew påstod skulle han förstås ha en poäng - men det är den inte, så det har han inte.

Hur i hela friden har LeDrew kunnat komma till sina verklighetsfrånvända slutsatser? Om han till exempel bara har läst Dawkins, Hitchens, Harris och Dennett så borde han ha sett att det bara är en person som förfäktar vetenskapligt grundad moralfilosofi (Harris) medan en annan lika bestämt sågat samma sak (Dennett). Men det kan han väl inte ha nöjt sig med om han påstår sig beskriva en hel samtidsströmning? Och vad gäller frågan om scientism verkar han ha lika svårt som Massimo Pigliucci att förstå skillnaden mellan att applicera vetenskaplig metod på fel frågor och att göra dålig vetenskap.

Sammanfattar artikeln essensen av LeDrews slutsatser har det gått horribelt fel i kvalitetsgranskningen av hans bok. Men det är möjligt att hans felaktiga föreställningar om vad vetenskap är för något har inverkat menligt på verklighetsanknytningen i "forskningen". Något verkar ruttet på Teologen i Uppsala.

Eller så har journalisten tecknat en nidbild av LeDrew. Men varför skulle hon göra det?

Bangladesh regering kritiserad i FN

I FN:s människorättsråd kritiserade Michael De Dora, från Centre for Inquiry, Bangladesh regering för deras inhumana reaktion på det pågående mördandet av sekularister, fritänkare och andra minoriteter.

22 juni 2016

Kvinnors rättigheter viktigare än religiösa doktriner

"Religiösa doktriner och religionsfrihet skall aldrig komma före kvinnors och flickors rättigheter och kan aldrig användas för att legitimera att dessa rättigheter förnekas", sa IHEU:s representant inför FN:s människorättsråd i måndags.

Kommentaren ingick i ett uttalande som Elizabeth O’Casey gjorde till en rapport som en arbetsgrupp om diskriminering av kvinnor  och kvinnors hälsa lämnat till rådet. I rapporten, som får beröm av IHEU, står det bland annat:
[Women] are subjected to humiliating treatment within the health-care system because of their gender identity and sexual orientation, sometimes expressly in the name of morality or religion, as a way of punishing what is considered “immoral” behaviour. [...] 
The social, religious and cultural factors that disregard the dignity of girls and women must be tackled to achieve women’s right to equality in health and safety. [...] 
Throughout their life cycle, women’s bodies are instrumentalized and their biological functions and needs are stigmatized and subjected to a politicized patriarchal agenda. States have also often treated women instrumentally as tools with which to implement population programmes and policies. This is sometimes carried out through the use of criminal sanctions and often under the guise of protecting women’s health and safety and with cultural or religious justifications. 
Much of the discrimination in access to health services and the resulting preventable ill health of women, including maternal mortality and morbidity and infertility, can be attributed to the instrumentalization of women’s bodies for political, cultural, religious and economic purposes. [...] 
The Working Group reiterates that the enjoyment of the right to freedom of religion or belief cannot be used to justify gender discrimination and therefore should not be regarded as a justification for hindering the realization of women’s right to the highest attainable standard of health.

Maajid Nawaz om "Voldemorteffekten"Maajid Nawaz är en före detta medlem av islamistgruppen Hizb ut-Tahrir. Han hamnade i en kontrovers efter att ha tweetat vidstående Jesus and Mo-bild, som varit portförbjuden av London School of Economics, med kommentaren "This is not offensive and I'm sure God is greater than to feel threatened by it.". För detta fick han ta emot mängder med islamistiska mordhot.

För sitt motstånd mot islamism har Nawaz också blivit kallad "porch monkey" (ungefär som "husblatte") och Sam Harris knähund. Detta dock inte av islamister.

"Voldemorteffekten" är speciellt intressant att beakta just i dessa dagar i skenet av att justitieministern (Attorney General) i USA beslutat släppa konversationen som utspelade sig då Orlandomördaren talade med polisen på telefon under attacken, men med referenser till IS bortklippta. Det ledde till en del undringar på presskonferensen.
CHUCK TODD [reporter]: You say partial, what’s being left out?
LYNCH [Attorney General]: What we’re not going to do is further proclaim this man’s pledges of allegiance to terrorist groups, and further his propaganda.
CHUCK TODD: We’re not going to hear him talk about those things?
LYNCH: We will hear him talk about some of those things, but we are not going to hear him make his assertions of allegiance and that.
CHUCK TODD: We're not going to hear him talk about those things?
LYNCH: We will hear him talk about some of those things, but we are not going to hear him make his assertions of allegiance and that. It will not be audio, it will be a printed transcript. But it will begin to capture the back and forth between him and the negotiators, we're trying to get as much information about this investigation out as possible. As you know, because the killer is dead, we have a bit more leeway there and we will be producing that information tomorrow.
IS claimar mördaren som sin egen. Mördaren claimar islamism som sin drivkraft. Alla vet detta. Men ändå ska det censureras - som om problemet då skulle försvinna? (Det verkar som om mördaren även kan ha drivits av förvirring kring sin egen sexualitet - men varför tror ni han har sådana problem? I en kontext där homosexualitet inte setts som problematiskt - i en icke-homofob kontext - hade han inte behövt leva med några undertryckta känslor, om det nu är det allt handlade om. Hur man än vänder på den här frågan finns islamism med som en komponent.)

Ironiskt nog rapporterar även DN om att samtalet ska släppas och att det är redigerat - men DN nämner inte vilka avsnitt som är bortklippta.
_______________________
EDIT: Allt detta hände igår. Men en sak till hann hända innan den här posten publicerades, nämligen att FBI beslutade att släppa hela konversationen mellan terroristen och polisen. Läser man den blir det helt uppenbart hur dumt det första censurförsöket var. Det enda man har lyckats åstadkomma är att människor nu tror att myndigheterna censurerar information - man bekräftar helt enkelt högerextremisternas konspirationsteorier. Idiotiskt.

Humanisterna i Almedalen - 5 juli

Kl 11.40-12.20 Rätten att häda – islamkritik och det öppna samhället

Arrangör: Humanisterna och Svenska Evangeliska Alliansen
5/7 2016 11:40 - 12:20 Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

I samhällsdebatten påstås det att islamkritik gynnar främlingsfientlighet. Samtidigt är många muslimer och ex-muslimer tvingade att leva under hot pga kritik mot övertygelser inom muslimska sammanhang. Vilken rätt att häda har svenska muslimer? Kan islamkritik ge en mer konstruktiv religionsdebatt?

Medverkande: Christer Sturmark (moderator), förbundsordförande, Humanisterna, Hanna Gadban, författare och kolumnist, Mona Walter, debattör, Bangladesisk sekulär bloggare


Kl 13.00-14.15 Är det offentliga rummet neutralt beträffande olika livsåskådningar?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga , 5/7 2016 13:00 - 14:15, Artillerigatan 2B, Tingshuset

http://maps.gstatic.com/mapfiles/markers2/marker.png
Använd två fingrar för att flytta kartan
http://maps.gstatic.com/mapfiles/markers2/marker.png
Är värdeneutralitet möjlig eller är det en myt? Hur märks pluralismen i offentligheten, exempelvis i religionsundervisningen i svenska skolan? Vilken norm är det som dominerar i undervisningen? Vilka attityder och bilder om religion förmedlas i det offentliga rummet?

Medverkande: Karin Kittelmann Flensner, forskare, Göteborgs universitet, Christer Sturmark, ordförande, Humanisterna

Kl 15 Credoakademin

Elidas däck i hamnen.
Panelsamtal med Stefan Gustavsson, Credoakademin och Per-Ewert från Clapham Institutet tidsdag eller onsdag på Almedalsveckan.


Samtal om sekulariseringen, vad innebär det för samhällsutvecklingen 

21 juni 2016

Glad Världshumanistdag!

Humanism – livsåskådning på allvar

Humanismen utgår ifrån människan. Det ställningstagandet har som konsekvens att vi människor är hänvisade till oss själva och varandra för att komma fram till vad som är gott och ont. Mänskligheten har därför eget ansvar, för varandra och för världen.

Att humanismen utgår ifrån människan betyder också att vi är hänvisade till vårt eget förnuft och våra egna förmågor för att få vetskap om världen – vi kan bara få kunskap om den verklighet vi befinner oss i. Därför förespråkar vi den vetenskapliga metoden som det bästa verktyget för kunskapssökande.

Den sekulära humanismen är för demokrati och sekularism, och strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

Vad gör Humanisterna

Humanisterna arbetar med opinionsbildning för en sekulär stat och ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut. Dessa rättigheter skall gälla alla individer och inte underordnas religiösa och kulturella sedvänjor. Vi anordnar i det syftet seminarier, debatter, studiecirklar och skriver debattartiklar.

Humanisterna verkar också för att främja humanismen som livsåskådning och anordnar därför humanistisk konfirmation samt utbildar officianter som kan vara tillhanda vid livets högtider, som till exempel vid födelse, vuxenblivande, val av livskamrat eller när någon närstående avlider. Vi skapar också forum där människor kan samtala om etiska frågeställningar, utifrån en sekulär etik.

Det finns sedan 2009 ett partiöverskridande humanistiskt nätverk i riksdagen för de riksdagsledamöter som har humanism som livsåskådning. Humanisterna ingår i en världsomfattande rörelse som organiserar humanister och fritänkare.
World Humanist Day

En rörande berättelse om en kvinna som tappar tron vid 90: "Bacon and God's Wrath"


The Screening Room - Bacon & God’s Wrath by newyorker

20 juni 2016

Ursäkten godtas

Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg skrev, med hans egna ord, "respektlöst om en annan livsåskådning", vilket Christer Sturmark för tre veckor sedan reagera på. Sjöberg ber nu oreserverat om ursäkt:
Det finns många diken på nätet och jag har själv kört ner i några. Jag vill be Christer Sturmark och Humanisterna om ursäkt för mina raljerande ord när jag skrev texten ”ett sekulärt självbedrägeri”. Jag skrev respektlöst om en annan livsåskådning, om andra människors personliga livssyn. Att säga att det inte var meningen låter tomt. Det var dumt, onödigt och sårande. Jag har lärt mig av den diskussion som uppstod och hoppas ärligt att min ursäkt tas emot.
Detta är glädjande. Ursäkten godtas. Sällan reflekterar skribenter på nätet över de reaktioner de möts av och är beredd att ompröva hur de uttrycker sig. Tyvärr är det istället alldeles för många som struntar fullständigt i hur de uttrycker sig och hur detta tas emot av andra. Sjöberg skriver:
Under samma fyra månaderna har jag samtidigt aldrig tidigare fått så många otrevliga mejl och telefonsamtal, aldrig mött så många förolämpande tillmälen om min roll och person på nätet. Från första start har de uttryckts av människor jag inte känner med kommenterar till min egen blogg (där jag själv kan hindra publicering), i andras bloggar och kommentarsflöden och i röstbrevlådan. Sakta men säkert äter sig kommentarerna in under huden och blir till sår som antingen föder tystnad eller vrede. 

Nytt avsnitt av skep-humanistiska podcasten Radio Houdi: #172- Radio Houdi är kvantfysikerNytt avsnitt från olika dimensioner när John och Anders plötsligt blir kvantfysiker
Radio Houdi går in i kvantfysikens universum för att vara på två ställen samtidigt så poddavsnittet blir klart. Deepak Chopra nämns som “expert” av Apple men anses av Brian Cox inte ha en susning om kvantfysik.
James Corden och Tim Cook hedrade offren i Orlando på värdigt sätt och pastor Stanley Sjöberg var ovärdig mot offren.
Casinot Riviera imploderar i Las Vegas och en gurka vet hur fotbollsmatcherna i EM kommer sluta.
Bibeln skrivs med emoji-symboler och kan en offentlig myndighetsperson äska religion i sitt arbete när det handlar om vem som man ska skaka hand med?
Människans kapplöpning till månen fascinerar och en läsare rekommenderar flera tv-serier och filmer i ämnet.
John har fått uppdrag att förnya löften till 20-årsjubilerande brudpar.
Självklart Veckans Låtstöld och Veckans Klappträ samt nya rekommendationer från Radio Houdi.
Välkommen till ett kvantfysiskt poddavsnitt.

Svenska kyrkans biskopar nådens år 2016


Jag hajade till lite i morse inför något som verkade vara ett lajvreportage på dagens DN Debatt. Men det handlar tydligen om riksdagsomröstningen om den nya flyktinglagstiftningen imorgon. Den frågan förtjänar väl att tas på större allvar? Läs vad riksdagsomröstningen handlar om här istället.

Borgerliga ceremonier blir allt vanligare

SVT:s Rapport sände igår ett reportage om borgerliga ceremonier.
Knappt vartannat barn döps i dag i Svenska kyrkan. Ungefär ett av tre par gifter sig där och bara tre av tio ungdomar konfirmeras. Just konfirmationen är en ceremoni som den senaste tioårsperioden minskat snabbt, enligt Svenska kyrkans statistik. Den har sannolikt förlorat sin funktion att markera intåget i vuxenvärlden, enligt kyrkans egen analys om varför den minskar så fort. 
Tre av fyra begravningar sker fortfarande i Svenska kyrkans regi men även här bedömer de själva att de i framtiden kommer att minska i takt med att andelen kyrkomedlemmar i befolkningen minskar.
Med i reportaget var Irene Rune, officiant och ceremoniansvarig inom Humanisterna. Hon sa bland annat, på frågan är om det verkligen är viktigt med ceremonier:
Det är viktigt för de människor som vill ha dem och jag tycker att de ska veta att det finns alternativ till de kyrkliga akterna. Jag är inte så säker att de är jätteviktiga för mig själv men jag njuter oerhört av att få göra ceremonier som blir bra för de anhöriga.  
Vi har ju så länge vi vet hållit ceremonier av olika orsaker, så att det finns nog något i ceremonierna som vi har behov av. Bara det här med att samlas och umgås i släkter. På minnestunderna efter ceremonierna, till exempel är ljudnivån ibland ganska hög och det är många som inte har träffats på jättelänge. Så att det är ju ett sätt att samlas. 
De som inte vill ha dop i kyrkan till exempel, säger att de ändå vill ha någonting. De vill ha fest och vill välkomna barnet och då känns det väldigt naturligt att ha en ceremoni.
Läs hela reportaget eller se Rapportsändningen (start 5:35).

19 juni 2016

Vad vi inte kan veta

Marcus du Sautoy är professor i matematik och innehavare professuren the Public Understanding of Science i Oxford, vilken tidigare Richard Dawkins innehade. Inspelningen är från ett seminarium om vetenskapens gränser, vilket genomfördes i Stockholm förra helgen.

"This is what a feminist looks like!"

Podden På tiden


För dem som gillar poddar kan Humanistbloggen rekommendera podden På tiden, med Humanisternas egen Christer Sturmark och kommunikationsexperten Staffan Dopping. Det har hunnit komma 28 avsnitt, så den som vill har att lyssna på. Du når podden här.

18 juni 2016

"Granskare av statligt stöd själv dömd för ekobrott"


Omar Nur, som har beviljat en halv miljon skattekronor till Sveriges förenade muslimer för deras arbete med islamism antirasism, har fällts för ekobrott och själv sysslat med islamistisk verksamhet för skattepengar: den nu nedstängda Jasminskolan, som har rekordet i kritik från skolverket (90 punkter). Dagens Nyheter rapporterar:
Det var 2009 som Omar Nur, parallellt med sin statliga anställning, tillträdde ordförandeposten i Sommaren ekonomiska förening. Verksamheten var bred och bestod av muslimska begravningsceremonier, vigselförrättning, resebyrå och undervisning. Året därpå fick föreningen tillstånd att starta en friskola i Norrköping med muslimsk konfessionell inriktning. Skolan – som döptes till Jasminskolan – värvade på kort tid ett 80-tal elever och blev berättigad till kommunal ersättning.
Lärarproblem och andra bekymmer hopade sig emellertid från start, elevernas trygghet och utbildning ansågs vara i fara, skatterna släpade efter och våren 2013 stängde Skolinspektionen till sist verksamheten. Förödande kritik hade bland annat riktats mot kränkande behandling av elever, att undervisning i islam förlagts till vanlig skoltid samt att elever känt sig tvingade att delta fredagsbönen.
Omar Nur verkar rätt så olämplig på sin post och det vore således rimligt att omplacera honom till arbetsuppgifter där han inte kan orsaka skada - men vad säger generaldirektören?
– Vi har fullt förtroende för vår handläggare, säger generaldirektör Lena Nyberg.
Det är här den verkliga skandalen gömmer sig. Bedömningen av Nur har helt enkelt brustit. Han har alltså dömts för ekobrott, startat en muslimsk friskola som stängts ner för att den inte följt de mest grundläggande av skolverkets regler och upprepade gånger hällt pengar över organisationer som förknippats med islamistisk extremism och hat mot homosexuella. Vad mer krävs för att man ska anses som olämplig?

Bidragsutbetalningen till Sveriges förenade muslimer bör stoppas, Omar Nur bör omplaceras och den ansvariga generaldirektören prickas. Arbete med antirasism är viktigt, då kan man inte ge pengar till organisationer som arbetar med motsatsen.

Lär om Koranen

Simon Sorgenfrei, religionsvetare, och Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, berättar om Koranen i Bildningspodden – en podcast för vetgiriga.

"Sunspring" - en film skriven av en algoritm visar sig vara både rolig och intensiv

Från Ars technica.
Ars is excited to be hosting this online debut of Sunspring, a short science fiction film that's not entirely what it seems. It's about three people living in a weird future, possibly on a space station, probably in a love triangle. You know it's the future because H (played with neurotic gravity by Silicon Valley's Thomas Middleditch) is wearing a shiny gold jacket, H2 (Elisabeth Gray) is playing with computers, and C (Humphrey Ker) announces that he has to "go to the skull" before sticking his face into a bunch of green lights. It sounds like your typical sci-fi B-movie, complete with an incoherent plot. Except Sunspring isn't the product of Hollywood hacks—it was written entirely by an AI. To be specific, it was authored by a recurrent neural network called long short-term memory, or LSTM for short. At least, that's what we'd call it. The AI named itself Benjamin.
Läs hela artikeln om hur Sunspring gjordes här.

Du som tänker "Äh - en algoritm kan inte skapa själv, den bara skyfflar runt sådant den fått lära sig" kan fundera på hur du själv tillägnat dig språk, komposition och kreativitet.

17 juni 2016

Myndigheter får inte diskriminera


Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver idag på GP Debatt om myndigheters lagstadgade skyldighet att inte diskriminera.
Det har varit mycket diskussion senaste tiden om hur vi ska förhålla oss till religiösa och andra sedvänjor och beteenden som bryter mot etablerade normer i Sverige. Skilda badtider i Botkyrka kommun för män och kvinnor, politiker som inte tar kvinnor i hand, samt fråga om slöjor och turbaner i olika sammanhang.
Debatten är oftast hopplöst förvirrad. En av grundorsakerna är att det sällan görs skillnad på medborgarens rättigheter som individ, och myndigheter och offentlig verksamhets skyldigheter. Detta gäller nu senast polisens HR-chef i Region Syd, Ann Silbersky-Isaksson, som uttalade sig i måndags kväll på SVT Nyheter Skåne och sade: ”Självklart är jämställdheten väldigt viktig för oss, men religionsfriheten är enormt stark. Den blir tyngre i detta fallet.” Fallet gällde en passkontrollant som vägrar att skaka hand med kvinnor.
Det vore på tiden om polisen lär sig grundlagen. Det samma gäller också alla anställda vid svenska myndigheter och offentliga verksamheter. Silbersky-Isaksson har fel och passkontrollanten borde anmälas för tjänstefel. Sveriges grundlag är solklar på den punken.
Regeringsformen 1kap. 2§ säger: "Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället [..]. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” (min understrykning)
Att som myndighetsföreträdare behandla individer olika på grund av kön är således ett grundlagsbrott. Polisen borde veta det, kan man tycka. Försök att föreställa er om passkontrollanten i detta fallet sagt "jag vägrar ta svarta i hand på grund av min åskådning" eller hänvisat till religion för att inte ta homosexuella i hand. Hade det accepterats? Självklart inte. Detta gör det tydligt att det är fråga om diskriminering, fast av kvinnor. Självklart oacceptabelt för en myndighetsperson.
Det är en helt annan sak att vi som individer i rollen som medborgare tillförsäkras bland annat religionsfrihet – "gentemot det allmänna" (Regeringsformen 2kap. 1§). Men det allmänna som polisen representerar har inte någon religionsfrihet. Tvärtom ska myndigheter och offentlig verksamhet vara neutral och motverka diskriminering och olikbehandling. När man som individ är på jobbet vid en offentlig verksamhet företräder man det allmänna. Då har man att rätta sig efter vad grundlagen anger för offentlig verksamhet. Vill man inte det får man hitta ett annat jobb.
Läs hela artikeln här.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se